תונומת םובלאו רצק ןויאר - יבוקעי דעלא
ץרפ לט :קיפהו ןייאר
[Right Banner]
ןגו-תיבב רעונ קחשמב יבוקעי דעלא


?לגרודכ קחשמ התא ליג הזיאמ ,דעלא
.7-8 ליגמ

?ר"תיבמ ץוח תרחא הצובקב םעפ תקחיש
.םידליה תצובק זאמ ר"תיבב קר יתנמאתה אל

?ר"תיב לש דיתעה לע בשוח התא המ
םוקמל עיגנ הנועהש בשוח ינא םוקמ תניחבמ
.רפתשנ קר ךכ רחאש תונועבו ,2-4

?הריירקה לכב ךלש חמשמ יכה עגרה המ
איה ילש חמשמ יכה עגרהש בשוח ינא
.הנושארה םעפב םירגובל יתילעשכ
וטוטה עיבגב קחשמה םג היה
ובש הווקית-חתפ לעופה דגנ
םירעש ינש יתעקבה

?דהוא התא הצובק הזיא
תאש חטב ?תוירוטר תולאש םג הפ לאוש התא המ
!םילשורי ר"תיב

דעלא לש ויבאו ןאילימלמ ירוא םעו... םידליל הנידמה עיבגב היכז ירחא ,הנחוא ילא ידיתעה ונמאמ םע דעלא

?ר'גנמ רותב הנחוא ילא ךיא
.ןיוצמ ר'גנמ אוהו הובג דואמ המרב אוה

?תוחפ םיחושק רתוי םירחא םינמאמ לצא ךיא
אלשכו קחוצ אוה ךירצשכ .חושק שממ אל ילא
רבד ותוא הז םירחא םינמאמ לצא .אל אוה ךירצ
.ןטשק רורד הזו חושק היה ןכש דחא ןמאממ ץוח

םירענה לש יברדה קחשמב דעלא

םג ןמאמ היה םעפו ,רעונה ןמאמ ןמיונ ינד
?תיעוצקמ המרב וילע רפסל לוכי התא המ .ךלש

הזב לודג קלח ול שיו לגרודכ הברה ןיבמ אוה םיעדוי הברהש ומכ
.רעונל תימואלה הגילל ונילע ,תיצראב םינש המכ ירחא ,ףוס ףוסש
.רעונ ןמאממ רתוי הברה תויהל עיגי אוהש ןימאמ ינא

רעונל תיצראה הגילב דעלא

,לגרודכ ןקחש התאש הז תא תבהוא החפשמה םאה
?תכמות איה םאהו

תכמות איהש אמאמ ץוח םיקחשמל םיאבו יב םיכמות םלוכ הלאש הזיא.ןכ
.תבש תרמוש איה יכ תיבהמ יב

דעלא לש הווצמה רב
,טרמלוא דוהא ריעה שאר ,החמשה ןתח דעלא ,יבוקעי אבא :ןימימ
לע ר"תיב למס תא הריתסמ הבינעה .יול םהרבאו שדד השמ
.דעלא לש תרשרשה