רכב ןליא םע ןויאר [Right Banner]


?ךלש לגרודכה תריירק הליחתה ךיא ,ןליא
ליג דע 7 ליגמ ןג תמר לעופהב יתקחיש
םוקמב יתייה וליפאו ,ץולח יתייה דימת .19
תיליעה הגילב םירעשה יעיקבמ תלבטב ינשה
- אבצב יתייהשכ םג קחשל יתכשמה .רעונל
םוי לכ עיגמ יתייה .תוניבמוק הברה ךרד
.םייתעבגב שתכמב ןומיאל עבש-ראבמ
הילצרה יבכמל יול עשילא יתוא איבה ךכ רחא
,ואדנל יליגו רהמ בזע אוה לבא ,96/97 תנועב
היה .קחשל יל ןתנ אלש טעמכ ,וירחא אבש
דיקפתה לעש ינפמ בכרהב בלתשהל השק יל
לבוי ,יחרזמ רפוע ודדומתה - ץולח - ילש
.םיעודי םינקחש םלוכ ויהש ןוחמש ריאיו הנחוא
השק התיה ואדנל יליג לש הפוקתה ,ללכב
ויה םינקחש טעמ אלש בשוח ינא .יליבשב
.ואדנל יליגמ יתלביקש ומכ סחי םע םירבשנ
םיינש וא ןקחש ךירצ ןמאמ לכש חינמ ינא
תצבשמה התיה וז ירעצלו ,םהילע "תדרל" ליבשב
.יליג לצא ילש
ינמי ןגמ ,רכב ןליא
1975 יאמב 17-ב דלונ
הילצרה יבכמו ןג-תמר לעופהב קחיש
1998-ב תיפמילואה תרחבנל ןמוז

?דיקפת תפלחה יתמ - ינמי ןגמ רותב תעגה ר"תיבל
םינומיאב יתוא האר אוה ,ואדנל יליג תא ףילחה םיובנגייפ עישש ירחא
ןושארה קחשמב .ינמי ןגמכ קחשל יל עיצה אוה םיקחשמ 2-3 ירחאו
עבש-ראב לעופה דגנ בוש יתעקבה ךכ רחא ,לוג יתתנ דיקפתב ילש
.תיפמילואה תרחבנל יתעגהו ,קזח ומדקתה םיניינעה זאמו

?םירגובב רבכ התאשכ דיקפת ףילחהל ,רזומ אל
תצבשמב חונ יתשגרה הליחתכלמ .דיקפת םיפילחמ םינקחש הברה ,אל
.ןוחטיבו ןויסנ הז יל רסחש המש יתשגרהו וזה

.ידטב B36 דגנ ,ךלש ןושארה קחשמה לע תצק רפס
םיקחשמל םיעיגמ ,הילצרהב קחשמ התאשכ .ןמז הברה הזכ קחשמל יתיכיח
- הגיל קחשמ לש הריוא ללכב ןיאו ,םיפוצ 1000-1500 ללכ ךרדב
יתוא דדועמ ידטב להקה תא עומשל ףכ יל היה ...העיגמ ר"תיבשכ קר
דואמש ,ילש אמאל יתרפיס קחשמה ינפל .יתיויקש ומכ בוט היה הז -
,יתוא בהאי ר"תיב לש להקהש יל בושח המכ ,ילש הריירקב תברועמ
םייחב יתועמשמ והשמ הרקש יתשגרה ,רשואמ שממ יתייה קחשמה ירחאו
.ילש

?הל תיכזש תדהואה םינפה תלבק תא ריבסמ התא ךיא
(שידא םשור השוע וא) שידא התא םא - םחלנ ינאש םיאורש בשוח ינא
םג הז - שרגמה לע הרוחש הדובע הברה השוע ינא .חילצהל ךל השק
"רוזח-ךולה" םילויט תושעל ךירצ ףנכ ןגמ .ילש דיקפתה תרדגהמ קלח
רתוי חטש לע עונל םילוכי הפקתה וא הנגה ינקחשש העשב ,וקה לע
.ןטק

?שרגמה לע חונ תשגרה
.B36 ומכ השלח הצובק דגנ קחשמ ךירעהל השק ,תיעוצקמ הניחבמ
קחשממ והשמ דומלל השק לבא ,סיסקובא יסוי םע בוט יתרדתסהש יתשגרה
.הזכ

?םילשורי ר"תיב ןיבל ךניב רשקה רצונ ךיא
.ביבא-לת יבכממו ר"תיבמ תועצה יל איבה ,יקסבוקטיו איג ,ילש ןכוסה
,הפוריא יעיבגב קחשל תונמדזהה ללגב םגו להקה ללגב ר"תיב תא יתפדעה
ר"תיבל שי הנשה .ילש תצבשמב קחשמ יול קילומשש עדוי ינאש תורמל
תויהל הצור ינאו - תופיצרב תישילש תופילא תחקל - דחוימ רגתא םג
.הזה רגתאה םע תדדומתמש הצובקהמ קלח

?רבעמה תא ךלש הבורקה הביבסה הלביק ךיא
יתלביק ,םירעש ינש יתעקבהו ,יח רודישב ,הפיח יבכמ לומ יתקחיששכ
רבוע ינאש עדונש ירחא הבוגתה .קחשמה ירחא םלועה לכמ םינופלט
...המוד התיה ר"תיבל

ינמיה ןגמה םע הרחתמ התאש הדבועה יבגל המ
?ץראב בוטה ילוא אוהש

בוטש ימל ןתיו הז תא ךירעי רורד ,השק דובעא ינא םאש ןימאמ ינא
הלילחו-סח תועיצפ ,םיבוהצ - תועתפהו תויוחתפתה הברה שי הנועב .קחשל
.קחשל תויונמדזה הברה יל ויהיש ןימאמ ינאו םייטקט םייונישו
ףידעמ ינא .םידיקפת המכב קחשל ילש תלוכיה אוהש ןורתי םג יל שי
ןטשקו ,רדהנ היהי הז ץולחכ םעפ קחשל יל אצי םא לבא וקה לע קחשל
.םלב רותב יתוא ביכרהל וליפא לוכי

קלח אוהש ךלכולמה קחשמה םע רדתסמ התא ךיא
?לגרודכה לש ענמנ-יתלב

הצובקב ,םינקחש ןיב תובירמ ויהשכ דירפהש הז ינא יתייה ללכ ךרדב
"בוט דלי" לש תימדת יל שי .תובירי תוצובקמ םינקחש ןיב וא ילש
דגנ תיצראב קחשמב .הז תא לצנל םיסנמש שיגרמ ינא םימעפלו ,הזכ
דואמ הז .קחשמ עצמאב םינפב יל קריש םהלש ןקחש היה הנומש תיירק
"הנטק" ול תתל יתגאד ינשה בוביסב .םולכ יתישע אל לבא ליפשמ
.האר אל דחא ףאו ןרק ונל התיהשכ

?םילשורי ר"תיב ןיבל הילצרה יבכמ ןיב תאצמ םילדבה הזיא
םינומיאה הנחמ ,םינוש םינומיאה ,תיעוצקמ רתוי הברה ןאכ השיגה
הצרש הצובקב םילוקישה .םעפ יא וב יתייהש השקה אוה ל"וחב ונלש
רותב .תוינוניב תונוע השוע דימתש הצובקב רשאמ םינוש םה הלעמל
,הרבעש הנועב ןורחאה קחשמה תא איבהל לוכי ינא תינוציק המגוד
הלהנההמ והשימ עובש ותואב .אבס רפכ לעופה דגנ הקחיש הילצרה יבכמשכ
הקדה דע .תוימרפה ללגב ,חצנל םיבייח אלש ןמאמל זמר הילצרה לש
בכרההמ םינקחש השולש סינכה ןמאמה זאו ונילע וליבוה םה םיעבשה
ירחא תובירמהו םיבצעה תא תוארל ךירצ תייה .1:2 ונחצינו ,ןושארה
...קחשמה

?דהוא התא הצובק הזיא
יתעקבהשכ ,םהלש הדיריב קלח יל היה הרבעש הנשב .עבש ראב לעופה
,םיטנמיטנס ןיא קחשמ התאשכ - לגרודכב הז הככ לבא ,םלומ ןויווש רעש
הבוט רתוי השגרה ןיא ,תרחא הצובק דהוא התאש המכ .ןוחצינ קר
,םיננעב שיגרמ התא ,וזה היווחה תא ריבסהל השק - רעש עיקבהלמ
.תמאב

וראפ ייאב "םלועב קזחה שיאה" תורחתב םידדומתמה דחא םע רכב ןליא

?ןאש-תיב לומ ר"תיב לש קחשמב םג היהש המ הז
ןולקשא תא ונחצינ .הילצרה יבכמ לש ןוידטצאב הזה קחשמה תא יתיאר
וניאר .וושה ןאש תיבש קעצ והשימ םואתפו השבלהה רדחב ונייהו
לבא ,םינתונ ןאש תיבש ורמא םלוכו היזיולטב תונורחאה תוקדה תא
.םהלש תוצמחהה םע ונתוא וגרה ר"תיב

?ר"תיבב םגו ,לגרודכ תוצובקב שיש תודמעמה ןיינעל סחייתמ התא ךיא
הז לבא םיקיתו םינקחשל דובכ םינתונש ןוכנ הז .יניעב ינשמ הז
ימ יכ ,ףאה תא םירהל אל הז בושח יכה רבדהש ןימאמ ינא .יעבט
חילצמש ימו ,ןזואמ שאר לע רומשל ךירצ .לופיי דימת הז תא השועש
.הז תא שורדל ךירצ אל ,דובכ לבקי דימת

?ר"תיבב םדקתהל הפצמ התא ךיא
תווקתהמ תחא .תופצל המל עדוי אל התא ר"תיב ומכ הצובקל רבוע התאשכ
הלודג רתוי הצובק יתיצר .ר"תיבל יתרבעש הזב המשגתה רבכ ילש
אל לבא ,תוצובק המכ דצמ ןינע היהש הז םע בוט יתשגרהו הילצרהמ
לסופ אל ינא .הלאכו ת"פ יבכמ ,תרחא הנטק הצובקל רבוע יתייה
םע ,ןיוצמ םוקמ הז הילצרה זא הנטק הצובקב ראשהל םא לבא ןתוא
םולחה תא םישגהל יתחלצהשמ וישכע .יתרבח שוביגו תניוצמ הריוא
,םדקתהל- םילודג רתוי תומולח יל שיש רורב ,הלודג הצובקל םדקתהל
.תרחבנל עיגהלו ר"תיבב בכרה ןקחש תויהל

?םיקחשמב ךרובע להקה קחשמ דיקפת הזיא
תוצובק בל םישת םאו ,להקה הז ר"תיב תא דחיימש המש בשוח ינא
קחשל תרחא הז יליבשב .לודג להק םע הלאכ דימת ויה תופילא וחקלש
40000 ןוידטצאב ויה תיפמילואב םיקחשמה דחאב .םישנא הברה לומ
וז .ןיסירפק לומ תרחבנה - ונירחאש קחשמה תא תוארל ואבש שיא
תתל ךתוא ףחוד להקה - הגילב ליגר קחשממ ירמגל תרחא השגרה התיה
.ךמצעמ רתוי

...ינש דצמו
דואמ תויהל לוכי עיציהמ לק דואמ הארנש המש םיניבמ אל םישנא
וא הנוכשב קחשמה ומכ אל אוה ינעוצקמה קחשמה יכ ,שרגמה לע השק
.תותבשב םיקראפב

?םימכחותמ אל םישנאכ םינלגרודכ לש המגיטסה םע דדומתמ התא ךיא
ןיטינומב םיעגופש םינקחש שיש ןוכנו ,עוצקמ לכמ קלח ןה תומגיטס
ימצע תא ספות אל ינא - יתוא דירטמ אל הז .לגרודכה עוצקמ לש
ףידעמ ינא ,הרוחב םע אצוי ינאשכ .הצובק וא עוצקמ לש גציימכ
חוטב תויהל הצור ינא יכ ,םילשורי ר"תיבב קחשמ ינאש עדת אל איהש
.גציימ ינאש המב אלו יב תניינעתמ איהש

?וזה הריירקה ללגב והשמ לע תרתיוש שיגרמ התא
ללגב םירבד הברה יתדספה .ישיש ימיב אצוי אל ינא ריעצ ליגמ
לכב .בהוא דואמ ינאש הלאה םייחה תא יל שי הרומתב לבא לגרודכה
.יליבשב אל ,ןשע אלמו סומע לכה - ישיש ימיב תאצל אנוש ינא ,הרקמ

?לגרודכל ץוחמ השוע התא המ
.PC תואנכטו סיפוא - ןוויסב םיבשחמ דומלל יתלחתה הרבעש הנשב
ימצע תא קיסעהל לדתשמ ינא .ךישמא ינא הנשה תורשפא יל היהת םא
יתדבע הרבעש הנשב .םיירהצב 12-ב םימקש הלאמ אל ינא - ןמזה לכ
ךיא תוארל ,ףיכה ליבשב םתס ,עובשב םיימעפ םייתעבגב הייפאמב
םירגפמ םידליל הארוה טקייורפ םג יתלחתה .םישנא םע דובעלו הז
.ילש תיבה דיל רפס תיבב

?הזל תעגה ךיא
תלהנמה םע יתרביד זא ,הליהקל םורתל יתיצר
וזה תרגסמה תא ונשביג דחיבו רפסה תיב לש
יטנז יחצ .עובשב םייתעש טרופס ירועיש לש
ונלביק .תרדהנ התיה היוחהו ,ילא ףרטצה
קופיס הזו ,םידליהמ םוחו הבהא הברה ךכ לכ
ינפל עובש - םויסה תביסמב .ראתל השקש
היגלבב םינומיאה הנחמל ר"תיב םע יתעסנש
שגרמ עגר היה הזו םידליהמ תונתמ ונלביק -
רתוי םירבד הברה ןיאו - רעש לש העקבה ומכ
...הזמ םישגרמ