.98 ידטל 97 א"פיפמ
ןבואר יבוק םע ןויאר
[Right Banner]םוי ומצע תא אוצמל םלוח םעפ ידמ רודכב טעובש לגרודכ דהוא לכ
.הזה םולחה תא םישגמ ןבואר יבוק .דהוא אוהש הצובקב קחשמ דחא
ירחא םינש שמח ,'98 ראוניב אבצהמ ררחתשה ,דחאו םירשע ןב ,יבוק
רדיס ולש רורחשה ינפל תצק .רידס ןפואב לגרודכ קחשל קיספהש
זאמו ,םילשורי ר"תיבב ןומיא ,וירוגמ םוקמ ,הנימינבמ והשימ ול
.הצובקב אוה


תיבל יתאבו ןכ יתרמא - םיימעפ יתבשח אל
היה הצובקה םע ילש ןושארה ןומיאב .ןגו
.ר"תיבב ינא זאמו ,הישילש עיקבהל לזמה יל
הנועה לש ינשה יצחב הצובקה םע יתנמאתה
ןכלו תיביצקתה הרקבב יתרבע אל לבא ,הרבעש
.הנשה קר לגסב ינא

.וישכע דע ךלש לגרודכה תריירק לע תצק רפס
יתרבעו ,הנימינב לעופהב קחשל יתלחתה
םירענ תצובק דע םש יתקחיש ,הרדח יבכמל
יתלביק 15 ליגב .ץולח רותב דימת - 'ב
אל .יתכלה אל לבא םירענה תרחבנל ןומיז
יל התיה אלש בשוח ינא - המל קוידב רכוז
הז ירחא הנש .םינומיאל עיגהל החונ ךרד
.רידס ןפואב קחשל יתקספה

[Kobi

?המל
תודליה םולח .םידומילב דקמתהל ילע וצחל םירומהו ילש םירוהה
חילצהלו םדקתהל השק דואמש ורמא םה לבא לגרודכ ןקחש תויהל היה ילש
קוריה רפכה לש תיאלקחה תימינפל יתרבע 16 ליגב .הזה עוצקמב
.הזמ רתוי אל לבא רפסה תיבב קחשל יתכשמה .הרדח יבכמ תא יתבזעו

?אבצ
.תורימשב יצחו הנש דועו ,תיברק הסדנהב יצחו הנש יתתריש

...לגרודכה עיגה זאו
והשימו ,הנימינבב תימוקמ הגילב ישיש םויב לגרודכ יתקחיש .ןכ
תועובש השולש .ביבא-לת לעופה תצובקב םינחבמל אובל והשימ יל עיצה
ר"תיב דהוא ,יסוי יתיא רביד ,ןהכ ילא לצא ץורל יתלחתהש ירחא
ר"תיב םע ןמאתהל אובל יל עיצהו ,ןטשק רורד תא ריכמש הנימינבמ
אוה תוחפל הככ - ראשאש הצר אקווד ןהכ ילאש בשוח ינא .םילשורי
ללכב התיה אל יתניחבמ לבא ,ר"תיבב יתייה רבכש ירחא יל רמא
.הלאש

?ךלש םייחב לחש יונישה תא ראתל לוכי התא
יתרבע ,תימוי-םויה המרב .לגרודכ ביבס םיבבוס םויה ילש םייחה
ומכ רדתסהל דומלל ךירצ יתייה .הדוהי הנחמב ,םילשוריב רוגל
התיבה עיגמ ינא .ןמזב העיגמ דימת אלש תרוכשממ תויחל ,םלוכ
הנימינב .לכוא םיאלמ םיריס םע םילשוריל רזוחו ,אבצב ומכ ,תותבשב
ראטס-רפוס תויהל יתכפה זא םלוכ תא םיריכמ םלוכ ,ןטק םוקמ הז
לע יתיא רבדמ - הרפסמב ,תלוכמב - יתוא שגופש ימ לכ ...ימוקמ
םירוהה ר"תיב ינפל :החפשמה לע םג עיפשה הז .לגרודכו ר"תיב
ירודמ תא םיארוק תא םויהו ,לגרודכב וניינעתה אל םעפ ףא ילש
.םיקחשמל םיכלוה םימעפלו םינקחשה לכ לש תומשה תא םיריכמ ,טרופסה

?"יביטרופס םייח חרוא" ארקנש המ יבגל המ
םיללוכש םייחל לגרתהל ךירצ יתייהו ,ישיש ימיב תאצל יתקספה .חטב
תיעוצקמ דואמ הצובק איה ר"תיב .םינומיאו לכוא ,הניש רקיעב
םיבקועו םינימטיו ונל םינתונ ,לוכאל המו ךיא ונל םיצילממ -
המ לש ןיינע היה וליק יצח תולעל ,יתעגיהשכ .ונלש לקשמה ירחא
.יתועמשמ דואמ הז םינקחשה ראש רובעש יתיאר לבא ,ךכב

?תינעוצקמ הצובקל ףרטצהש בבוח ןקחש רותב ,דחוימ סחי תלביק
וריעה םירחאה םינקחשהו ,םלוכ לא ומכ ילא סחייתה ןטשק .אל ללכב
יתדמל םינושארה תועובשב .תויועט יתישעשכ ,תיניינע הרוצב יל
.םוי לכ טעמכ שדח והשמ דמול ינא וישכע דעו ,ןומה

ךניב לדבהה תא דחוימב שיגרמ התא הפיא
?םירחאה םינקחשה ןיבל

םיבוט רתוי םה - רודכב לופיטב רקיעב
םירהל ךיא ומכ ,םינטק םירבד הברה שי .ינממ
דמול ינאש ,תוריסמ בבוסל ןוויכ הזיאל וא
בור - םילשהל הברה יל שי .םינומיאב םהמ
.הנוכשב הרבח םע קחשממ אב ילש ןויסנה
שרגמה לע ימצע תא יתאצמ אל ,תיטקט הניחבמ
םינומיאב - ינפוגה רשוכה תניחבמו ,הלחתהב
...תמ ינאש יתבשח םינושארה

?הנוכשהמ אבש ןקחש רותב ,תונשל ךירצ תייה המ
הנוכשב .רהמ רודכ ררחשל דומלל ןמז יל חקל
,רעשה דע ךישמהלו רודכ תחקל ליגר יתייה
לש קחשמ לע שגד שי דחוימ ןפואב ר"תיבבו
דואמ הנוש היה דועש המ .רודכב תועיגנ טעמ
אל םינושארה םינומיאב .יזיפה קחשמה היה
אל דחא ףאו יתוא םיספותש הז ךיא יתנבה
יתוא ודדוע םירחאה םינקחשה .לואפ קרוש
,ןובשח קפוד אל ינא םויהו ,קזח רתוי קחשל
.ךירצש הפיא לואפ השועו

התא ךיא .תיצרא המרב םיבכוכ לש הרובחל תפרטצה
?תיתרבח הניחבמ רדתסמ

שי לבא דובכ תתל עדוי ינא .בלתשהל היעב יל התיה אל םעפ ףא
לבחה תא חותמל לוכי אל- םיבכוכה אל םג - דחא ףאו ,לובג יל
קתול םירושקש תודמעמ יעבט ןפואב שי לגרודכב .ידמ רתוי יתיא
הרבחה ,תוגוזב םינשי םירחאה ,דבל רדחב ןשי הנחוא ילא - החלצהו
יעבט הז - םירודכ ףוסאל ןומיאה ףוסב םירזוע ינומכ םיריעצה
המכ דועב רחא סחי לבקל הפצא ינאש ומכ וישכע הז תא לבקמ ינאו
.םינש

,הצובקב בלתשהל ךלש םייוכיסה תא ךירעמ התא ךיא
ךלש תצבשמה לע קר ?הב שיש םיבכוכה לכ םע
...תירטשו היליבס ,יולאש ,הנחוא םידדומתמ

ןטשק רורד לצאש עדוי םג ינא לבא השק היהת תורחתהש עדוי ינא
אוהו ןטשק לצא ןמאתהל יתלחתה .תומשה אלו םיבוטש הלא םיקחשמ
,לספסה לע הנש תולבל ךירצ ינא םא - בוט יכה יתוא ריכמש ןמאמה
.ולצא היהי הזש ףידעמ ינא

?ולש השקונה סחיה םע ךל השק אל
שי םינקחשה לע קעוצ רורדשכ .ילע םיקעוצשכ בלל חקול אל ינא
יתשגרה ,לגסב וליפא יתייה אלשכ ,הגיל יקחשמב - תידיימ העפשה הזל
יתעמשש ירחא אשדה לע עגושמ ומכ ץורלו הצוחה תאצל הצור ינאש
אוהש שיגרמ ינאו ,יהבא דואמ אוה שרגמל ץוחמ .השבלהה רדחב ותוא
.םהלש תויעבלו םינקחשל גאוד

?הצובקל ףיסוהל לוכי התאש שיגרמ התא המ
.תוריהמ רקיעב
וראפ ייאב תוימוקמ תוצירעמ םע יבוק

?לגרודכל ץוחמ תוינכת ךל שי
תירקיעה המישמה לבא ,לגרודכ םע םידומיל בלשל לכוא ינאש בשוח ינא
רמגי אל לגרודכהש שיגרמ ינא .ןקחשכ ילש דמעמה תא ססבל איה ילש
תא תושעל הסנא ינא ,ר"תיבב חילצא אל ינא םא םג - רהמ ךכ לכ
.תורחא תוצובקב הז

?םיביבחת ךל שי
PlayStation םג תיבב יל שי .בשחמ יקחשמו םיבשחמ טרפב ,ינימ לכ
.64 ודנטנינ םגו ינוס לש

?דחוימב בהוא התא םיקחשמ הזיא
,PlayStation-ל הסריג יל שי - 98-אפיפ .םיטסאוק ומכ ,תואקתפרה
הנוש הז .64-ודנטנינל וירמ רפוס - ונממ יתבהלתהש ןורחאה קחשמהו
אל דועו הנש יצח רבכ קחשמ ינא - םימדוקה וירמה יקחשממ ירמגל
הזיא רוחבל רשפא ,דנוארוס תומלצמ ךל שי .קחשמה ףוסל יתעגיה
.םיהדמ הז ,הצור התאש היאר תיוז

?ר"תיב לש להקה םע שגפמהמ ששוח התא .לגרודכל רוזחנ אוב
ינא .הזה להקהמ קלח יתייה הנש ינפל דעש חכשת לא .אל ללכב
םשה תא םיקעוצ םתוא ןיימדמ ,שיא 12000 לומ ידטב קחשל תמ רבכ
ימשר קחשמב רעש עיקבא ינא םא השעא ינא המ עדוי אל ינא .ילש
...ףלעתא םתס ינאש וא ,אשדה לע קומאב ץורא חטב ינא -

?הלאה םייחב השק יכה קלחה המ
תושעל ,רוזעל לוכי תייהש שיגרמ התא דימת .לספסהמ םיקחשמ תוארל
.ךפיהל - יל ערש םשור ולבקת לא לבא .םיקחשמש הלאמ בוט רתוי והשמ
ףתושה אוה םויהו ,עיציהמ סיסקובא יסוי תא יתצרעה הנש ינפל
.לכה רמוא הזש בשוח ינא - ןולמב רדחל ילש

העש יצח ,וראפ ייא לש ימואלה ןוידטצאב היליבס רינו ןבואר יבוק
B36 לע ןוחצינה ירחא