[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


גנוגה םע ,תיילוג
32 רוזחמ

איה הזה קחשמה לש הנותחתה הרושה - יאמב 11 ,דודשאב ינוריעה ןוידטצאה
קחשמ םוכיס שי הנותחתה הרושה ינפלש אלא .הגילב הראשנ םילשורי ר"תיבש
ר"תיבל תחתמ הנועה תא תמייסמש הצובקה ,תג תירק יבכמל הכרעהו חבש ולוכש
תירק .ןהכ ילא לש םיאכודמה םיבכוכה תרובחמ הברהב בוט םשור הריאשמ לבא
.הנועה םויס תארקל ,ר"תיב לע קותמ ןוחצינמ דבלב תוקד יתש תקחורמ התיה תג
תא ריבעמ היהש בצמ ,דליפמולבב םירעש ןויוושב הפיח לעופה התיה העש התואב
תא ר"תיב תחראמ הזה רוזחמב .ןורחאה רוזחמל הגילהמ הדיריה לע הערכהה
רמגב םיקוריה לש םתבירי תא תחראמ הפיח לעופהש דועב ,הפיח יבכמ ,הפולאה
,הגילה םויסל תמלשומה המרדה התיה וז ,לגרודכה יבבוחל .א"ת יבכמ ,עיבגה
היה הז ר"תיב ידהואל .תופילאה קבאמב יאנת אלל הענכנ א"ת לעופהש רחאל
רבכ עקפתהל םיבשחמש בלה יקרועל ידמ הדבכ הסמעמכ ררבתהל לולע
- םיריבס יתלב וליפא ,םייופצ יתלב תורוקמ ינשמ עיגה העושיה .17-ה רוזחמהמ
םלבה תאז השע ןושאר .ינמורה אלפה ,הרופאפ לנרוקו ביבא לת "תיפורט" לעופה
לש דמעמב לארשיל ותעגה לע תוהימת הברה חיכשמש רעשב ,ר"תיב לש ירוחאה
רפסמ טעב םשמ ,הבחרה ןתפמל םכח ןרק רודכ איצוה רהוז קיציא ."קוזיח ןקחש"
מ"ק םישולש .3:3-ל הוושמ אוהשכ ,המינפו ףוקשמל תחתמ לא קיודמ ליט בוהצ 6
לת לעופה תבוטל רעש ופנכ יבא םשב רוחב עיקבה ,םשמ הנופצ תוקד שולשו
ןוחטב חוורמ החתפ ר"תיב .הדוקנ ילב התיבה הפיח לעופה תא ריזחמ אוהשכ ,ביבא
לעופה ,הגילב התוראשיה תא החיטבה השעמלו םודאה וקה לעמ תודוקנ שולש לש
ראשית תג תירק יבכמו הדיריה יללכ יוניש יבגל תודחאתהה תטלחהל הכחמ הפיח
.ר"תיב תודלותב תורדוקה תונועה תחאמ הארשה ררועמו םיענ ןורכיז רדגב
יטפוש ברקב תירשפא תותיחש אשונב (ידמ) םיקימעמ םינויד לש עובש ירחא
היה ,םילשורי יר"תיב לומ חופיקל תג תירק תונעט עקר לעו ,לארשיב לגרודכה
הלשכה ירחא תישישה הקדב רבכ ןודעס ןב תא קיחרמ ןרוק ינד תא תוארל עיתפמ
לגרודכ קחשל הכישמה ,םינקחש הרשעב ,תג תירק .רעשל ךרדב ןסח רונמ לש
לדנפ דועו ,5-ה תביתמ החיגנב סקננחורפ לש רעש .הקספהה ינפל 0:2 הליבוהו
תיצחמה תקירש ינפל שממש אלא ,קחשמה תא ורגסש טעמכ 40-ה הקדב קדצומ
תדדועמ הרזח ר"תיב .הקוחרה הניפל הפי טעבו הבחרל סנכנ ,לאמשמ םלסמא ץרפ
לביקש - ה'צאפ רוטקיו - הלש יעבטה ץולחה ילגרמ 53-ה הקדב התוושהו 'וגו
תיצחמב רודכ היטע יקימ חקל רתוי רחואמ תוקד רשע .ןסח רונממ זפ תריסמ
ר"תיב לש הנגהה" םיימשר םימוסרפב יורקש המ ךותב לייטל אצי ,שרגמה
תירק :הנומתה תא עגרל ריהבהל יאדכ ילוא .המינפ לולמ לעמ ץיפקהו "םילשורי
םייקתמש תיב קחשמב 2:3 ר"תיב לע הליבומ ,םינקחש 10-ב ,הגיל הדריש ,תג
.ילרטיינ שרגמב
תרמגנ וזה הנועה םא םג לבא ,חווידה תליחתב ונטרפ רבכ קחשמה לש ופוס תא
יטמק טעמ אל ףסוותהל םייופצ םידהואהו ר"תיב תלהנה ,ןהכ ילאל ,םייוסמ ךויחב
.הבוטל ,ילוא ,ונילע אבה ץיקב הגאד

וקחיש ר"תיבב
  לולמ ןלוג
  הרופאפ
  'ץיבומרבא
  רקלט רפוע
  םלסמא דוד
  יחרזמ ןתיא
יערד ןנער
  רהוז קיציא
  בולבונוק
  ןסח רונמ
  ה'צאפ רוטקיו