"הירוטסיהל יתכפה"
2001 רבמצד ,ןופלח סקילפ םע ןויאר
[Right Banner]רעס ריפוא :ןייארמ
ןופלח סקילפ בוט ברע
בוט ברע

,ךלש העיצפה םע הרוק המ ,סקילפ
?םויהל ןוכנ

יכ םא ,בוט הארנ אל הז םייתניב
,תדדועמ תעד תווח יתלביק לומתא
ירחא קחשל רוזחל יל רשפאתו ןכתייש
.חותינה

?לגרודכ ילב ךל השק
השוע ינאש והשמ הז ,השק דואמ
רסוח ןימ ,הרזומ דואמ השוחת שי ,7 ליגמ
, יתואיצמ ינא לבא ,ךתוא גרוהש חור בצמ
.תואירבה רקיעה ,תורשפא לכל ןכומו

לכ הסנמ הנשה ר"תיב תא תיארשכ ,דיגת
אל ךילא קרו ינמי ןגמ רותב לגסב ןקחש
?בלב תצק ךל טבצ ,םינופ

אל הנוע יל התייהש םג המ ,ךל הארנ ךיא
ליחתהש דע ,הרבעש הנשב ר"תיבב הער
ילע ךלכיל ןודעומב והשימ .ןגאלבה לכ
רשאכ ,ףילדמ יתייהו ןגאלב יתישעש רמאו
ימ קוידב עדוי ר"תיבב ןקחש לכ
,ר"תיבל הנשה רוזחל יתיסינ .םיפילדמה
ספ יילע ומש לבא ,םירשק תצק יתלעפה
.לודג דחא


?רקלט רפוע לע ךתעד המו
ןייוצמ םדאנבו ןייוצמ ןקחש

?ר"תיבב חילצי אוה ,ךתכרעהל
םינקחשהמ היהי אוהש קפס יל ןיאו ,ץראב בוטה ינמיה ןגמה רקלט רפוע
הקסע הלחא ושע ר"תיב ,תובורקה םינשב הצובקה לש םיליבומה

?שורפל ץלאיתו הדימב השעת המו
ךכ ,ףתוש םע דחי םיקתממו הייתש תונוכמל ןטק קסע יל שי ,רדתסא ינא
.הז םע ליחתאש שורפאו הדימבש

םהלש הנוכמל םילקש 5 םיסינכמש הלאמ היהת התא ,תרמוא תאז המ
?םולכ אצוי אלו

"םתוא םיליעפמש םיקאיינמה ימ " יתרמאו ,הלאה תונוכמב יתטעב דימת - אה ,ןכ
.קאיינמה ינא וישכעו

והשימ הארתו הנוכמב הייתש םישל אובת םאש תרמוא תאז ?הלאש
?סעכת אל ,הב טעוב

.םילוח תיבב ידיל בכשי אוה חותינ רובעא ינאשכ ,סעכי אל המ

המ ,בוט קושה תא םיריכמ םינלגרודכה םתא ?יוויל ןוכמ הזיא חתפת אלש המל
...יקווישה םוחתב ךל רוזעי סיסקובא ךלש רבחש םג

.יווילה תורענ תשרפב היה אל סיסקובא יסוי - הלמ שי ילו ,הלמ ןאכ ךל ןתונ ינא

ןכומ התא הז לע םגש וא ,תורחא םימעפב היה ,וזה םעפב היה אל ,ארונ אל
?אלש הלימ יל תתל

הז ןורקיעב - ןויערה יבגל ךל הנעי ינא ?אה ,הז תא ינממ איצוהל תמ התא
.הרוחס תצקו ,ןוכמל םש לע בושחל ךירצ ינאש קר ,בוט עמשנ

?הרוחס איבת אל םישרגמהמ
ךיא עדוי אל ינא ראשהו ,תומוקע זוחא םיעשת ,םישרגמב שי הרוחס הזיא
.הריד שפחל ךרטצי ינא תרחא ,הזה ןויארה לע עדת אל יתשאש הווקמ ינא .ןהל אורקל

?םלסמא לש המראוושל ףרטצת םומיסקמ
.תוריכמה תא ליפכמ ינא ,דוד לש המראוושל ףרטצמ ינא םא ,ןמזה לע ךל לבח
.יילע לוכי אל דחא ףא ,שאה לע השוע ינא ךיא םלסמא תא לאשת

?"סקילפ לש קילשישה " ,םוקמל וארקת ךיאו
םוקמ היהי אל ,םילעופ לש תומש ינש ?הזמ בוט רתוי שי ,"סקילפו דוד " ,המל
.דודל רשקתמ ינא וישכע ,הזל יתוא תסנכה הלאוו .זוזל

?החיתפה ברעל ןמטוג תא ןימזת
.פיט ילב רצלמ רותב ילוא

?הגילב ראשית ר"תיב ךתעדל ,סקילפ םויסל
ואיבי אל םה םא ,ןכ זא םיבורקה תועובשב ורבחתי םה םא ,תעדל רשפא יא
ךירצש בוט לגס שי ר"תיבל הרקמ לכב .תויהל לוכי לכה ,קזח וכבתסי םה ,תודוקנ
.ןוילע ףוא יילפ תויהל וליפאו הגילב ראשיהל

.דיתעב םג ךתוא ןייארל חמשנ ,סקילפ הבר הדות
ןייארל הצור אל רבכ דחא ףאש חכשת לא ,חמשא ינא םג
.הירוטסיהל יתכפה ,יתוא