תופולאה תגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/1 תנוע
רמגה בלש
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
(ינכט) 2:0 םילשורי ר"תיב - סר'גנייר וגזלג 0:6 סר'גנייר וגזלג - םילשורי ר"תיב
0:5 ןובסיל הקיפנב - םילשורי ר"תיב 2:1 םילשורי ר"תיב - ןובסיל הקיפנבינש בוביס ,רמג -יצח
[Down]
!םירזול [Beitar Lamp]
קחשמל ברעה ובצייתהש ,םילשורי ר"תיב ידהואו ינקחש
ועתפוה ,תופולאל הפוריא עיבג רמג יצח תרגסמב ןילמוגה
העינכ לע וזירכה סר'גנייר וגזלג תימוקמה הצובקהש תולגל
אלש תנמלע .ןוידטציאל ועיגה אל ללכו ,קחשמה םרטב שארמ
האופקה וגזלגל םילשורימ ועיגהש םידהואה תבבר תא בזכאל
האלפנה םירעשה תגוצת תא תרזחשמ םתצובק תא תוארל ידכב
קחשל הצובקה ינקחש ולחה ,תוצובקה יתש ןיב ןושארה קחשמהמ
לש םיבוצקה דודיעה תולוקל ,גלש ירודכב םמצע ןיבל םניב
רתוי שי רמאה ןאווטשיאלש ןנולתה יולאש ןפטס .םהידהוא
ץצורתה בוקינסלט ןא'ז וליאו ,קחשמהמ שרפו ול רשאמ גלש
תלהנהמ .םיובנגייפ עייש לש םייוקיח השעו םיווקה ךרואל
רשק ןיא קחשמל בצייתהל אלש הטלחהלש רסמנ סר'גנייר וגזלג
הלבקתה הטלחההשו ,ןושארה קחשמב הצובקה הלחנש הסובתל
דנלטוקס לש התוכיישב ריכהל אלש הטילחה הלהנההש םושמ
רבכ לכל העודי התייהש הדבועה ,ךכוא ךכ .יפוריאה דוחיאל
םילשורי ר"תיב -תימשרל לומתא הכפה ןושארה קחשמה רחאל
תפיכב הייכזה לע , דירדמ לאיר לומ םייעובשכ דועב הרחתת
.יפוריאה לגרודכה לש בהזה
רמג -יצח
םויה תואצות
(ינכט) 2:0 ר"תיב - וגזלג
0:1 ןוטואדיו - לאיר


םע הבצייתה ר"תיב
,רכב ,קאיטרט ,ןייפנרוק
,יול ,יערד
,רמאה ,סיסקובא
ןבואר ,בוקינסלט
.היליבסו ןמכייר

רמג - יצח
[Down] [Up]
רמגה וק ינפל דחא דעצ [Beitar Lamp]
ידהואמ קלח לש םרוקיב תוכזל תאז ופקזיש םישנא ויהי
םיטוקסהש ונעטיש ויהי .ןוילעה לילגב םיקידצ ירבקב הצובקה
ריעב םהינפ תא םדיקש לג -ורקימה םילקאל לגתסהל וחילצה אל
ןמאמה לש ויתורהצהש ןעטיש ימ םג אצמי יאדוובו ,שדוקה
לע ואיבהש ןה ,טקובדא קיד ,סר'גנייר וגזלג לש ידנלוהה
תגילב הכרד ףוס תא ,הארנה לככ ,ונמיסו סוחנמה תא ותצובק
עברב ינוניב קחשמ רחאל ,בוקינסלט ןא'ז .הנשה תופולאה
תירשפא הייכז רבעל יתועמשמ דעצ השע ,הקיפנב לומ רמגה
הנושארה תיצחמב רבכ רשאכ ,הפוריא לש "בהזה לענ" ראותב
םירעש השולש רחאל (!) םימעפ שולש וירבח יפתכ לע אשינ
עיגהש רחאל עבשו םירשעה הקדב הכאלמב לחה בוקינסלט .שבכש
םיעבראה הקדב ךישמה ,היליבס לש הטיעבמ רזוח רודכל ןושאר
תצרפתמ הפקתהב רודנאש שאמת םע תוריסמ יפוליח רחאל שולשו
םירשעמ הביהרמ ןישנוע תטיעבב ,קחשמב הפיה רעשב חניקו
היינשה תיצחמב .תיצחמל הקירשה ינפל תוינש ,םירטמ השימחו
תא חיכוה םעפה ךא ,הדשב ןייטצמה תויהל בוקינסלט ךישמה
יבוקל ולש תונייוצמ תוריסמ רשאכ ,םירעש לשבמכ ותלוכי
ןב ןורתיל ר"תיב תא ולעה (68) יולאש ןפטסו (58) ןבואר
ומוקמ תא בוקינסלט הניפ םויסל תוקד רשע .םירעש השימח
תופולאה תגילב ןושארה ורעש תא שובכל קיפסהש ,ןמכייר רינל
תארקל קיפסמ ןורתי ר"תיבל חיטבהלו ,רתוי רחואמ תוקד שולש
ןטפקה עמשנ קחשמה רחאל .םייעובשכ דועב וגזלגב ןילמוגה
שי לגרודכבש עדוי ינומכ ימ" :ריהז ךא ,הצורמ יול קילומש
יסוי היה ונממ ץרחנ ."תוטראח םימעפלו תובנג םימעפל
,"חתמ בורמ ורמס ויתורעש" קחשמה ינפל יכ ןעטש סיסקובא
הליגשכ םיאנותיעה תביסמב םיחכונה תא םמהש ןטשק רורד ןכו
.תויצחמ יתש ויה קחשמלו לוגע אוה רודכה יכ םהל
רמג -יצח
םויה תואצות
0:6 וגזלג - ר"תיב
2:2 לאיר - ןוטואדיו


םע הקחיש ר"תיב
,רכב ,קאיטרט ,ףירג
,יול ,יערד
,רמאה ,(רודנאש)סיסקובא
ןבואר ,(ןמכייר) בוקינסלט
.היליבסו יולאש
ינש בוביס ,רמג עבר
[Down] [Up]
ילגוטרופ ןויגה [Beitar Lamp]
ירחוש תובבר תא ליכהלמ רצ ברעה היה "ידט" ןוידטציא
ןיב ןילמוגה ןיב קחשמב תוזחל ועיגהש ,יביטקרטאה לגרודכה
רמג עבר יקחשמ תרגסמב ,ןובסיל הקיפנבל םילשורי ר"תיב
אלל וראשנ םידהוא יפלא .תופולא תוצובקל הפוריא עיבג
,דלפ יפר הייריעה שאר לש ויתוחטבהל וניזאהו ,סיטרכ
תנמ לע ,לארשי תלשממב םיבוטה וירשק תא לצנל חיטבהש
ולכוי ונממ ,יעקרק -תת ,ףסונ עיצי ןוידטציאל ףיסוהל
ףלא םיעברא .פוקסודיילק תועצמאב םיקחשמב תוזחל םידהואה
תגוצת תוארל וכז ,קחשמל סנכיהל וחילצה ןכש םירשואמה
הלשבה איהש ,שדחמ קחשמ לכב החיכומש הצובק לש תילכת
םיניגמה .יפוריאה ראותב הנשה תוכזל רתויב הייוארהו
ןייוצמ יופיחמ םויה ונהנש ,יערדו רכב ,ר"תיב לש םיפקותה
לש תינחה דוח תא וויה ,בוקינסלט ןא'זו יול קילומש לש
רובע תובר תונכוסמ תופקתה וליבוהו ,תיר"תיבה הפקתהה
רעשב דבכתה ,תיסחי שלח קחשמב ,בוקינסלט .תימוקמה הצובקה
ףילחה ןא'ז .קחשמה תחיתפ רחאל תחא הקדמ רתוי אל ,הרוכבה
ןישנועה תבחר זכרמל םדקתה ,סיסקובא יסוי םע הלופכ הריסמ
םודורפ רעושל לעמ תויטנגלאב רודכה תא תישקהו םיחרואה לש
םייורש ויה וב חתמהמ טעמ גיפה םדקומה רעשה .ורבעל אציש
לע תועומשהו םיבוכיעה רואל ,ןורחאה עובשב ר"תיב ינקחש
הניגפה ךליאו הז עגרמו ,רדואל תקסיע לש ירשפא לוטיב
תיצחמה םויסל דע .ןיע הבושו האנ םיפוריצ קחשמ הצובקה
הקדבו ,םיצרוק םיבצממ ץימחהל יולאשו היליבס וקיפסה
ןרק רודכש רחאל הנורתי תא ר"תיב הססיב םישימחה
לש ושאר תא שמחה תבית הצקב אצמ סיסקובא יסוי היבגהש
לח ינשה רעשה רחאל .המינפו עקרקה לא חגנש ,היליבס רינ
ילגרל ץרמה רזח םינומשה הקדב ךא ,ר"תיב לש הקחשמב ןויפיר
לש תונורחאה תוקדה רשע ךלהמב רשאכ ,תימוקמה הצובקה ינקחש
,לדנפ) יולאש .םיפסונ םירעש השולש שובכל וחילצה קחשמה
,קחשמה תאצות תא ומתח ,יערד ןנערו ןבואר יבוק ,(80 הקד
יצח לא םילפשומו םיכומ סנוס םאהרג לש וינקחש תא וריזחהו
.ירביאה יאה
רמג -עבר
םויה תואצות
0:5 הקיפנב - ר"תיב
2:3 לאיר - לנסרא
2:1 ןוטואדיו - סוטנבוי
1:1 וגזלג - ייסראמ


םע הקחיש ר"תיב
,רכב ,קאיטרט ,ףירג
,(רודנאש) יול ,יערד
,רמאה ,סיסקובא
ןבואר ,בוקינסלט
.(ןמכייר)היליבסו יולאש
רמג עבר
[Up]
2>1 :טושפ ןובשח [Beitar Lamp]
תופולאה עיבגב תויכז יתש ,םירוסמ םידהוא ףלא םינומש
םימדוקה םישגפמהמ 8:4 לש יבויח םירעש ןזאמו םישישה תונשב
תצובק רובע םידדועמ החיתפ ינותנכ וארנ ,תוצובקה יתש ןיב
יד אל םאו .קחשמה תחיתפ םרט ,ןובסיל הקיפנב לש לגרודכה
םג ופרטצה םיימוקמה םידהואה לש שאוגה עיצילש ירה ,ךכב
ןודעומ לש טנרטניאה רתא / םידהואה ןודעומ ירבח תשולש
,("םילשורי ר.ד.א.ס לעופה ,החילס) "םילשורי לעופה" תוחאה
ריעה לש הנושארה הצובקה תא תוארל ידכ ןובסילל דע וקיחרהש
.הנועה הלש םיבושחהו םימישרמה תונוחצנה דחא תא תחצנמ
-לע סנקנש רחאל עובשכ ינפל קר ןמאתהל בשש ,יולאש ןפטס
תדובע תונש םישולש דועו ראלוד ףלא םירשעב ןטשק ןמאמה ידי
לגוסמ אוהש דע בער ךכ-לכ ,רודכל בער אוהש חיכוה ,ךרפ
קלחל הברה ןפטס .ירוחאה רשקה תדמעמ םג הצובקה תא גיהנהל
רינ רובע םיבוט העקבה יבצמ ובינהש ,תוקייודמ קמוע תוריסמ
שישקה רעושה לומ טעמ ושגרתה םדיצמש ,ןבואר יבוקו היליבס
שמחו םישולשה הקדב .תוילאימולשב ואיטחהו ,םודורפ לשימ
ואו'זש רחאל ,עיתפמ ןורתיל ןובסיל הקיפנב אקווד התלע
םירטמ הרשעמ טעבו ,רכב ןליאמ רודכה תא ףטח ימוקמה וטניפ
רעשה תובקעב .ףירג איג לש ורעש תשר לא חוטשו קזח רודכ
הקירשה ינפל תורופס תוינשו ,ר"תיב ינקחש לש ץחלה רבג
,הבחרה זכרמל רודכה תא היבגהל יולאש ןפטס חילצה תיצחמל
םלבה תא וילעמ רעינ תויטנגלאבש ,ןבואר יבוק ול ןיתמה םש
רודכה תא לגליגו םודורפ רעושה תא "ביכשה" ,סאמות לקיימ
ירפ אשנו ,היינשה תיצחמב םג ךשמנ ר"תיב לש ץחלה .תשרל
,ףסונ רעש לשבל יולאש ןפטס חילצה תע ,שמחו םיעבשה הקדב
לא חוטש רודכ בוקינסלטל רסמ יולאש .בוקינסלט ןא'זל םעפה
ןיב לא רוצעל ילבמ טעב בוקינסלטו ,ןישנועה תבחר הצק
ןואיד ינור וניבתכ .קחשמה תאצות תא עבקו ,תורוקה ירוביח
ר"תיב הבש ,הירוטסהב הנושארה םעפה וז יכ ,שיגדהל שקבמ
םוכסש םינקחש ינש לש םירעשמ 1:0 רוגיפ רחאל 2:1 תחצנמ
ךא ינושאר רפסמ הווהמ וניא םהיתוצלוח לעש םירפסמה תורפס
.תיראש אלל עבשב קלחתמ וניא םגרמג -עבר
םויה תואצות
2:1 ר"תיב - הקיפנב
1:4 לנסרא - לאיר
2:2 סוטנבוי - ןוטואדיו
1:2 ייסראמ - וגזלגםע הקחיש ר"תיב
,רכב ,קאיטרט ,ףירג
,יול ,יערד
,רמאה ,סיסקובא
ןבואר ,(רודנאש) בוקינסלט
.היליבסו יולאש ,(ןמכייר)