[Left Banner] רוזחמ תשיגפ
ןמכייר רינ םע ןויאר
27/11/97 םילשוריינהוכ ובנו טרמלוא לואש :ונייאיר
[Right Banner]


-תיב תא ולא תורוש יבתוכ ומייס ,הנש הרשע -םיתש ינפל
ילתוכ ןיב ונירוחאמ ונראשהש תונורכיזהמ דחא .יממעה רפסה
ןורכיזה היה ,םילשוריב השמ -תיירק תנוכשבש ינבלמה הנבמה
ךומנ דלי היה רינ .ומש ןמכייר רינ ,ונתתיכ ינבמ דחא לש
ותויה תוכזב רקיעב ונרכהש ,ןנוחמ ןרתנספו ןייטצמ דימלת ,םונצו
.הליבקמה התיכהמ הפיה תירונ לש םואתה היחא
בוטה לגרודכה ןקחש ותויהב רינ טלב ,ולא לכל רבעמ לבא
,םינקחש תויהל ונמלחו לגרודכ ונבהא ונלוכ .הנוכשב רתויב
הלעמל רבכ רבע .םירחתמ ןיא רינלש ונעדי 'ג התיכב רבכ לבא
םינלגרודכה תריירק תאש הריזגה עור םע םימילשמ ונא דועבו ,רושעמ
רינ םישגה ,םידהוא לש הריירקב רימהל ץלאינ ונמלח היילע
רינ ,ולא תורוש תביתכ תעב .יעוצקמ ןקחשל ךפהו םולחה תא
."שממתי ילואש לאיצנטופ" תקזחב ןיידע אוה ןמכייר
,הזה ןויארה תא וארקתש דעש תויהל לוכי דואמ לבא
ילואו ,ילארשיה לגרודכב שממ לש בכוכ היהי רבכ רינ
.ךכל רבעמ ףא
טנרטניאה רתא תא רינ ינפב םיגיצמ ונחנא ,ןויארה תליחת םרט
,(ללכב טנרטניאהמו) רתאהמ היולג תובהלתה עיבמ רינ .ונלש
.ומש לש םירוכזא שפחל הרטמב ,ולש םינושה םיקלחב שלוגו
ארוק אוהשכש הארנ ,םר לוקב ךכב הדומ אל אוהש תורמל םלוא
להקה"שו "לודג לאיצנטופ" אוהש המכ עדוי ימה םעפב ומצע לע
הארנ ,"וב המולגה החטבהה תא שמממ ותוא תוארל חור רצק רבכ
[Nir surfing the Beitar's web site]
ונלש טנרטניאה רתא םע תורכיה ךרוע ןמכייר רינ

הנועה רבכ יהוז .רקיעו ללכ ול םיאימחמ םניא רבכ םירבדהש
דיעמ אוהש יפכו ,הזה ראותה תא ובג לע בחוס רינש תישימחה
יקחשמ יפ -לע טופשל םא .החכוהה ןמז רבכ עיגהש הארנ ,ומצעב
ןושארה בוביסה יקחשמ םויס תארקל ךרענ ןויארה) הכ דע הנועה
.לחוימה עגרל םעפ -יאמ בורק ןכא רינש הארנ ,(1997-8 תנועב
ןיב) חתופה בכרהל רינ קנזוה הצובקה לש םינורחאה םיקחשמב
תלוכיהש חיכוהו ,(הצובקה לע התחנש תועיצפ תכמ בקע ראשה
.הווהב תורטש ןועריפ אלא ,דיתעל החטבה קר הניא ולש ההובגה
לש בכוכל רצק ןמז דועב ךופהי רינש םינימאמ ונאש ןוויכמ
ותוינומלא לש םינורחאה םיעגרה תא ונלצינ ,ילארשיה לגרודכב שממ
.ןויאר ומע ךורעל ידכ ,תיסחיה

?לגרודכ קחשל תלחתה ךיא
,הנוכשב הברה יתקחיש .קחשל דואמ יתבהא ןטק דלי יתייהש זאמ
יתייהשכ .הברהב ינממ םילודג ויהש םידלי םע וליפא ,ס"יבב
,םילשורי לעופהב םידלי תצובק לש ןמאמ יתוא האר 'ו התיכב
רחאל לבא ,לעופהב קחשל יתלחתה .הצובקל ןחביהל יתוא חקלו
הצובקהש טילחהו ,ןומיאב יתוא רקבל אב ילש אבא םישדוח המכ
.ר"תיבל רובעאש יאדכשו ,םישבכ רדע ומכ תלהנתמ

?תקחיש דיקפת הזיאב
.רקיימ-יילפ ,םויה וב קחשמ ינאש דיקפתב יתייה הליחתכלמ
.רחא דיקפת ףאב קחשל לגוסמ אל ינא ,השעמל

וליפא ,תמאב בוט ןקחש תויהל לגוסמ התאש תשגרה בלש הזיאבו
?בכוכ
התייה הלאשה ,חילצהל בוט יוכיס יל שיש יתשגרה םלועמו זאמ
ךישמהל םא יתטבלתה בלש והשהזיאב .הצור ינאש המ הז םא
עגרבש בשוח ינאו ,רתנספב הניגנל רסמתהל וא לגרודכב עיקשהל
יתערכה ,לגרודכה תבוטל רתנספה ידומיל תא בירקהל יתטלחהש
.םייחב תושעל הצור ינאש המ הזש םצעב

.הריירקה תבוטל תברקהש ןורחאה ןברוקה היה אל יאדווב הז
האלמ תורגב םע ןוכיתב ידומיל תא יתמייס םנמא .אל טלחהב
יתייה יאנפ רתוי יל היה םאש בשוח ינא לבא ,םיהובג םינויצו
.הצמחה לש השוחת שח טלחהב ינאו ,תונייטצהב םייסל לגוסמ
יברעב םיכלוה ויה ילש םירבחה לכשכ חונ אל יד םג יתשגרה
וא ,םדקומ ןושיל תכלל ךירצ יתייה ינאו ,תוביסמל ישיש
רקבב ששב יתמק ינאש ןמזב ,רקבב תבשב םיל םיכלוה ויה םהש
...ללהנ לעופה דגנ ץוח קחשמל עוסנל ידכ

?לגרודכמ ץוח תניינעתה המב
ןעמל לבא ,יחטש םדא -ןב לש םשור רייצמ אל הזש הווקמ ינא
וליפא .הממיב תועש עבראו םירשע יתוא קיסעה לגרודכה תמאה
...חגונו טעוב ןמזה לכ ינא הניש ךותמש תננולתמ ילש הרבח םויה
.עונלוק לכ םדוק איה הבושתה זא ,םיביבחת לע לאוש התא םא לבא
תוארלו ,עובשב םיימעפ -םעפ תוחפל טרסל תכלל לדתשמ ינא
רכוז ינא .המיא יטרסל איה ילש הפדעהה .אצויש שדח טרס לכ
דעורו ,הכימשל תחתמ ,ךשוחב ,דבל בשוי דלי רותב ימצע תא
."םלא בוחרב טויסה" לש םיטרסה לומ דחפמ

קחשמה תא םידמול ללכ -ךרדב לגרודכ ינקחשש השגרה יל שי
תצק רפשל םייושע םנמא םה ךליאו ןאכמשו ,ריעצ יד ליגב
.בצועמ רבכ םהלש קחשמה ןונגס השעמלש לבא ,תוינכט תויונמוימ
?ךיבגל ןוכנ הזש שיגרמ התא
רפתשמו דמול ןיידע ינאש שיגרמ ינא םויה םג .אל ןיטולחל
ןויסינל לבא ,הרואכל ,טושפ קחשמ םנמא אוה לגרודכ .ןמזה לכ
םירגובמ םינקחש םג .וב יתועמשמ דואמ דיקפת שי לוגרתלו
םירפתשמו םידמול ןיידע ,םילודג םיבכוכל רבכ םיבשחנש ,ינממ
.ןמזה לכ

?רפשל ךירצ התאש שיגרמ התא המ
רובצאש חוטב ינאו ,ןוחטיב רסח ןיידע ינאש שיגרמ ינא
ינא ,הזמ ץוח .ףוצרו עובק ןפואב קחשל יל רשפאתי םא ותוא
ךישמהל -ןבומכו ,רודכ ילב העונת לש אשונה לכב רפתשהל ךירצ
םגו ,רשוכ רדחב הברה דבוע ינא .ינפוגה רשוכה לע דובעל
יתקזחתהש תורמל לבא ,ףוגה חותיפל םידחוימ םינימטיו לבקמ
.ןמאתהלו ךישמהל ךירצ ןיידע ינא ,תונורחאה םינשב דואמ

תיסחיה תיזיפה השלוחה תא לצנל םיברמ ביריה ינקחשש הארנ
.תוריבע הברה ךיילע םיעצבמו ,ךלש
ןוויכמ לבא ,הנווכב יב עוגפל םיסנמש בשוח אל ינא .ןוכנ הז
רודכה תא ץלחל דואמ השק ,רודכ םע ילש העונתב ריהמ ינאש
.רודכב םוקמב יב םיעגופ םימעפל ןכלו ,ילש לגרהמ

?הצובקב בכרה ןקחשל ךופהל תחלצה אל ןיידע םצעב המל
הנועב .תויביטקייבוא תוביסנמ עבונ הבר הדימב הזש בשוח ינא
יתשבכ ,בכרה ןקחשל דואמ רהמ יתכפה הצובקב ילש הנושארה
הנועה עצמאבש קר .ןייוצמ םדקתמ ינאש יתשגרהו םירעש ינש
.לגרודכ יתקחיש אל הנשמ רתויו ,השק הלחמב עתפל יתילח
יתנמוז וליפאו ,בוט רשוכל יתרזח יתמלחה קרשכ ךכ -רחא
יתעצפנו ער לזמ יל היה בוש זאש אלא ,תיפמילואה תרחבנל
.ןטבה ירירשב השק העיצפ

...אבס -רפכ לעופה ,הבייט .תוצובק ןיב תצק תדדנ ךכ -רחאו
,ר"תיב לש לודגה להקהו ץחלהמ קחרה ילזמ תא הסנא םאש יתשגרה
-רפכב .תועט וזש עדוי ינא םויה .חילצהל רתוי לק יל היהי
יל איצוה הזו ,םיקיר טעמכ םיעיצי לומ קחשל יתילע אבס
,העברא דוע יתלשיבו םירעש השולש םש יתשבכ םנמא .קשחה לכ תא
ןהכ יבא ןמאמה ןיבל יניבש םג המ .קשח ילב יתקחיש לבא
.הימיכ דואמ טעמ שארמ התייה

?תונמדזה קיפסמ ךל םינתונ אל ר"תיבבש םג תשגרה
קחשמש ,רהוז קיציא תא הצובקל ואיבהשכ .הככ יתבשח םימעפל
םודיקהש עדוי ינא םויה .ער דואמ יתשגרה ,ילש דיקפתב קוידב
קחשא בוט קיפסמ היהא םאשו ,גיצאש תלוכיב קרו ךא יולת ילש
ןטשק רורד .םימסרופמו םירקי םינקחש לש םנובשח לע וליפא
האור ינא םויהו ,קחשא בוט היהא םאש הנועה תליחתב יל רמא
ןיידע ,יתקחיש אלש ןמזה לכבש הארנכ .ותחטבהב דמוע אוהש
.בוט קיפסמ יתייה אל

.ההובג תימצע תרוקיב ךל שיש הארנ
ינאשכ .זוכיר ןומהו היגרנא ןומה קחשמב עיקשמ ינא
ינא .רפשל תוסנלו הזל עדומ תויהל יל בושח בוט אל
רפסמ ינפל .תישגר היגרנא ןומה עיקשמו בלל חקול דואמ
יתצמחה ,ביבא -לת לעופה דגנ קחשמב ,לשמל תועובש
ןייוצמ קחשמ היה הזש תורמל .זוחא האמ לש בצממ רעש
ללגב ער יתשגרה ,םירעשה ינשמ דחא תא יתלשיבשו ילש
[Nir in action]
ןווכתה המל שיחממ ,ןומיאב רינ
השק הדובעו העקשה לע רבידשכ

שרודו טסינויצקפרפ ינא .יתנשי אל הליל ותוא לכו הצמחהה
.רפתשהל ןמזה לכ ימצעמ

עקרמ אב התאש הארנ ?תיתרבח הניחבמ הצובקב שיגרמ התא ךיא
גוחב ךתיא ויה אל חטב םבור .םינקחשה בור לשמ הנוש תצק
...רתנספל
דואמ חונ שיגרמ ינא .הנשמ אל תמאב הז לבא ,תויהל לוכי
רשק יל שי םינקחשהמ םיטעמ םע קרש תורמל ,תיתרבח הניחבמ
םגו ,ילש בוט רבח אוה ,הנשמה רעוש ,ףירג איג .בורק ירבח
רזועש ,ילש ךירדמ ןיעמ אלא רבח קר אל אוהש ,בוקינסלט ןא'ז
.רפתשהלו םדקתהל יל

םייחטיש ,םיניילב ללכ -ךרדב םהש ,םינלגרודכ לע בושחל לבוקמ
.םייטנגיליטניא אל דואמו
םיטנגיליטניא דואמ םישנא םינלגרודכה ןיב שי .תנגוה אל החנה תאז
הקול הככ בשוחש ימו ,בילעמ פיטואירטס םתס הז .םימישרמו
שי תרושקתל םגש תויהל לוכי ,הזמ ץוח .תויחטישב ומצעב
ינקחש םע תונויארבש ,לשמל ,בל םיש .הזה סותימה תריציב קלח
,םהלש חוליגה ילגרה לע םתוא םילאוש ללכ -ךרדב לגרודכ
ונל תרצונ ךכ -רחאש אלפה המ .םיגהונ םה תינוכמ וזיאבו
תולאש םג ונתוא לואשל םעפ וסניש ?םידודר םישנא לש תימדת
.בישהל המ ונל שיש ולגיו ,תוקימעמ רתוי

?ץראב לגרודכה רוקיס לע ךתעד המ ,תרושקתה תא תרכזה רבכ םא
היצמיטיגל שי ומצעב ןקחש היה אל םלועמש טרופס בתכלש שיגרמ התא
?תרוקיב ךיילע ריבעהל
קחיש אלש ימ לכש בשוח תמאב ינא .אל םיתיעלו ןכ םיתיעל
םימעפל .וקמועל קחשמה תא ןיבהל לגוסמ אל לגרודכ וימימ
יל רוכז .לכסתמ הזש תוינבבוח ךכ -לכ תורוקיב ארוק ינא
לש םיקחשמה תא רקיסש ,דחא םסרופמ יאנותיע לש הרקמ לשמל
.תוינורכ הייאר תויעב ול שיש תורמל ,הכורא הפוקת ךשמב ר"תיב
,וירזוע לש םיחווידב רזענ אלא ,ומצעב קחשמה תא האר אל אוה
הזמ םלעתהל רוסא ,ינש דצמ .תרוקיב בותכל ומצעל השרה לבא
ועיגהש ,לשמל ,טנרג םהרבא ומכ ,םיבוט םינמאמ טעמ אל שיש
ידכבש ךכמ דומלל ןיאש ךכ ,םינקחש ויהש ילב םג ועיגהש המל
.ןקחש םדוק תויהל חרכהב הבוח לגרודכ ןיבהל

.םימיענ םידדצ םג יאדווב שי תיתרושקתה הפישחל ינש דצמ
םנמא .םינהמ דואמ םה להקה לש הבהאהו קב-דיפה .טלחהב
לבא ,הביבסהמ הכרעה הברה יתשגרה רעונ ןקחש יתייהשכ רבכ
הברה הפישחב אלא ילש הבורקה הביבסב קר אל רבודמ וישכע
.הבחר רתוי

?םימעפל דירטמ הז
םיקינדונ ינימ לכ יילא םיקבדנ םואתפו תולבל אצוי ינאש הרוק
םואתפו רוזמרב רצוע ינאש וא ,לגרודכ לע יתיא רבדל םיליחתמו
לבא ,תומיתח םישקבמש םינטק םידלי ילש וטואה תא םיפיקמ
.ףיכ ללכ -ךרדב הז לכה ךסב

?תוישיא תולאש ךתוא םילאושש םג ךתוא ןבצעמ
.ימיטיגל אוה לגרודכ ינקחש לש םייטרפה םייחב להקה לש ןיינעה
עומשלו ,לשמל ,עונלוק ינקחש םע תונויאר אורקל הנהנ ינא םג
הזה עדימל סחייתהל קר םיכירצ .םהלש םייטרפה םייחה לע
ריבס ,לשמל ,קטוקסידל אצא ינא םא .תינויצרופורפ הרוצב
הרקי הז םאשו ,ןותיעב הז לע ובתכי הז ירחא םויש חינהל
.ןיילב לש תימדת יל וקיבדי רבכ זא תחא םעפמ רתוי

?לגרודכמ שורפתשכ השעת המ
דומלל ליחתהל האבה הנשב ןווכתמ ינא .גשומ יל ןיא ?תמאה
.דומלל המ קוידב יתטלחה אל דועש תורמל ,הטיסרבינואב

,ספאמ ליחתהל ץלאית םינש המכ דועבש הבשחמה ךתוא הדיחפמ
?ירמגל שדח םוחתב
רחבאש המ לכב חילצאש עדויו ימצעב ןימאמ ינא .אל ללכב
עדויו ימצע תא ריכמ ינא לבא ,ינצחש עמשנ ילוא הז .תושעל
.םיגשיהל עיגהלו וב עיקשהל עדא ,והשמב קוסעל טילחא םאש

ןווכתמ התא דוע המב ,תויטסבמובה תוינכתה דבלמו
?הבורקה הפוקתב קוסעל
שדחה םוחתהו ,םיבשחמב קסעתהל בהוא דואמ ינא
ינאש בשוח ינא .יתוא ןרקסמ דואמ טנרטניאה לש
.תוניצרב רתוי הזב קסעתהל ליחתאו בשחמ הנקא בורקב

[Nir Raichman's portrait]
בכוכ לש ונקויד -ורמישו ורזג
ילארשיה לגרודכה לש דיתעה

ונתוא הארת) תולקב דואמ הזל םירכמתמ םישנא ,רהזית
ךכ -רחאו בשחמה דיל הלילה לכ בשת ףוסב .(...לשמל
...שרגמה לע דקפתמ אל התא ונללגבש ונתוא ומישאי

םלועב בושח יכה רבדה איה לגרודכל ילש הבהאה .יוכיס ןיא
יליבשב לבא ,דבלב עוצקמ לגרודכב םיאורש םינקחש שי .יתניחבמ
.ילש הלודג יכה הבהאה לכ םדוק אלא ,הסנכה רוקמ קר אל הז
םירבדב קוסעא םא םגו ,הזה קחשמה ביבס םיזכורמ ילש םייחה לכ
.יתניחבמ הנוילע תופידעב היהי דימת לגרודכה ,ליבקמב םירחא

רבח םע בוש רבדל ,שגרמ דואמ רקיעבו ,קיחצמ תצק היה
,רינמ ונדרפנש רחאל .םינש הברה ךכ -לכ רבכ ונשגפ אלש
ונאצמ ,ןויארה תא ךורעל הרטמב בשחמה דיל ונבשייתהו
תאלעהב רתויו ,ומצע ןויארב תוחפ םיקוסע ונימצע תא
רבכ חוכשל ונקפסה .ידוסיה רפסה -תיב ימימ תונורכז
ונרכז לבא ,םירועישב ונדמל המו םירומל וארק ךיא
לגרודכה שרגמל םיצר ונייה ןהב ,תוקספהה תא בטיה
היהנ וב םויה לע זטנפל םיליחתמ קחשמ בגאו ,רצחבש
םיקחשמ םתואש זא ונעדי אל .םייעוצקמ לגרודכ ינקחש
לבא ,תיביטרופסה הריירקה תגספ וניבור רובע ויהי
רתא קר םויכ ורתונ ונלש תודליה םולחמש תורמל
,יחרזמה עיציה ימורמב ןמוסמ יתלב םוקמו טנרטניא
ןקחש ,םינש הברה ינפלש ךכב ראפתהל לכונ דעל
.התיכ התואב ונתיא היה ןמכייר רינ םסרופמה לגרודכה