'99 ילוי[Bullet]
הנחוא ילאמ דרפנ רקוטסור ןורי

'99 לירפא[Bullet]
םלובגל םינב ובשו
:"ריעה-לכ"ב תובתכה תרדס תובקעב
םילשורי ר"תיבל טנושיפ ןווטשיא תא ריזחהל שדד השמל האירק

'99 ץרמ[Bullet]
רוחשב שיאה לש רוחשה ומוי
ןיב ךוסכסה ישרוש תא רזחשמ תשע לברא
.ץמוקה ןיבל ןיילק תחפשמ

'98 רבמצד[Bullet]
הפיח לעופה ידהואל תרגיא :1998 רבמצדב 5-ב הנועה קחשמ תארקל
(ונלש בתכמה תא םסריפ םגש) םהלש ימשרה רתאה תבוגתו