"לודג יתוא התשע ר"תיב"
סארג רטניג רפוסה םע ןויאר
[Right Banner]


.1999 תנשל תורפסל לבונ סרפב ךתייכז לגרל תוכרב ,רטניג
תמאב הז ,םינפה לע הצובקהשכ ,תאזכ הנשב .הדות
.יתוא דדועל םילוכיש םידדובה םירבדה דחא

וקל תחתמ תאצמנש ביבא-לת יבכמ תא םג שי ,בוט
.הפוריאמ הפעו םודאה

סרפב יתיכזש ועידוהש ירחא םוי ?יל רפסמ התא
.תפרצב ןושארה ץורעב "ףורטסופא" תינכתל יתנמזוה
הליבומ ביבא-לת יבכמש יל םיעידומ תינכתה עצמאב
וחקל וליאכ יתשגרה - יל ןימאת .0:1 סנאל לע
סנאלשכ .רמורב ידגל ותוא ונתנו סרפה תא יל
.הינפמש קובקב ןפלואב יתחתפ הינשה תיצחמב התוושה

לש יתנשה המרתהה ףשנב שדד השמו סארג רטניג
.ןילרבב התג ןוכמב ר"תיב
.

?סרפהמ לבקתש ףסכה םע תושעל ןווכתמ התא המ
.רלוד ןוילמ טעמכב רבודמ

ףסכה תא ,ונלצא םירמואש ומכו ףסכה תא יתלביק אל דוע ,לכ םדוק
בייח ינא ןאכ לבא ףסכ הברה תמאב הז רלוד ןוילמ .תוגרדמב םירפוס
יעוצקמה לוהינה תוכזבש ,ןלטקסא בוקעי ,ילש ןכוסה לע הבוט הלימ דיגהל
,ר"תיבל םינש הברה רבכ םרות ינא .ילש םירפסהמ ףסכ טעמ אל יתישע ולש
לע ךמוס דימת ינאו ,"סארג ןומל" לש ימלשוריה ףינסה ךרד רקיעב
הצור ינא םעפה .םלוה שומיש ףסכב השעתש הצובקה לש הרוסמה הלהנהה
- הזה םוכסב שמתשהל ןווכתמ ינא :תמייוסמ הרטמל ףסכה תא שידקהל
ןליא תא התיבה ריזחהל ר"תיבל רוזעל ידכ - ולוכ וליפא וא וקלח
.ולש הריירקה ףוס דע ותוא םיתחהלו רכב

קיפסמ התשע אלש הלהנהה לע תרוקיב ךלש םירבדב שי
?רכב תא ריאשהל ידכ

הלהנהה הזה ןוירטירקה יפלש יל המדנו העוט אל השוע אלש ימ ,הארת
יבגל הצובקב תוננאש הזיא התיה ילוא .דואמ הברה השוע ר"תיב לש
המלש הנועב הבוט העש יצח קר ןתנ אוהש הזש ובשח ילוא ,רכב ןליא
הצור אל ינאו עדוי אל ינא - ותוא םיתחהלמ תורחא תוצובק עיתרי
."ילוא"ב קסעתהל

?ר"תיב דהוא התא יתממ
,לבונ סרפב הכוזש ר"תיב לש ןושארה דהואה ינאש םיבשוח םישנא הברה
תורפסל לבונ סרפ הכוז ךרד הצובקל יתעגיה ימצעב ינאש איה תמאה לבא
ונשגפנ ינאו ןונגע .ר"תיב לש ףורש דהוא היהש ,ןונגע י"ש ,1960 תנשב
יתוא ןימזה י"ש .ינשה לע דחא ונקלדנ רשיו גרובמהב וניזקב 1957ב
דגנ ר"תיב לש קחשמל תכלל היה דחיב ונישעש ןושארה רבדהו םילשוריל
- דנומטרוד לש דהוא - בוהצ-רוחש םשל יתעגיה .חרזמה ןוכיש יבכמ
יל וסנכנ הריואהו םידהואה .ר"תיב לש דהוא - רוחש-בוהצ יתאציו
יתבתכ הינמרגל יתרזחשכו שארב יל ודהדה םיפותהו תורצוצחה ,המשנל
ול יתארק .להקה רקיעבו הצובקה יפלכ ילש תושוחתה תא אטיבש רפס
.חפה ףות - DIE BLECHTROMMEL

?הצובקה םע ףטוש רשק ךל שי
.והשימ םע םיבורק םיסחיב שממ תויהל יל רשפאמ אל קחרמה ןורקיעב
והשמ - תועטב היה הז לבא ,והשמ שקבל םעפ ילא רשקתה יאלוזא רמות
יתרקיב ןלכמב קחיש הנחוא ילאשכש ןבומכ .ותוא לבליבש ילש םשב
הזל רבעמ לבא ,יתבתכש םירפס המכ לע יל םותחל ונממ יתשקיבו ולצא
.ספאנש תותשלו עיציב תבשל בהואש ר"תיב דהוא םתס ינא

?ךלש םינמזה לכ לש רשע-דחאה ימ
רעוש היהש ,בונירוס י'זויל םירחתמ ןיאש בשוח ינא רעשב ,בוט
,ינומכ ,ינלופ אצוממ היה בונירוס .םויה רסח ךכ לכש ףרוטמה ןזהמ
אוהש קאיטרט לכ םדוק הז הנגהב .וילא תדחוימ השלוח יל התיה ןכלו
ונא'ג ךכ רחא .רעישה תא עבוצ אוהש תודוהל ץמוא ול שיש דיחיה
ימדק םלב .ןוירטלורפה לש יתימא גיצנ היה לבא ןחסכ היה ילואש
.קזח שיאל םינומהה לש הפיאשה תא יניעב למיסש ךלמה יחרזמ לואש
ןגמ ,ינויגהו ןותמ ןימי שיש םלועל חיכוהש ,יול קילומש ינמי ןגמ
רושיקב .לפא דצ ול היה ןמא לכ ומכו יתימא דרומ היהש יזאריש ילאמש
עיקבהש לודגה רליג לואר - רשפא יא םהידעלבש םינקחש שי לבא ףופצ
ןושארה יאמדקאה היהש ןמרדפ דוהא ,םילוג 44 תימואלל הילעה תנועב
םיצולחהמ רתוי דימת ועיקבהש יולאש ןפטסו ןאילימלמ ירוא ,ר"תיבב
DIE B…SEN K…CHE ילש רפסה תא ארקש ימ .םילושיב םג ופיסוהו םהלש
תדמעב .בוט לושיב ךירעמ ינא המכ דע עדוי - םיעשורמה םיחבטה -
וליפאו ילאימ ילא אל ,ןטיבא םולש אל ,אל - תועתפה ןיא ץולחה
והשמ - בורקב הזחמ בותכל ןווכתמ ינא וילעש) ה'צאפ רוטקיו אל
,םלוכמ לודגה אוה ילש ץולחה .(לילק אל לבא יקסטורג הפיט,ימוק
רותב ותוא םש אל ינא המל ריבסהל ךירצ אל םג ינא הככו ,הנחוא ילא
.(םינמזה לכב דיחיה ר'גנמה אוהש תורמל) םינמזה לכ לש ר'גנמה

םיקבאמ הברהב ברועמש רוביצ שיאל רפוסמ הדח תינפת תישע םינשה ךשמב
?ר"תיבל רושק הז .ןיינע לכב טעמכ העיד עיבמו םייטילופ

לש דהוא תויהל יתכפהש דע .ר"תיב ללגב הז - ר"תיבל רושק אל הז
הפ ,םיריש ,תוזחמ - תונידעב בותכל קיפסמש יתבשח םילשורי ר"תיב
םיטפושה ךיא יתיארשכ קר .םישנא לע עיפשהל ידכ - סרכ-בע ןמור םשו
ןידה תיבו םייחב ויה אלש םילדבנ םיקרוש םינווק ,הצובקב םיללעתמ
,"החילס" רמוא אלו לעתשמ והשימש םעפ לכ סוידר הצובקל ןתונ יתעמשמה
תוהובג יכה תומרב תאצמנ תויביבא-לתה תוצובקה לש העפשההש יתנבה
.עיציב םילבוסש םידהואה לש באכה תא קועצל ךירצ והשימו ןוטלשה לש

?ימואלה ןמאמל תותיא ךלש סרפב האור התא
,ימואלה ןמאמל אל ,והשמ חיכוהל ךירצ סארג רטניגש בשוח אל ינא
םלוכש בשוח ינא .ףרש תחפשממ רחא דחא ףאל אלו ,תומש ריכזהל ילב
ינא - העתפה אל אוה סרפה יתניחבמו הווש סארג רטניג המ םיעדוי
.תויכשמה הזל היהתש הווקמ קר

ךל ארק אוה ךלש היכזה לע עמש ףרש המלששכש הזל עדומ התא
?ץחרתתו לולב בשתש ףידע ךליגבש רמאו 'ם"תס רפוס'

אוה ילוא - ולש ןונגסה הזו םויהמ אל המלש תא ריכמ ינא ,הארת
...לבא ,םיקפוא רצו םוסרפ ףדור ,חצמ ךומנ ,יחטש ,בילעמ ,חור סג

.ךיתונש תיראשב החלצהבו הדות .םת וננמז לבא ,רטניג החילס