הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
רבמצד
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
2:0 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ יבכמ 0:2 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
0:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב 1:0 םילשורי ר"תיב - א"ת "קיטסלפמ רתכ" לעופה

18 רוזחמ
[Down] [Up]
תואלפנ טלחהב לבא םיסינ אל
0:2 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
[Sivilia's magic moment] - רבמצדב 23 ,ידט ןוידטצא
תאצל ךירצ אל זא ,ןושאר הלוכ .ףוסהמ ליחתנ
הנשה תצובקכ ר"תיב תא ריתכהלו ונרדגמ
הצור ןמטוג ילא :הרוחא העש עבר חקינ .הפוריאב
ץרפ לומ הנגהה תא בציילו האצותה לע רומשל
ידנד לידוקורק :סנכנ .ןושארב זחאש תונפקותה
אלו ,וסור (תובו'ג ןוילמ) ינאבו'ג :אצוי .בוקינסלט
ןוויכ דגנ העש יצח דוע רוזחנ .תואושת לבקל ידכ
ל'גרבא בינישכ הינשה תיצחמל הלוע ר"תיב :ןועשה
להקה תמח תא הלעהש יחרזמ ןולא תא ףילחמ
ופיסות .ץחמ רסחו יכונא קחשמב הנושארה תיצחמב
ימוקמה אלפה דלי לביקש תומלש תוקד רשע הזל
אל ןמטוג ילאש הנקסמל ועיגתו ,יבוקעי דעלא
אל ילוא איה הנומתבש הזרכה .ונבשחש ומכ עבוקמ
םג לבא ,יחרזמה עיציב חורה יכלהל גציימ יוטיב
שי ןמאמב תנגרואמ הכימת לש תוכחוגמ תווחמ ילב
ןמטוג ילא ךופהי תועובש המכ דועבש ער אל יוכיס
לש לגרודכה .ץמוקה ברקב הדוהא תומד תויהל
,ינניחו ליעי והשמל רבחתהל ליחתמ ולש הצובקה
קרו ,קחשמ לכב יתימא םסק לש םיעגר המכ םע
לע ןוחצינל סיטרכה תא הווש היה היליבס לש רעשה
צ"לשאר ינוריע
[Eli, Me no libero!]
ונ ימ ורביה ןיא ייס וי ווה
!דרוורופ ,דרוורופ ימ ?ורביל
םימיל תרוכזת אקווד השמיש קחשמה תחיתפ
םיברמ לגרודכה ינשרפ .הגילה תליחת לש םיכושחה
הסריגה לבא ,"םיתמ םיחטש"ל הריסמה חבשב
תמ ראשנ חטשה היפ לע ,הזה ךלהמל תיר"תיבה
אל הארנכ איה ,הריסמה ירחא תוכורא תוינש דוע
ינקחש וליג דגנמ .הירואתה תסחייתמ הילא הקרבהה
ץולח - יקסונייוטס ןלימ יורקה אלפה תא ןושאר
לע רפכל ידכ ילוא ,הנגהב קחשל ומצע לע חקלש
ןלימ לש םימיאה עפומ .ורבעב ןומדק אטח הזיא
היטנ ,םירודכל רוחיא - ליגרה ראוטפרה תא ללכ
תא שפחל ידכ בירי תפקתה תעב םידדצל טיבהל
וינפ לע ררתשמש המהדתה טבמו ,ירוחאה םלבה
םג .וילע (בוש) לטוה הזה דיקפתהש הלגמ אוהש
רוחיאב הליגש ,'ץיבאס וקנרב ןנוחמה רשקה
םלב לש דיקפת אלמל שרדנ אוה ולש הזוחבש
ףידעהו םימותכה םיצולחה תא רוצעל השקתה ,ימדק
וקה לע םיילגר תכורא הצירפב םעפ ידמ ןנערתהל
תאיצמש ןמטוג ילאל תתואמ אוהשכ ,ילאמשה
.רעישש יפכמ הלק תויהל הלוכי םלסמאל ףילחת
ינקחש ועיגה קחשמה לש תונושארה תוקדה םירשעב
רקיעב ,תולקב ןייפנרוק לש הבחרל דע טעמכ ןושאר
יללכה ןוויכל בצמ לכמ טעמכ וטעבו ,םיפגאה ךרד
המיעפ תרסחה ידכל עיגה אל הרקמ ףא .רעשה לש
לע תוחכות םינקחשהמ ךסח אל להקה לבא ,עיציב
תרוקיבל תוירקיעה תורטמה .רזופמהו גוסנה םקחשמ
ינפל םודא חיטש שרפ ולש ףגאהש ןונג יבוק ויה
טעימש דבלב וז אלש יחרזמ ןולאו ,ביריה תופקתה
התיהש הדיחיה תונמדזהבש אלא ,הפקתהב ץוחלל
ףידעה קחשמה לש םוגע קלח ותואב ר"תיבל
רשאמ הטיעב בצמ ומצעל רדסל תוסנלו ררדכל
.לאמשמ יונפ היהש רמאה ןווטשיאל רוסמל
[Yaniv Abargel]
[Celebrating the first goal]

ישוע לצא ןומיסאה לפנ 20-ה הקדה רוזאב םש יא
םידדצל ץורל וסינש ירחא .ר"תיב לש קחשמה
הרוק המ קודבל רודנאשו סיסקובא וטילחה ,הרוחאו
רמאהו ןופלח .ידט לש תימורדה המוחה רוזאב
םהילגר דיל תוחנל ולחה םירודכהו םינוליס וליעפה
הריסמ ירחא ןושאר הרי רינ .ןוריואהו היליבס לש
לש ןימי דצב ותוא האצמש רמאה לש תחלצומ
זתינו ףוקשמב עגפ ריואהמ טעבנש רודכה .הבחרה
.וילע טלתשהל חילצה אלש "יס מא" לש וילגרל
עיגהל ידכ 16-ה וק לע םיבוביס תושעל הסינ יחרזמ
.הנגהב ופדהנ ולש םירודכה לבא הטיעב בצמל
ליגרכ ,ימדקה וקל התלעה םיצולחה תשלוח
הקדב .רודנאש תיבל ךיסנה תא ,םינורחאה תועובשב
.ןימי ףגאב רודכ ןופלחל היליבס ריאשה 35-ה
תריסמבש ,סיסקובאל הלאמש רסמו םדקתה סקילפ
שאמאת .רודנאש ינפל (!) תמ חטש רתיא ןמוא
חוטש טעבו 5-ה תבית רוזיאב רודכה תא קיבדה
קיפסה ןושאר לש רעושה .הבורקה הניפה ןוויכל
ריואב טטריש הזש תשקה לבא רודכב תעגל
הרשה הזה רעשהש ןוחטיבה .תשרב קומע המיתסה
,ר"תיב לש קחשמה תמר תא הלעה םינקחשה לע
דקופש גוסהמ ךודכד ןושאר ינקחשב זחא דגנמשכ
אצומ םוש ןיאש תוניבמו יבשב תולפונש רב תויח
,דמחנו רהמ קחשל וכישמה םה .ןביבסש בולכהמ
םיענש םינקחשל תויטנגילטניא תוריסמו תחא העיגנב
תא ודביא םהש היה רכינ לבא ,םייונפ םיחטשל
.הווקתה
תורנ תקלדה ספערג ינד ןגריא קחשמה תקספהב
ירחא דימו ,םידבוכמ המכ תוצרל רקיעב הדעונש
תרישב הליחת ,להקה ררועתה םימשמה סקטה
אשדל הלע סיקרנ רואילשכ ךכ רחאו "רוצ זועמ"
,ר"תיב" :"ךיידעלב" לש תירוקמה הסריגה תא רשו
".יתוא הקילדמש הדיחיה ,ילש הקותמה המשנה
ץמוקהשכ ,הינשה תיצחמה תחיתפב הכשמנ החמשה
תא .אשדה רכ לע הלוע אל יחרזמ ןולאש הליג
תוכרב תלהקמב םיעיציה וגגח חורה תוממורתה
.ןושרג ןועמש לש ןרותה ףילחמה ,רטע ןבורל
תיצחמה ךותב תוקד יתששכ טעמ הככש תובהלתהה
לומ דמוע אוהשכ היליבס רינ לא רזוח רודכ עיגה
טעב היליבס .רטמ 10-כ לש קחרמב קיר רעש
הצמחההמ עגרנ אל להקהו הרוקה דצל קזחו חוטש
עיציב םידהוא המכ .תוכורא תוקד וזה תעזעזמה
ףגאב קחשמה היליבס לש ותברק תא ולצינ יחרזמה
ץולחה ובש בלשל דע תוסגב ותוא ולליקו ןימי
עיציה ןוויכל עונל ליחתמ אוה וליאכ הארנ לכסותמה
טולשל תאז לכב חילצה רינ .ןובשח רוגסל ידכ
תחלצומ ךרד אצמ תוקד רשעמ תוחפ ךותבו ומצעב
ביני 56-ה הקדב .ולש םירקבמה תויפ תא םותסל
זאו הבחרה ךותל ץרפ ,רודכ ונממ לביק ל'גרבא
הנימי ותוא קילחהו רודכה לע ןנוג ,בבותסה
,רעשל ובגשכ הנימי דעצ דוע חקל רינ .היליבסל
הכלהש בוביסב הטיעב םירטמ 10-מ ררחיש זאו
תוינש יתש ךותש ךכל המרגו הרוקה לש ןוכנה דצל
הבוהצ הקובד 10 רפסמ לש ובג לע המרעתה
תוא ןתנ הזה רעשה .םירשואמ םינקחש לש הרוחש
לש קירבמו ףטוש לגרודכ לש תוקד המכל
ןופלח ,סיסקובא ןיב הלועפה ףותיששכ ,םיר"תיבה
אלש .םיעיציב תובהלתה ילג ררועמ רודנאשו
תוקד המכ ירחא התבכ אשדה לע שאה ,עיתפמב
לע ןנוגל ודרי ר"תיב ינקחש .ףוקתל הלחה ןושארו
אלפנה רעושה לש תויזאוטריו אלמלא לבא םרעש
.הבוח ירעש ילב תמייתסמ התיה אל הננגמה ונלש
המכ דוע לכיסו םישק םירודכ השולש חקל ןייפנרוק
תחא החיגנ ללוכ ,ולש הבחרב םימיענ אל םיבצמ
,רומאכ .רעשה וק לע שממ רצוע אוהש ןרק רודכמ
היה אלש וסור ינאבו'ג תא ןמטוג איצוה 75-ה הקדב
,בוקינסלט תא סינכהו ,וידיקפתמ דחא ףאב םישרמ
בטימכ השע ןא'ז .ר"תיב לש ימשרה דירטמה
לבא ,ןושאר ינקחש ייח תא ררמל ידכ ותלוכי
,ךכ רחא תוקד עבש היה רתוי יתועמשמה ףוליחה
יבוקעי דעלאו םייפכ תואיחמ לביק היליבס רינשכ
ורתונש תוקדה רשעב .אשדה רכ לא ץרפ לערומה
,שרגמה לכ לע דעלא ץצורתה קחשמה םויסל דע
העקבה יבצמ ינשל עיגה וליפאו ץרפ ,רסמ ץחל
ףסוי לש םויסה תקירש .רצע רעושהש בורקמ
רשע דחאו םיכייחמ םיפוצ יפלא האצמ יתשינב
דוע .דודיעה לע להקל ודוהו םיעיציל וצרש םיבוהצ
ןמטוגב הכימתה יטלש תאו ,הלאכ םיינש וא קחשמ
.םמצעב ץמוקה ירבח ובתכי הצובקבו
תימואלה הגילה
18 רוזחמ
44 הפיח יבכמ 1
44 םילשורי ר"תיב 2
35 ביבא לת לעופה 3
31 הפיח לעופה 4
27 ת"פ יבכמ 5
26 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
יקסונייוטס,'ץיבאס
ןופלח, ןונג
,סיסקובא ,רמאה
,(בוקינסלט) וסור
,רודנאש
,(ל'גרבא) ןוריואה
(יבוקעי) היליבסו

[Now what did I do wrong?]
ויה אל הפוריאב
.ותוא םיפילחמ

ירחא הבוהצ החמש
היליבס לש ורעש

רעשב רעוש שי

[Lior Narkis sings for Beitar]
ר"תיבל רש סיקרנ רואיל

17 רוזחמ
[Down] [Up]
תויפיצ תמאתה
2:0 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ יבכמ
ר"תיבו ,ונירוחאמ הגיל ירוזחמ רשע העבש - רבמצדב 18 ,הווקת חתפ
ןושארמ לגרודכה תקהל לומ דומעל ליכשנ םא .תחצונמ יתלב םילשורי
תנועב ןהכ ילא לש ר"תיב העבקש אישה תא רובשינ ,תבש םויב ןויצל
הצובקה לש לגרודכה ,אל וא רעוכמש תודוהלו רוצעל ןמזה הז .96/97
לש תוצמחהה לכ תא וניאר ונלוכ ,ןוכנ .תחצנמ החסונ אוה ןמטוג לש
דועו טופיש תועט תוכזב ונשבכש םירעשה ,וסנכנ טעמכש םירודכה ,ביריה
םניא דספה ילב םירוזחמ 17 לבא ,הנועה ר"תיב תא ודקפש םיסינ ינימ
תורבתסהל אובמ החלצהב םייסש דהוא לכ ולאשת .הרקמ תויהל םילוכי
עצוממ ,חרוב םנמא להקה .ןהכ איגש לש תונשרפ רמאמ םעפ ןיבהו
עובש לכ בוהצ לבקמ רודנאש ,קחשמל יצחו רעש לע דמוע תועקבהה
,וזה הנועב לבא ,קחשמ הזיא לש 93-ה הקדב תחא םעפ עיקבה ל'גרבאו
תא" רישה תולימ תא םימייקמ ונחנא ,ר"תיב לש המויק תונוע בורמ רתוי
היה םעפה .רמגנ הזה רישה ךיא םיעדוי ונלוכו - "םיחצנמ אל וזה הצובקה
,"תרגסמל" טועבל ,יואר בירי שמשל הווקת חתפ יבכמ לש הרות הז
הברה רציילו שרגמה לע ץצורתהל ,"תותיחנ ישגר אלל" קחשל
תא העבק איה ןהבש ר"תיב לש תוקדה שולש ועיגהש דע ,"תוצוצינ"
בר ןוחצינ - 0:2 .לכסותמה ביריב עשעתשהל הרזחו קחשמה תאצות
.דובעל הכישממ הנוכמהו - ןמטוג ילא לש םיחנומב םירעש

ר"תיב ןיבל הווקת חתפ יבכמ ןיב קחשמה ,טרופסה תונותיע רובע
םכחה קחשמה - תודגונמ תוימדת יתש ןיב יתיזח תומיע היה םילשורי
,ולש ביצקתה תעונצ הצובקהמ לוכיבכ איצומ יחרזמ יסויש הנהמהו
םיבכוכה תרובח לע ןמטוג ילא הפוכש תבשוחמהו הרומסה תורגתסההו
קחשמ דוע ונלביק ,תבש לכ טעמכ הרוקש יפכ ,לעופב .ותושרל תדמועש
תועמשמ סחיל ידכ ןודז וא/ו ןוימד הברה ךירצ ובש ילארשי לגרודכ
,הפיח יבכמב םג םירומא םירבדה םתוא .אשדה לע שחרתמש המל הקומע
,החמש עפוש לגרודכ לבנרק תויהל הכפה תרושקתב תועומשה יפ לעש
םיתיעל הלעתמש ריבס ילארשי לגרודכ תקפנמ לעופבו ,םוכחתו המכח
הווקת חתפ יבכמב ,ר"תיבב הרוקש יפכ קוידב ,ההובג המרל תוקוחר
וכפשנש תויונשרפה ילית יפ לע ויתויפיצ תא הנבש ימ .הדוהי ינבב וליפאו
תעיבטש לגרודכ תנוכמ הניא הווקת חתפ יבכמש תוארל אלפתה ,םינותיעב
םילשורי ר"תיבש עתפוהו ,הלש ץוח תאצוה לכב תרכינ ןמאמה לש ודי
לש ןועטה רשקהה אלמלא .ביריה רעשל ךרדב יצחה תא הנוצרמ תרבוע
םינשב ויהש םירחא םישגפמ ןיבל וניב לידבהל היה השק ,הזה קחשמה
הריבס םעפה התיהש לגרודכה תמר טעמל ,תוצובקה יתש ןיב תונורחאה
תובר תופקתהב הנייפאתה קחשמה לש הנושארה העשה .ךכמ הלעמל ףאו
המגמ ךופיהו הקספהה דע ת"פ יבכמל יתועמשמ ןורתי םע ,םידדצה ינשל
עבש הל ךומס וא ןייפנרוק לש תרגסמל וטעב םיחראמה .הינשה תיצחמב
תאו רעשל ץוחמ לזמב םיפלוח םירודכ ינששכ ,הנושארה תיצחמב םימעפ
.ידמ רחואמ היהיש ינפל עגר ףטוק וא תונרקל ןייפנרוק קיציא טיסמ רתיה
ףדה לולמ ןלוגש (16) היליבס לש החיגנ ןייצנ תויר"תיבה תופקתהה דצב
ןנוחמ רשק ,'ץיבאס לש ףוחל ףוחמ עסמ ,תיביטקניטסניא די תטשוהב
למנמ רודכה םע גילפה רשא ,ימדק םלב לש דיקפת אלמל שקעתמש
וילגרב םידעצ השימח ירחאו - ר"תיב לש 16-ה תבחר - ולש תיבה
תינוסכלא הריסמ לאמשמ סינכה ,הינשה 16-ה תבחרל עיגה תוכוראה
45-ה הקדב .םיניגמה דחא ידי לע טרוימ רודכה תא הארו היליבסל הבוט
ךות עיגמ אוהשכ הלוחכה הנגהה ךרד קזב רורדכב רמאה ןווטשיא רבע
זפ תריסמ טיסה םשו ,ביריה לש 16-ה וקל דע עצמאה וקמ תוינש שולש
רחב ןוריואה .לולמ ןלוג לומ - ןוסכלאב יכ םא - ודבל היהש יחרזמ ןולאל
סינכה ,ןמזה תפסותב ,ךכ רחא הקדמ תוחפ .הרוקל טעבו הבורקה הניפב
לש הטיעבה תא וקה לע טעמכ רצע ןייפנרוק קיציאו בחור רודכ ןמצלוה יש
לא םינקחשה ודרי וזה םיעוריאה תעפשמ םיררחוסמ .רעשה ןוויכל יבוט
חתפ ינקחש .םיחקל וקיפה םידדצה לכש היה המוד םבושבו ,השבלהה ירדח
ןייפנרוק לש ורעשל רודכה תא רידחהל םהלש םיצמאמהש וניבה הווקת
.םהלש יוכיסה רסח הפקתהה קחשמ לע ורתיוו ,אוושל םתעיז תא םיריגמ
חתפ לש שרגמה תיצחמב רתוי בר ןמז ההשי רודכה םאש וניבה םיר"תיבה
תא ףוטחל ולדתשה ןכלו ,רעש גופסל םהלש םייוכיסה ונטקיי ,הווקת
16-ה תבחרב םילוחכה םיצולחל תוכחל םוקמב הווקית חתפ תנגהמ רודכה
רצי לולמ ןלוג לש ורעשל ךומס קחושש קחשמה ,םירבדה עבטמ .ונלש
רינ לש וקלחב הלפנ ןהבש הנושארה .ר"תיב ינקחשל העקבה תויונמדזה
11 תטיעבכ הומכש הדמעב רמאה ןווטשיאמ בחור תריסמ לביקש ,היליבס
הבש החונה הדמעהמ עיקבהל ונממ ענמ רינ לש חתופמה קדצה שוח .רטמ
האלה רודכה תטסה ידי לע רגתאה תא םיצעהל ףידעה אוהו ,דמע אוה
ופוגמ רודכה לש הפידהב םייתסהש המ ,תוחטתשהב טועבל ןויסנו ונממ
ועויסב ,60-ה הקדב המוד ךלהמ עציבו שאונ רמא אל רמאה .לולמ לש
.16-ה תבחר לש תילאמשה הניפב רודכ ול רסמש סיסקובא יסוי לש
לא תוארל עתפוהו וסור ינאבו'גל קיודמ רודכ קילחה ,הבחרל סנכנ ןווטשיא
.הקוחרה הניפל קיודמ רודכ לגלגמו בבותסמ ,ורמוש לע םירעמ יטאורקה
ליגרת לש המלשהל הפיצש ,רמאה ומכ תוחפל עתפומ היה לולמ ןלוג
שולש .רעשה תניפב קוידב ול חנש רודכה לע בצעב טיבהו ,הלופכ הריסמ
ןימי דצב השוחנ הצירפב ולש הצמחהה לע היליבס רפיכ ךכ רחא תוקד
ןרקה וקמ טעמכ .(ביריה לש שרגמה תיצחמב רודכ תפיטח דוע ירחא)
תועט לע הרפכ ןויסנב אוה םג - לולמ ןלוגו ,יחרזמ ןולאל הריסמ רינ רשיי
.2 רפסמ תועט .הבחרה זכרמל רודכה תא טיסהו קניז - ולש תמדוק
לולמ רדיס ,ךבוסמה בצמה תא ץימחהל היה לוכיש ,ןוריואה םוקמב
ןימימ היליבס לש הצירפהש ,ימומרעה ןופלח סקילפל העקבה תונמדזה
תישקה ןופלח .הבחרב רינ לש ומוקמ תא סופתלו תונפתהל ול הרשפיא
הרוכב רעש גגחו ולומ דמעש ןגמה לעמ לענה הצק םע תויטנגלאב
.ר"תיבב
םעט ןיאש םיברועמה םידדצה לכל רורב ,0:1 קחשמב הכילומ ר"תיבשכ
רתוימ ךפוה קחשמה ,0:2 לש ןורתיב רבודמשכ .תודדומתהה ךשמהב
םוקמב יבוקעי דעלאו בוקינסלט ,ל'גרבא תא סינכה ןמטוג ילא .ןיטולחל
תועמשמ ירסח םיפוליחב ול למג יחרזמ יסוי ,יחרזמ ןולאו היליבס ,רמאה
תוקדה 25 ךשמב היפרה יליגרת ועציב תוצובקה יתשו ,הדימ התואב
תא שיחמהל םימעפ המכ וסינ םיר"תיבה .קחשמה םויסל דע ורתונש
תואצותה לבא ,תחא העיגנב םיליגרתו בקע תוריסמ ידי לע םנורתי
,הקיטקט ינומיא לש םישדח השיש ירחא .דימ קיספהל םהל ומרג תוכיבמה
יקחשמב ודמל םתוא םיטוטהלה תא עצבל םישקתמ ןמטוג לש ויכינח
הבחרל תויפוסניא תוהבגהב ,אופיא ,וכישמה םיבוהצה .םתודליב הנוכש
םהילע הפכש תוקדה 4 תב ןמזה תפסות וליפאו ,שרגמה בחורל תוריסמבו
תא תונשל תוסנל םידדצהמ ימל םהל המרג אל רוברבה רינ טפושה
.קחשמה תאצות
לגרודכ לש תוקד שולש ךלהמב ערכוה רשא ,תוצובקה יתש ןיב ברקה
ביבס חתפתמו ךלוה רשא רחא ברקל האוושהב ריווחמ ,ר"תיב לש קיודמ
לומיש ןב דוד יאנותיעה םסריפ םינורחאה םייעובשב .ונלש ןודעומה
םינקחש ןיב ר"תיב ךותבש םיחתמב וקסעש תובתכ "תונורחא תועידי"מ
הכרעמל ולוק תא "ןושאר" ףריצ עובשה .ןמאמל םינקחשה ןיבו םמצע ןיבל
הקימנידה .יבויח רשקהב אלו ,"שקובמ" ןמטוג ילא תא הריתכהש הבתכב
ץמיא בירעמש ךכל המרג תילארשיה טרופסה תרושקת לש תיטמוטואה
ר"תיב תלהנהו ןמטוג ילא לש רשוי ץילמל ךפהו ,דגנכש דצה תא דימ
בירעמש "הריעצהו תרחבנה" תשרפב שאר לקה תועידיש םשכ קוידב)
חיטבהש ימו לארשיב טרופסה יאנותיע ריכב ,בירעממ םקימע ןור .(ףשח
,ר"תיבב ןיינע דבאי אוה הנחוא ילא לש ותביזע םעש הרבעש הנשב
םיילילשה םימוסרפל דגנ לקשמ תווהמש תועידי םוי ידמ טעמכ םסרפמ
תא ריבגי קרש ץורחה לומיש ןב לע ךומסל רשפא .םירחתמה םינותיעב
תבוטל םקימע לש ותוסייגתה תובקעב הצובקה ינפ תא ריחשהל ויצמאמ
לתה הלא וליפא - םינומוקמהו "ןושאר"ש שחנל םג ןתינו ,ןדיבאו ןמטוג
תקדקודמ האירק לע ץילממ רתאה .תחלצב םדי תא ונמטי אל - םיביבא
ילב ןיינעמ תויהל ךלוה - םיבורקה תועובשב םינותיעב טרופסה ירודמ לש
.םילשוריל הפיח ןיב תופילאה קבאמל רשק
תימואלה הגילה
17 רוזחמ
43 הפיח יבכמ 1
41 םילשורי ר"תיב 2
32 ביבא לת לעופה 3
28 הפיח לעופה 4
27 ת"פ יבכמ 5
23 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
יקסונייוטס,'ץיבאס
ןופלח, ןונג
,וסור ,סיסקובא
,(ל'גרבא) רמאה
,רודנאש
(יבוקעי) ןוריואה
(בוקינסלט) היליבסו

16 רוזחמ
[Down] [Up]
ךאלמ ינפ
1:0 םילשורי ר"תיב - א"ת "קיטסלפמ רתכ" לעופה
רשב ,התומת ןבל ךופהל רחובו םיימשה תכלמממ ךאלמ דרוי םינש ףלאב םעפ
תא רימהל םילא ןב איבהל לוכי המ ןיבהל השק ,םיטושפה םדאה ינב ,ונל .םדו
וסינש ימכ ,תאז םע .שונא ייח לש תילכתה רסחו רצקה עסמב ולש חצנה ייח
וגהלב יהשלכ תועמשמ אוצמל וא ןהכ איגש לש ותונשרפ תא חנעפל אוושל
לש הגשהה תלוכיל לובג שיש ונל רורב ,םימואת "רתכ" השמ לש ךשמתמה
השישו םינש ששו םירשע ינפל דחא ילרוג ברעב ,םוקמ לכמ .םדאה לכש
,ונלרוגב ולרוג תא רושקל ץראה ימשב ףלחש דחא ךאלמ טילחה ,םישדח
עמשנ ,ויפנכ קשמ םדנ הבש הינשב .הירגנוהבש ןצרבד ריעה לעמ סוט ךימנהו
בוהזו םייניע לוכת ,רוע רוחצ קוניתו ,ךזו לולצ יכב לוק ימוקמה תודלויה תיבב
תא תוריעזה ויתוארל סינכה רודנאש שאמאת .םלועה ריואל חיגה םילתלת
תבצממ דחא םש קחמנ ןדעה ןג לש ןיסולכואה דקפמבו ,הנושארה ותמישנ
.םיכאלמה

ותעגהב המולג איהש ירה ,םילשורי ר"תיב לש הדוחייל החכוה םיכירצ ונייה םא
ךושחהו ןטקה ףירצה לא יתימא ךאלמ לש ,םייוכיסה לכל תדגונמה ,הרידנה
,לאיצנטופה ללגב ריקב שארה תא וחיטת ,ןשי אוהש וילע ורמאת .ןגו תיבב
קתנתמ ולש שארהשכ :תאז לכבו ,םיימשל טעוב אוהשכ תורעשה תא ושלתת
אוהשכ ,רעושה לש וידי תטומ לעמש לילדה ריואל עיגמו הכישמה חוכמ
םיננעב םש יא ול טיישמש רודכ לא ףחרמו ויפנכ תא שדחמ עגרל חימצמ
רודכה לש ספסוחמה רועל תקשונ ולש תיתוכלמה המערהשכ ,הבחרה לעמש
.םילא ןבב רבודמש הדבועל שחכתהל רשפא יא ,תשרה לא ותוא תפדוהו
הזה ללהה רישש רבכ רורב ,תורושה ןיב האירקב םילגרומה ר"תיב ידהואל
ןיבל ר"תיב ןיב םויה היהש קחשמל והשלכ ןפואב רושק רודנאש שאמאתל
ולש העונת לכמ טבינ הניכשה ויזש ןקחשהש .ביבא-לת "קיטסלפ רתכ" לעופה
םיבצעה ,תונלשרה ,םומעשה גצימב תמייוסמ הדימב ברועמ היה אשדה לע
רודנאש שאמאתש דבלב וז אל ,ןכא .דליפמולבב הלילה היהש תילכתה רסוחו
,ר"תיבו ביבא-לת "קיטסלפ רתכ" לעופה לש לפנה תגוצתל ףתוש הלילה היה
טעמכ לסיחש ןוחצינה רעש תא 81-ה הקדב שבכ ונלש ירגנוהה ךיסנהש אלא
ויה .הנשה םג תופילאה לע קבאמהמ קלח תויהל םימודאה תפיאש תא תיפוס
ןהב םיימעפבש ןייפנרוק קיציא :הזה קותמה ןוחצינב םיפתוש המכ שאמאתל
תא לשיבש ,וסור ינאבו'גו ,תונמוימו תושימג ,ץמוא הליג הנכסב ורעש דמע
רורב אל וישכע דעש המ לש דחא לושיב דועל יארחא היהו שאמאת לש רעשה
ןוחצינה תחמש תא ריכעהל לבח ,םינקחשה ראש יבגל .רעשב םייתסה אל ךיא
ולגרהכ הברהו קחשמה בור ךשמ לכסתמ היה ינאבו'ג םג .םתלוכי רואיתב
גישהל חילצה אוה הצובקל וירבחל דוגינב לבא ,םירודכ דבאלו קירל ררדכל
לביק אוה הנושארה תיצחמב .ולש םיכלהמב תויתילכת לש ספאמ לודג זוחא
ןולאלש רודכ ירוחאה םלבה לעמ היבגהו הנימי ךתח ,היליבסמ ןיוצמ רודכ
,לגרל לגרמ לקשמ ריבעה ןוריואה .וילא ןנוכתהל תוקד יתש ךרעב ויה יחרזמ
זאו הסיטה לולסמ תאו הארמהה ןוויכ תא ןנכת ,ל'גה תא רדיס ,שארה תא ןיכה
םעפה .ךלמילא טיבש לש וילגרל רשי הכלהש תינלשרו הפוקש החיגנל הנפתה
,81-ה הקדב התיה םילשוכה ויעוציב תרשרש תא ינאבו'ג רבש הבש הינשה
םיניגמה דמצמ יצח ,יבטנא לאגי תא תולקב העטה ,סיסקובאמ הריסמ לביק תע
,(רכב ןליא ונעדוימ אוה ינשה) "הפרחו השוב" תיביבא-לתה תונותיעב הנוכמה
וממורתה וב םוקמ ,5-ה וקל הכלה ולש ההבגהה .הבחרה לש ןימי דצל סנכנו
םרותינש ,םיניגמה ורצענ םינושאר .קזחה רודכה תארקל ריואל םינקחש המכ
ענכנ םהירחא .אשדהמ תיעגר תוקתנתה רשאמ רתוי םהל רשפיא אל לבגומה
.רודכל תחתמ רטמיטנס הרשעכ רצענ ושארש ,יחרזמ ןולא הכישמה חוכל
רודנאש שאמאת לש םילתלתה רוטע ,האגה שארה ךישמה הלא לכ לעמ
הניפל ותוא הריו רודכה תא שגפ בצועמה וחצמש דע ,םיימשה לא ותקיסנב
.הקוחרה תינמיה
,םינורחאה םישדחב ר"תיב יעיציב תכדכודמ-תממעושמה הריואה עקר לע
תרוכזת התיה רודנאש ךיסנה לש ורעש תובקעב םידהואה לש תוצצופתהה
ידכ ורבח םימרוג המכ .הרונמה תצובק לש םיקוחר םימיל הקותמו העיתפמ
לעופה ידימ ונגפסש תולפשהה :תיתימא חור תולעתהל וזה הגיגחה תא ךופהל
םא םיברב ונינפ תנבלהמ ששחה ;תונורחאה םינשב ביבא-לת "קיטסלפ רתכ"
יתלבה תופקתהה ;תבשומ ןושארה הבכרהמ יצחש הצובק חצנל חילצנ אל
וליאכ ונתביד תא םיאיצומש ,םייביבא-לתה םינומוקמב ר"תיב ידהוא לע תוקסופ
תורשפאה ;הנופ איה רשא לכב סרה תערוזש תדדונ םיערופ תרובח ונייה
ינחרטה "הלוע םודא"ה ןייפמק תא הגהש ףוגה אירב יאמוסריפהש תררמצמה
תעפש ךרד םיטובחה ויגיגהמ המכ דוע ונילע ריגיו קחשמה ןמ גנוע ןשודמ אצי
המכל ילוא ריכזי ןוחצינ דועש הווקתהו ;ותושרל םידמועה תרושקתה יעצמא
רבכ םהילגר תא קתשמש ץחלהמ םתוא איצויו לגרודכ והמ ונלש םיבכוכהמ
םודאו בוהצ םיעבצהש תורחא תובר תוביס דוע לעו ,הלא לכ .םישדוח המכ
םיפלא תעברא דליפמולבמ םויה ואיצוה ,בושח דיקפת ןהב םיקחשמ יאדווב
:ויתפש לע דחא רישו התיבה עסנ ,תוחפל ,םהמ דחאש םיאג םימלשורי
רודנאש
רודנאש
רודנאש רודנאש רודנאש
רודנאש
רודנאש
- ו - ו - ו - ודנאש
רוא
תימואלה הגילה
16 רוזחמ
41 הפיח יבכמ 1
38 םילשורי ר"תיב 2
29 ביבא לת לעופה 3
27 ת"פ יבכמ 4
25 הפיח לעופה 5
23 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
יקסונייוטס,'ץיבאס
,ןונג
(ןהכ .י) ןופלח
,וסור ,סיסקובא
,(בוקינסלט) רמאה
ןוריואה ,רודנאש
(ל'גרבא) היליבסו

15 רוזחמ
[Down] [Up]
רוביצל ןיינע רסוחמ רגסנ
0:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
.הרטשמה לש תובר תוריקח תומייתסמ - "רוביצל ןיינע רסוחמ רגסנ" - וזה תרתוכב
תושגר ןיא לבא ,ןיקת אל המ רבד שחרתהש רורב םהבש םירקמב רבודמ ללכ ךרדב
.תמאה לכ תא תולגל תמנמונמ הרטשמ ץירמהל םילוכיש הרורב המשא וא םיזע
תונמדזה התיה הצובק לכל ,0:0 וקיתב "הנועה קחשמ" תא ומייס הפיח יבכמו ר"תיב
אל רבכ ףוסה תארקלש ךכ הלחתהב ויה תוסגה תוריבעה ,רעשל תנייוצמ תחא
םתס היהש םיניבמ םלוכ .עיזהל םינשרפה וליחתה קרש טפושהשכו תורירמ הראשנ
תוליפנ ילבו םילודג םירופיס ילב ,ןפוד תאצוי הדימב שלח אל וליפא ,קחשמ
תא החצינ הקיטקטהש ורפסי זא .ריווא תוקדו םי'צניא אלמל ךירצ לבא ,תויטמרד
תוקייודמ תוריסמו הקזחה תוקד ורפסי .ידדה לורטינל םרג ץחלה קחשמשו לגרודכה
םיעדוי ונחנא קר ,ןכ) תמאה לבא ,לאמשמ תונרקה סחי לע תוירואית ונביו ןימי לגרב
.הקומע תחא הביס ןיא אשדה לע הרקש המלו תונשרפ ןיא הזה קחשמלש איה (התוא
.קחשמ םתס
ר"תיב ידהוא וחיכוה הרבעש הנשה לש עיבגה רמגב ומכ .להק םתס אל לבא
וא ןודעומב םילקאל רשק ילב הצובקה ירוחאמ םיבצייתמ םה םיבושח םיקחשמבש
ףלא םירשעכ םויה ףטע ,ימומרע ןפואב רק לבא ריהב ,ימלשורי ויתס ברע .ריעב
ןוידטצא ובש הנועה ןושארה קחשמב ,הפיח ידהוא 3000-מ הלעמל םכותמ ,םיפוצ
אל הרטשמה לבא תילמינימ התיה תונחמה ןיב הדרפהה .ירמגל טעמכ אלמ ידט
תא דחיב ורש םימלשוריהו םיאפיחה .ברעה לכ ךשמ םימילא םיעוריאב לפטל הארקנ
שולח "ןוינב"ל תונחמה ולצפתה ןומזפה בלשבשכ ,"יסוי יסוי יסוי יסוי יסוי" רישה
"הווקתה" תריש ינפל .ןוידטצאה ראשמ דהדהמ "סיסקובא"ו ,יחרזמה עיציה םורדמ
ןפואב זאמ םילחמו םיישדחכ ינפל השק עצפנש הנחוא ןועמש רטושה אשדל הלע
סומינב םיידי ץוחלל רכז ךכ רחאו ר"תיב ינקחש םע תושגרתהב חחוש הנחוא .םישרמ
הלחה ר"תיב .תודדומתהה תא תפי ןולא טפושה חתפ ךכ רחא תוקד המכ .םיקוריל םג
תא יזרח ןולא ץציק ךכ רחא תוקד יתשו ,הילארפ לע סיסקובא לש הסג הרבעב
אל םינקחשה תא וחנה םינמאמה ינשש ררבתהו ,וכישמה םיידדהה םיתותיאה .רודנאש
.םינכוסמה םירוזיאל חתפמ ינקחש לש העגה ריחמ לכב טעמכ עונמלו םייובש תחקל
לע ןמז הברה אוה םג הליב וסורו קחשמה ךלהמב םימעפ רשעמ רתוי לפוה הילארפ
קיודמ אל היה קחשמה .הפיח לש לאמש ףגא םע תוירקמ אל תויולקתה ירחא אשדה
המכ עיגהו תיטננימודל ר"תיב הכפה הירחאש ,25-ה הקדה דע תוצובקה יתשב
היהו תיצחמה תארקל ספאתה לשורמ קחשמב חתפש רמאה .תיאפיחה הבחרל םימעפ
היליבסשכ הנושארב - תחא שוביכ תונמדזה ול הנתינ תיצחמ לכב .םויסל דע בוט
הקוחרה תינמיה הניפה ןוויכל טעב רמאהו ,םהינש לש הצירפ ירחא רודכ ול ריזחה
ףגאב הבחרה הצקמ רודכ סינכהו ןגמ העטה ןופלחשכ הינשבו ,'ץיבודיוד לש הפידהל
תחא הטיעב התיה הפיחל .יקינולאסב השעש יפכ בקעב עיקבהל הסינ רמאהו ,לאמש
ןופלחו 'ץיבאס לש הרימש תורמל הבחרל סנכנש ןוינב לש עצבמ ירחא תרגסמל
בינישכ ויה הינשה תיצחמה לש תולודגה תויונמדזהה יתש .יקסונייוטס לע םג דבעו
ינפל ךישמה ,ןייפנרוק לש הבחרה לש ןימי דצב ןוינבמ הלודג תריסמ לביק ןטק
,רזוח רודכ חקל סיסקובא יסוישכו ,ןייפנרוק לש ופוגל הטיעב איצוה לבא 'ץיבאס
רעושה לעמ בבוסמ רודכ טעב הבחרה לש הקוחרה תינמיה הניפהמו תחא םעפ ץיפקה
ילב הבחרב תולק ףחדנ רטע ,רבד הניש אלו היליבס םוקמב סנכנ ל'גרבא .ףוקשמלו
תוטיעבו תוריסמל רדרדה וסורו ןטק ביני לע קרוי הארנ יקסונייוטס ,טפושה לש הבוגת
ןמז תפסות קחשמל תתל אלא הרירב אופיא הרתונ אל תפי טפושל .תויטתאפ
."חוכשל השקש םיקחשמ" רודמב עיפוי אל םעפ ףאש שגפמ םייסלו תילמינימ
תימואלה הגילה
15 רוזחמ
37 הפיח יבכמ 1
35 םילשורי ר"תיב 2
29 ביבא לת לעופה 3
27 ת"פ יבכמ 4
20 ת"פ לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
יקסונייוטס,'ץיבאס
ןופלח ,ןונג
,וסור ,סיסקובא
,רודנאש ,רמאה
ןוריואה
(ל'גרבא) היליבסו