[Beitar Jerusalem Haiku Page]
[?וקיאה הז המ]


הליפתה התנענ ,םילפשומ םיקוריה
.הלודג הצובק ר"תיב ,םיגגוח םלסמאו הקיבוק
?ןושארב לבקנ המכ

'ץיבולדנמ יטומ ,ןושאר הלע תפטוקו תפטלמ ויתס חור
.ןוהמיתב הטיבמ ,לקועמ ראווצ המירמ הדיסח
?הטומרש ,תלכתסמ תא המ

,הבחרה דיל תלחוז תעלות
;להובמ טבמ ,לעממ ףלוח לצ
.הקיבוק קר הז


ןימיל לאמשמ
לאמשל ןימימ
?הנשמ ללכב הז המ

רפוס ירוצ

ידטל אב ינמרגה
ןטק 0:1 בוש
תג-תירק הל הפלח הנה

beitarist14@walla.co.il
המראפ לעמ גח ןטבה רוחש ברועה
ויכרצ תא ליטמ
.ביבאה תא שפחל ךישממ
,ידטב רוניד ןיקוקיז, 2000 ץיק
.סיסקובא ,וסור ,יבאז ,ןמטוג
.הגילב ראשהל קר ,2002 ףרוח

עלס ישיבא
אשדה לע ול לגלגתמ יולאש
תויטנגלאב הדובעה םייסמ הנחוא ילא
.הבאושה תיב תחמש - להקב

לאירא ריקי
םירוביחל טעוב רהז
וקל רבעמ לא ללוצ רודכה
?יול ריאמ ןכיה

רפוס ירוצ
.םירעש לש רטמ ,ףרוח תניצ
ףרש המלש לש ועולמ םרוז בויבה
.הייכובה ינזוא ךות לא
,תופיט לש ןנע ,ידטב ףרוח
ןקחש דוע רבוע ןסח
?לוג אל המל
.קורי אשד לע חנ רוע רודכ
בוטר בג לע הנומש רפסמ
.םירוביחל הננב


.ןפיב ורוקמש הריש טמרופ אוה (haiku) וקיאה
,תורוש שולש ללכ ךרדב שי הזה טמרופב םירישב
עגר ,"םיאיפקמ" וא ,םיראתמ םהו ,םיזורח אלל
םכסומ דוקב שמתשמ יסאלק ינאפי וקיאה .םייחב
זע שגר לש עגר דוכלל ידכ עבטהמ םייומיד לש
:אמגודל .ארוקל ותוא ריבעהלו

ברעל אל
תכייש ,רקובל אלו
קסרפאה תחרפת

וא
ןימי אוה לאמש ,לאמש אוה וימי
דדוב ןותלקע וק
ה'צאפ לש תובגה


תרוצ יבגל םירורב םיללכ טטרשל רשפא יא
זאמ תוכוראה המויק תונשבש רחאמ ,וזה הביתכה
םינוויכב החתפתה איה הריפסל תינימשה האמה
הריציה טמרופל וקיאהה בשחנ םויכ .רופסמ םיבר
.בחרה םלועל תינפיה תוברתהמ אציש רתויב בושחה