תושדח ןויכרא - םילשורי ר"תיב [Right Banner]

[וטוטה עיבג|הנידמה עיבג| הפוריא|תושדח|תובתכ]תובתכ
2001/2002 תנוע לש (הרוכבה תנגפהו) הרוכבה ןומיא 2001 ילוי
2000/2001 תנועב ר"תיב לש הרוכבה ןומיא ץוציפ 2000 ילוי
ר"תיבב םתוח וסור ינאבו'ג 2000 ינוי
בצמ תנומת - (99/2000 תנוע)הגילה תחיתפ דע עובש 1999 טסוגוא
ליחתמ ,דיקפתה תא לבקל בייחתהש ירחא םייתנש
םילשורי ר"תיב ר'גנמכ ותדובע תא הנחוא ילא
1999 ילוי
1998/99 תנוע תארקל בצמ תנומת 1998 ילוי
,תיתרושקת הלומהב ולחה םילשורי ר"תיבב רטע ןבואר לש תוקדה םישיש
הגיגחב ףתתשה ונלש רתאה םגו
1997 רבמבונ


תושדח
2001/2002 תנוע
4,5 םירוזחמ רבמטפס
הנועה תא תחתופ אל ר"תיב טסוגוא
3, 8-11 םירוזחמ רבמבונ
1,2,6,7 םירוזחמ רבוטקוא
16-19 םירוזחמ ראוני
12-15 םירוזחמ רבמצד
2000/2001 תנוע
4-6 םירוזחמ רבמטפס
1-3 םירוזחמ טסוגוא
11-14 םירוזחמ רבמבונ
7-10 םירוזחמ רבוטקוא
19-23 םירוזחמ ראוני
15-18 םירוזחמ רבמצד
28-31 םירוזחמ סראמ
24-27 םירוזחמ ראורבפ
35-38 םירוזחמ יאמ
32-34 םירוזחמ לירפא
2 םינופפלמה תנוע ילוי
1 םינופפלמה תנוע ינוי
1999/2000 תנוע
6-13 םירוזחמ רבמבונ-רבוטקוא
1-5 םירוזחמ רבמטפס-טסוגוא
18-22 םירוזחמ ראוני
14-17 םירוזחמ רבמצד
27-31 םירוזחמ סראמ
23-26 םירוזחמ ראורבפ
36-39 םירוזחמ יאמ
31-35 םירוזחמ לירפא
2 םינופפלמה תנוע ילוי
1 םינופפלמה תנוע ינוי
1998/99 תנוע
5-14 םירוזחמ רבמצד-רבוטקוא
1-4 םירוזחמ רבמטפס-טסוגוא
20-25 םירוזחמ לירפא-ץרמ
16-19 םירוזחמ ראורבפ-ראוני
26-30 םירוזחמ ינוי-יאמ
1997/98 תנוע
4-8 םירוזחמ רבוטקוא-רבמטפס
1-3 םירוזחמ טסוגוא-ילוי
16-21 םירוזחמ ראורבפ-ראוני
9-15 םירוזחמ רבמצד-רבמבונ
29-30 םירוזחמ ינוי-יאמ
22-28 םירוזחמ לירפא-ץרמ
1996/97 תנוע
9-15 םירוזחמ רבמצד-רבמבונ
6-8 םירוזחמ רבוטקוא
20-26 םירוזחמ לירפא-ץרמ
16-20 םירוזחמ ראורבפ-ראוני
27-30 םירוזחמ ינוי-יאמ


וטוטה עיבג הנידמה עיבג הפוריא
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
2000
1999
1998
1997
2000
1998
1997