'98 ראוני[Bullet]
ירגנוה - ירבע ןוחיש

'97 רבמצד[Bullet]
15-ה םוקמל ביבא-לת יבכמ לש התלפעה דובכל
יבכמ ידהואל תיצראה הגילל ךירדמה :97/98 תנוע עצמאב
.םהלש תובוגתה םגו