[Beitar Jeruslem league games 2002/2003]


קיטסלפ לכה
4 רוזחמ


רמות דהואה לש וטע ירפמ קחשמהמ םימשר ללוכ

טושפ ,יתרגש ךכ לכ היה ברעה ר"תיב לש דספהה - רבוטקואב 6 ,דליפמולב ןוידטצא
דואמ ץמאתמ ימצע אצומ ינא ,קחשמה םויס ירחא העש ,וישכע רבכש דע ,רסמתמו
ובש םויה דע םש ראשיי הארנה יפכו ,ינורכזב קוקח ןכש המ .קחשמהמ םיטרפ רזחשל
יתראית אל םעפ ףא .קחשמה תקספהב יתיארש םיהדמה הזחמה אוה ,ירמגל ררופתי יחומ
םא ,תרושקת ףשא תמאב אוה שיאה - קפס ןיא .ןמש ךכ לכ םימואת השמש ימצעל
ףוגה עיינתמ וילעש קנטה חירצ תא תומלצמה לומ דימעהל חילצמ אוה םינש ךשמב
.םייתצלפמה וידמימ תא הווסמש ןפואב ,ולש
תינוכמה תא יתינחה ,יתעגיה הבש תולקה - קפס אלל ?הזה קחשמב דחוימ דוע היה המ
ןימ ,ןוטב תדוכלמכ ילצא גייותמ דליפמולב .םויסה תקירש ירחא תוינש רשע ,יתקלתסהו
קחשמ ינפל רמוחו לק ,דימת םיקוקפו םירצ וילא םיליבומה העונתה יקרועש םילמנ לת
ומכ שממ - תודגנתה לוטנו טושפ ךכ לכ ,לק ךכ לכ היה לכה םעפה .לעופהל ר"תיב ןיב
.קחשמ היה ללכב םא תוהתל ךל תמרוגש וזכ היופר תוכר ןימ .הזה קחשמב ר"תיב
המכ ,המחלמ םיקעוצ םיר"תיב ,םישעוג םימודא ,אלמ ןוידטצא לש םומע ןורכיז שי שארב
היורקה היווחה לש הרוטקירק ןימ .יתימא אל ...שיגרמ לכה לבא ,אשדה לע תועונת
ויניעל דעבמ לעופהל ר"תיב ןיב שגפמ הארנ ךכ ילוא .קיטסלפמ םגד ."לגרודכ קחשמ"
תא רופתל הסנמש לבלובמ חומ ,הנומת תפדור הנומת ,תוניצס לש ףסוא :רוכיש לש
דיל רכרוכ תיינחב ינא הנה .תעדה לע לבקתמ רופיס ידכל הזה םיקזבהה ףסוא
,אשדל הלוע ר"תיב ,םיקהובהו םישדחה םיתורישה ,םינפבמ ןוידטצאה הנה ,דליפמולב
תקירש ,םהלש םיעיציה ינשב םיר"תיבה ,"הלוע לעופה" גאוש םודא ןוידטצא שילש ינש
ץיפקמ ,ןייפנרוק לומ דבל ילילב םואתפו דגנכש החיגנו הליחכ לש החיגנ ,החיתפ
.רודכ דבאמ ויר לד .רודכ דבאמ רקלט רפוע .0:1 ,הינש הקד .תשרלו וילעמ תונמוימב
שיאהש המכ םיהולא .הקספה .לדבנב בוש הקיבוק .רודכ דבאמ בוקינסלט .לדבנב הקיבוק
,סנכנ ןהכ ןולא ,לדבנב הקיבוק ,םייתלצעב תרסמתמ ר"תיב ,סנכנ ןוטיב השמ ...ןמש הזה
,רודכ דבאמ רהוז ,תצק תפקות לעופה ,רודכ דבאמ םלסמא ,הצוחה רסומ היטע יקימ
,שרגמה בחורל הציר תצק דוע .0:2 77 הקד ,המינפ חגונ ידוא ריפכ ,המרה ,תצרפתמ
המ .ףוס ,תיב ,ןולייא ,שיבכה ןוויכל הכשחב קילחמ וטואה ,דליפמולב ביבס הציר .רמגנ
הארנ ןורכיזה ?לגרודכ קחשמ לע הדועת טרסל הציקס ?תורש רידשת ?ןומידק ?היה הז
.ךרפומ ןויגה םע ,ןימא אל ,עתעתמ
םדרנ ינא ,םייאמ וא השק עוריא ינפל ,םימעפל .יל תרכומ וזה השגרהה הפיאמ עדוי ינא
.הלקה יאלמו םירשואמ םה הזכ םולח ירחא הציקיה יעגר .ירוחאמ רבכ לכהש םלוחו
,ךכ רחא .ירוחאמ רבכ אוהש הדבועה םצע ומכ תובושח ןניא עוראה לש תואצותה
,ןורכזה תא ןוחבל ליחתמו קלדנ ןויגהה ,דקפתל טא טא תורזוח הרכהה תוכרעמשכ
ר"תיב תא רכוז ינא ,ןכ .םירוחשה םירוחה ,תונטקה תוריתסה ,רופיסב םימגפה םילגתמ
ר"תיב לבא ,הינשה הקדהמ וליבוה םה .רעשל הטיעב ףא רכוז אל ינא לבא ,שרגמה לע
"המחלמ" וחרצ םיבוהצה ,תונובירטב וצפק םימודאה .קחשמה ףוסל דע בחורל הרסמתה
אלא ,יתימא קחשמ היה אל הז .תונקיר ,םומעש ,תושידא ןימ רדיש ןוידטצאה לכ לבא
תא ריתסהל ידכ ירובע חקר ילש חומהש ,תושימג קיטסלפ תובוב ןיב ללכושמ ןורמת
.ינפל דוע לכמ ערה :תבאוכה תמאה

רמות / קחשמה ירחא תוקד המכ

/זגור/סעוכ ןיידע התאשכ בותכל םלועב לוקש יכה אל וא ןגוה יכה אל הזש עדוי ינא
ןויגההו, עגרנ שגרהש דע טעמ ןיתמהל שיש, קדצב םתסה ןמ, רמול לבוקמ. לכסותמ
חומהש המ רשאמ רתוי הליעי םגו תמלוה היהת הבוגתה ךכ .תובשחמב לפטל הנפתמ
.אחתירד אנדיעב רציימ
ףיעסה תא לבקל - וזה הנוכתה תא ונב עבטש הז היה םיהולא םא ןיבש חינמ ינא, לבא
שי הארנכש ירה ,היצולובא תונש ינוילמ תורשע ולא ויה םא ןיבו - הלועפל תאצלו
.תואבה תורושב גישהל הווקמ ינא םתואו ,תונורתי וזה הנוכתל

וא דחא דספה ירחא הזירק לבקל וונל רוסאש, הנועה תליחתב יתרמא ימצעב ינא, ןוכנ
רתוי הצובקה לש יפואהו קחשמה תרוצ לע טיבהל שיו, (השולש וליפא ,בוט) םיינש
ועיגי רבכ תוריפה, ןונגסהו יפואה ואובי םדוק. העיקבה איה םירעש המכ רשאמ
.יתיאר םג םעפה -יתעמש רקיעב םהב םימדוקה םירוזחמל דוגינבש אלא .םהיתובקעב

ןכתיי טלחהבו ,33-ה הקדהמ קר ביבא לת לעופה דגנ קחשמה תא יתיארש ןייצל יואר
סחייתהל אופא יל ושרה .סניקסיינו ףיורק לש דנלוה ומכ ר"תיב הקחיש עגרה ותואל דעש
ררועמ- (תירבעב) םילימ יתשב ר"תיב לש קחשמה תא םכסלו יתיאר ןכש תוקדל קר
.יטתאפ- (תיזעולב) תחא הלימב וא, םימחר

קחשת איה םא. ליעגמ הקחיש אקווד (ןטשק רורד הנמאמ תעדל דוגינב) קיטסלפ לעופה
וליפא ץלחל חילצת םא דאמ קפוסמ ינא, הלבטה לש ןוילעה יצחהמ הצובק לכ לומ הככ
1:0 לש האצות ,הקחיש ר"תיב הבש הרוצב. קרפל ךירצ היה םויה לש ר"תיב תא. וקית
.ןייפנרוק לש תילנמונפ תלוכי ללגב קר תירשפא תויהל הכירצ התיה םיעבשה הקדה דע
ביבא לת לעופה התייה וז ...ןפוד אצוי והשמ אל ךא, הער אל העפוה ןתנ ןכא קיציא
ךות הדשה זכרמ לע ץחלו רוחאל תוסנכתהב ןורתיה לע הרמשו ינדחפ לגרודכ הקחישש
דגנ םיקחשמ אל הככ. קחשמה םויס תארקל תחא םעפ וחילצה םגש, הציקע תונויסינ ידכ
ומכ, ביבא לת לעופה לבא. םויה לש ר"תיב תמגודכ, םינומ המכ ךממ השלחש הצובק
תוצובק לומש המינפה אל ןיידע, הלש יטקטה לגרודכל דובכה לכ םע, ביבא לת לעופה
קשחה תא איצומו החוד הז, הרקמ לכבו...קחשמ קונחלו לוג בונגל המכוח אל הז, תושלח
.תקחשמ התוא תוארל

בולע טושפ היה הזש ךכל ןווכתמ ינא םימחר ררועמ קחשמ רמוא ינאשכ. ר"תיבל רוזחנ
שולש עברא ריבעהל םוקמבו, ולש רעשהמ רטמ 20 רודכ לבקמ ןגמ ךיא, לשמל תוארל
הפקתה תונבלו שרגמה זכרמ רוזאל רובעל פוהו ירוחאה רשקהו םלבה םע תוריסמ
אוה ,(םירסח תעכ ץחלה תא ועציבש םינקחשהש ןכיה) םיפגאהמ וא עצמאהמ תילמרונ
ינקחש ינשל ןתונ אוהש ידכ ךות םלבל הרוחא ריזחמ זאו הלאמש ררדכמ, הנימי ררדכמ
ינש לש ץחל רובשל ונל השקש םישלח ךכ לכ ונחנא...תמאב ונ !ותוא ץוחלל לעופה
?...בירי ינקחש

רסוח היה ךחוגמ רתוי דועש המו תוקיודמ אל ךכ לכ ויה עצמאה לוגיעמ לחה תוריסמה
םיסנמ םהו, םינקחש ינש ןיב רבוע בירי ןקחש. םילואפ עצבל ר"תיב ינקחש לש תלוכיה
ונחלצה אל לכסותמ לגרודכ וליפא? הרוק המ...ותוא ליפהל םיחילצמ אל טושפו םיסנמו
רמוא ןהכ ילא תא עומשל. אכדמ הז? תמאהו. ונלבק ישוקב םיבוהצ וליפא, ברעה קחשל
שי... תמאב...תובושת ונל ונתיו ואוביש םינקחש המכ דועל םיכחמ ונחנאש קחשמ ירחא
ילא םג .הזב ןימאהל וליחתתו הככ בושחל וליחתת. הדוקנ. הדמע לכב םיבוט םינקחש ונל
וליחתיש שארל בוט בוט םלוכל סינכה אוהש ירחא קרו, הלחתהב ןטק ןפצוח היה הנחוא
אל םהש וניבה םינקחש ,הז תא תושעל םילוכי םהש ןיבהל וליחתיו םמצעב ןימאהל
וטעביו ומוקי םמצעב םה םא קרש ןיבהל םיכירצ ר"תיב ינקחש .דחא ףאמ תובוט םיכירצ
.םהלש למעל רכש תצק תוארל וליחתי םה יזא, תחתב ביריל

הקיבוקמ ץוח, ולזלז וא וסינ אל םהש רמול ןגוה אל טושפ ;וסינ םויה לש םינקחשהמ קלח
, יוטיבה לע יל וחלסתו, הארנ הז לבא, וסינ םהמ המכ ,ןכ .םמעושמ קנט הזיא ומכ הארנש
םיעדוי לעופהו, רטמ יצח הבוגב רעוש םע קחשל התלע ר"תיב וליאכ. םילבגומ םה וליאכ
םייחב רעושהו ,רטמ ינש לש הבוגב הזה רעושל טועבל קר אלא קחשמ תטיש ךירצ אלש
התייה םויה ר"תיב- ןוקית? םימחר תררועמ םויה התייה ר"תיב. דמג אוה המל עיגי אל
לוכי םהמ והשימש עגרל םינימאמ אל םמצע םינקחשה וליאכ. תילטנמ הדמג. הדמג
הזו ,סיסקובאמ רתוי קזח לקתל וא קפאמ בוט רתוי רוסמל, ילילבמ רהמ רתוי ץורל
דאמ םויה, יתעדל ר"תיבו, תוחנ תמאב התאש ןימאהל רוסא, םידיספמשכ םג. בוצע
רמולו עודי םודא דהואמ אקווד טטצל יל ישרת, ילש הפי ר"תיב. הלש תותיחנב הנימאמ
". ךל המדנ קר הזו, ךלש שארב הז- "ךל

תא ןמזה לכ זיזהל, סיסקובא יסוי לש השדח אלהו הנוגמה העפותה לע הנורחא הלימו
? המ םיעדוי. טפושה לש תמלוה הבוגת אלל, תויהל ךירצ תמאב אוהש הפיאמ רודכה
תא חקייש? רתוומ אוה המל, רודכה תא םירהל רומאש ןקחשה לבא, קותשי טפושהש
סיסקובאש, ןבצעתי טפושהש, ןאגלב השעיש, םיזגיש, המידק רטמ םירשע רודכה
לש וזה הנוגמה גהנמה לע ורבדי םינותיעה לכ ירחא םויש, המוהמ היהתש, ןבצעתי
לע שארב תצק ול ןתייש והשימ אובי ר"תיבמ אקוודש םיאתמ יכה, סיסקובא
?אל, ולש תוחודהו תונטקה תויצקובורפה

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  וידניא
  הליחכ דוהא
היטע יקימ רקלט רפוע
  םלסמא דוד
  היטע יקימ
ןוטיב השמ ויר-לד
ןהכ ןולא בוקינסלט
  רהוז קיציא
  ירדא ריפכ
  הקיבוק

[Man of the match]
םא ר"תיב הטבלתה םלש שדוח
אוהש ורמא .הליחכ תא םיתחהל
םוקמ ול ןיאש וריכזה ,יטיאו ןקז
- תיתחת תצובק - הדוהי ינבב
השולשל הזוח ותיא תושעל וסינו
הפחד הדוהי ינב םייתניב .םישדח
היה הליחכו ,הישילש ר"תיבל
.םויה קחשמב ר"תיבב ןייטצמה