[Left Banner] ןייפנרוק קיציא םע ןויאר
ןלפק סכלא ,לקנרפ דוד ,טרמלוא לואש :םינייארמ
1/8/97 םילשורי


[Right Banner]

ןייפנרוק תחפשמ תיבב תבש גנוע

םע םירבדמו תיבה ןולסב םיבשוי ונחנא .ןייפנרוק תחפשמ תיבב תבש ברע
םיאצוי ונחנאשכ ,ןכמ רחאל .םייתעש טעמכ ךשמב ,ר"תיב לש רעושה ,קיציא
,דמחנ םדא -ןב שממ אוהש הז ,ינשל דחא םירמוא ונחנאש ןושארה רבדה ,הצוחה
לגרודכ ינקחשל ונלגרתה הארנכש םושמ ונתוא עיתפה .ונתוא עיתפה שממ אוהשו
חסונב תואשילק רוזשל םידיפקמ ינש טפשמ לכבשו ,תויופצ תובושת םינועש
,ןכל םדוק ונל רמא קיציא ."תבשל תבשמ םייח ונחנא"ו "לוגע אוה רודכה"
םא ןיב .הלאכ אל ללכב םצעב םה םינלגרודכשו תימדת לש ןיינע לכה הזש
ללכ -ךרדבש גוסהמ תיניטור החישמ ךפה ותיא שגפמה ,אל םא ןיבו ןוכנ הז
רקיעב הבסנש ,ןיינעמ םדא םע תקתרמ החישל ,םינלגרודכ םע תונויארב םייקתמ
םיעוציבה תוכזב ץירעמ התאש םדאהש תוארל גונעת היה .קר אל לבא ,לגרודכ ביבס
ותוא םיבהוא ונייהש אל .דחוימו יטנגיליטניא םדא םג אוה ,שרגמה לע ולש
תחפשמ תיבב וניליבש תבשה ברע -תאז לכב לבא ,הככ היה אל הז םא תוחפ
,לגרודכ ינקחש יבגל םילבוקמ םיפיטוארטס המכ םיזהל ונל רזע ןייפנרוק
.החישה ךותמ קלח קר ןאכ ונאבה םיישעמ םימעטמ .הבשחמ הברה ררועו

העדי ןייפנרוק קיציא לש הריירקה
הארנו ,תודרומו תוילע המכ
ףרטצה זאמ ,תונורחאה םינשבש
עיגה אוה ,םילשורי ר"תיבל
ליבקמב .הלחנהו החונמה לא
אוה לגרודכ ןקחשכ ולש הריירקל
הטיסרבינואב לוהינו הלכלכ דמול
שארה תא חותפל בושח")  החותפה
תיעוצקמ הביטנרטלא ימצעל ןיכהלו
וירבח םע שגפנ ,("ךורא חווטל
ללכב ילש םיבוטה םירבחה  בור")
ונחנא ,לגרודכב םיניינעתמ אל
,("םירחא םירבד לע רקיעב םירבדמ
ךלהמב .החפשמה םע הלבמ -ןבומכו
ומא םג ונילא ופרטצה ןויארה
,קיציא לש ויחאמ םיינשו
ןייפנרוק תחפשמש אוה םשורהו
ןבה לש החלצהב בושח קלח איה
לכל ותוא םיוולמ ויחאו ויבא .קיציא
ףרטצהל הגהנ ומא םגו קחשמ
םיקחשמב חתמהו ץחלהש אלא
תיבב ראשהל הל םרוג ר"תיב לש
שרגמהמ וידרה ירודישל הנזאהב קפתסהלו

.הצובקה בכרה לש עובקה םינקחשה דלשמ קלחל תונורחאה םינשב ךפה קיציא
תחלצומ הקסיע אוה ,דיעמ ומצע אוהש יפכ ,ר"תיב ןיבל וניב ךודישהש הארנ
ידמ ובש ןדיעב .בר ןמז דוע םייקתהל ךישמיש חינהל ריבסו ,םידדצה ינשל
לש םיעובקה םינקחשה םיכפוה ,שדח ןאווטשיא הזיא הצובקל ףרטצמ םייעובש
ארקנש הזה גשומה תא םידהואה רובע םיגציימש ולאל ,הלש למסל הצובקה
אקווד קיציא ליחתה ולש הריירקה תאש ,רכזיהל רזומ תצק ."םילשורי ר"תיב"
.תינוריעה הביריה ידמב

?ליחתה םצעב הז ךיא

יתייהו ,הליג תנוכשב זא ונרג .הנוכשב לגרודכ הברה קחשמ יתייה ,לכ םדוק
ןימזה ,לגרודכ ןמאמ היהש ,ילש אבא לש רבח עשת ליגב .םירבח םע רצחב קחשמ
םינחבמה תא ונרבע .םילשורי לעופה לש םידליה תצובקל ןחבהל יחא תאו יתוא
ןיאש יתיאר דואמ רהמ לבא ,הדש ןקחשכ יתקחיש הלחתהב .הצובקל ונפרטצהו
.רעושכ יחוכ תא יתיסינו ,לודג דיתע הזב יל

התא ?םידומילה םע לגרודכה בלתשה ךיא
לגרודכה תבוטל רתוול תצלאנש שיגרמ
?םירחא םירבד לע

רוקיב הז המ -וניניב לבא ,ישש ימיב תולבל אצוי יתייה אל םנמא .שממ אל
אלש לגרודכ יתבהא ךכ-לכ ?בהוא התאש עוצקמ תמועל קטוקסידב םיינש וא
.הרבח ייח לע תצק רתוול יל תפכא היה

ולאה םירותיווה לכ ילואש תדחפ אלו
תויהל חילצת אל ףוסב ילוא ?םניחל םה
לכ לע רעטצת זאו ינעוצקמ ןקחש
?םירותיווהו העקשהה

ללגב יתחלצה אלש תעדל רתוי לכסתמ וליפא היהיש יתעדי לבא ,הז לע יתבשח
תמאב ינא םא תוארלו םומיסקמה תא תושעל יל בושח היה .קיפסמ יתצמאתה אלש
תא יתלשכה ינא אלש עדוי יתייה תוחפל ,חילצמ יתייה אל םא םג .לגוסמ
.ימצע

?הב תקחישש הנושארה תרחבנה יהמ

דחיב םינחבמל יתוא ןמיז ,תרחבנה ןמאמ זא היהש ,זר ןונמא .םירענה תרחבנ
ויה יתעדלש הלאכ םהיניב ויה .תורחא תוצובקמ םיבוט םירעוש המכ דוע םע
םירעושש תוארל יתעתפוה דואמ .לגסהמ ופונ טאל טאלו ,ינממ םיבוט םירעוש
יל שי תמאב ילואש בושחל יתלחתה םואתפ .לגסב ראשנ ינאו םיפונמ םיבוט
.עוצקמב דיתע

ךרובע לגרודכהש תנבהש הנושארה םעפה התייה וז
?ביבחת קר אלו עוצקמ תמאב אוה

םיחילצמ םהמ םיטעמ קרו ,םינייוצמ םינקחש הברה שי רעונ ליגב .תויהל לוכי
ואבינש םינקחש הברה רכוז ינא .םייעוצקמ םינקחשל ךופהלו םולחה תא םישגהל
.קוחר ועיגה אל רבד לש ופוסבו ריעצ ליגב לודג דיתע םהל

?יולת הז המב ?ןכ התאו אל םה המל

וא ,הבוט אל הצובקב קחשמ ןקחש םימעפל ,לזמ םג ךירצ .העקשהב לכ םדוק
חווטל לבא ,ןוחטבה תא דבאמו ותניחבמ בוט אל יותיעב תרגובה הצובקל הלוע
.קחשמל הבהאהו העקשהה תדימ הז עבוקש המ ךוראה

,רעונהו םידליה תוגילב קחשמ לש הפוקת התוא לכב
?ר"תיב יפלכ ךלש סחיה היה המ ,םילשורי לעופה ידמב

,ונירחתה ןדגנש ר"תיב לש רעונהו םידליה תוצובק ןיבל וניניב תובירי התייה
ינא .ר"תיב תא ודהא ללכבש הצובקב םינקחש טעמ אל ויה תמאה ןעמל לבא
סובוטואהמ ונאציש עגרבו ,םירענה תגילב ץוח קחשממ ונרזח םעפ ךיא רכוז
.תקחשמ ר"תיב תא תוארל א"קמיל ונכלהו ר"תיב לש םיפיעצ ונמש ,לעופה לש

?ר"תיבב קחשת דחא םויש זא רבכ תבשח

.םימי םתואב לעופהמ תיביטקרטא רתוי הצובק התייה אל ר"תיב .אלש תמאה
תוצובקה תחאל הכפהו הקזחתה ר"תיב םייתניבו ,תורחא תוצובקל יתדדנש רחאל קר
תוחיש ויה תונוע המכ ךשמב .יל םיאתהל לוכי הזש יתשגרה ,ץראב תוריכבה
הרגפבש דע .םיישעמ םיספל עיגה אל םעפ -ףא הז לבא ,ר"תיב ןיבל יניב
קוידב ינאו ,ךלמילא טיבש תא םיתחהלמ השאייתה הצובקהשכ ,םייתנש ינפל
.הצובקל יתרבעו תומיאתמה תוביסנה ורצונ ,ביבא -לת ר"תיבב הזוחה תא יתמייס


?תוצובקה ירבעמ לכ םע תרדתסה ךיא

...תא רצוע ןייפנרוק
יזרחו הנחוא
יתבזע הרשע -עבש ליגב רבכ
יתרבעו םילשורי לעופה תא
דואמ היה הז .הירבט לעופהל
,שדח םוקמל לגרתהל השק
,דבל רוגל ,תיבהמ קוחר
יתבהא דואמ לבא .הברה עוסנל
בייח ינאש יתעדיו קחשל
,הזל לגרתהלו קזח תויהל
םיבייחו עוצקמהמ קלח הזש
תושקה תופוקתה תא רובעל
תוסנלו האלה םדקתהל ידכ
.םולחה תא םישגהל

?שאייתהל בורק תייהש םיעגר ויה
הגילל יתדרישכ וא ,הווקת -חתפ לעופהב לספס ןקחש יתייהשכ ,תושקה תופוקתב
ךירצו עוצקמל םיאתמ אל ינא םצעב ילואש עגרל יתבשח ,ןג-תמר לעופה םע 'א
ךישמהל ליבשב קזח קיפסמ יתייה רבד לש ופוסב לבא .תורחא תויצפוא לע בושחל
.תיאדככ החכוה תאזה העקשההו ,האלה

ומכ תונטק תוצובקמ רובעל השגרהה התייה ךיאו
הצובקל ביבא -לת ר"תיבו ןג-תמר לעופה
?ר"תיב לש לדוג רדסב

םואתפו ,בוטה הרקמב םיפוצ תואמ המכ לומ יתקחיש זא דע .המיהדמ השגרה
סחייתהל יתדמל לבא ,םלהב יתייה הלחתהב .םינוידטציא תאלממש הצובקב יתתחנ
.תומיאתמה תויצרופורפב רבד לכל

.לודג ךכ-לכ להק םע תרשקותמ הצובקב רבודמשכ השק יד הז

תרושקתה לש םיקב -דיפל תתל רוסאו תודהוא תובתכמ רוונתסהל רוסא .ןוכנ
רבשיהל שממ לוכי תרושקתב יולתש ןקחש יכ .ימצעה יומידה תא ךל עובקל
דיקפת תרושקתל שי םויכ יתעדל ,ינש דצמ .ול ןגרפל קיספת תרושקתה םא
,םידהואה לש ןיינעה תא תוריבגמ םינותיעב תובתכה .טרופסב בושח דואמ
.ונלש הסנרפה רוקמ הז רבד לש ופוסבו

?ךילע ובתכש והשממ םעפ תעגפנש הרק

ינא .תויצרופורפב הז תא תחקל ךירצ -בוש לבא ,םיימעפ אלו םעפ אל הרק
בותכל ותוכזו יילע תלבוקמ אל איה םא םג ,יאנותיע לכ לש ותעד תא דבכמ
םירבד לע הניט ול רוטנא וא יאנותיעל ריעא אל םעפ -ףא ינא .הצור אוהש המ
.יניעב ןח ואשנ אלו יילע בתכ אוהש

?בכוכ לש דמעמל תלגרתה ךיאו

תשבוגמ תוחפ ולש תוישיאהש ריעצ רוחבשכ .םיאתמה ליגב האב החלצהה יתניחבמ
יתלחתה ינא .ול קיזהלו ותוא רערעל דואמ לוכי הז ,בכוכל םואתפ ךפוה
קיפסמ יתייהו ,ייחל םירשעה תונש עצמאב רבכ יתייהשכ קר תמאב םסרפתהל
לבא ,החלצההמ טוסבמ ינא .הלוקש הרוצב ןיינעה לכל סחייתהל ליבשב רגוב
רחמ םא תעדל ןיאו ,ירזכא עוצקמ הז לגרודכ .שארל יל תולעל הזל ןתונ אל
רכמתהל אלו עקרקה לע םיילגרה םע תויהל ךירצ הז ללגב .ךפהתי לגלגה םואתפ
.החלצהל

?תרושקתה לש תורוקיבהמ דומלל םימעפל רשפא

דבל עדוי ינאו ,ההובג תימצע תרוקיב לעב םדא ינאש בשוח ינא .שממ אל
רזועש ,ןמאמה לש תיעוצקמה תרוקיבה תא יל שי הזמ ץוח .רפשל ךירצ ינא המ
שלח דואמ יתייה ,לשמל ,םייתנש ינפל דע .ילש הפרותה תודוקנ תא רפשל יל
תונועב ר"תיב לש ןמאמה רזוע) יול ינורשכ .הבוג ירודכ ףרגאלו תאצלב
.רעונ רעוש לש המרב שממ יתייה םינומיאב הז לע יתיא דובעל ליחתה (1995-7
רעוש םויה ינא .ןמזה לכ דמולו רפתשמ ינאש שיגרמ ינא .יתרפתשה םויה
תויהל הווקמ ינא םייתנש דועבו ,לשמל ,םייתנש ינפל יתייהשמ רתוי בוט
.םויה רשאמ רתוי בוט

הוקת חתפב קחשמב רודכ ףרגאמ ןייפנרוק
דחוימב ןייטצה וב
הנושש דחא .רדייס -טואא לש תימדת ךל הרצונ
.םינלגרודכה ראש לכמ

,םיניילב לש תימדת םינלגרודכל הרצי תרושקתה .תימדת לש ןיינע םתס הז
לודג קלחו ,הצובקהמ ה'רבחה םע דואמ חונ שיגרמ ינא .קדצומ אל ללכב הזו
יתייה םא .םהמ הנוש שיגרמ אל ינא .םמצעב םינלגרודכ םה ילש םירבחהמ
.החמשו תובהלתה הברה ךכ-לכב קחשל לוכי יתייה אל חונב אלש שיגרמ

.וזה תימדתל הפיסוה ךלש תיטילופה תוכייתשההש הארנכ

ינא .הדובעה תגלפמל עיבצאש יתרמאו ,עיבצא המ תוריחבה ינפל יתוא ולאש
הדובעה תגלפמל עיבצהל ךישמאש חינאל ריבסו ,תויטילופה יתועדב שייבתמ אל
ההוזמ הצובקהש ןובשחב תחקל ךירצ יתייהש ןכתיי ,תאז תורמל .דיתעב םג
תא רומשלו ןיינעל תושיגר תולגל ךירצ יתייהש תויהל לוכיו ,דוכילה םע
.ימצעל יתועד

ר"תיב ידהואמ תואמ עמוש התאשכ שיגרמ התא ךיאו
ןייטשדלוג ךורב תא םיללהמ וא ,םיברעה תא םיללקמ
?רימע לאגיו

עיבהל תוכז שי דחא לכלש ןימאמ ינא לבא ,בהוא אל דואמ ינאש תואירק ןנשי
הקיטילופ ןיב האלמ הדרפה השוע תישיא ינא .בשוח אוהש המ דיגהלו ותעד תא
יל עירפהל םיכירצ םייטילופ םיניינעב תועד יקוליחש שיגרמ אלו ,טרופסל
לש היצאוטיסהש רוכזל םג םיכירצ .להקה םע וא םירחא םינקחש םע םיסחיב
דימת אלו ,םישנא הברה רובע חתממ ןקרופל תונמדזה הווהמ ,לגרודכ קחשמ
.םהלש תואירקה ירוחאמ םידמוע תמאב םה

?הבייט לעופה דגנ םיקחשמה ןמזב תשגרה ךיאו

,חותמ להקהש ונשגרה .הצובקה רובע םיליגר םיקחשמ ויה אל ולאש הדומ ינא
התייה חצנל היצביטומהש ןבומכ .ונעמל דחוימב ץמאתהל םיבייח ונחנאשו
,םיינמואל תושגר ךותמ וא הבייט ינקחשב עוגפל ןוצר ךותמ אל לבא ,דחוימב הקזח
.תדחוימ היצביטומ שי דימת םינועטו םיחותמ םיקחשמבש ללגב טושפ אלא

?ר"תיב רעושכ ךלש םישקה םיעגרה ויה המ

ר"תיבב יתקחיששכ .םייתנש ינפל ביבא -לת לעופהל 4:0 דספהה -לכ םדוק
ונדספהשכ .ןיינע הזמ השע אל דחא ףאו ,תוסובת גופסל םיליגר ונייה ביבא -לת
םיטרדנטסה ר"תיבב .גשיה הזב האר ןמאמה ,לשמל ,ידטב 1:0 קר םילשורי ר"תיבל
עיבגה רמג -יצחב דספהה םג ,הזמ ץוח .המויא הכמ היה הזה דספההו ,םירחא
.להקה תא ונבזכיאש ונשגרה .בזכאמ דואמ היה ביבא -לת יבגמל

.הבוט יופכ דיקפת אוה רעוש לש דיקפתהש הארנ
דקומב םיאצמנש ולא אל םה םירעושה ללכ -ךרדב
םירעש םיגפוס םהשכ לבא ,להקה לש תוניינעתהה
.ךכל תוירחאה תא םהילע ליטהל םעפ אל םיטונ

םינקחשבו םירעשה ישבוכב תזכורמ בלה תמושת .שקבתמו יעבט הז לבא ,ןוכנ הז
ןקחש .יתנגהה רושיקהו הנגהה ינקחשב תוחפ הברהו ,תופקתהה תא םינובש
טידרקל הכוז אל ,הצובקב דחא רפסמ יתעדל אוהש ,לשמל ,קאיטרט ייגרס ומכ
אלא ,תונעטב יילא אב אל דחא ףא ללכ-ךרדב ,םירעש תגיפס יבגל .ול עיגמש
תונעטב אב ינא םג .קחשמהמ קלח הז לבא ,יתעציבש הסג תועטב רבודמ ןכ םא
םינומיאה ךלהמב .תונלשרב איטחמש ןקחש לא וא ,ךירצש ומכ רמוש אלש ןקחש לא
םילסחמו םילצנתמ זא םימייסמשכ לבא ,םיביר הברהו תוקעצ הברה שי םיקחשמהו
תחקל אלו הז תא לבקל םיכירצו קחשמהמ קלח םה םיבצעהו ץחלה .היישרפה תא
.תישיא הז תא

הארנ הז ?רטמ -11מ ןישנוע תוטיעב ןמזב שיגרמ התא ךיא
...םירוי תתיכ לומ דומעל ומכ ,הדרח ררועמ בצמ שממ יל

.ןקחשה לע ולוכ אוה ץחלהו ,רוצעל יוכיס ןיא טעמכ רעושל םילדנפב .ךפהל
ןיא םצעבש ךכ ,תונעטב יילא אובל לכוי אל דחא ףא ,לדנפב רעש גופסא םא
ללכ-ךרדב ינא .רוצעל חילצא םא ,חיוורהל קר לוכי ינא .דיספהל המ יל
ילש רומיהה םג םימעפל .הטיעבה ןוויכ תא תוארל הכחמ אלו הניפ לע רמהמ
.ןקחשה םע תורכיהמ עפשומ

?םדגנ קחשל דחוימב השקש םינקחש שי

,קייודמו קזח ןישנוע רודכ טעוב ןקחששכ .םיבוט ןישנוע יטעוב ללכ-ךרדב
רובאג וא רטע ןבואר ומכ םיבוט םיטעוב .רודכה תא רוצעל ירשפא יתלב טעמכ
.יתוא םידיחפמ יד ללכ -ךרדב ,ןוטרמ

רעש עיקבהל יותיפ ךל ןיא
?ךמצעב
דואמ ינא .שי ךיא דועו
יל אציי דחא םויש הווקמ
הצובקה םא ילוא .עיקבהל
,םירעש לש הובג שרפהב ליבות
,לדנפ טועבל יל ורשפאי
דספהה קחשמב .הזכ והשמ וא
יתילע ,עבש -ראב לעופה דגנ
יתיסינו הנורחאה הקדב הפקתהל
רבעש רודכ יתטעב .עיקבהל
הרוקה דיל םירטמיטנס שממ
יתמדרנ אל ןכמ רחאל .אציו
היהש המ לע הבשחמהמ םיימוי
.סנכנ היה הז םא הרוק

?לשמל ,הפוריאב קחשל ,םירחא תומולח יבגל המו

םירעושלש עדויו ,ילאיר ינא לבא .פוטל עיגהלו םדקתהל ףאוש ןקחש לכ .יאוולה
,הפוריאב ר"תיב םע חילצהל חמש יתייה .הז תא תושעל םינטק דואמ םייוכיס שי
.הז םוקמב

?םכלש םייוכיסה תא ךירעמ התא ךיאו

הצובקב קחשל ילש םולחה תא םאו ,רתומ םולחל לבא .םיכומנ -ריינה לע
.םשגתי הזה םולחה םג ילוא זא ,יתמשגה רבכ תופילאב תוכזלו הלודג

?תואבה תונועב םג ר"תיבב ךתוא תוארל ךישמנ

ינאו םידודנהמ רבכ יתעבש יתניחבמ ינא .תעדל רשפא -יא םעפ -ףא לגרודכב
הצורמ תויהל ךישמת הצובקהו ,ךשמיי הז דוע לכ .הצובקב ןייוצמ שיגרמ
.בוזעל םלועב הביס םוש יל ןיא ,ינממ

רשפא-יא ?טמולפיד הזכ התא המל ,יל דיגת
!הער הלימ ףא ךממ איצוהל

...יל בוט ךכ-לכ .תופילאב וניכז ,ץראב הבוט יכה הצובקב קחשמ ינא
?דיגהל ער והשמ יל היהיש המל


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
May 10 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]