[Left Banner] םולשו המחלמ
שודק םולש םע ןויאר
27/11/97 םילשוריטרמלוא לואש :ןייאר
[Right Banner]

םיכפוהה ,םייוסמ להק ךותב םידיחי ןיב תרצונה הקימנידה
ירקוח תא הקיסעמ ,םידיחא םינייפאמ לעב שבוגמ ןומהל עתפל
,תיחכונה האמה תליחתב דוע .םינש תורשע הזמ הרבחה יעדמ
,"הקבדהה תיירואית" תא ןוב -הל באטסוג יתפרצה גלויצוסה הגה
.התוגהנתה תא הקחמו תיטננימוד תומד רחא ףחסנ להקה היפל
סרגו ,אשונל שרדנ ,הזילנאוכיספה יבא ,דיורפ דנומגיז םג
לע יוציפ ןיעמ להקה רובע הווהמ תיטננימוד תומד התוא יכ
[The kometz in Lisbone]
ןובסיל לש הפועתה למנב ,וירבחו (לאמשמ) שודק םולש

-בר יאניוה ןקיטלנאה לש ותרבס תא לבקל םא .בא תומדב ךסח
ךילהת שחרתמ םש ,ידט ןוידטציא יעיציבש ירה ,ןיטינומה
אלממ ,תבש ידמ שבוגמו דיחא ןומהל ימינונא להק לש הקבדהה
םולש תא .באה תומד דיקפת תא ,הרשע -עבשה ןב שודק םולש
םייתעשכ רבכ "ידט" ןוידטציאב שמח עיציל הסינכב שוגפל ולכות
,עיציה ימורמב ,עובקה ומוקמב םקמתמ אוה .קחשמ לכ ינפל
.םידהואה ףלא רשע -םינש לש הלהקמה לע חצנמ םשמו

יתנבה םייתנש ינפל קר .יברעמב בשוי יתייה ללכב הלחתהב"
תבשל ילש אבא תא יתראשה זא ,יחרזמב הז ףיכה לכ םצעבש
."עיצי יתרבעו יברעמב
הבישיל יברעמה עיציב הבישיה ןיב יתועמשמ לדבה שי תמאבו
?יחרזמה עיציב
ךיא יחרזמב .םינשרפמ קר ,םידדועמ אל ללכב יברעמב .חטב
.יילא ףרטצמ להקה לכ זאו ,דדועל ליחתמ ינא ,עיגמ ינאש
.הווש רתוי ףלא יפ הז
?ףיכ הז םג ?ןהינימל תוללקה םע רדתסמ התא ךיאו
ימ ."יאמורכ גהנתה אמורב" םגתפב ןימאמ דואמ ינא ,הארת
.לגרודכל אובי אלש ,ול תועירפמ תוללקהש
תוללק לשמל ומכ ,תוללקה לש םינכתה םע ההדזמ תמאב התאו
?םיברעה דגנ וא ,ל"ז ןיבר קחצי דגנ
םיללקמ ונחנאש הז .תוניצרב ךכ -לכ לכה סופתל ךירצ אל
םיקידצמ וא ,ותוא םיאנוש תמאב ונחנאש רמוא אל ןיבר תא
,תיביטרופס הרוצב דודיעה לא סחייתמ ינא .ולש חצרה תא
.תוניצרב ידמ רתוי הז תא סופתל רוסא ,האנההמ קלחכ
םיבל הזה גוסהמ תואירק ןיב רשק שי ילואש בשוח אל התא
?תומילא ישעמ
טפושה תא ףוקתל וסינש הדבועה .קדוצ התאש תויהל לוכי
הדבועה לש האצות ראשה ןיב יתעדל איה ,לשמל ,ןרוק ינד
[Shalom's idea of peace negotiations]
ירחוש םניא ר"תיב ידהואש רמא ימ
ןורתפל םולש לש העצהה הנה ?םולש
ילארשי -יברעה ךוסכיסה
.הככ הז דימת אל לבא .הברה ךכ -לכ םיעיציב ותוא םיללקמש
םיעיציב תוללקה ,לשמל ,םידוהיל םיברע ןיב תומילאה לע
.תועיפשמ אל

הצובקה ידהואמ דחאב יתנחבה ,'זורב .צ.פ דגנ תיבה קחשמב
ןוויכמ ,םיברע ללקלמ לודחל ונממ שקיבו םולש לא שגינש
הקיפסה לבא ,אל וא ונימאת .קחשמל יברע חרוא ותיא איבה אוהש
ולש הטילשה תא בוש ןיגפה םולשו ,םיינשה ןיב הרצרצק החיש
תחא הללק וליפא העמשנ אל קחשמה ףוסל דע .ימוקמה להקב
.םיברעל תעגונש

זא .הפי ינממ שקיבו ריכמ ינאש דהוא ילא אב .ןוכנ הז"
-דח ןפואב ןכומ ינא ,ותוא דבכמ ינאש ןוויכמש ול יתרהבה
."בשחתהל ימעפ
?ךלש תוללקה יאשוממ דחא םע תישיא רבדל םעפ ךל אצי
ונרבידו תרחבנה לש ןומיאב ינמינ יבא תא יתשגפ הנש ינפל ,ןכ
.ותוא ללקמ יתוא עמש אוה יכ יילע םייאו יילע קעצ אוה .תצק
תצק ונרבידו ,תרחבנה לש ןומיאב בוש ונשגפנ הז ירחא םוי
,תוללקל ליגר רבכ אוהש תורמלש טושפ יל ריבסה אוה .דצב
ללקמ ינאש ול יתרבסה זא .םימעפל בלענ םגו םדא -ןב םג אוה
תדוגאל םרת אל אוהש ללגב אלו ,יבכמב אוהש ללגב קר ותוא
.ותוחא םע זגורב אוהש ללגב וא ,םייח ילעב רעצ
?ותוא ללקל קיספמ תייה ,ר"תיבל רבוע היה אוה םאו
ר"תיבל םורתל לוכי אוהש קפס ןיא תיעוצקמ הניחבמ ,הארת
.ותוא בהאי אל טושפ להקה לבא ,הברה
.הז תא םתרמא רהוז קיציא לע םג
דילי תאז לכב אוה ,יבכממ אוהש תורמל ,רהוז קיציא לבא ,ןכ
.ונלשמ אוה ,ינוע תנוכשב לדג ,םי -תב
.ותוא ללקל םתרזח בוש םויהו
גהנמ םתס הז .ותוא םיאנוש תמאבש רמוא אל הז לבא ,ןוכנ
םייזכרמה םימרוגה דחא אוה קיציאש בשוח ינא .ללקל ,הזכ
.תופילאב הרבעש הנשב וניכזש הזל
ושע ?םידהואה לע העפשה תאזכ ךל שיש הז תא ריבסמ התא ךיא
?אישנל ךתוא ונימו יחרזמה עיציב תוריחב
ינא .טלתשהל הסנמ אל ללכב ינא .עדוי אל ינא ,יל ןימאת
יתייה םישדוח המכ ינפל .םיפרטצמ םלוכו דדועל ליחתמ טושפ
שממ אל םהש םהלש להקה לע יתטלקו ,דירדמ לאיר לש קחשמב
,טקש לש עגר היהשכ זא ,םהינימל תולוק םישוע קר ,םירש
ךיא יתעמש םואתפו ,"וווא ההווא ההוא ההוא" רישל יתלחתה
ילש םירבח .םיהדמ שממ היה הז .יילא םיפרטצמ שיא ףלא האמ
דיקפתל הנמתמ יתייה ,קחשמ דועל םש ראשנ יתייה םאש יל ורמא
...םידהואה גוח ר"וי

?דלונ ריש ךיאתנגלובמה ותבתכמ ינפל בשויה ררושמ לש והשמ ירויצה יומידה
םירישה תרבחמב ףופצ בתכב בתוכ הזומה טהלבו םושג ףרוח לילב
ידהוא לש עיציה יריש תביתכ ךילהת תא ללכ תמאות הניא ,ולש
םירישה תא איצממ םצעב ימ תעדל יתוא ןרקיס דימת .ר"תיב
יפלאמ דחא לכל םירכומ רבכ םה עגר ןבש ןכתיי ךיאו ,הלאה
ירישבש םיחלצומהמ המכ לש םרבחמ ,םולש יפ -לע .להקבש םישנאה
ןיב ירוטסיה הלועפ ףותיש לש האצות אוה ךילהתה ,ר"תיב
.ביבא -לת לעופהו םילשורי ר"תיב

ונינשו ,ףורש ביבא -לת לעופה דהוא ,התיכב דחא רבח יל שי"
ובש ,תילגנא רועיש לכב .ביבא -לת יבכמ תא םיאנוש רקיעב
,םיריש דחיב םירבחמ ונחנא ,ינשה דיל דחא םיבשוי ונחנא
."ידט"ב ינאו ,דליפמולבב םתוא דמלמ אוה תבשב ךכ -רחאו
תקפדנ הז ללגב לבא ,תוחפל דחא ריש םיבתוכ ונחנא רועיש לכ
...תילגנאב תורגבה יל
.הנורחאל תבתכש רישב לשמל ונתוא ףתש
הללאשניא ,שאב הלוע ינמנ לש וו.מ.בה" :הככ ךלוה הז ,ייקוא
לגרהו ,דימתל המותס רגנילק לש ןיעה ,שקומ לע הלעי סקירדו
יבכמ לע םיריש רקיעב בתוכ ינא ."...דילחהל הלולע רמורב לש
לש ןבה וא ,רגנילק לש ןיעה לע .םינקחש לע וא ,ביבא -לת
.'וכו ,בוראבוא
םישנאב ךלש העיגפה ילוא ?חונ אל תצק םימעפל שיגרמ אל התאו
?טרופסבש ףיכהמ הגירח תמאב רבכ איה
-רחא םימעפל לבא ,תוינטנופסב גהנתמ ינא קחשמ ידכ ךות
.רדסב אל יתייהש ימצעל רמוא ינא ךכ

ןוכיתב דמול אוה ,םולש רפיס םהילע תילגנאה ירועיש תא
בשחנש ןוכית ,וירוגמ ריע ,ןורשה -תמרב ןולא לאגי םש-לע
,ןורשה -תמרב לדגו דלונ םולש .ץראב םייתרקויהו םיבוטה דחאל
חקלש ,ומצע ינפב ףורש דהוא ,ויבאמ שרי ר"תיבל הדהאה תאו
.םישדוח הנומש ןב םולש היה זאמ ,עובק ןפואב םיקחשמל םולש תא
ןקחש םג אוה םולש ,םידהוא גיהנמכ וקוסיעו וידומיל דצל
דקפותמ םולש .ןורשה -תמר טרופסה תדוגאב ,ומצע ינפב לגרודכ
רסומ רתויש דחא לבא ,יולאש ןפטס ומכ תצק") ץולח -רשקכ
קחשיי ילוא ,לזמ ול היהיו דימתי םאש ןימאמו ,("םירחאל
.םילשורי ר"תיבב דחא םוי
ובשיי םהו ,םידהוא זא ויהי םויה לש םינקחשה ,ךל יאדכ אל
...םויה םתוא ללקמ התאש ומכ ךתוא וללקיו להקב
.האמחמ םצעב הז .בוט התאש ןמיס ךתוא םיללקמ םא .תויוטש
.לשמל ,ךביפ לג תא אלו ,ינמינ תא םיללקמ ונחנאש הדבוע
?ר"תיב לש םינקחש םג םיללקמש הלאמ התא
הלא ללכב הז והלש םינקחשה תא םיללקנמש הלא !םואתפ המ
הלחתההמ .ללה בקעי הזו ,יתלליק דחא ןקחש קר .יברעמב םיבשויש
.ותוא ופיעיש יתיצרו ותוא יתאנש
?דחוימב בהוא התא םינקחש הזיאו
אוה הריירקה תא רמג רבכ ילאש רמואש ימ לכ .הנחוא ילא תא
הגילב ונייהשכ ונתוא ריקפה אל ילא .יתימא דהוא אל ללכב
חיכוה אוה .דעו םלועל דחא רפסמ אוה הז תוכזבו ,תיצראה
.םגתיפ קר אל הז "םימבו שאב םילשורי ר"תיב" םגתפהש
?םעפ ותוא תשגפ
.תומיתח םישקבמו ןקחש ירחא םיצרש הלאמ אל ינא לבא .ןכ
תוישיאה תוכזב אל ,שרגמב השוע אוהש המ תוכזב ןקחש ץירעמ ינא
וילא שגא אל ינא בוחרב ר"תיב לש ןקחש הארא ינא םא .ולש
.דחא רפסמ ץירעמה ינא -שרגמב לבא ,וליפא

רוחש -בוהצב םיגיגה

לש יחרזמה עיציב עבק ךרד םירשומה ולא ןיבמ דחא רישל קר
ותוא ,"ררושמ ,ררושמ" רישה והז .ףרטצמ וניא םולש ,"ידט"
םולשל ןבומכ שדקומ אוהו ,עיציה יבשוי םעפ ידמ םזפל םיגהונ
איה יחרזמה עיציב םולש לש תוגיהנמה ביבס הקימנידה .ומצע
יעדמב םירקחמל בוט רמוח שמשל התייה הייושעו ,תקתרמ רומאכ
ולש החונמה תועש בטימ תא הלבמש ימכ .הרבחהו תוגהנתהה
הריוואה םאה םעפ אל ההות ינא ,יחרזמה עיציה ימורמב תבש ימיב
דקומ איה ,םולש ומכ םידהוא םירצויש תינוגססהו תדחוימה
[Shalom's haircut]
בורקמ םוליצב םולש לש ותחדפ
.לגרודכ תדהא ארקנש הזה יפיזיסה קוסיעב יתימאה הכישמה
םאה הלאשה םג םימעפל הלוע ,תוינוגססהו עבצה לכ דצל םלוא
,תילולימה תומילאה םאה .סרה לש לאיצנטופ םג הז לכב ןיא
תנייפאמש "תיטסישאפ" טעמכה תויסקטהו תוינוציקה תודמעה
םויב ררגיהל היושע אל ,םיעיציב תשחרתמה הקימניד התוא תא
,םירישל ףרטצהל דואמ לק .שממ לש תומילא ידכל םימיה ןמ
אמא לע ,בוראבוא רדנסכלא לש קוניתה לע ,םמצעלשכ םינונשה
לעופה"מ הלוג רימא לש םימסל תורכמתהה לעו ןרוק ינד לש
גהנמ רשאמ רתוי אלב רבודמש ענכתשהל םג דואמ לק ."םילשורי
אקווד םלוא .ןודז וב ןיאו תיתימא הנווכ וב ןיאש ,עשעשמ
הריעסמה תושבגתהה אמש יתעדב הלע ,םולש םע החישה ךלהמב
רורגל לוכיש ךילהת איה ,שבוגמ ןומהל םידדוב לש ךכ -לכ
תוסחבו ,םמצע םהלש תולובגה תא עגרל חוכשל םידדוב םתוא תא
רבד לש ופוסב ליבוהל תויושעש תונווכו תודמע אטבל ןומהה
תטלחומ הדרפה השוע ,יתמועל ,שודק םולש .תישממ תומילאל
.םלועה ראשב שחרתמה ןיבל ,עיציב שחרתמה ןיב

ישעמב וא תורגתב ףתתשמ אל םעפ -ףא ינא .רשק םוש ןיא"
לכל ןווכתמ ינאש רמוא אל ללקמ וא רש ינאש הזו ,תומילא
חוכשלו עיציל אובל ,קרפתהל ליבשב הז לגרודכ .רמוא ינאש המ
."ידמ רתוי בושחל ליבשב אל ,ךמצע תא

לואשל אלו ותיא םיכסהל ףידעמ ינא והשמ רמוא םולששכש םגהו
הברה יתביח דצלש ןכתייש יל הארנ ןיידע ,תורתוימ תולאש
עיציב םידהואה "ץמוק" לש תטנפהמה תויסקטהו תוינוגססל
תויוחקלתה ןיבל הניב רשקה לע תעדה תא תתל שיש ןכתיי ,יחרזמה
.שממ לש תומילאל םיתיעל תומרוג רשא ,תומוד תוינומה


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
November 27 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]