"אשדה לע דהוא"
יחרזמ ןתיא םע ןויאר
[Right Banner]ץכ ןתנ :םוליצ
יבכמ העיגה 2000 ראורבפב 27 תבש םויב
ידכ הילצרהב קירהו הפיה שרגמל ביבא-לת
תיתנש יצחה הנמה תא תימוקמה יבכמל תתל
,הליגרה תיטסיבכמה תונסרודב לחה קחשמה .הלש
םלומש טנרג לש םילוחכה וליג דואמ רהמ לבא
,םירחא םישגפממ םיריכמ םהש םינפ תובצייתמ
ונעדוימ יולאש ןפטס .תוחפ הברה םימיענ
עיקבה ינשה תאו ,הילצרהל ןושארה תא שבכ
,םילשורי ר"תיבמ ירטה לאשומה רשאמ רחא אל
.הילצרהל 1:3 , בגא ,רמגינ .יחרזמ ןתיא

לוגה לעו ןוחצינה לע בוט לזמ ,ןתיא
.הדות

?תעקבהש רעשה היה ךיא ונל רפסל לוכי התא
יתעגה ,יולאש ןפטס םע הלופכ הריסמ יתפלחה
.סנכנו - ףעי יצחב יתטעבו רעשהמ רטמ 20

.הילצרה יבכמב הריואה לע תצק רפס
השולש ירחא ונחנא .ןיוצמ ?ןורחאה ןמזב
,םידמחנ םישנא ,רדוסמ ןודעומ ,תונוחצנ
,םילשורימ םוי לכ עיגמ ינא .םימיענ םינומיא
ילואש יול ינוס םע םימעפלו דבל ללכ ךרדב
.םש קחשי

?תעגיהשכ הריואה התיה ךיאו
הנומש ירחא התיה הצובקה יתאבשכ ,בוט
רקיעב ,השק הריוא התיה .םיפוצר םידספה
,םיסנמ המ הנשמ אלש השגרה ,ןוחטיב רסוח
יתיצרש והשמ הזש בשוח ינא .ךלוה אל רבד םוש
,תוגיהנמ - יעוצקמה עטקל רבעמ יוניש וב איבהל
.ןוחטיב תנרקה ,תוירחא

שיגרהל ללכב ךל אצי אל 90/91-ב הדיריה תנועמ ץוח ,םצעב
.תיתחת הז המ

קבאמ ,תופילא - הלעמל דימת היה הז ר"תיבב ינאש םינשב ,ןוכנ
.ןולשיכ בשחנ היה יעיבר םוקמ - תופילא

?הנוש ךכ לכ יפוא םע הצובקל תכלה המל זא
שרגמ תוארל םייוכיסהש יתיאר .לגרודכ קחשל ליחתהל יתיצר ,הארת
הז .הילצרהמ הינפה ילא העיגה זאו ,םיספואו םיכלוה וזה הנועב
ךירעמ דואמ ינא .םתוא ןמאל דמעומ היהש ןאילימלמ ירוא ךרד ךלה
ר"תיבל רזוח ינא הרקמ לכב .העצהה תא לבקל יל רזע הזו ירוא תא
קחשמהש םג הווקמ ינא .תונוע יתש דועל הזוח יל שי - וזה הנועה ףוסב
.ןוחטיב רתוי םעו ףשפושמ רתוי הצובקל יתוא ריזחי הילצרהב

בקועש ימ ןבומכו) הרבעש הנשב ר"תיב לש םיקחשמב היהש ימ ,ןתיא
הנשב םינייוצמ םיקחשמ ךל ויהש עדוי (ונלש טנרטניאה רתא ירחא
.ךילע ונבי הנשהש השוחת התיהו הרבעש

טידרק יל ןתנ ןטשק רורד הרבעש הנועה ףוסב .הככ שיגרמ םג ינא
.ןייוצמ יל ךלה הגילה לש ינשה יצחה ףוסבו ילאמשה ןגמה תדמעב
השוחתה תא יתלביקו תוהובג ויה וזה הנועה תארקל ימצעמ ילש תויפיצה
,תונוע שולשל יתמתח םג וזה הביסהמ .ילש הנועה תויהל תדמוע וזש
,הנתשה לכהש יתיליג הנממ יתאצישכו הנטק העיצפ יל התיה זא לבא
.הילצרהל יתרבעש דע תונמדזה יתלביק אל לעופבו

?הנחוא ןיבל ךניב הריואה לע עיפשה הז ךיא
הריואה קחשמ אל ןקחששכ ,ר"תיבב קר אל ןוכנ הזו ,םירבדה עבטמ
ינאו ילא רצונש בצמה ללגבש רורב היה .המיענ ךכ לכ אל ןמאמה םע
דחיב ונקחישש םינש הברהמ ונתוא רשקש המ םגו ,םירבוחמ תוחפ
.קרפתה תצק

.ןייטצהל השק רתוי בכרהב םוקמה תא דביאש ןקחשל וליאכ הארנ
.רמרוממ תויהל אל השק דואמ שרגמב הקד ףא לבקמ אל התאשכ ,ןכ
הצוחה אצוי הז םימעפלו חופיק שיגרמ התא ,ינבצע רתוי היהנ התא
רורב תיעוצקמ הניחבמ .שרגמה לע קר אלו ,תוכלשה הברה הזל שי -
.עדוי אוה המ תוארהל ול השקו זוכיר דבאמ הזה בצמב ןקחשש

ר"תיב לש ןוידה תצובקב וליפאו תונותיעב ,עיציב - הברה םירבדמ
ינקחש םימרות ךתעד יפל המ .תיב ינקחש ןיאש הז לע - טנרטניאב
?לגרודכ ןודעומל תיב

יפואו עבצ םג הז .יעוצקמה עטקב קר אלו ,םימרות טלחהב תיב ינקחש
,הנומש ליג ינפלמ דוע םילשורי ר"תיבב אצמנש ינומכ דחא .הצובק לש
לש ןקחש ינאש הזל רבעמו ,הזה ןודעומה ביבס ויה ילש םייחה לכ
.םידהואה תאו ריעה תאו התוא יח ינא ,הלש דהוא םג ינא הצובקה
חוטב תויהל לוכי ןמאמה שרגמה לע םילוע םהשכש םישנא הז תיב ינקחש
ןוצרהו ,למסה - תואכרמ ילב ,תמאב - אלא ףסכה אל הז קלדה םלצאש
קחשמ ףוסב וא םילוג ירחא ,ר"תיבב .תרמצב ךלש הצובקה תא תוארל
הצורש ןקחש ומכ חמש ינממ קלח - םינפבמ לצופמ שיגרמ ינא ןוחצינ לש
.עיציהמ ר"תיב דהוא ומכ חמש םג קלח לבא ,חצנל