"םיפי םינמז ואובי דוע"
יקסבורטסוא ךורב :ןייאר .יערד ןנער םע ןויאר
[Right 
Banner]


.הצובקה דיתע עבקיי וכלהמבש הארנו ,םילשורי ר"תיב העדיש םישקהמ אוה הזה ץיקה
וראשנש םיטעמה תיבה ינקחשמ דחא תא ןייארל יתטלחה .ןודעומב הרוקש המ תובקעב
םיענש רוחב םג אוה ,בוט ןקחש אוהש הזמ ץוחש יתיליגו ,יערד ןנערב יתרחב .ונל
.ותיא רבדל


הארנכו בוזעל וצרש םינקחש הברה ויה
שארב הרבע ךל םאה .הלאכ שי ןיידעש
?הזה ןגאלבה לכ תא בוזעל הבשחמ

חוטב ינא ,בוזעל הבשחמ יל הרבע
הבשחמ תאזכ הרבע םינקחש הברהלש
םילשורי ר"תיבב יתלדג ינא לבא ,ץיקב
השק ץיק הז .הלש תודוסיה לע יתכנחתהו
דחא דועו דחא יתישע לבא ,םלוכל דאמ
ינא .הצובקב ראשהל ראשהל יתטלחהו
דיתע היהיש חוטב ינאו ר"תיב תא בהוא
.רתוי בוט

קיפסמ םש ולדג אלו םילשורי ר"תיב לש רעונה חנזוה ,יבאז דג עיגהש דע
דחא רותב .ביבא לת יבכמ וא הפיח יבכמב אמגודל ומכ ,םיבוט םינקחש
?םויכ ר"תיב לע עיפשמ הזש בשוח התא ךיא ,םש לדגש

תא בוט חפטל ךירצ ,בוט רעונ תויהל ךירצ םילשורי ר"תיב ומכ הצובקב
זאמ .בוט סיסב הצובקל ןתיי הז יכ ,םירגוב םתויה דע 8-9 יאליגמ םידליה
קר הלע ,רעונהמ ולע םינקחש המכ דועו ןמכייר רינ ,ינא םינש 5-6 ינפלש
הזש ילעמ םישנא שי יכ ,עבוקש הז אל ינא .יבקעי דעלא הזו ,דחא ןקחש דוע
רקיעב תססובמש ,םילשורי ר"תיב ומכ הצובקל אירב יתעדל לבא ,םדיקפת
.םיבוט תיב ינקחש הברה הל איביש בוט רעונ הל היהיש ,המשנ לע

לכ טעמכ בכרהב תחתפ רשאכ תויונמדזה הברה תלביק הנחוא לש הנועב
ןכאו ,תוקד הברה תלביק ןהכ ילא םעו ןטשק םע ,ינפל תונועב םגו הנועה
ךממ עונמל ךישממו ךממ ענמ ךתעד יפל המ .בוט ןקחשכ ךמצע תא תחכוה
?הצובקה לגסב רתוי יזכרמ דיקפת לבקל

תוקד הברה יתלביק תונועה בור ,בוט ןקחש ינאש יתחכוה תמאב יתעד יפל
יתלביק הנועה ינפל ,ןמטוג םע הנועב הרק המ עדוי אל ינא ,יתמדקתהו
םינש יתוא הריזחה תאזה הנועה .םולכ אצי אל ףוסבו םיימשה דע תוחטבה
.בכרה ןקחש תויהל עיגמ אל וא יל עיגמ םא עבקיש הז אל ינא לבא ,הרוחא
.ולש בכרהל םיאתמ אל ינאש טילחה ןמטוגו ,טילחמש הז אוה ןמאמה

?ר"תיב לש לגסב יזכרמ רתוי דיקפת ךל עיגמ ךתעד יפל זא
שי ,קזח דובעל ךישמא ינא לבא ,רבעב הז תא יתחכוה רבכו ,ןכ יתעד יפל
המ הארנו היחנ .ןמז הברה דוע יל שיו 25 ןב קר ינא ,דומלל המ הברה דוע
.האלה היהי

?ר"תיבל אירב הזש בשוח התא ,תיסנניפ הנוע הארנכ היהת האבה הנועה
,ינש דצמ .םורתל לוכי הז המבה תא ולבקי םיריעצ םינקחשש הז תניחבמ
הנוע לכ דימעהל םידהוא הברה םע הלודג הצובקכ םילשורי ר"תיב לש התבוחמ
םידהואה לכל האנה תתל הכירצ הצובקה .בוט קחשיו תרמצב ץוריש ,בוט לגס
אוהש 100%-ב יחרזמ יסוי לע ךמוס ינא .הצובקל ביבסמש םישנאה לכלו הלש
.האבה הנועל הבוט הצובק דימעהל חילצי

ר"תיב תניחבמ ןובנ דעצ היה הזש בשוח התא
?יחרזמ יסוי תא איבהל םילשורי

הברה יסוי תא איבהל םיכירצ ויה יתעד יפל
ןוכנה שיאה אוהו ןיוצמ ןמאמ אוה יכ ,םדוק
ונהיי םידהואהש ,הבוט הצובק דימעהל לכויש
ןמזב ןוכנה םדאה אוה יסויש בשוח ינא .הנממ
םידהואה ,ר"תיב תא בוט ריכמ אוה - ןוכנה
וילע םיכמוסו וב םיכמות ונלוכו ותוא םיבהוא
.ר"תיבב הבוט הדובע השעיש

הנקיו רוזחי שדדש ךכ לע םירבדמ הלא םימיב
והז ךתעד ינפל ,יבאז דג ידימ ר"תיב תא
?םילשורי ר"תיבל בוט השעיש ךלהמ

יבאז דג םע ןייינעה לכ לע רבדל הצור אל ינא
תושעל ךישממו השע יבאז דג ,שדד השמו
הצובקב עיקשה אוה ,ר"תיב לש התבוטל לכה
םא ,חילצת איהש ידכ לכה השעו םיפסכ ןומה
.ולש הטלחה וז ,בוזעל טילחה אוה

[Raanan Deri]
רוזעי םג חטבו רבעב ר"תיבל הברה רזעש רקי שיא אוה שדד השמ
,םינש ןומה רבכ ותוא ךירעמו שדד השמ תא דבכמ ינא ,דיתעב הל
הל ושעיו ר"תיבל ורזעי ואוביש םישכורה תצובקו אוהש חוטב ינא
.ךרובי ר"תיבל רוזעל הצורש דחא לכ ,בוט קר

?ךתוא עיתפה הז םאה ?סיסקובא יסוי לש ותביזע לע ךתעד המ
אוה ללכבו ילש בוט רבח םג אוהו סיסקובא יסוי תא דאמ ךירעמ ינא
לכל שי יתעדל לבא ,הצובקב דאמ בושח ןקחש היה אוה .בוט םדא
אצמיי ,בושח ןקחש היה אוהש תורמל זא ,ךלה יסוי םא .ףילחמ דחא
.חוטב ינא ,ףילחמ ול

?הצובקב עוגפל הלוכי יסוי לש ותביזעש בשוח אל התא
,למס היה יסויש תורמל .ףילחמ שי דחא לכל יתעד יפל ,רמוא ינא בוש
יסויש חוטב ינא ,הצובקב רתויב בושחה ןקחשה וליפא ילואו ןטפק
.בוזעיש דחא לכל ףילחמ אצמי יחרזמ

,הנגהה התייה ר"תיב לש תירקיעה הפרותה תדוקנ תונורחאה םינשב
?הז םע םיכסמ התא

[Raanan Deri and a friend] םירעש םיגפוסשכ ,אקווד ואל
ינקחש תא םימישאמ רשי
תונעטב ואב ונלצא ,הנגהה
לארשיו 'ץיבאס ,ןאלימ יפלכ
םינקחש םה יתעד יפל .ןהכ
יכ ,םימשא ויה אל םהו םיבוט
ואל ,םירעש הברה םיגפוס םא
םה הנגהה ינקחש אקווד
לגרודכ תצובקב .םימשאה
ידיצ לכב םורתל םיכירצ םלוכ
הנגה ינקחשש ומכ ,שרגמה
ךומתלו תולעל םיכירצ
ינקחש םג ךכ ,הפקתהב
רוזעלו תדרל םיכירצ הפקתהה
זא ,הרוק אל הז םאו ,הנגהב
הנגהה ינקחשלש היהיש ןבומכ
תא דבל תושעל השק היהי
.הדובעה

ופוסב .תופילאל תדמעומכ םיקחשמה תא הליחתה ר"תיב הרבעש הנועב
הפיח יבכמ םע היהש המל המודב ,ץחל בורמ הקרפתה הצובקה רבד לש
םושמ אובל לכונ הנשהש בשוח התא .עורג רתוי דוע קר םייתנש ינפל
?הגילה תא עיתפהלו םוקמ

לע ,םילשורי ר"תיב לע ורביד םלוכ ,הליחתה איהש ינפל דוע ,הרבעש הנועב
.ןולשיכ היהי הז ,תופילא היהת אל םאש ורמאו ,הלש "םיבכוכה תללוס"
תרמצ תצובקב ןקחש תויהל הז הככ לבא ,םלוכ תא ץיחלה הזש ןבומכ
.שרגמב לכה תא תתלו הז לע רבגתהל ךירצ ,םיראתל תפאושש

.הצובקב עגפ תאז לכב הז לבא
רבד לכ חפנל וסינ םה רשאכ ,ןולשיכב ןטק אל קלח היה תרושקתלש ןבומכ
הכירצ ר"תיב ומכ הצובק לבא ,םינקחש ןיב הנטק תירקת לכ שוחבלו
.האלה ךישמהלו הז לע רבגתהל

אל םהש חיכוהל ידכ ידטל םיאב וליאכ םיטפושהש בל םישל היה רשפא הנשה
םינשה לכ לע ונל םיריזחמ םה וליאכ הארנ ,הלש להקהמו ר"תיבמ םידחפמ
רכב םיסינ תא םג ואר ,םילשורי ר"תיבמ םידחפמ םהש ורמא ןהבש תומדוקה
.הז תא ול רמואו טפוש לש השבלה רדחל סנכנ

ורבטצהש םירבד הברה ויהש בשוח ינא לבא ,דחא ףא םישאהל הצור אל ינא
םיטפושה ,תרושקתה תא היה ,הרבעש הנועב ר"תיב לש ןולשיכל ומרגו דחיבו
ינא ,ףוסב אציש המ הזו ושחב ,והשמ ופיסוה םלוכ ,ביבסמ םירבד ןומה דועו
.רתוי הבוט הנוע היהת האבה הנשבשו רהמ ששואתת ר"תיבש הווקמ

?ןודעומה דיתע יבגל ימיטפוא התא זא
בשוח ינא ,הצובקב ראשנ יתייה אל ימיטפוא יתייה אל םא ,ימיטפוא דאמ ינא
.רתוי םיפי םינמז ואובי דיתעבש