רמאה ןווטשיא םע ןויאר
1998 טסוגוא
[Right Banner]


יתשגפו למרכה קושב יתרקיב 97/98 תנוע עצמאב
תואנועמיק םוחתב ר"תיב ידהוא ילודגמ ,דורמנ תא
ודמעמ תא לצנל שקיב דורמנ .םישובכה תוקריה
ןמאמל רסמ ריבעהל ידכ טנרטניאה רתא לש יתרקויה
רמאה ןווטשיא לש ותובלתשה ןיינעב ,ןטשק רורד
ןטשקו" ,דורמנ רמא ,"ןולשיכ אוה רמאה" .הצובקב
םיארנ םויה ."ותוא ףילחהלו הזב תודוהל ךירצ
ירחא לבא ,(הטעמה ןושלב) םירזומ וללה םירבדה
םידהואהש רמול היה השק הנוע התואב םירוזחמ הרשע
ץורל הברהש ,םייניעה לוכת ילאמשה רשקב םיבהואמ
יתרבסה .הרורב הרטמ םע דימת אל לבא ךרואה וק לע
יגיצנל רמאל ןכומ ןטשקש דיחיה טפשמהש דורמנל
חורב ונדרפנו ,"אשדהמ השקבב ודרת" אוה רתאה
M.C.- רמאה ךפה הנוע התוא ףוס תארקל .הבוט
םירעש שבכש חתפמ ןקחשל - הצובקל וירבח יפב
החירפהו ,ר"תיב לש תיעיברה תופילאל ךרדב םיעירכמ
.תירגנוהה תרחבנל ותוא הריזחה שדוקה ץראב
14 'סמ,רמאה ןווטשיא
לאמש ףגאב ףקות רשק
1970 רבוטקוא 6-ב דלונ

?םילשורי ר"תיבל תעגה הפיאמ
.טשפדוב ק.ט.מבו (תחא תופילא) דוונוה טשפשיקב ,טשפדוב לפ'צב יתקחיש
רובאג ,טנושיפ ,יולאש ומכ לארשיב קחשל ורבעש םינקחש יתרכיהש תורמל
(םינקחש ןכוס) יקסבוקטיו איגש דע ןאכ קחשל יתבשח אל ,יבא'צ ףזו'גו ןוטרמ
.היקרוטב יתייהשכ ילא הנפ

?היקרוטב תישע המ
לארשיל אובל העצההש יל ןימאתו ,רופס-ןאו תצובקב לגרודכ יתקחיש
.ןמזב האב

?בוט םש תחוורה אל
םוקמה לבא הבוט הגילהו - לארשיבמ בוט רתוי - ןייוצמ םש ףסכה
אל הז לבא םידמחנ םישנאה ,םיער םירבד רמול הצור אל ינא - ומצע
הלודג ריע - לובנטסיאב היה הז הזוחה תא יתמתחשכ .םירשעה האמה שממ
לובגהמ רטמוליק האמ ,םשמ רטמוליק םייפלא תאצמנ רופס לבא - תינרדומו
םייח םימעפ הברה ,םימרוז םימ ןיא ,רידס למשח ריעב ןיא ...ינאריאה
רדתסהל יתלוכי דוע ינא .תרחא הפוקתמ םוקמ תמאב הז - תורנ רואל תיבב
היה הז - תונטק תודלי יתש יל שיו יושנ ינא לבא שקעתמ יתייה םא
.ירשפא יתלב

?לארשיל תעגה זאו
יתאצמ - 'ץינילאטק לצא הפיח לעופהב ןחביהל יתאב '96 לש ףרוחב
לכה - הירגנוהב םירפסמש ומכ תוצצפ ילב ,םידמחנ םישנא ,הדמחנ ץרא
אל הזו תיקרוטה הצובקל ןיידע ךייש היה ילש סיטרכה לבא בוט היה
םגש תורמלו ,ר"תיבל יתוא איבה יקסבוקטיו איג ץיק ותואב .רדתסה
ףכ - הככ וחתפתה םירבדהש חמש ינא ,בוט ןודעומ הז הפיח לעופה
.דחא רפסמ - רתויב בוטה אוה ונלש להקהו ר"תיבב יל
אל התאש הארנ היה הרבעש הנשב
ןורחאה שילשב זאו ,הצובקב רדתסמ
?הרק המ .רדתסה לכה הגילה לש

ר"תיבב לבא ,ץולח דימת היה ילש דיקפתה
רשק - רחא םוקמב יתוא םישל הבייח הטישה
םינושארה םישדחהש רמול רשפא .לאמש ףגאב
.שדחה דיקפתל ילש דומילה תפוקת ויה

?לגרודכמ ץוח ,טרופס יגוס דועב קסוע התא
ךרדב .חרק יקוה ,גנופ-גניפ ,סינט בהוא ינא
ינאש אל - יתאנהל לגרודכ קחשמ אל ינא ללכ
הז תא השוע ינא לבא קחשמה תא בהוא אל
,ינש דצמ .הנשה בור ךשמ םוי לכ - ןמזה לכ
רבכ ינא םימי המכ ירחא זא השפוחב ינא םא
.לגרודכ קחשל ךירצ

בבותסהל ךל רשפאמ ךלש עוצקמהש הדבועה
?ךיניעב הבושח םלועב

היקרוטו לארשי ומכ תומוקמב תויחל יל אצוי היהש בשוח אל ינא .חטב
בבק ,לפאלפ ,סומוח ומכ םילכאמ ריכמ יתייה הפיא .לגרודכה אלמלא
תא לצנמ ינא ילותק ירצונ רותב ?טשפדובב תונותחב - שבכ קילשישו
,תרניכהו םחל-תיב ,תרצנ ומכ תומוקמל עוסנל ידכ לארשיב ינאש הדבועה
וקיסקמל תירגנוהה תרחבנה םע עוסנל םג יל אצי .השדחה תירבב יתרכהש
בהוא ינא .הפוריא לכב יתייה יתקחיש ןהב תוצובקה םעו ,הלי'צלו
ינפלו תירבה תוצראב הרג הלודגה יתוחא - לגרודכל רשק ילב םג עוסנל
הרגאינה ילפממ לויט ונישעו םירבח ינש םע הילא יתעסנ םינש המכ
.ימאימ ףוחל דע

?תירבע דמלת יתמ ,ןווטשיא
הנשה םגש תורמלו ,ר"תיבב ראשא םא תירבע דומלל יתחטבה הרבעש הנשב
םג דומלל ךירצ ינאש איה היעבה .ליחתהל הצור ינא הלאשהב קר ינא
דמלא אל ינאש תירבע המכ ,הזמ ץוח .ףוחד רתוי תצק הזו ,תילגנא
...קיפסמ אל הזש ודיגיו יולאש ןפטסל יתוא וושי דימת