'97 לירפא[Bullet]
ר"תיב ידהוא ?דנאלרדנסב קחיש טעמכ יזרח ןנור ךיא םירכוז
.הדירפ יבתכמ זא ול ובתכ (דנאלרדנס ידהוא המכ םגו)

'96 רבמצד[Bullet]
ןורתפל ונלש הסרגה הנה ,הירוטסיהב םינינעתמה םכמ הלאל
.סקניפסה תמולעת