[Left Banner] יזרח ןולא םע ןויאר
לקנרפ דודו ינהוכ ובנ טרמלוא לואש :ונייאיר
18/11/97 םילשורי
[Right Banner]

לש טרופסה רודמ תובידאב הז דומעב תונומתה
לע ומלוצ ר"תיב ידמב ןולא לש תונומתה .בירעמ
ידי לע ומלוצ תורחאה תונומתה .ישיבא ידע ידי
.רציש ינורו למימ
.םימלצלו בירעמ ןותיעל תורומש תויוכזה לכ

[Alon Harazi] ?ןייארתהל בהוא התא
.אל םצעב . ...שממ אל

ךתוא םילאוש ,המל
?תונבצעמ תולאש

הז .דימת אל ןפוא לכב ,אל
דמעמהו ןשיב ינאש ללגב הארנכ
.יתוא ךיבמ תצק הזה

?רבכ תלגרתה אל
רבכ התא ןמז המכ
?תימואלה הגילב קחשמ

ןג-תמר חכה לש םירגובב יתקחיש
הרשע-שמח ליגמ רבכ תוקספהב
הזה ןינעה לכ לבא יצחו
ירחא ליחתה תונויאר לש
ליגב ,הפיח יבכמל יתרבעש
.הרשע הנומש

?ךל םיעירפמ ?בוחרב םישנא לש תורעה יבגל המ
,בוחרב והשמ םיקרוז לעופה לש םידהוא םעפ ידמ ויה הפיחב
יתלקתנ אל דוע םילשוריב .ורמא םהש המל בל יתמש אל לבא
...לעופה דהואב

ינפל ססהל ךל םרוג בכוכ לש דמעמה
?תיבהמ אצוי התאש

דבוע ינא .בכוכ ינאש שיגרמ אל ינאש ינפמ לכ םדוק ,אל
חרוא להנמ ינא .לכה הז - רשוא םישנאל םרוגו ףסכ חיורמו
ליגר שיגרמ ינאו הווקתה תנוכשב תוינק השוע ,ליגר םייח
שקבמ והשימש וא יתוא םיהזמ םומיסקמ .םש ךלוה ינאשכ ירמגל
וליפא .טקשב יתוא םיבזוע לכה ךסב לבא הדוהי-ינבל אובא ינאש
.םש שיש הריואה תא בהוא ינא יכ קושל יתכלה הפיחב

[Harazi in a real-life tackle]
...בכוכ אל אוהש רמוא דוע אוהו...

?הפיח יבכמל תעגה ךיא
רעונב ךכ רחא ,םירענה תרחבנב ילש ןמאמה היה ףרש המלש
תכללו תורחבנה תא בוזעל טילחה אוה זא .תיפמילואב ףוסבו
.םהלש הצובקל יתפרטצהו יתיא ושגפנ רחש בקעיו אוה .הפיחל

?לגרודכ קחשל תלחתה ךיא
יאדכש יל רמא והשימו הנוכשב קחשל יתבהא .ןנכותמ היה אל הז
הרבחה לכש יתיארשכ לבא יתיצר אל הלחתהב ."חכה"ב קחשל אובאש
.יתפרטצה ,םיכלוה םתיא יתקחישש

ןוויכל ךלוה התאש הלחתהה ןמ תשגרה
?ינעוצקמ לגרודכ לש

ןורשיכ יל היה אל יכ רדתסה ךכ-לכ אל הז הלחתהב .אל ללכב
ךשמב .קחשמה תא יתבהא יכ םיקחשמו םינומיאל יתכלה - דחוימ
םירחאה םידליהמ ריהמ רתויו יטלתא רתוי ינאש יתיליג ןמזה
ךלוה ינאש יתטלחה ךשמהבו טרופס תתיכל יתסנכנ 'ז התיכבו
.הזה ןוויכל

?בכוכ תויהל ךרדב התאש תשגרה יתמ
לגרודכ לש ןוויכב אל ללכב ינאש יתבשח הלחתהבש איה תמאה
לגסב תויהל תבש לכ םידלי ןימזמ היה ןמאמה "חכה"ב .יעוצקמ
ינאש הז הרקש המ .ןימזמ היה אל אוה יתואו קחשמה תארקל
אל ,יתוא ןימזה אלש רכז אלש ,אוהו תאז לכב ךלוה יתייה
.הצובקב יתראשנו םירעש יתעקבה ינאו קחשל יל ןתנו בל םש היה
ונייה יכ ונלש הצובקה לע הבתכ ושע רעונב ונייהשכ ךכ רחא
.תימואלב אל "חוכה" לש םירגובהש הזב בשחתהב רקיעב ,דחוימ והשמ
תויהל לוכי ...ינממ ץוח - הצובקב םינקחשה לכ לע רביד ןמאמה
הצובקהמ ןפוא לכב .ינממ קיזחה אל תמאב אוהש וא חכש םתס אוהש
.לגרודכב תיעוצקמ הריירקל ךישמה אל דחא ףא איהה

תא ךישמהל תלוכיה ,יולת תמאב הז המב
?רעונב בוט התאש ירחא הריירקה

יתיאר םימעפ הברה .םירשקל בושח לקשמ שי לבא דיגהל םיענ אל
,קחשל ועיגה ןמאמה לש םירבח ויה םהלש םירוההש םירענ ךיא
החיתפ תדוקנ התיה יל .ךכ-רחא ךרע שי הזה קחשמה ןויסנלו
.תיצראה הגילב קחישש ןטק ןודעוממ יתאבש ינפמ הבוט אל

רעונב םירשכומ םיבשחנש םינקחשש הז ךיא
?ךכ-רחא םימלענ

,ןוירשב תורשה תא יתלחתה לשמל ינא .אבצה הז הלודג יכה היעבה
חוכשל יל יאדכש יל ורמא םידקפמה הדבע יקוצב סיסבב יתייהשכו
ץיחלמ ארונ היה הז .תופוג קשב קר אצא ינא םשמשו לגרודכמ
.ורדתסה םירבדה ףוסב לבא

לע רתוול בורק תייהש תופוקת דוע ויה
?לגרודכ לש ןוויכה

אבאו ודרי ילש םינויצהש רענ יתייהשכ הפוקת התיה לבא ,אל
יתחטבה ףוסבו תדרל וכישמה םינויצה .לגרודכ קחשל ילע רסא ילש
.קחשל יתרזחו רפתשהל

היהתש ,ךלש אבא לש םולח היה אל הז ,המ
?םסרופמ לגרודכ ןקחש

תארקל קרו הזה ןוויכל הכשמ אל ללכב ילש החפשמה .אל ללכב
םויה .םיקחשמהמ קלחל האב ילש אמא רעונה לש הפוקתה ףוס
ןבומ אולמב ילש םידהוא - תויחאה יתשו םירוהה - םלוכ םה
.םיקחשמ הברהל םיכלוה אל םהש תורמל הלימה

םירבד בירקמ התאש רבכ תשגרה רעונה תפוקתב
?לגרודכב הריירק ןעמל

וא הנוזתמ יל תפכיא היה אל .ןמזה בור תוחפל ,אל ללכב
ינפל רקובב 4-ב התיבה רזוח יתייה - יביטרופס םייח חרוא
...ילש םיבוט יכה םיקחשמה ןתונ הלאכ םיבצמב אקוודו קחשמ
םייוליבה לש תורידתהו ,ןבומכ הנתשה הז םירגובל יתילעש זאמ
.דואמ הדרי

התא ?לגרודכ תרוקיב יפלכ שיגרמ התא ךיא
?והשמ הזמ דמול

ימ .קחשמה תא ווחש םישנאמ איה יתעדל הבוט יכה תרוקיבה
ינא - םינוכנ אל םירבד דיגהל תולקב לוכי לגרודכ קחיש אלש
םירבדמש םישנאהמ קלח ירעצלו םירעשו םיריש םימעפל עמוש
.לגרודכ הז המ םיניבמ אל טושפ םש

[Alon and Odelya Harazi]
הילדוא ותשיאו יזרח ןולא

?דלי תייהשכ תדהא הצובק הזיא ,ןולא
.ביבא-לת יבכמ לש ףורש דהוא יתייה לבא דיגהל םיענ אל
התיה וז לבא ביצקת תויעב ללגב םיקחשמ הברהל יתכלה אל
.ילש הצובקה

?םויה דע
רובעל ךירצ יתייהש הפוקתב המלענ יבכמל ילש היטפמיסה ,אל
,ועיגה אלו תושיגפ שולש יתיא ועבק יבכמ .תרחא הצובקל חכהמ
.הפיח יבכמל יתכלהו קחשל הצור אל ינא םלצאש יתטלחה זאו

ןהב תוצובקה לש םידהואה תא תוושהל לוכי התא
?תקחיש

םידהוא 5000 ילוא םהל שי - דואמ ןטק להקב רבודמ היה חכהב
תונועב הפיח לש להקה תא יל ריכזמ ר"תיב לש להקה .ץראה לכב
.94 לש תופילאבו 90/91 לש לבאדב - הלש אישה

?םיקחשמב להקה תא שח התא
להקה תא עמוש ינא הווקתה ןמזב דמועו םילשוריל עיגמ ינאשכ
ליגר יתייהש והשמ אל הז .ימואלניב קחשמב ומכ שיגרמו רש
...קחשמה ןמזב םולכ עמוש אל ינא הזמ ץוח .הפיחב וילא

?םילדבה שי ?םינודעומה לש תולהנהה יבגל המ
יל ויה אל - םירדהנ םישנא ידי לע תולהונמ תודוגאה יתש
.ר"תיבב יל ןיאו םש תונולת

ךיא ריבסהל לוכי התא - תולהנהה תא ונרכזה םא
לכ ?ר"תיבל ךתוא ררחשל המיכסה הפיח יבכמש הז
םיבכרה דימעהל תוסנמ תולודגה תודוגאה הנשה
ונל תנתונ הפיח םואתפו ,תופילאל ץורל ולכויש
םינקחשה דחא תא - ףנחתהל דעונש טפשמ אל הזו -
תיטירק הכפהש הדמעב דועו ,ץראב רתויב םיבוטה
.במוד יסא לש הביזעה ירחא

רחש בקעיל שדד השמ ןיב םיסחיה ,תישאר .תוביס יתש הזל שי
.םינודעומה ןיב תורחתל לעמ הזש וזכ המרב ,םינייוצמ םה
אוה ירובע - רחש םע םיבורק דואמ םיסחי שי יל ,הזמ בושח
הזש עדי אוהש ינפמ יכרדב דמע היה אל אוה .ינש אבא ומכ
ונינשו לגיפש םע יתרביד הרבעש הנשב רבכ .ךירצו הצור ינאש המ
תא תוהקמ הצובק התואב םינש 7 .ןונער ךירצ ינאש ונמכסה
יל ריזחהל ידכ הריוא יוניש ךירצ יתייהו ,ךלש תויתורחתה
התיהש םיסחיה תכרעמב .ונממ שוגירה תאו קחשמה תוודח תא
המ הזש יתשגרה ינאו ילש התיה הנורחאה הלימה רחש םע יל
.תושעל הצור ינאש

[Along Harazi vs. Ohana]
קחשמב הנחוא ילא תא םולבל הסנמ יזרח ןולא
רזעילא תיירקב 0:2 הפיח יבכמ תא ר"תיב החצינ וב
,ילא לש רעשב םייתסה הזה תומיעה .96/97 תנועב
.רוחאמ הפוצ רהוז קיציאשכ

רדתסה ךיא ?יתרבחה טקפסאה יבגל המ
?ר"תיבל רבעמה ךל

זא - הינתנב - קוחר רג ינא יכ השק רתוי הז ילש הרקמב
שי הז םע דחי .םירחאה םינקחשה תא הברה שוגפל יל אצוי אל
ברקמ םרוג תווהמש תופתושמ ברע תוחורא לש תרוסמ ר"תיבל
,הלק התיה תיתרבחה הניחבהמ ילש הטילקה יללכ ןפואבו ,דואמ
.דואמ הלק וליפא

אל תא ?שדח םוקמל םירבועשכ ששח ןיא תיעוצקמ
?םיאתת אל םא היהי המ בשוח

זא םג לבא ,הפיח יבכמל יתעגהש הפוקתל יטנוולר רתוי הז
יל ןיאש יתיארו ביבא-לת יבכמב םינומיא המכ ירחא יתייה
הז ר"תיבל יתאבשכ .תימואלה הגילב םינקחש דיל שייבתהל המ
.בלתשהל לכואש חוטב יד יתשגרה זא תרחבנב ךורא ןויסנ ירחא היה

?ךתעד יפל הצובקל רתויב תובושחה תונוכתה המ
.תילכלכ הניחבמ בוט תלהונמ היהת איהשו ,תורמוי הל ויהיש
לכה האור ינא יכ יניעב בושח רתוי אוה ינשה אשונה םויה
ליבשב הנושארבו שארב דובעל ךלוה ינא - אבא לש םייניע ךרד
יל היהי אלשו הנימא היהת הצובקהש יל בושחו ילש החפשמה
.ילש הסנרפל ששח

קחשתש הפוקתהמ ךלש תופיאשה המ
?םילשורי ר"תיבב

ינא .תופולאה תגילב בלתשהל - הזמ רתויו ,ןבומכ תופילא
םיפידע ויה םהש תורמל ,הצמחה היה ןובסילב דספההש שיגרמ
.קחשמ ותואב

?לגרודכ דמול ןיידע התא
ביכרמל ךכ רחאו ,םישדח םירבד םידמול 24 ליג דע ךרעב יתעדל
,ךמצע תא םקמל ךיא דמול התא .לדגו ךלוה לקשמ שי ןויסנה
ץופקל" תוסנל אלו דיקפתה לשו ךמצע לש תולבגמב ריכהל ךיא
הריסמ ררחשל בושח תויהל ךירצ הנגה ןקחשכ יל ."קיפופה לעמ
םירבד לע םינומיאב דובעל ךירצ אל ינא לבא ,הריסמ לבקלו רהמ
םימש םינמאמהש םישגדב םג יולת םידמולש המ .םייזואוטריו
לש םיטנמלא לע ונמאתי םינקחשהש םיצור אלש םינמאמ שי -
.ןנכותמה ןומיאב שיש המל רבעמ תישיא הקינכט

[Alon Harazi vs. Kfar Saba]
ןוחצינה קחשמב יאבס רפכ ןקחש םלוב יזרח ןולא
.ידטב אבס רפכ לעופה לע 3:4

םלב התא ?ר"תיבב ךלש דיקפתה תמאב המ
ךתוא םיאור ונחנא םימעפ הברה לבא ימדק
?ייגרס םע תומוקמ ףילחמ

(ייגרס הזש) ירוחא םלבו ימדק םלב לש תודמע שי ןורקיעב
דואמ ינא .םיפלחתמ ונחנא םהבש קחשמב םיבצמ שי השעמל לבא
.ןוחטיב ןומה ךל ןתונש ןקחש אוהו ,ייגרס םע קחשל הנהנ
רבדמ ינא זא ...קיפסמ רבדמ אל אוהש הז ולש ידיחיה ןורסיחה
.ונינש ליבשב שרגמב

?ימדק םלב - ךילע תפדעומה הדמעה וז
,ץולח רותב ףיכ יכה יל היה תישיא .ילש דיקפתהמ הנהנ ינא
.רתוי היצפוא אל וזו ןמז הברה וזה הדמעב יתקחיש אל לבא
ךירצ אל םלבש אוה ילש יחכונה דיקפתה לש יתועמשמה ןורסיחה
יתייהש בשוח ינא רוחבל לוכי יתייה םא .לשמל ,רשק ומכ ץורל
.הנגהב תויהל השק רתוי תוירחא תניחבמ םג .רושיקב קחשמ
,קחשמב םימעפ רתוי הלוע אל ינא המל דימת יתוא םילאוש םירבח
רודכ דבאמ ץולחשכ .ןגמכ ירובע ירמגל תונוש ןה תוכלשהה לבא
.לוגב תולעל הלוכי ילש תועט לבא ,ןינע הזמ םישוע אל


יזרח ןולאו ,ןולמה לש יבולל רטע ןבואר סנכנ הזה בלשב
רתויש םישנא הברה ןיאש השקבב ובתכת" .ןויארה תא םייסל שקבמ
רמוא אוה ,"םילשורי ר"תיבל אב ןבוארש הז לע ינממ םיחמש
הראשנש ,ךלי אלש יזרחל רמול וניצר עגרל ."ןבור"ל שגינו
ןויארה תליחת ינפל ונתוא הנרקיס יכהש וז - תחא הלאש דוע ונל
לע תצק ונבשחש ירחאש אלא ?ןמזה לכ ךייחמ אוה המל :הזה
.םיניבמ רבכ ונחנאש ונל הארינ ,ותיא ונמייקש החישה