[Left Banner]

אבאנ באוי םע ןויאר

לקנרפ דוד - םשר
 [Right Banner]

[Yoav Naba and friends]

עיצי ךותב םג ץימחהל השק אבאנ באוי לש קהובה וכויח תא
חרוא אוה ,30 ןב יביבא-לת ,באוי .ר"תיב ידהוא לש שעוג
היכזה זאמ הצובקה תא דהואו ,םילשורי ר"תיב ינומיאב עובק
:1977 תנשב הנידמה עיבגב הנושארה
לש הבוגתה לעו ןאילימלמ ירוא לש לוגה לע וידרב יתעמש"
ןוידטצאמ הרזח ךרדב םיגגוח ץוחב םתוא יתיאר ךכ רחאו ,להקה
".טנמרפמטב ,יפואב יל םיאתמ הזש יתעדיו ,ןג תמר

?םיקחשמל ךלוה התא זאמו
.םיקחשמ ינש קר יתצמחה עיבג רמג ותוא זאמ .םיקחשמה לכל

?הזיא רכוז התא
החצינ וב קחשמל יתעגה אלו ,ל"ז יבס רטפנ 88-ב - חטב
שבדה חריב יתייה הרבעש הנשב .0:4 הנבי יבכמ תא ר"תיב
רעשה תא רהוז קיציא עיקבה ג"בתנב סוטמהמ יתדרישכו ,ילש
.הרבעש הנשב 1:2 ןוחצינב אבס-רפכ דגנ ןושארה

ךלהמב .ינויכראה ןורכיזה ילעב םידהואה תחפשמל ךייש באוי
,הצובקה יקחשממ םינוש םיעריאב רכזיהל הברמ אוה החישה
המו ,טפושה םש ,הקדה - םינטקה םיטרפה לע דיפקמ דימתו
÷רעש ץימחהש ביריה ןקחש לש ומש
ךורב .הפיח יבכמ דגנ םילשורי ר"תיב - 1984 עיבגה רמג
.םירוביחל חגונ לטנזור ינורו ,30-ה הקדב ןרק היבגמ ןממ
תא ליצהו םשל עיגה יחרזמ יסוי ךיא ןיבמ אל ינא םויה דע
.ירשפא-יתלב יל הארנ ןיידע הזו שארה הז תא רזחשמ ינא .הז
הקד - רכוז ינאש רתויב ביהלמה עגרה םג היה קחשמ ותואב
.עיבגב הכוז ר"תיבו ל"ז ןר יבא תא עינכמ הנחוא ילא - 86

קיציאש םיבשוח םויהש יל הריכזמ יחרזמ יסוי לש וזה הלצהה
.םילשורי ר"תיב תודלותב רתויב בוטה רעושה אוה ןייפנרוק
יחרזמל הוותשמ ןייפנרוק ילוא תלוכיה תניחבמ .םיכסמ אל ינא
יסויש המ תא ר"תיבל תתל חילצי אוהש דע םינש דוע ורבעי לבא
.ןתנ יחרזמ

התא הב הפוקתה לכב ר"תיבב רתויב בוטה ןקחשה היה ימו
?הצובקה תא דהוא
אוהש ירחא לבא ,(ןאילימלמ) ירוא רמוא ילוא יתייה םעפ
אוה הנחוא ילא - תוטבלתה ללכב ןיא זא (א"ת) יבכמל רבע
.דחא רפסמ

?ךלש 11-הו
המלש ילאמש ןגמ ,ןהכ יבא ינמי ןגמ ,יחרזמ יסוי - רעוש
ונא'ג)ירוחא םלב קאיטירט ייגרס ,(ןושאר ףילחמ םלסמא)יזאריש
,יול רוטקיו ,ירוא ,ימדק םלב יאלוזא ןנח ,(ןושאר ףילחמ
.הנחוא ילאו ילאימ ילא םיצולחהו ,רושיקב טנושיפו הכלמ ימס

?יולאשו יזרח םע המ ?ילאימ
אוה - יסאלק הבחר ןקחש היה ילאימ לבא ,םיבוט םיצולח
.םילשורי ר"תיב לש סנכמ דדועה היה

?רכוז התאש עורג יכה ןקחשה ימו
,"טטושמה" .םינומשה תונשב והשיתמ קחישש ,ןהכ ינב םשב דחא
.ול םיארוק ונייה

.רכוז באויש םישקה םיעגרל םירבוע ונחנא ןאכמ
תנשב ,בידא ןוריל לספ ןיילק םהרבאש רעשה הז עורג יכה
ינקחשש ןמזבו ,רעשה לספנ 78-ה הקדב .העוט אל ינא םא '82
,ינשה דצב יחרזמ יסוי תא עינכה רינוויא יטומ וקבחתה ר"תיב
לעופהל ונלש דספהה תא םג חכשא אל .2:1 החצינ א"ת יבכמו
להקה .יניס לש םירעש ינש םע ,הנידמה עיבג רמג-עברב א"ת
םיפורש םיצע שי םויה דעו קחשמה ירחא ללותשה ר"תיב לש
.עוריא ותואמ דירש ,דליפמולב דיל

?ץמוקב התא םג ?םיפורש םיצע
ינאש אל .קובקב יתקרז אל וליפא םייחב ינא - הלילחו סח
.תומילא דגנ ינא לבא ,םימעפל ללקמ אל
[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
June 30 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]