"רחא והשמ לע רבדנ אוב"
ןייד יש :ןייאר .היליבס רינ םע ןויאר
[Right 
Banner]


ןושארה םוקמל הילעה לע תוכרב ,רינ
.הדות

לקוש התא ןהיפל םינותיעב תועידי ויה
.קחשמ תוקדב רסוח בקע הצובקה תא בוזעל

םיסנמ םישנאש בשוח ינא ,תוליכר םתס ,אל
רתוי ונחנא .הצובקל בוטש ללגב ר"תיבב עוגפל
לע עיפשהל וחילציש ידכ וניניב םידחואמ ידמ
,םישנאש הצור יתייה .הצובקב הרוקש המ
.וזה תוליכרל וסחייתי אל ,םידהואה רקיעבו

?ןמטוג ילא םע ךלש רשקה ךיא
.ןקחשל ןמאמ ןיבש רשק לכ ומכ

ןמטוג לצא הנועהמ קלח תקחיש הרבעש הנשב
ןמאמ אוה ןתיא תוטישה םאה .הפיח לעופהב
,תומוד םילשורי ר"תיב תא תיחכונה הנועב
?שדח והשמ ומיע איבה ןמטוגש וא

,הב ןימאמ אוהש הטיש התואב ןמאמ אוה
4-5 הב חילצמו התיא ץר אוהש הטיש תאזו
ץוח לבא .עבש ראבב היה אוהש זאמ ,םינש
,עמשת .םירבד הברהב שדחתה ילא הזמ
,ילש םינמאמה לע רבדל בהוא אל ינא
.רחא והשמ לע רבדנ אב זא

תוביצי ר"תיבמ וניאר אל וישכע דע עודמ
?קחשמה ךלהמב

קחשנש לככש ןימאמ ינא .קבד קר ,קבד ןורקיעב
הזו קבד ןימ לבקת הצובקה םירוזחמה ופלחיו רתוי
תודוקנ 9 םע םויה ונחנא םא .םינקחשה לכל רוזעי קר
.בוט הארנשכ הרקי המ םכמצעל וראתת זא 9 ךותמ

?הפוריאב ר"תיב הנשה עיגת ןאל דע
. הז םיבלש רתוי רובענש לככו סונוב הז הפוריאש ילש שארה
הגילה לע לכתסמ רתוי ינא .להקה ליבשב םגו ונליבשב םג סונוב
.םה המ םיעדוי םלוכ - הגילב ונלש תורטמהו

?םג ךלצא ,םילארשי םינקחש הברה לצא םייק הפוריא םולח
תמאב ינאו ,תכלל לודג סנא'צ יל היהש הדבועה רואל דחוימבו ,םג
.הפוריאל האיצי לע בשוח אל ינא עגרכ לבא ,יתיסינ אלש רעטצמ
הזשו הז לע בשוח טלחהב ינא ,הבוט הנוע השעא ינא םא ,ינש דצמ
.לודגב םג הרקיו הרקי

?וב קחשל ןכומ תייהש הפוריאב רתויב ךומנה גרדה והמ
תידרפסה הגילב קחשל הצרא ינאש בשוח ינא ןורקיעב ,השק הלאש וז
םהילע בשוח אל ינא עגרכ .ולקשיי תורחא תועצה םג לבא ,תילגנאה וא
לשו העצהה לש תוניצרב יולת לכה .תויניצר תויהל תולוכי םה לבא
.יתוא שוכרל הצובקה תונוכנ

,ישיבא ידע :םימוליצ