[Left Banner] היליבס רינ םע ןויאר
8/2/97 הפיח - רביש ימע :ןייארמ

[Right Banner]


בצקבו החימצמ איהש תונורשכב דאמ המישרמ א"ת יבכמ לש רעונה תקלחמ ,רינ
?תורחא רעונ תוקלחמל א"ת יבכמ ןיב ךתעדל לדבהה המ ,םילגתמ תונורשכה ובש

בשוח ינא לבא ,תורחא תוצובקב ךלוה המ עדוי אל ינא ,א"ת יבכמב קר יתלדג ינא
םש לכהו דאמ ההובג המרב םינמאמה .תנייוצמ רעונ תקלחמ תמאב שי יבכמלש
ףוסב םהלש תודועתה תא םיאיבמ םינקחש ,םידומילה תניחבמ וליפא .פוטב שממ
רפשל ידכ םייטרפ םירומ םהל םיאיבמ םיבוט אל םינויצ םהל שי םאו שילש לכ
.ההובג היהת םינקחשה תמרש םיסנמ ,הלאה םירבדב וליפא .םתוא

?תעקשומש ףסכה תומכב אוה לדבההש בשוח התא
םתסה ןמו) דאמ ההובג המרב םינמאמה טושפ ,ףסכ רתוי םיעיקשמ םא עדוי אל ינא
(...ףסכ הברה םילבקמ

בכוכ תייה םאה .םירגובו רעונ ,םירענ ,םידלי: תוקלחמה לכב יבכמב תלדג
?בלש לכב הצובקה

אורקל בהוא אל ינא .יזכרמ גרוב יתייה לבא ,בכוכ הזל אורקל םא עדוי אל ינא
.בכוכ ימצעל

?יעוצקמ לגרודכ ןקחש תויהל ךלוה התאש תטלחה ליג הזיאב
לש םירגובב ינא וישכעו א"ת יבכמ לש םירגובב קחשל יתיצר דימת ןטק ליגמ
16 ליגב ,א"ת יבכמ לש םירגובל יתילעש עגרב .לודג דובכ הזו םילשורי ר"תיב
.יתדמל דימתש תורמל ,ילש הלודגה הפיאשה וז יעוצקמ ןקחש תויהלש יתעדי
ינאש יתעדי לבא ,תרחא היצפוא םג ימצעל יתחקל יכ םידומילב הברה יתעקשה
.יעוצקמ לגרודכ ןקחש היהא

,ךל ךלוה אלש תשגרהש ,םויה דעו םידליה תפוקתמ ,רכוז התאש םיעגר ויה
?רחא והשמ הצור התאו ךל סאמנש

יקחשמל יתכלה דימת ,ילש םייחב יזכרמה רבדה היה לגרודכה דימת .םעפ ףא
היהי לגרודכש יתעדיו היזיולטב לגרודכ יקחשמ יתיאר ,םינקחש יתצרעה ,לגרודכ
.ילש דיתעה

?הריירקל םירוהה לש סחיה המ
ינאו םינומיאל יתוא םיחקול ויה דלי יתייהשכ .דואמ יתוא ודדוע ,יב וכמת םה
.יב ועיקשהש המ תא םהל ריזחהל ידכ ,םליבשב הברה קחשמ ינא םויהש שיגרמ

...טקש ןקחשל בשחנ ,תויוליכרה ירוטל טעמכ עיגמ אל התא
ינא םא .תויוליכרה לכ תא בהוא אל ,תולבל בהוא אל ,תיב לש דלי ןורקעב ינא
.דאמ םימייוסמ תומוקמל ,תודעסמל ,םיטרסל הז תיבהמ אצוי

םג תמייקש היעב וז .םיצולח ףדוע לש היעב התיה םש ,יבכממ ר"תיבל תרבע
בלש היהי ךא ,םינורחאה םייעובשב רישכ אל הנחואו עוצפ םנמא יזרח .ר"תיבב
.בכרהב םוקמ לע קבאיהל ךרטצת ובש

.בכרהב םוקמ לע קבאנ ינאש םינש 5 רבכ .בכרהב םוקמ לע קבאיהל היעב יל ןיא
דואמ חמש ינאו ,םיצולח לש היעב התיה א"ת יבכמב היעבהש בשוח אל ינא
רבד הזש בשוח ינא - הנחוא ילא דיל קחשל .םילשורי ר"תיב ומכ ןודעומל יתעגהש
ןהכ ילאל רוציל הווקמ ינא .ותיא קחשל עגרל הכחמ רבכ ינא ...םילימ יל ןיא ,לודג
.בכרהב היהי ימו בוט רתוי ימ טילחהל היעב ול היהתש ,תיבויח היעב

.םיצרענ םינקחש ךל שיש תרכזה
דעש ,ןבומכ הנחוא ילא .דלי יתייהשכ יתצרעה דאמש ןקחש אוה סקירד ילא ,ןכ
.דלי יתייהשכ דאמ יילע ץרענ היה ,הילרטסואמ ולש לוגה תא רכוז ינא םויה
רתויב בוטה ץולחה אוה ,יתעד יפלש ,ןטסאב-ןאו וקרמ תא דאמ יתצרעה םלועב
.ולש קחשמה תרוצ תא יתבהא דאמ ,לגרודכה תודלותב םעפ יא היהש

?םיצולח ?םינקחש ירחא היזיולטב בקוע התא
הז ןורשכ .רודכ ילב םיצולח לש העונתה ירחא רקיעב בקועו םיקחשמ טילקמ ינא
.שרגמב םהלש העונתה לע בכעתמ רקיעב ינא זא ,הדילמ

יבגל ךלש תופיאשה המו הלש םייוכיסה המ ,תיפמילואה תרחבנה ןטפק התא
?תימואלה תרחבנה

ןושאר םוקמב ונחנא ,לודג גשיה וישכע דע התשע תיפמילואה תרחבנה לכ םדוק
תאצותשכ היסור דגנ קחשמל עיגנ ,תודוקנ6 םהב גישנ םאש םיקחשמ ינש שי ,תיבב
םינקחש שי תיפמילואה תרחבנב .הפוריא תופילאל עיגהל ידכ ונל קיפסת וקית
ןימאמ ינא לבא םהל העיגמש הפישחל ועיגה אל דועש בשוח ינאש דואמ םיבוט
ןקחש לכ .ילארשיה לגרודכה לש םיאבה םיבכוכה ויהי םה םייתנש-הנש ךותש
םילשורי ר"תיבב בוט בלתשא ינא םאש ןימאמ ינאו תרגובה תרחבנל עיגהל ףאוש
.תרגובה תרחבנל םג עיגא ינא זא תיפמילואה תרחבנב םג חילצאו

?הנשה ןויסנה תא םכסמ התא ךיא ,הפוריאב א"ת יבכמ לש הנשה תניחבמ
תגילל וליפעה אל םהש ילארשיה לגרודכהו א"ת יבכמ תניחבמ דואמ לבח
ר"תיבב ינא םויה לבא .לזמ תפיט קר יבכמל רסח היהש בשוח ינא יכ תופולאה
.רבע איה א"ת יבכמ יתניחבמו םילשורי

הפיצ אל דחא ףא ,הפוריאב הנשה הלשכנ ר"תיב ...האבה הלאשל יתוא איבמ הז
הפוצ התא המ ,הנשה תופילאב הכזת ןכא ר"תיבו הדימב .םיגוורונהמ וזכ הכמל
?הפוריאב האבה הנשל

רשוכבו יחכונה לגסבו הנשה תופילא חקית םילשורי ר"תיבש דאמ הווקמ ינא
לגרודכב תובוט תוצובק םע דדומתהל הלוכי איהש בשוח ינא ר"תיב לש יחכונה
םא ...ןבומכ .קוחר עיגהל לכות ר"תיב ,םשו הפ קוזיח םעש ןימאמ ינא .יפוריאה
.תופילא חקינ

רפסל לוכי התא המ ,להקה תא דחוימב םינייצמ ר"תיבל םיעיגמש םינקחש
?ךלש תישיאה תומשרתההמ

ימצעל יתראית אל .הרידא היווח היה רבעש עובשב להקה םע ןושארה שגפמה
יתשגרהו המח דאמ הרוצב יתוא ולביק ,ןקחש לש תלוכי לע עיפשהל לוכי להקש
יתראית אל .רעש יתעקבה תמאבש חמש ינאו הבוט תלוכיב םהל לומגל בייח ינאש
.המצועה תא ראתל םילימ יל ןיאש תמאב .םח ךכ לכ אוה ר"תיב לש להקהש ימצעל

?ר"תיב דגנ םיקחשמ רכוז התא
ינשה דצב ינא םויה .םירעש יתעקבהש רכוז ינא ר"תיב דגנ םיקחשמה בורב ...ןכ
םע דחוימב הזכ ןודעומב קחשל לודג דובכ הז יכ ר"תיבל יתעגהש חמש ינאו
הבוט הלהנהו ןייוצמ ןמאמ ןבומכו הזכ םח להקו ר"תיבב םויה שיש ומכ םינקחש
םידדצה ינש םאש הווקמ ינא .לגרודכ םיניבמש םימכחו םיבוט םישנאמ תבכרומש
.םילשורי ר"תיבב האבה הנשב םג ךישמא ינא םיצורמ ויהי

שכר ינקחשש הדבועה םאה .ר"תיב תא תפדעהו תוצובק לש תועצה רפסמ ךל ויה
?הטלחהה לע העיפשה ר"תיבב תונורחאה םינשב בטיה וטלקנ

ןפואב םש יתחלצהו הדוהי ינבב יתייה הרבעש הנשב .םיבשוח יתישע .רורב ,ןכ
ר"תיבבש יתעדיו תרמצ תצובקל עיגהל יתיצר .החילצה אל הצובקה לבא ישיא
הפי הרוצב וחילצה םלסמא ,סיסקובא ,יזרח ,רהוז קיציא ומכ שכר ינקחש םילשורי
הלועפ םתיא יתפתישו םינקחשה תא ריכמ ינאש ללגבש םג יתנמאה .דואמ
.הטלחהב יזכרמ לוקיש היה הז .ר"תיבב חילצא ינא ,תורחבנב

.תעקבהש דחוימב הפי רעשב רכזיתש הצור ינא ,התליחתב ןיידע ךלש הריירקהש תורמל
רודכ יתחקל .םינש 3 ינפל ,דודשא ינוריע דגנ היה יתעדל ילש רתויב הפיה רעשה
ר"תיב דגנ םג .יתעקבה גרובצניג לומו םינקחש השיש-השימח יתרבע ,יצחהמ
.םיפי םירעש יל ויה םילשורי

.תרחבנבו ר"תיבב החלצה ןומה ,רינ הדות