הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1997/98 תנוע
ראורבפ-ראוני
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
2:4 צ"לשאר - ר"תיב 5:2 ר"תיב - עבש-ראב
0:1 ר"תיב - אבס-רפכ לעופה 2:2 ר"תיב - הפיח לעופה
1:1 ביבא-לת יבכמ - ר"תיב 4:0 ר"תיב - דודשא ינוריע21 רוזחמ
[Down] [Up]
תחלצומ תבשל ןוכתמ [Beitar Lamp]
ראורבפב 28 ,עבש -ראב
תבש לש האובל עובשה לכ םיכחמה םוי-ישק למע ישנא םנשי
השרמ ינא .םוי -םויה תואלתמ החונמל התוא םילצנמו ,הכלמה
יתניחבמש ןוויכמ ,ישילש ףוגב םישנא םתוא לע רבדל ימצעל
,עובשה תומי לכ ינפ -לע ךשמתמה דימתמ םויא תווהמ תותבש
ךרואל ר"תיב לש העודיה התוביצי לשב .ופוסב (אל וא) שממתמו
רשפא-יא תיחכונה הנועה תמגוד תוחלצומ תונועב םג ,םינשה
אלא .ופוסב שחרתהל לולעה תמיאמ ,עובשה ךלהמב טקשב ןושיל
םייק אלא ,וילשו חונינ היהש דבלב וז אל ,הזה תבשה םויש
טנרטניאה רתא תווצ ."תבש גנוע" שודנה יוטיבה תא השעמל הכלה
בושייב ,עבש -ראבב ץוחה קחשמל ויתונכה תא חתפ ר"תיב לש
.החפשמ יבורק לצא םירהצ תחוראל ונחראתה םש ,בגנבש רתימ
ףא חיבשה רשא ,חבושמ יאסינוט סוקסוק תרדק השגוה ןחלושל
(וניארוק ןיבש םיאטילופירטל ,"םורפמ") יטלובל תודוה רתוי
הרדקה לעמ גוזמל האילפה תיבה תלעב .ול דומצב שגוהש ירשבה
הגיגחה תא םילשהל ידכו ,ינחירו רישע תוקרי קרמ םג המחה
םיטלס רחבמו ירט תיבורכ יאפ ,לבותמ ףוע ןדעמ ןחלושל הפיסוה
ונצלאנ תגנעמה הדועסה רחאל .יאסינוטה חבטמה תרוסמכ ,רישע
תוזחל ידכ ,תועש רפסמל התיב ינבמו הביבחה תחראממ דרפיהל
םויסב דיימו ,הכומסה עבש -ראב ריעב הכרענש לגרודכ תודדומתהב
.םוקמב השגוהש ברעה תחוראל ףרטצהל תנמ לע ,רתימל ונבש קחשמה
תיטנקיפ הדנירמב ורשוה רשא ,טוקירטנא יחתנ םעפה ללכ טירפתה
ךומנ רקב-ןב לש ופוגמ וכתחנ רשא ,תויולצ תועלצ ןכו ,תססותו
םייתרוסמה וניארוק לש םהיתושגרב העיגפל ששחה תאפמש המוק
התייה ברעה תחורא לש תרתוכה תלוגש אלא .ונימ תא ןייצנ אל
השגהה ינפל שממ שאה לע ולצינ רשא ,זוואה דבכ ידופיש קפס אלל
.םידעוסה ידי-לע הבר הוואתב ופטחנו ,ןחלושל

,םיימורדה וניחראממ וניכז הל שממ תמלשומה םיחרואה תסנכה
יבשויל לומגל ךרוצה תא ונב הררוע ,תוריסמב ונתוא וליכאה רשא
ר"תיב לש טנרטניאה רתאש ןוויכמ .הרזחב םתוא ליכאהלו ,םוקמה
תועש רפסמל תונפתהל ןמזה תא ונאצמ ,בייח ראשיהל בהוא אל
יבשוי תא תיבהמ ונאבהש םימעטמהמ ליכאהלו ,רשבה תלוליהמ
,םילשורי ר"תיב ידהוא יפלא ועיגה תיגיגחה הדועסל .בגנה תריב
ולא תא םיריכזמה שרגמל הסינכה יאנת םע דדומתהל וצלאנ רשא
,םיימוקמ םיטוטאז יפלא םע ןכו ,ןשיה א"קמי שרגמב ונרכהש
וסנכנו ,עבש -ראב תייריע הטקנש הכורבה המזויה תא ולצינ רשא
,קחרומה בוקינסלט אלל קחשל התלע ר"תיב .םולשת אלל קחשמל
ידיחיה רבסההש ,םנוקיתכ םימיב חתופ ןקחש ,היליבס רינ אללו
ןחלושה יסומינ הארנכש אוה בכרההמ ורדעהל אוצמל ונלוכיש
תליחתל תואה ןתמ עגרב רבכ .ןטשק ןמאמה יניעב םיאנ םניא ולש
תורופס תוינשו ,תצרפתמ הפקתהב עבש -ראב ינקחש וחתפ ,הדועסה
עירפמ ןיאב ץרפ וזנטסנוקיד .ןושאר רעש ושבכ קחשמה תחיתפמ
זכרמל בחור רודכ ריבעהו ,קאיטרט ייגרסמ קמח ,לאמש ףגאב
,ןייפנרוק קיציאל רודכה תא ריאשה יערד ןנער ר"תיב ןגמ .הבחרה
ןייפנרוק גפסש רעשה םא .תשרב רודכה תא ריאשה ודיצמ רעושהו
דואמ ...שממ אוה םויה לש רעשהש ירה ,ללמוא היה רבעש עובשב
תוקד המכ ירחאו ובגב ןייפנרוק עגפנ רעשה תגיפס ידכ ךות .םיענ אל
תא ומוקמב סינכהל טלחוה תוצובקה יתש יאפור ידי לע קדבנ ןהב
ףירג השמ ,רתאב תמדוק העידימ םכל רוכזכ .ףירג השמ ףילחמה רעושה
,איג לודגה ויחא לש ותעיצפ קרו ר"תיב לש רעונה רעוש אוה 17-ה ןב
.תרגובה הצובקב ףתושי אוהש ךכל המרג ,םנוקיתכ םימיב ףילחמה רעושה
דוגינב ולכאוה וב ןבאתמה תא לכעל ר"תיב ינקחש וקיפסה םרטב דוע
,סיסקובא יסוי :היופצ יתלב םייניב תנמ םג םנחלושל השגוה ,םנוצרל
דליב רודכ אלל עגפ ,תיחכונה הנועב הצובקה ינקחשבש בוטה םיבר תעדל
הרשעב הצובקה תא ריתומ אוהשכ דימ קחרוהו ,ןוינב יסוי ימוקמה אלפה
וללה םיכיבמה (?)םירקמה ףצר תא ולצינ עבש -ראב ינקחש .םינקחש
רעשה לע םייאל הליכשה הדיצמש ,ר"תיב רעש תא ףרה אלל ופקתו
קר ךא ,םנמא תשרל הרדחש טנושיפ לש הטיעבב ,תחא םעפ קר ידגנה
תוקד עבש ףיסוה ןיילק תימע טפושה .לדבנל ןווקה לש ןומיס רחאל
יאופרה לופיטה ךרוצל קחשמב הקספהה בקע ,הנושארה תיצחמל
שובכל עבש -ראב החילצה הלא תוקד לש ןמויסב שממ .ןייפנרוקב
.רעושה לש רודכ תפידה רחאל ,רפח ודוד ילגרמ ,ףסונ רעש
דחא ןקחש ,םירעש ינש ןיב רוגיפ םע הקספהל הדרי ר"תיב
,ףירג השמ םעו ,לגסל ץוחמ סיסקובאו בוקינסלט םע ,תוחפ
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה דילש ןוכיתב א"י התיכ דימלת
הלעש היליבס רינ םשב ףילחמ ןקחש םע םגו ,הא .תורוקה ןיב
קחשמל וכרדב ,יאלוזא רמות םוקמב הנושארה תיצחמה ךלהמב הדשל
הריירקב ףא ילואו ,ר"תיב ידמב הכ דע ןיגפהש רתויב בוטה
ןאווטשיא ריבעה היינשה תיצחמה תליחת רחאל תחא הקד .ללכב ולש
תבחר ךות לא קמוע תריסמ ,ריבס רשוכל ףוס -ףוס רזחש ,טנושיפ
םירטמ הרשעכ רודכה לא עיגה היליבס .עבש -ראב לש ןישנועה
.רעשה לש תידגנה הניפה לא ריוואהמ טעב הציר ידכ ךותו ,רעשהמ
תוכזל תישפוח הטיעב ירחא רודכה בוש הבגוה ,ןכמ רחאל תוקד 13
היליבס רינ הז היה בושו ,שמחה תבית לש תינמיה הניפה לא ר"תיב
,הנגה ןקחש ידי-לע הסוכמ היליבס היה םעפה .םש ותוא שגפש
םקמתהש ,יולאש ןפטס לש ורבעל תקיודמ החיגנב קפתסה ןכלו
.האצותה תא הוושה העירכ יצחב ףעי תטיעבבו שמחה תבית זכרמב
היינשה תיצחמהמ חקלה תא ודמל אל הארנכ עבש -ראב ינקחש
2:7) תוצובקה יתש ןיב םדוקה הגילה שגפמב ר"תיב הניגפהש
ר"תיבל ורשפיאו ,(היינשה תיצחמב ושבכנ םירעשה לכ ,ר"תיבל
,קחשמה לוהינ תא ומצע לע לטנ יזרח ןולא .קחשמב טולשלו ךישמהל
תלוכי הליגו רשק לש הדמעל טסוהש יולאש ןפטסב רזענ אוה רשאכ
הצובקה תופקתה תא טווינ ליגרכש ,קאיטרט ייגרסבו ,ההובג
69-ה הקדב רשא ,היליבס רינ הלא תוקדב טלב םלוכ לעמ .רוחאמ
תריסמ שיגה הדח תיווזמו ןימימ הבחרה הצקב קמוע תריסמל עיגה
תשרל רודכה תא טיסה םירטמ השולשמש ,רמאה ןאווטשיאל בחור
רינ ותוא עיקבה קפס רסה ןעמל .םיהדמ ןורתיל ר"תיב תא הלעהו
הצובקה לש שמחה תבית ךותמ אוה םג ,ףסונ רעש (80) היליבס
וארנ רשא ,הלש םימלבה ינש תא רתאל הסנמ ןיידעש ,הביריה
םויסה תארקל .הנושארה תיצחמה םויס תארקל הנורחאל שרגמב
ונזאמל ףיסוה אלש םילשוריב ידיחיה ןאווטשיאה תויהל טנושיפ הצר אל
תשרל חגנו שמחה תבית הצקב םקמתה אוה 89-ה הקדבו ,רעש
קמוע תריסמו הצירפ רחאל ,יול קילומש ול רסמש ההבגה רודכ
םידהואל היה הארנ קחשמה תיצחמב .יולאש ןפטס לש תנייוצמ
ךפהמה רחאל םלוא ,תופילאה ראותמ תיפוס םויה תדרפנ ר"תיבש
בשחתהב דחוימבו ,הצובקה הניגפהש ההובגה תלוכיה ,האצותב
ונל ריזחהש עוראל אקווד דבעידב הז קחשמ ךפה ,תוביסנב
.ראותב תוכזל ר"תיב לש הייוכיסב ןומאה תא
ינקחש .םינוש םיקוסיעל ונפתהו ר"תיב ישנא ולצפתה קחשמה רחאל
םיבשות םע ותמעתה םידהואה ,םילשוריל סובוטואב ורזח הצובקה
וליאו ,םהיניב דירפהל וסינש הרטשמ תוחוכ םעו םימעוז םיימוקמ
םיחרואה תסנכה תא םות דע טחס הצובקה לש טנרטניאה רתא תווצ
דבכ ידופיש לש תפתושמ הסילבל הנפתהו ,רוזיאה ישנא לש
.חומינו םח זוואתימואלה הגילה
21 רוזחמ
47 א"ת לעופה1
44 םילשורי ר"תיב2
38 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


21-ה רוזחמה
4:0 ס"פכ 'פה - הפיח 'כמ
0:1 ת"פ 'כמ - הילצרה
1:1 ת"פ 'פה - א"ת 'כמ
5:2 ם-י ר"תיב - עבש-ראב
1:0 ןולקשא - דודשא
1:0 ם-י 'פה - הדוהי ינב
1:2 הפיח 'פה - צ"לשאר
0:2 ןאש-תיב- א"ת 'פה[Sivilia to the rescue]
עישומה היליבס רינ


םע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,(ףירג השמ) ןייפנרוק
,םלסמא ,יזרח ,יערד
,(היליבס) יאלוזא ,יול
,טנושיפ ,(קחרוה) סיסקובא
.יולאשו רמאה

20 רוזחמ
[Down] [Up]
ידמ תוחפ םירעש השיש [Beitar Lamp]
האיציב דמוע היה ול רז - ראורבפב 21 ,ידט ןוידטצא
יגגוזמו םייפתכה יחוחש םישנאה שוגש שחנמ היה םא קפס ,םויה ידטמ
.תחצנמה הצובקה ידהוא לע הנמנ ןוידטצאה תא הממדב בזעש טבמה
םלוא ,םינורחאה תועובשב םירורמ טעמ אל ונתוא המיעטה ר"תיב
ידהואל םרגש םירעש בר ןוחצינ קחשמ אקווד הז היה אלפה הברמל
תונשב תויופילאה ןדבא זאמ הרוכז אלש המרב לוכסית הצובקה
אל םויה קחשמש הדבועב אקווד הצוענ ךכל הביסהש ןכתיי .80-ה
העיגה ןויצ ןושארמ תיתחתה תצובק - שממ לש הבירי ר"תיבל התיה
לע וחקל ךכל יא .םיוקה לע ןמאמ ילבו בכרה ינקחש העבש ילב
תשש לכל םיארחא ויהו ,ביריה דיקפת תא הרונמה ינקחש םמצע
םויה ועיגה םיפוצ 9000 .2:4 האצותב םייסתהש קחשמב םירעשה
תודוקנ 7 הדביאש ירחא חצנל תרזוח ר"תיב תא תוארל ידכ ידטל
ומצעל לחאל היה לוכי אל ןטשק רורד .םינורחאה םיקחשמה תשולשב
,הגילה תלבט תיתחתמ העיגה ןויצל ןושאר - רתוי החונ הבירי
דיחיה טרפה .קחרומ הנמאמשכו בכרה ינקחש העבש תרדענ איהשכ
רשא תינוציקה תוניגהה אוה ןובשחב ר"תיב ןמאמ חקל אל ותוא
ףסוא לש הסבהב רגתא ואר אלש ,םיר"תיבה .ויכינח תא תנייפאמ
לש םילודג םיקלחב ועייס ,היצביטומ ירדענו םיכדכודמ םינקחש
הצובקה לש תיטרפ הגצה אשדה לע הלהנתה השעמלו םהיביריל קחשמה
.רודכל רבעמ תנחת רתויה לכל םישמשמ ןושאר ינקחששכ ,תחראמה
קחרממ טעב ןושארמ הטפק ןסינ רשאכ ,קחשמה לש 11-ה הקדב לחה הז
קיציא .ןייפנרוק לש תינמיה הניפה ןוויכל רטמ םירשעכ לש
שחרתה ךליאו ןאכמ .רעשה ךותל םשמו עקרקל ותוא ףדה ,רודכל דרי
םיישארה םיבכוכהשכ ,רודכ ידוביאו תוצמחה לש םימיא עפומ אשדה לע
תיבל םינווטשיאה םה אלה ,םירגנוהה קוזיחה ינקחש תשולש םה
רדיסש ךכב לחה (טנושיפ ןווטשיא) "יזרט" .רמאהו טנושיפ ,יולאש
לכ ןיב לטנה קלחתה ךכ רחאו ,הצוחה טעבו העקבה בצמ ומצעל
יולאשו תוקייודמ אל תוריסמב הברמ סיסקובאשכ ,ימדקה וקה ינקחש
תוטיעב יתש סיסקובאל ויה ינש דצמ .הבחרב םירודכל עיגהל רחאמ
ףילחה 30-ה הקדב .הרוקב וא רעושה ידיב ומלבנש תופי תוישפח
תולעל יזרח ןולאל רשפיאש המ ,היליבס רינ תא יאלוזא רמות
.הפי טעבו 16-ה וקל טנושיפ עיגה 42-ה הקדב .הפקתהל רתוי
זכרמל זתינ רודכה .תילאמשה הרוקל ךישמה יזרח ןולאו ףדה רעושה
תוקירש לוקל המייתסנ תיצחמה .המינפ ךישמה יולאשו הבחרה
ונל הכחמ המ ונעדי אל הזה בלשבש אלא ,להקה לש תוקזח זוב
דבאל הכישמהו ,בכרהב יוניש אלל התלע ר"תיב .הינשה תיצחמב
,ינשה ורעש תא יולאש עיקבה 55-ה הקדב .הבחרב ךבתסהלו םירודכ
ונלש ילאמשה ןגמה לש הרידח ,םלסמאל סיסקובא לש הריסמ ירחא
ןווכש תורמל רעשל רדח רודכה .ןפטס לש לגרל הריסמו הבחרל
רודכ יול קילומש ףטח ךכ רחא תוקד המכ .רעושה לש ופוגל רשייה
דבל אוהשכ הרזחב לביקו טנושיפל רסמ ,הפי םדקתה ,הדשה זכרמב
ץופקל רודכל ןתנ קילומש לבא וילע רעתסה רעושה .הבחרל ץוחמ
רודכה .רעושה לש תוטשומה וידי לעמ לענה הצקב ותוא תישקהו
ביבחל רצק ןמז קרפל ךפה קילומשו רעשה ךותל תויטיאב לגלגתה
ר"תיב הגפסש רעשל יארחא קילומש היה ךכ רחא תוקד םירשע .להקה
עיקבמ יול קילומשש קר ןייצנ .םיעיציב ולש ליגרה דמעמל רזחו
תרוסמה לע רמש םויה ולש שובכבו ,ןפוד אצוי רעש הנוע לכ טעמכ
העקבה יבצממ ץימחהלל םיר"תיבה ולחה םתבוטל 1:3 האצותהשכ .וזה
,רעושה לומ דבל ,םיימעפ טעובו םלוכ לע הלוע יולאששב ,םיחוטב
תוטיעבב ולוכסית תא אטיב ןפטס .ןורחאה הז לש וידיל רשיה
תא אטיבשכ ול למג להקהו ,רטמ 30-ו 20 לש םיקחרממ תוימתס
הקדב ,רומאכ .תיברעה הפשה לש רתויב םייממעה םידברב ולוכסת
רודכ ףסא רשאכ ןושאר לש קמצמה רעשל יול קילומש םרג 80-ה
רטמ 2) םדקתהל הסינ ותוא קיחרהל םוקמבו תימלשוריה הבחרב
דוע רצע ןייפנרוק ,ונממ חקלנ רודכה .רורדכ ידכ ךות (!רעשמ
לש ץחלל םרג רעשה .תשרב עיגה רבכ רזוחה רודכהו תחא הטיעב
תאוושהב תוחפל םייתסהל רומא היהש קחשמו ,םויסה דע טעמכ ןושאר
דיחיה עיקבמה .ןועשה דגנ ןבצעמ ץורמ תויהל ךפה 1:8 לש אישה
היה (ןמז רסוח לשב ילוא) םידהואה תמח תא ררוע אלש ר"תיב לש
ליגרכ הארה רינ .םויסה תארקל טנושיפ תא ףילחהש ,ןמכייר רינ
הפי הצירפ ירחא ןמזה תפסותב שבכו ,םייטנגלא לגרודכ יכלהמ
זכרמל הרוחא רסמו םיניגמ המכ רבע יסוי .הבחרב סיסקובא לש
היה רינ .רעשה זכרמל טעבו ןוויכ ,ןמכייר רמע םש ,5-ה תבית
תוצמחהה תרוסמ תא רבשש ללגב םג אלא רעשה לשב קר אל רשואמ
.וטוטה עיבג רמגב ךישמהו ביבא-לת לעופה לומ לחה הב רעשה לומ
תויראש תא ופסא םישתומה םידהואהו קחשמה םייתסה רעשה רחאל דימ
.ןוידטצאהמ ואציש דע הצובקל זובאטבלתימואלה הגילה
20 רוזחמ
44 א"ת לעופה1
41 םילשורי ר"תיב2
38 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


20-ה רוזחמה
1:2 ם-י 'פה - הפיח 'כמ
0:1 ןולקשא - ת"פ 'כמ
0:3 עבש-ראב - א"ת 'כמ
2:4 צ"לשאר - ם-י ר"תיב
2:2 דודשא - - ת"פ 'פה
0:1 הדוהי ינב - א"ת 'פה
4:1 הפיח 'פה - ס"פכ 'פה
3:0 ןאש-תיב- הילצרה


םע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
םלסמא ,(ןמכייר) יזרח
,סיסקובא ,יול
,בוקינסלט ,(יחרזמ) טנושיפ
.(יאלוזא) היליבסו יולאש

19 רוזחמ
[Down] [Up]
היגולופא [Beitar Lamp]
עוצקמ ישנא ,םינשרפ - ראורבפב 14 ,רזעילא -תיירק ןוידטציא
,ויד לש םיבר םירטיל םינורחאה תועובשב וכפש ,תועד יגוה םתסו
,ר"תיב לש היגשיהו התלוכיב תורדרדתהל םרוגה תא אוצמל ןויסינב
אוה ערה שרוש יכ ונעטש ולא םהיניב ויה .ינשה בוביסה תחיתפ זאמ
ףדועב ,סיסקובא לש זוכירה רסוחב ,טנושיפ לש השלחה תלוכיב
תא אלמיש ףילחמ האצמ םרט הצובקהש ךכב וא רמאה לש תויתריציה
הביסה םלוא .הבושתב רזחשכ ררהלא ןליא וירחא ריתוהש רוחה
יבתוכ ,םינמאנה םכידבעב םא יכ ,ולא לכב הצוענ הניא תיתימאה
יצחו הנשב ר"תיב לש התחלצה דוס יכ לכל עודי .ולא תורוש
רתא .הלש ימשרה טנרטניאה רתא לש ומויקב ץוענ תונורחאה
תנוע ךרואל היקחשממ דחא לכב הצובקה תא הוויל טנרטניאה
רחאל .תיחכונה הנועב םג שדוקה תכאלמב ךישמהו ,תמדוקה תופילאה
םתחלצה תא וסחייו תרושקתל הצובקה ישנא ונייארתה ןוחצינ לכ
ףא הצובקה תוליעפ תא םירקסמה םיאנותיעהו ,רתאה לש ומויקל
םלוא ."הנועב תודוקנ םישולש תוחפל הצובקל הווש רתאה" יכ ונעט
.העגפנ טעמ ונלגרוה הל הילידיאהש היה המוד םינורחאה תועובשב
ךפה "רתאב בורקב" תוחטבהה דומע ,ןמזב ונכדוע אל תושדחה ידומע
לש תעמשמה תדעוב הצובקה לש תועשרהה ןוילג ומכ טעמכ ךורא
הצובקה לש היתונכה תא תפקשמה ,"אבה קחשמה" הניפהו ,תודחאתהה
הגילב קחשמל תונכהה רואית תא ןיידע האשנ ,בורקה הקחשמ תארקל
לש רעשמ 1:0 ר"תיב החצינ וב קחשמ ,רדימע -תמר יבכמ לומ 'א
ולחה הצובקב .תימואלה הגילל היתודלותב הנושארל התלעו ,'ץיבובור ידוא
ושקתה הצובקה ינקחשו ,רתאה יפלכ םעזו לוכסית לש תולוק עמשיהל
תלכות תרסח הבישיב םהיתוליל תא וליכש רחאל ,םינומיאב זכרתהל
ןויסינב ,Reload-ה רותפכ לע תויפוס -ןיא תוציחלו ,בשחמה גצ לומ
,ונא ונגפהש תוננאשהו לוזליזה .ןכדעתמ רתאה תא תוארל שאונ
ידהוא תובבר וצלאנ ךכו ,םינקחשה יפלכ םג ונרקוה ,רתאה יליעפמ
דועב ,הלבטה תגסיפ תא תשבוכ ביבא-לת לעופהב תופצל הצובקה
הגיל תודוקנ עבש םידבאמו תינוניב תלוכי םיניגפמ ר"תיב ינקחש
םלועה ריוואל ותיילע םע ,הייעבה הרתפנ ברעהמ לחה םלוא .תורקי
רחאלש הווקת ונלוכ .ר"תיב לש ןכדועמהו ץפושמה ,שדחה רתאה לש
סוחנאמה רסוה ,הצובקה יגשיה לע הביעהש תיתימאה הייעבה הלפוטש
אלל ,ר"תיב החראתה ברעה .אבה קחשמב רבכ חצנל בושת הצובקהו
,ומשל יואר טנרטניא רתא אללו ,עוצפה יול קילומש ,קחרומה רמאה
החתפ ר"תיב .הפיח לעופה ,הלבטב תישילש תגרודמה לומ ץוח קחשמל
םימעפ רפסמ העיגהו קחשמב הטלש תונושארה תוקדה רשעבו ,בטיה
תונמדזהה המשרנ תיעיבשה הקדב .רעש שוביכל תובוט תויונמדזהל
ןייוצמ ץרפ יולאש ןפטס רשאכ ,הנושארה תיצחמב ר"תיב לש הבוטה
ולומ תאצל טאוא רעושל רשפיאו ,הטיעבב טעמ ססיה ךא ,הבחרל
לע םיימוקמה וטלתשה ךרעב תוקד רשעכ רחאל .ותטיעב תא ףודהלו
.ר"תיב ינקחש לש וזמ הברהב הבוט תלוכי וגיצהו ,קחשמה הדש
םלסמא לשו ןימי ףגאב יחרזמ לש השלוחה תא ולצינ הפיח ינקחש
וברהו ,(הנגהה קחשמב זכורמ אל ךא ,הפקתהב בוט היה) לאמש ףגאב
לש הרימשהמ ררחתשהל יזרח ןנור חילצה הפקתהב .םיפגאה ךרד ףוקתל
תופקתה תיינבב עייסלו רושיקה תרזעל תדרל הברהו ,יזרח ןולא
ןישנועה תבחר רבע לא רודכה הבגוה שולשו םיעבראה הקדב .הצובקה
זכרמ לא רודכה תא חגנו קאיטרט תא םידקה יזרח .ר"תיב לש
המינפ ריוואהמ טעבש ,סיסב ןוריל עירפמ ןיאב םקמתה םש ,הבחרה
םג הכשמנ הפיח לש תטלחומה הטילשה .ןורתיל םיימוקמה תא הלעהו
הקירשה רחאל תורופס תוינש רשאכ ,היינשה תיצחמה תחיתפ םע
ךא ,ןייפנרוק ינפ-לע ףלח ,הבחרה ךותל סיסב ץרפ ,קחשמה שודיחל
ףסונ ירפ אשנ הפיח לש ץחלה .תינוציחה תשרה לא השק תיווזמ טעב
אלה רבעהמ וירבחל ריכזה יזרח ןנור רשאכ ,םייתשו םישישה הקדב
יזרח .רודכב תנייוצמ הטילשו הצירפ תוריהמב ןחינ אוהש קוחר
,רקלט רפועל ןייוצמ רודכ רסמו ,ר"תיב לש ןישנועה תבחרל דע ץרפ
-ל ןורתיה תא לידגהו ,ולומ אציש ןייפנרוק לעמ רודכה תא לגליגש
תחא הקד םלוא ,תופיצרב ינש דספהל הבורק התארנ ר"תיב .2:0
הבחרל רדח ,לאמש ףגאב םלסמא ץרפ רקלט לש רעשה שוביכ רחאל דבלב
הרוחא רודכה תא טיסהו ,םיניגמ ינש ינפ -לע ףלוח אוהש ךות
הלחה ר"תיב .הקוחרה רעשה תניפל קייודמו חוטש טעבש ,יולאשל
רורד ךרעש םינייוצמה םיפוליחל תודוה ראשה ןיב ,קחשמב טולשל
תאו ,יחרזמ ןתיא םוקמב יול קילומש תא קחשמל סינכה ןטשק .ןטשק
הרשפיא יאלוזא לש ותופרטצה .ןמכייר רינ םוקמב יאלוזא רמות
םיימוקמה וגוסנ הז עגרמו ,הפקתהלו רושיקל עייסל יזרח ןולאל
תיביסנטניא הפקתמב ר"תיב הלחה דגנמ דועב םנורתי לע רומשל הרטמב
,סיסקובא יסוי -םלוכ לעמו יול ,יזרח ,םלסמא .תוושהל הרטמב
תלוכי קר רשאכ ,תונכוסמ תופקתה לש הכורא הרדיס רצייל וחילצה
יולו יזרח ,יולאש ,היליבסמ הענמ טאוא ימוקמה רעושה לש הבוט
ןולא היבגה תונכוסמ תופקתה ןתואמ תחאב .ר"תיב תוכזל שובכל
בוביס ידכ ךות היליבס חגנ ותוא ,הבחרה זכרמל ןייוצמ רודכ יזרח
.הנועה ולש םיפיה םירעשה דחא תא שבכו ,הקוחרה רעשה תניפ לא
,רעשה תא תוחפ הנכיס םלוא ,הפידע תויהל ר"תיב הכישמה םויסל דע
חתומה קחשמה רחאל הכורא העש .קחשמה תא חצנל תונמדזה הצימחהו
תורעשה תולעהל וסינש ,םישגרנ םידהוא תואמ עיציב וראשנ ןיידע
רובעלו קחשמה תמר תא תחא תבב תונשל הצובקל המרגש הביסל רשקב
ונייצש ויה ,ןטשק לש םיפוליחל תאז וסחייש ויה .הפקתהל הננגממ
עבונ רבדהש ורמאש ויהו ,סיסקובא לש תואלפנה קמועה תוריסמ תא
ןא'ז ןייע וב ,השטינ ךירדירפ יבתכל שדח םוגרת םוסרפ בקע
יליעפמ ,ונא ונבשי םיטנלוקפסה לכ ןיב .השבלהה רדחב בוקינסלט
רחאל תוינש יכ רעיש אל שיא .סומכ דוס ונקתמהו ,טנרטניאה רתא
הלחהו האצותה תא הקמיצ םרטב תוינשו ,ינשה רעשה תא ר"תיב הגפסש
רותפכ לע ינומלא םיבשחמ תנכתמ לש ועבצא הצחל ,ףטשב קחשל
תא םלועה ריוואל הקישהו ,ביבא -לת םורדב ןשי דרשמב בשחמה תדלקמ
.םילשורי ר"תיב לש שדחה רתאהתימואלה הגילה
19 רוזחמ
41 א"ת לעופה1
38 םילשורי ר"תיב2
35 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


19-ה רוזחמה
0:0 ס"פכ 'פה - ם-י 'פה
0:2 ת"פ 'כמ - ת"פ 'פה
0:1 א"ת 'כמ - צ"לשאר
2:2 ם-י ר"תיב - הפיח 'פה
1:2 דודשא - עבש-ראב
2:0 הדוהי ינב - הילצרה
0:1 הפיח 'כמ - א"ת 'פה
0:0 ןאש-תיב- ןולקשא


םע הקחיש ר"תיב
,יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק
,(יול) יחרזמ ,םלסמא
,טנושיפ ,סיסקובא
,(יאלוזא) ןמכייר ,בוקינסלט
.היליבסו יולאש

18 רוזחמ
[Down] [Up]
רפסה יפל םידבוע [Beitar Lamp]
רורד לש םהיצמאמ - ראורבפב 7 ,דליפמולב ןוידטצא
םימדקתמ תמדוקה הנועה לש תופילאה תא רזחשל ויכינחו ןטשק
ןושארה בוביסה תא ונמייסש ירחא .תוינכתה יפל קוידב התע תעל
הכישמה ,לק ןוחצינב הנועה תא ר"תיב החתפ ,ןושארה םוקמב
.הנועה הלש הרוכבה דספה תא ,ישילשה קחשמב ,םויה הגפסו וקיתב
הנועב הצובקה יעוציב לש קיודמ קתעה איה וז םיעוריא תלשלש
ראות - הרטמה וקל דע ךישמת אל איהש קפקפל הביס ןיאו ,הרבעש
אבס-רפכ לעופהל 0:1 דספההש םירמואש ימ שי ,ןוכנ .תופילאה
לעופהש ךכל תוברע ןיא ןכש ,ראותב תוכזל ר"תיב ייוכיסב לבחמ
הווקית-חתפ לעופה האלימש דיקפתה תא אלמתו הלועפ ףתשת ביבא-לת
םייסיסבה םיקוחב תורובל יוטיב איה וז הנעט .הרבעש הנשב
םכלש רקיה השילגה ןמז תא זבזבנ אלו ,הקיטסיטטסו תורבתסה לש
תלוכיה תודוא םידהוא המכ לש תונולתה םג .הילא תוסחייתהב
לולסמש םכסומ םא :ךוחיג תוררועמ ר"תיב ינקחש לש השלחה
שממל ר"תיב הרומא דציכ ,18-ה רוזחמב דספה ךרד רבוע תופילאה
הדורי תלוכי קרש רורב ?בוט לגרודכ ידי לע - הזה דעיה תא
ר"תיבל הרשפיא הצובקה יקלח לכ ידי לע םויה הגצוהש וז ומכ
םיפילחמה תאו בכרהה ינקחש תא חבשל םוקמה הזו ,אבס-רפכל דיספהל
,תנמושמ הנוכמ ומכ םויה הלעפ ר"תיב .םהלש תיטקטה תעמשמה לע
םיתומיעל עיגהל אבס-רפכ ינקחשל ורשפיאש תוצרפ העפש הנגהה רשאכ
םיצולחהו ,יטיאו ינולבאש היה רושיקה ,ןייפנרוק םע םירישי
,בוקינסלט ןא'ז קר .םהילא עיגהש רודכ לכ טעמכ דבאל וליכשה
יכונא טעמ קחשמ הליג ,לארשי תרחבנל ונומיז תעפשהב הארנכ
ותוא ארקי ןטשק ןמאמהש קפס ןיא םלוא ,ריבס לגרודכ גיצהו
הקדב רבכ רעשה תא הגפס ר"תיב .בורקה עובשה ךלהמב רבכ רדסל
טעב ,אבס-רפכ לש יניזורגה הנקחש ,הזדיבמא רשאכ ,תישימחה
תורוקה ירוביח ןיבל רשיה רטמ 30-כ לש קחרממ ןישנוע רודכ
לכב ר"תיב תא אבס-רפכ הצחל רעשה תעקבהל דע .ןייפנרוק לש
התליכו הדשה זכרמ לע ר"תיב הטלתשה וירחאל םלוא ,שרגמה יקלח
.רעשל ברקתהל םירקע תונויסנב (םיפוצה לש םנמז תאו) הנמז תא
,תיטקאטה תעמשמה גשומל םהירבחמ רתוי םיעדומה ,םירגנוהה תשולש
רחאלו םירתוימ םירורדכב ךבתסהל ,םירודכ דבאל דחוימב ודיפקה
ייגרס רובע דחוימב השק היה הפרינה קחשמה .תוריסמל האיציב
תיצחמב ץחלהמ ררחתשה אוה םינווטשיאה לש םדודיעב םלוא ,קאיטרט
דבל םייאבס-רפכ םינקחש ודימעהש םירודכ ינש דביאו הינשה
ולצינ אלש אבס רפכ ינקחש לע ןילהל ונל לא .ןייפנרוק לומ
םיסרטניאל תוביוחמ םוש םהל ןיא - םהלש העקבהה תויונמדזה תא
תושעל םתוכז ,ושבכי םהש וניצר םא םגו םילשורי ר"תיב לש
תיכוניחה ותובישח לשב .רעושה לומ ץימחהלו םהלש ןובשחה תא
,יחרזמ ןתיאו ןמכייר ,היליבס תא םג ןטשק וב ףתיש קחשמה לש
,תעכ .ר"תיב לש רקעה ךרעמב תמלשומ תובלתשהב ול ולמג וללהו
עובשב דחא וקית דוע ר"תיב ידהואל ןמוזמ ,תינכתה יפ לע
.תונוחצנה תפונתל הרזח ינפל ,(הפיחב הפיח לעופה לומ) אבה
ולפט ,םילויטל ואצ - אבה עובשב תונמדזהה תא ןכ םא ולצנ
- "95 תונולח" לש האיגשה תועדוה תא ןיבהל בוש וסנ ,הניגב
.ידטל תרזוח ר"תיב םייעובש דועבתימואלה הגילה
18 רוזחמ
38 א"ת לעופה1
37 םילשורי ר"תיב2
34 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


18-ה רוזחמה
0:1 א"ת 'פה - ם-י 'פה
0:0 ןאש-תיב - ת"פ 'פה
1:1 הפיח 'פה - א"ת 'כמ
0:1 ם-י ר"תיב - ס"פכ
1:2 צ"לשאר - דודשא
0:0 הדוהי ינב - ןולקשא
2:2 הילצרה - הפיח 'כמ
1:1 עבש-ראב - ת"פ 'כמ


םע הקחיש ר"תיב
,יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק
,(יחרזמ) יול ,םלסמא
,טנושיפ ,סיסקובא
,(ןמכייר) רמאה ,בוקינסלט
.(היליבס) ןמצלוהו יולאש

17 רוזחמ
[Down] [Up]
םוריח תועשל ררוקס [Beitar Lamp]
-רחא םויה ונשח התוא שואייו לוכסית לש השקה השוחתה
.ונל הרז השוחת הניא ,"ידט" ןוידטציא יעיציב םיירהצה
הצובקה רשאכ ,הנועה םימעפ רפסמ רבכ התוא וניווח
אל הצובקה ידהואו ,יאדו דספה ומכ הארנש בצמל העלקנ
הז .עישוהל ידכ םינקחשהמ והשימ לש וחוכב שיש ונימאה
,םדוקה בוביסב ביבא-לת יבכמ דגנ ץוחה קחשמב הרק
האצותב הרגיפ אל לזמב ךאו 2:0 הרגיפ ר"תיב רשאכ
היה הארנשכ לעופה לומ יברדה קחשמב הרק הז ,הלופכ
הנש טעמכ הזמ ןושארה ונדספה תא לוחנל םידיתע ונאש
םויה םג הרק הזו ,האונשה תינוריעה הביריה לומ אקווד
.םיעשתה הקדב 1:0 הליבוה ביבא -לת יבכמ רשאכ ,צ"החא
.לצניהל ר"תיב החילצה ,יתנייצש םירקמה תשולשב
םע םילשהל ונלחתהשכ אקווד ונלצינ םירקמה תשולשב
ישיא עצבמ תוכזב הז היה םירקמה תשולשבו ,הריזגה עור
שלחה וקחשמב אקווד .יזרח ןולא -דבלב דחא ןקחש לש
תא ללהמ ללכ -ךרדבש להקהש רחאל ,ר"תיב ידמב רתויב
הקדל דע .םר לוקב ולוכסית תא עיבהלמ ענמנ אל ןולא
רבדה תא תושעל ביבא -לת יבכמ ינקחש וחילצה םיעשתה
ר"תיב ינקחש .סורהל -וב םינייטצמ תמאב םהש ידיחיה
ולבסו ,קחשמה ךרוא לכל טעמכ תטלחומ הטילש וטלש
,דחוימב השלח העפוהב ,רמאה לש זוכירה רסוחמ רקיעב
יבכמ .רעשל הטיעבה תונויסנב תמייוסמ תונססהמו
םהידעצ תא רצהלב הזכרתהו ,ריהזו יתנגה קחשמ הקחיש
טנושיפ םינאווטשיאה ,ר"תיבב רודכה יליבומ לש
ינקחשמ תוחפ אל םימשא ר"תיב ינקחש םלוא .יולאשו
הבצייתה הצובקהש ףא לע .םהלש השלחה הגוצתב הביריה
רשוכב היה אל הינקחשמ שיא ,תיסחי קזח בכרהב קחשמל
יול ,סיסקובא לש םידדוב םיעצבמ טעמלו ,בוט
.ההובג תלוכי ר"תיב ינקחש וגיצה אל ,בוקינסלטו
ביבא -לת יבכמ רשק קחרוה הנושארה תיצחמה םויסל ךומס
דע םא .סיסקובא יסוי לע הסג הריבע רחאל ,'ג'גח םייח
ריבס לגרודכ ביבא -לת יבכמ הניגפה ןיידע הז עוראל
לש ורעש לע םייאלו ףיקתהל התסינו םעפל םעפמ
הרתיו תירפסמ תותיחנב התייהש עגרמש ירה ,ןייפנרוק
לגרודכל הרסמתהו הלש הפקתהה קחשמ לע ןיטולחל יבכמ
.םמעשמו יתנגה

רודכ תהבגהש רחאל ,ןורתיל םיחרואה ולע םיעבשה הקדב
לש עגרב ר"תיב תנגה תא האצמ ריפוא ןולא לש ישפוח
עירפמ ןיאב רודחל ידכ סקירד ילא לצינ ותוא ,ןואפיק
םעפה וז התייה .המינפו הרוקל בורקמ חוגנלו ,הבחרל
תיצחמב רעשה לע םייאל יבכמ ינקחש וסינ הב הנושארה
ר"תיב ינקחש .הנורחאה םגש רבתסה דבעידבו ,היינשה
לובסל ךישמה םקחשמ ךא ,תוושהל הרטמב ץוחלל וכישמה
םהיצמאמ תא וזכיר יבכמ ינקחש .תוליעי רסוחו לובריסמ
םידהואה ףלא רשע -םינש לש לוכסיתהו ,ןמז זובזבב
,(ךרעל שולשו םיעשתה הקדב) ןמזה תפסות ךלהמב .ואישל עיגה
לא עיגה הבחרל ץוחמ לא ףדהנש רודכ .ר"תיב םע קדצה השענ
.יזרח ןולא לא רוחאל ותוא טיסהש ,טנושיפ ןאווטשיא
רימא םיחרואה םלבו ,רעשה זכרמל קזח רודכ טעב ןולא
,ותעונת ןוויכ תא הניש רודכה תא קיחרהל הסינש חלש
תא סורהל החילצה יבכמ .אוה ורעש ךות לא ותוא טיסהו
תא רורגל החילצה ,(השיש) ר"תיב לש תיבה תונוחצנ ףצר
םישדוחב הלש רתויב הבולעה לגרודכה תגוצתל ר"תיב
תושארמ הרישנ היילע תופכל החילצה וליפאו ,םינורחאה
הגיל דספהמ דחפהו םוצעה ץחלה ,ולא לכ ףרח .הלבטה
עיציב ולחה קחשמה םויסבש ךכל ומרג ,הנועה ןושאר
ידהוא עיציב האריי םא קפסש הזחמ ,תוגיגח יחרזמה
.תובורקה תונועב ביבא -לת יבכמתימואלה הגילה
17 רוזחמ
38 א"ת לעופה1
37 םילשורי ר"תיב2
33 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


17-ה רוזחמה
1:0 הילצרה - ם-י 'פה
1:2 ת"פ 'פה - הדוהי ינב
1:1 א"ת 'כמ - ם-י ר"תיב
1:2 ס"פכ - א"ת 'פה
3:2 ת"פ 'כמ - צ"לשאר
1:0 הפיח 'כמ - ןולקשא
0:4 דודשא - הפיח 'פה
0:3 ןאש-תיב - עבש-ראב[Alon Harazi equalizes on 90th minute]
יזרח ןולא


םע הקחיש ר"תיב
,יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק
,בוקינסלט ,יול ,םלסמא
,טנושיפ ,סיסקובא
יולאש ,(ןמצלוה) רמאה
.היליבסו

16 רוזחמ
[Down] [Up]
!רעש שבכ אל טנושיפ [Beitar Lamp]
עובשב ונאטיב "אבה קחשמה" רודמב - ראוניב 24 ,דודשא
ר"תיב לש תלוכיה .דודשא ינוריע דגנ קחשמהמ תוששח רבעש
,הכיבמ ,הנידע ןושלב ,התיה ונוא תירק דגנ עיבגה קחשמב
תוקדה םיעשת םותב .הגילל הנכומ אל הצובקהש המדינ היה ונלו
הרירב תדמוע ץראב תוצובקה ינפלש בוש ררבתה דודשאב קחשמה לש
,רוגסו רעוכמ קחשל :םילשורי ר"תיב לומ קחשמ לכב המיענ אל
התשעש יפכ ,קחשמה תא חותפל וא ,וקית איצוהל היצפוא םע
ריק לומ קחשמ ירחא .היעיבר ףוטחלו ,דודשא ינוריע יבכמ
וליגשכ םויה החוורל ר"תיב ינקחש ומשנ ,רבעש עובשב ישונא
ןוחבל טילחה ןטשק רורד .לגרודכ קחשל םינתונ דודשאב שרגמבש
רבודמש הליגו יולאש ןווטשיא םשב ירגנוה שכר ץולח קחשמב
םיארנה הלאמ םילפונ אל הדשב ויעוציבש דואמ רשכומ ןקחשב
ריכזמה המוק הבג ירגנוה ,יולאש .ולש ןכוסה ץיפמש תוטלקב
ןיוצמ תואצמתה שוח הליג ,ידנלוהה פמאקגרב סינד תא והארמב
רידגמ אוהשכ ,תירבעב היזיולטב ןייארתהל ליכשה ףאו הבחרב
דודשא לש לק ץחלב לחה קחשמה .(!) "דואמ בוט" קחשמה תא
ינקחש רשאכ ,ידדצ-דח תויהל ךפה תירישעה הקדהמ לחה לבא
קחשמה תא .םהלש שרגמה תיצחמב רבכ םידודשאה תא םיצחול ר"תיב
בלשמש ביבא-לת לעופהמ שכר - סיסקובא יסוי טווינ ימלשוריה
סיסקובא .ליעיו השקונ הנגה קחשמ םע ההובג תינכט תלוכי
לגרודכש בוש חיכוהו ,ירגנוהה ןחבנה םע תפתושמ הפש אצמ
םהיניב הלועפה ףותיש אשנ 21-ה הקדב .תימואלניב הפש אוה בוט
ידכ ךות 16-ה וק לע רודכ סיסקובאמ לביק יולאש רשאכ ,ירפ
תפסותב .תינמיה הניפל הבוג יצחב טעבו ןגמ העטה ,העונת
תוהתשה לצינ יולאשו לאמשמ ןרק סיסקובא היבגה תיצחמה לש ןמזה
דודשאל םג .המינפ םירטמ ינשמ בוביסב טועבל ידכ הנגהה לש
לבא תיר"תיבה הנגהב לובליב ירחא הבוט העקבה תונמדזה התיה
הינשה תיצמב .םילשורימ םיחרואה תטילשב קחשמה להנתה ללככ
.ר"תיב תבוטל 0:3 רתונ םינווטשיאה סחי לבא תוחוכה ונזאתה
חגונ יולאששכ , (71) בוש השבכש ר"תיב וז התיה ךכמ האצותכ
תחתמ" סיסקובא לש ההבגה 5-ה תבית לש תינמיה הניפהמ העירכב
רינ תא קחשמל ןטשק רורד סינכה הזה בלשב .ולש רמושה לש "ופאל
ףקע יזרח ןולא - 4:0 האצותה התיה תוקד יתש ךותבו ,היליבס
םשל 5-ה תביתב תמ חטשל רסמ ,ןימי ףגאב הנגהה תא תולקב
קיבדה היליבס .תילאמשה הניפל חוטש ךישמהל ידכ היליבס עיגה
םרטב ,תחא הרוק התיה דודשאל םגו ,תורוקל םירודכ ינש דוע
.קחשמה םייתסהתימואלה הגילה
16 רוזחמ
36 םילשורי ר"תיב1
35 א"ת לעופה2
30 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


16-ה רוזחמה
3:3 ןולקשא - ם-י 'פה
1:2 ת"פ 'פה - הפיח 'כמ
4:0 ם-י ר"תיב - דודשא
1:1 א"ת 'כמ - ס"פכ
1:3 צ"לשאר - ןאש-תיב
1:1 עבש-ראב - הדוהי ינב
0:1 הילצרה - א"ת 'פה
0:0 הפיח 'פה - ת"פ 'כמ


םע הקחיש ר"תיב
,יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק
,בוקינסלט ,יול ,םלסמא
,רמאה ,טנושיפ ,סיסקובא
ןמצלוהו (יחרזמ) יולאש
(היליבס)