לארשי ךלמ ןיידע
2002 ינוי ,םלסמא דוד םע ןויאר
[Right Banner]רעס ריפוא :ןייארמ
ךלייש - ול םיאתמ אל .העצה דודל ונשגה"
ל'גינפ ריאמ לש הבושתה התיה וז - "התיבה
לאשנ רשאכ ,"הקספה אלל וידר"ב הנחל רזעילאל
ךשמהב .םלסמא דוד םע ןתמו אשמה תודוא
ןתמו אשמ לע ריהצהו ל'גינפ רמ ךישמה עובשה
םויה עידוה ,בגא ,ודיצמש ,ביירג ןאו'גנ םע המודמ
.ר"תיבב קחשל ןיינועמ וניאש הפיח וידרב
אל דואמ ךא ,'תושו ל'גינפ רמ לש םייעוצקמ/םיילכלכה םילוקישב ברעתמ ינניא
.םלסמא דוד םע ןתמו אשמה תא להנל ר"ויה רחב הב ךרדה ייניעב ןח האצמ
עיציה ישנאש ןושארה אוה הרקמב אלשו ,ןודעומל טעמ אל םרתש ,והומכ ןקחשל
.ןתמו אשמה ךלהמב דבוכמ רתוי תצק סחי ילוא עיגמ ,ומשב םיארוק יחרזמה
.ןודעומב ראשיהל זעה ונוצר תא עיבמה ןקחשב רבודמשכ םירבדה םירומא דחוימב

"טויס"המ תויראש םע ,ןתמו אשמב ולש דצה תא ריבסהל םלסמא הסנמ אבה ןויארב
.הנורחאה הנועב ונלוכ לע רבעש

?ר"תיב םע ךלש ןתמו אשמה דמוע הפיא ,דוד
ינאו ,עובשה ףוסב םדקתה ןתמו אשמה ינש דצמ ךא ,םינטק אל םירעפ ןיידע םנשי
.ר"תיבב ראשאו הוושה קמעל עיגהל חילצנש הווקמ דואמ

?הזוחה ךשמ וא תרוכשמה -םירעפה דקומ והמ
הארנכ -תחא הנש וצר םה ,םינש 3 יתיצר ינא - ןוכנה ןוויכב רתוי וא תוחפ הזוחה
,תרוכשמב זוחא 15 דע 10 לש הדרוהל ןכומ ינא ,תרוכשמה יבגל .םייתנש לע רשפתנש
.הכומנ רתוי הברה ר"תיבמ יתלביקש העצהה ךא ,רלודה תריצעל םגו

?רחא םוקמב רתוי בוט הזוח לבקת םא םג ,ןודעומב ראשיתש יוכיס שי
,הזה ןודעומב הריירקה תא םייסל הצורו ר"תיב תא בהוא ינא ,יוכיס שיש רורב
רבכ עובש ירחא ,תורחא תוצובקל יתרבע רשאכ םג .יליבשב תיב ומכ אוה הזה ןודעומה
ביבא לת יבכמ ,ןמטוג ילאו יבאז ואבשכ ,םייתנש ינפל .ר"תיבל רזוח ינא ךיא יתניימד
ילש ןכוסל יתרמא - םיימעפ יתבשח אלו ,ר"תיבמ רתוי רלוד ףלא 180 -ב הזוח יל העיצה
."יתוא בהוא להקהו ,בוט יכה שיגרא ובש םוקמב תויהל יל בושח ,ףסכה לע רתוונ"

לע רמרוממ תייה ןכ ינפל .ךתוא הדדוע עובשה ףוסב ןהכ ילא םע החישהש הארנ
?ךיפלכ סחיה

יל התייה ןכ ינפל .ךתוא הצור ןמאמש עומשל בוט דימת יכ ,יתוא הדדוע ןכא החישה
רתוי הארנ בצמה תעכ .ותוא לבקא אלש ועדי םה שארמש הזוח יל םיעיצמש השוחת
.םירעפ םימייק ןיידע יכ םא ,דדועמ
הדירי ךל התייה -םלעתהל רשפא יא דחא רבדמ ,דוד לבא
?הנועה לש םימייוסמ םיקלחב תלוכיב

חקינ םא .הדירי הצובקה לכל התייה ?הדירי יל התייה הז המ
הארת ,הדירי יל התייהש רמוא התאש םיקחשמה לכ תא
.דקפת אל הצובקב ךרעמ ףאש

העיפשה יעבט ירוחא םלב הצובקל היה אלש הדבועה ילוא
?רקלט לש םגו ,ךלש קחשמה לע

ילש קחשמה תמר לע עיפשהו עיפשמ הזה רבדהש רורב
הנגהה תדובע לכ ,ירוחא םלבמ רתוי ךא ,הצובקה רתי לשו
וליפאו תיטקאט תעמשמ התייה אל ,הדקפית אל הצובקה לש
השקש ךכ ,םינקחש הברהל וחילצה אל תויסיסב תולועפ
,הלוכ הצובקה לע אלא ,רחא וא הז ןקחש לע לכה ליפהל
.הדירי יקבאמ םע דדומתהל ךיא העדי אל טושפש

םירבד תרמא הנועה ךלהמב ץחל יבצמב .תודדומתה ופורפא
השק" ,"תואירבה לע יל עיפשמ הז " ,"דורשל םיבייח" ומכ
לע השק ךכ לכ עיפשה בצמה םא -דועו "הלילב םדריהל יל
ער ךכ לכ הקחיש ר"תיבש אלפ אל ,ךומכ הסונמ ןקחש
.הנועה

רשפא יא .הז תא ןיבהל לוכי אל ,הז ךותב אצמנ אלש ימ ,ןכ
.תאזכ הפוקתב שארב ךל רבועש המ תא דחא ףאל ריבסהל
?"הגיל ר"תיב םע דרא ינאש" -ךמצעל רמוא התא םוי לכ
רותב .טויס ךותב יתשגרה ,יל הרוק הזש יתנמאה אל טושפ
,בלל קזח בצמה תא יתחקל ,ר"תיב תא בהוא תמאבש דחא
תוקד 5-ב ומכ יתשגרה תאזה הפוקתה לכב ,השעמל
יתשח ,וושה םה רשאכ ,ןאש תיב דגנ תומסרופמה תונורחאה
.ימצע תא רובקל יתיצר ,ימלוע יילע ברח וליאכ

הנועה תא חבשמו ףיסומ קרש המ ,ירוחא םלב אלל םיישקה לע ונרביד .ךויח תצק הלענ אוב
.'ץיבומרבא ןולא לש תרדהנה

חיכוה אוה .הנשה וב יורש היה ןודעומהש ץחלה תחת דחוימב ,תנייוצמ הנוע ןתנ ינולא ,ןכ
איהשכו ,ולש תונמדזהל הכיחו לספסה לע םייתנש בשי אוה ,תמלתשמ תונלבסה המכ דע
.םיילגר יתשב ,החילס .םיידי יתשב התוא חקל אוה ,העיגה

?במודו יזרח ,ודאנב םע תחא הרושב ותוא האור התא ,המידק םייתנש
דובעיו דימתי אוה םא ;וב יולת לכה לבא ,וב ןימאמו ונממ קיזחמ דואמ ינא ,ןכ טלחהב
.ןכוסמ הז ,ידמ רתוי וילע רבדל רוסא ךא ,תוהובגה תומרל עיגי אוה השק

?ףאה תא םירהל לולע אוהש ששוח התא
.רדסב היהי לכהו טקש ול תתל ךירצ .ששוח ינא המכ עדוי אל התא

והשמ תיאר דנליאתב לויטב ילוא ,םינקחש אצומ אלו םלוע יצחב רייסמ ןהכ ילא ,דוד םויסל
?ויניעב ןח אצמיש

םיקחשמ םירשכומ דואמ םידנליאת המכ םש וניאר (הילכהו שיאה) יסויו ינאש איה תמאה
,םילכאמ םיניכמו ףוע םיציפקמ םהש תוזירז התואב וקחשי םה םא ,ללכב ?עדוי ימ ,בוחרב
.הגילה לכל רפס תיב ושעי םה

.הבורקה הנועב ר"תיבב ךתוא תוארל דואמ הווקמ ינאו ,ןויארה לע הדות ,דוד
ןימאמ ינא ,יתוא םידדועמו םירשקתמש םידהואה לכל הדות רוסמת ,הווקמ דואמ ינא םג
.ר"תיבב ךישמאו רדתסנ ףוסבש