ךכ
ולבת
ץיקב
2000 ילוי

'99 רבמבונ[Bullet]
.שמש רימא לש וידי השעמ ,רטע ןבואר לש ואוב דובכל הנטק הווחמ

'99 רבוטקוא[Bullet]
ר"תיבל רזוח היליבס רינ

'99 רבוטקוא[Bullet]
.תורפסל לבונ סרפב הכז ,הפוריאב ר"תיב לש דחא רפסמ דהואה ,סארג רטניג
.רטניג םע ןויאר ונכרע היכזה לגרל

'99 רבוטקוא[Bullet]
תירטש רפועל םולש רמוא ןורב ןנער

'99 רבמטפס[Bullet]
.הידהוא לכל הבוט הנש תלחאמ םילשורי ר"תיב

'99 טסוגוא[Bullet]
ןמציוו ןוכמב םירקוח תווצ ?ידטל תוסינכה דיל םידהואה םידדוגתמ עודמ
קחד יבצמב DNA-ה לע ןגהל דעונש ךילהת - היצזילטסירקויבב רבודמש הליג