רקיה ןולא
2000 טסוגוא ,ןוריואה םע ןויאר
[Right Banner]
תובידאב הנומתה

רתאמ דוד רבדמ ,ןולא םולש
.ר"תיב לש טנרטניאה

.םולש

תונפתהל לכות םא קודבל ידכ יתרשקתה
.ןויאר וא החישל עובשה

ןויארש תעדל ךירצ התא לבא ,היעב ןיא
.לוז ןיינע אל הז יתיא

ימשרה רתאב רבודמש ןייצל יתחכש ,החילס
.ירחסמ סיסב לע לעופ וניאש ,הצובקה לש

התא םא ,ירחסמ אל ,ירחסמ .הנשמ אל
.ףסכ ךל הלעי הז יתוא ןייארל הצור

תוחפל לכואש בשוח התא .ךתוא יתנבה
?תונומת ךממ לבקל

תונומת תכרעמב םכל שי םא ,היעב יל ןיא
ינא לבא ,ןתוא םסרפל םילוכי םתא ילש
?אה ,ילש םיטוטיצ םש תוארל הצור אל