שדד השמ םע ןויאר
01/06/2000 "ץראה" ןותיעב םסרופ
[Right Banner]איגש עשוהי :ןייאר

המ לבא - תורעסל ליגר ,םילשורי ר"תיב ר"וי ,שדד השמש ןוכנ
,ר"תיב לע תולעבה תפלחה .ידמ רתוי תצק הז הנורחאב ול הרוקש
קנעה תורתוכ םע וסור ינאבו'ג תשרפ וישכעו ,הנחוא ילא לש ןיינעה
ר"ויהש ול רפסמ ינאשכו שדד לע קיעמ הנחוא םע ןיינעה .תומהלתמה
ילא תא חבשמ אוה וב יביבא לת ןומוקמב רמאמ םויה בתוכ יול ירבג
דוע חילצמ הנחוא היה רוג ןב יבוק תוברעתה אלמליאש עבוקו הנחוא
תרחבנה תא ןמאל ותוא חקול אל אוה המל זא" :שדד ביגמ רתוי
"?תיפמילואה

ילואש ררבתמ םילשורי ר"תיב לע תולעבה יקבאמ ומייתסהש ירחא
.ר"תיבמ שדד תא זיזהל רשאמ יברעמה לתוכה תא זיזהל לק רתוי

אל וז .העודי הילא יתבהאו ר"תיב תא הוולמ ינא םינש לבוי יצח
.השק הזה לועהש רמול השוב

.םרכ ןיע הסדה לש תיגולוידרקה הקלחמב החכוה םג הזה ישוקל שי
,הזב שייבתמ אל ינא ,יבלל דואמ הבורק ,יל הבושח םילשורי ר"תיב
.הסדהל םג םיעיגמ בלה לע ךלוה הז רשאכו

יבוק וא ויהי ר"תיבב וליאכ רבוד :רזומ רבד הרק הנחוא ןיינעב
.תראשנ התא קרו ,וכלה םהינש ףוסבלו - הנחוא ילא וא רוג ןב

ןמאל לחה ילאש רוכזל ךירצ .תוקדצומ ויה אל הנחוא יפלכ תונעטה
תורמלו ,הצובקה תסירקו הסנכה סמל תובוחה תשרפ עקר לע הצובקב
ךירצ הנחוא וליאכ הנעטה תא יתלביק אל .דואמ הפי דקפית תאז
דומלל ךירצש םיבשחמ אלו הקיסיפ אל הז לגרודכ .הטמלמ ליחתהל
עדוי התא םינש הברה חטשב התא םאש עוצקמ הז לגרודכ .הטלוקפב
.ןקיטרואית לכמ בוט רתוי

?ונניא הנחוא םג עודמ ונניא רוג ןבש ןוויכמ לבא
הנחואש םיצור אל ונחנא :יל ורמא ןושאר רבדו םישדח םילעב ואב
םע שגפנ יבאז דג .טקש שארב ןמאמ רוחבל םיצור ונחנא .יאנת היהי
,הנחואמ הבוטל דואמ םשרתה אוה ,הנחוא ילא םע שגפנו ןמטוג ילא
החלצה לש דרוקרו ףידע ןויסינ שי ןמטוגלש הנקסמל עיגה לבא
.טילחהל ותוכז לודג ףסכ ר"תיבב עיקשהל ךלוה יבאזש רחאמ .הפוריאב

?הנחוא ילא םע םויכ ךיסחי המ וזה השרפה תובקעב
וליאכ םימח וניסחי שגפינ רשאכו שדוח שגפיהל אל םילוכי ונחנא
לוכאלו םויב םימעפ 4 םג רבדל םילוכי ונחנא .לומתא קר וניארתה
ינאו ,תאז רמוא אל אוה סעוכ אוה םא םג ,הנחואו ,עובשב םיימעפ
.ותוא ןיבמ

?םילשורי לעופה תא ןמאי אוה םאו
וישכעו ,םייפכ לע ותוא ונאשנו ונתוא ןמיא ןטשק רורד ?המ זא
.ולש עוצקמה הז .םייפכ לע ותוא תאשונ ביבא לת לעופה

הנחוא ילאש תונורחא תועידיב הבתכב םויה רמוא רוג ןב יבוק
.רלוד ןוילימ השימח םילשורי ר"תיב ןודעומב ויתונש לכב רכתשה

התיה ר"תיב רשאכ םגש הנחוא לש ויתולעממ תחא .ןוכנ אל שוריפב הז
תא לבקי אל םא התיבשב םייא אל םלועמו תבש אל םלועמ ול תבייח
ףסכה תא לבקמ היה םייאמ היה םאש ךל רמול לוכי ינאו .ןמזב ףסכה
.םלוכ ינפל

?ינמנ יבא ןיינעב וישכע ,א"ת יבכמ םע בוש םתכבתסה ךיא
?בוש רמוא התא עודמ

.הרבעש הנועב סיסקובא יסוי םע רופיסה היה יכ
שי .סיסקובא ןיד קספמ רלודה ףלא 100 תא בורקה ןמזב לבקת יבכמ
.םלשנ ונחנאו ןיד קספ

.ינמנ ןיינעב םעפה ,השדחה תוכבתסהה לע יתלאש
ףיטהלו חגנל לק יכה .לזגנ קאזוק ינפ םיגיצמש הלא תא אנוש ינא
םינקחש םע מ"ומ תולהנמ תורחא תוצובק רשאכ .םילשורי ר"תיבל רסומ
םיסחי יל שי .לוספ לכה - תלהנמ םילשורי ר"תיב רשאכ .רדסב לכה -
קוידב המ לבא ,םימואת השמ םעו ץיבוקיצרה ינול םע םיבוט דואמ
?לגרודכב םהמ דומלל ךירצ ינא

ןקחש ףא ןיאש ףרש המלש א"ת יבכמ ןמאמ רמא ינמנ יבא ןיינעב
.רלוד ןוילימ יצח הושש לארשיב לגרודכ

קפתסהל ךירצ אוהש בשוח ינא לבא ,ףרש המלש תא דבכמ דואמ ינא
תורהצהה לכ .תוצובקה תא להנל תוצובקה ילעבל תתל ךירצו ןומיאב
ול םיברעתמ אל םילעבהש ומכ .תורתוימ ןקחש לש יווש יבגל המלש לש
.םייפסכה םיניינעב םילעבל ברעתי אל המלשש - בכרהב

.אטבתהל ותוכזו ליבומ ןמאמ ףרש המלש לבא
חסכתהל הצור אל ינא .ויפ לע רומשל ךירצ המלש ?קוידב המל ותוכז
לכוי אל אוהש קזנ םורגל תולוכי קר תורתוימ םילימ לבא ,ותיא
המלש לש וירבד ,הפוריא לע רבדל םיצור ונחנא םא .וילע רבגתהל
םינקחש ואיבי אלש ?המ זא םיעצמא תוצובקה ילעבל שי םא .םיינונטק
?םינקחש יריחמ לע םילעבל תונעטב אובל זיעמ ןמאמ היה הנולצרבב םג ?המרב

?הלש ינמנש תנעוט א"ת יבכמש הז לע דיגת המו
שפחמ הארנכ אוהש חיכומ הז הבושת א"ת יבכמל ןתונ אל ינמנ יבא םא
עדוי אוהו לודג דלי אוה ינמנו ולש דיתעה הז .תורחא תויצפוא םג
יבא תא הצור היה ןודעומ לכש רמול שייבתמ אל ינא .הצור אוה המ
.עובצ יל היהי אל דחא ףאש .ולצא ינמנ

ימ ומכ הארנ התאו ךירוחאמ יבאז לש ןוממה תא וישכע ךל שי
בוטש ימ :רמולכ ,לסרודכ ,א"ת יבכמ לש לדומה תא םשייל הצורש
.לספסה לע וא בכרהב - ךלצא היהיש

םינוילימ םויכ םילבקמ םינקחש .גתומ םויכ אוה בוט לגרודכ ןקחש
קר סארפמס טיפ וא ןדרו'ג לקיימ םילבקמ המ האר .םהלש םשה לע קר
איבהל הכירצ הצובקש בשוח טלחהב ינא .תמייוסמ הצלוח שובלל ליבשב
.איבהל הלוכי איהש לודג ןקחש לכ הילא

רכמנ אוה .וסור ינאבו'ג םע תוכבתסהה תא םג ךל שי וישכעו
.םיידיל תחתמ ותוא םהל םיפטוח םתאו א"ת לעופהל

.רבדמ התא המ לע ןיבמ אל ללכב ינא

.וסור ינאבו'ג ןיינעב םילשורי ר"תיב לע א"ת לעופה לש לודגה סעכה לע
?רתומ ביבא לת לעופהל קר

.רבדמ התא המ לע ןיבמ אל ללכב ינא וישכע
םע טנושיפ לע תוררובב ינאשכ ,טנושיפ לע תכלל רתומ א"ת לעופהל
הלאכ שי .שפנ בבושמו בבל רשי ,םייפכ יקנ ,רדסב הזו ,טרופקנרפ
.םיקדוצה תא םיקחשמ דימתש

?טרפת ילוא
.טרופקנרפל חרבש טנושיפ לע א"פיפב תוררוב ונל התיה .השקבב
ףלא 500 םילשורי ר"תיבל םלשל תבייח טרופקנרפש עבקנ תוררובב
תמלשמ ,הלמ רבדל ילב ,ךשוחב לכה השועו א"ת לעופה האב זאו .רלוד
לש ףאל תחתמ טנושיפ תא הילא תחקולו רלוד ףלא 750 טרופקנרפל
לעופה ירה .לארשי לע טקש ,הלמ ףא ,רדסב לכהו .םילשורי ר"תיב
םלשל זאו טנושיפ תא ונל ריזחהל טרופקנרפל תתל הלוכי התיה א"ת
ר"תיב לש בגה לע חיוורהל םיכירצ םינמרגה המל .רלוד ףלא 750 ונל
?תואמגוד דוע הצור התא .רבדמ אל דחא ףא הז לע לבא ?רלוד ןוילימ עבר


?דוע שי
ר"תיבל םיאב רכב ןליאו יבתנע לאגיש הילצרה יבכמ םע רגוס ינא
אל דחא ףא לבא .ףאל תחתמ םתוא תפטוחו א"ת לעופה האבו םילשורי
זא - הנוק א"ת לעופה םא יכ ,רדסב לכה .לזגנה קאזוקה ומכ קעוצ
יבכמ וכלה ,םילשורי ר"תיבב הזוח היה סיסקובא יסויל .רתומ הז
יתתנ ינא וליאכ ונעט ,מ"ומ יסוי םע ולהינ ,בגה ירוחאמ א"ת
?ןוכנ ,רדסב לכה זאו רושיא

?וסור ינאבו'ג םע יתימאה רופיסה המו
םג .ריחמב הברמה לכל ותוא םירכומש דבע אל אוה וסור ינאבו'ג
ותוא תרכומ התיה ולש הצובקהש ךל ראת .רמול המ שי ןיידע ןקחשל
,המ עדוי אל תנידמל ותוא םירכומ ויהש וא ,תידועסה ברעב הצובקל
?הצור אל אוהש םוקמב קחשל ותוא חירכהל רשפא ?המ זא

?האבה הנועב וסור ינאבו'ג קחשי ןכיה
טנושיפ תשרפב יתוא הדמילש א"ת לעופהב יתישע ילש רפסה תיב תא
יתוא הדמיל לעופהש המ תא יתמשיי טושפ ינא .דובעל ךירצ ךיא
.הצובקה םע אלו ןקחשה םע רבדל יתכלהו

?ותיא תרביד המ לע
ותיא יתבשי .םילשורי ר"תיבב קחשל ןכומ אוה םא התיה הלאשה
לכ לע דואמ סעכ אוהו ,רדהנ רוחב ינאבו'ג ,ברגאזב םיימוי
קר אל .ותוא ורכמש ול רמול ילב ותוא ורכמש ךכ לע ,וזה תוחקמתהה
.תונעטב וילא אובל םיזיעמ דוע ,ןחלוש אוה וליאכ ותוא ורכמש

.שחכתמ אל אוה םג .א"ת לעופה םע רביד ירה אוה לבא
רבידש הצובק לכ ?המ זא .תופסונ תוצובק םע רביד םג אוהו .ןוכנ
.לדבה שי םותחל ןיבל רבדל ןיב ?הב קחשי אוה התיא

?םתח ינאבו'ג ךלצא
.הדוקנ .םילשורי ר"תיבב קחשל אב אוהש םוכיס ותיא שי יל

?רחא םוקמב םותחי דוע אוה ילוא ר"תיבב םתח אל םא
ןמזה לכ ול םירפסמ .דואמ סעוכ ילא לצליצ אוה הלילב תחאב לומתא
.ותוא זיגרמו וב עגופ הזו ץראב םינותיעב בתכנש המ לכ לע ףטוש
ברגאזב .זגרנ אוה המכ ןיבתו ותיא רבד ,ץראל אובי אוה אבה עובשב
לש םדא ןב אוה .ולש שארה תא ריכהל יתיצר .תומוקמ המכל ונאצי
:יל רמא אוה .הזוחמ רתוי הזו די ונצחל .הלמ וז הלמ ולצא .הלמ
לכו יתוא םיתחהל ,ברגאזל ,ןאכל תאב התא יכ ר"תיבל קר אב ינא
םילשורי ר"תיבש השגרה יל תתנ התא קר .ריואב יתיא ורביד קר רתיה
.יתוא הצור תמאב

?הזוח לע ותוא תמתחה אל ברגאזב המל זא
דגנל יתערק ,והשמ ריעה ולש ד"הוע רשאכ לבא ,ןכומ הזוח םע יתאב
ץחלינ אוב ר"תיבב קחשל הצור התא םא :ול יתרמאו הזוחה תא ויניע
ילש די תציחל .ינא הזכ .הזוח לש ףיעס לכמ רתוי הווש הזו די
ינאבו'ג .ןיד יכרוע לש םיפד ןוילימו םיפיעס ןויליממ רתוי הווש
התא ?עגושמ ינא :יל רמאו הזוחה תא ערוק יתוא האר אוה .םומה היה
םידהואה .הימיכ וניניב הרצונ .ינממ רתוי הברה עגושמ ירה
ול ונתי םה :ךל רמוא ינא .וסור ינאבו'ג תא ובהאי םילשוריב
.םילשורי ךלמ אוהש השגרה

.תנגוה אל הרוצב וסור לע םתעפשהש םירמוא א"ת לעופה ישנא
ונדמע ןמטוגו ינא ינאבו'ג םע ורביד םה רשאכש רמא םימואת השמש יתארק
.בילעמ טושפ הז .היצנגילטניאל השוב וז .תמאב ונ .וינזואב ונשחלו ובג ירוחאמ


.תורתוכ תושעל :םימואת לש עוצקמה הז
אוהו םיקסע תושעל ועוצקמ יבאז דג .וזה השינל סנכנ אל ינא .רדסב
וזה השיגה .םיקסע השענ ונחנא - תורתוכ תושעל םירחאל ןת :יל רמא
.םתוא ודמלת דוע םתא .תרחא הסאלק וז יבאז לש תווצה לכ .יל המיאתמ