[Beitar Jeruslem league games 2002/2003]


(תורבעה ללוכ) 0:7 דטיינוי רטס'צנמ - ר"תיב
7 רוזחמ


רקוטסור ןורי לש וטע ירפמ קחשמה חוויד ללוכ

,תודידיה יברדל יתכלה ,ץיקה לכ ר"תיב ירחא יתפדרש ירחא - רבמבונב 2 ,ידט ןוידטצא
םישל יתטלחה ,עבש ראבב יתיכבו ידטב תורעש יתטרמ ,הינתנב יתעזה ,אבס רפכל יתעסנ
,דטיינוי רטס'צנמ תא הסיבהש הצובקה דגנ היופצה הלפשהה ינפל םוי .םירוסייל ץק
לע ועמש אל ובש םוקמ ,םיפלאה ימורמב ירויצו ןטק רפכל יתוא חקלש סוטמ לע יתילע
.הניבג לש םש ומכ עמשנ "הקיבוק"ו וידנא
,דהוא אלש ימ .0:4 הפיח יבכמ תא החצינ ר"תיב .העומשה ינזואל העיגה הלק העש ינפל
םיעגרה תא בושו בוש רזחשמ ,בלה תא לכוא ,אטח לע הכמ ינאש יאדווב בשוח
דחאל ךרדב ,התיבה רוזחלו יתובקע לע בוסל יתלוכי ןהב תודוקנה לכ תא ,הסיטה ינפלש
.ידטב רתויב םילודגה םיירוטסיהה םיעגרה
.רעצ לש תחא הפיט וישכע יב ןיאש םיעדוי ,הצובקל הבהא לש המעט תא םיעדויש םישנא
עדוי יניא - רשע דחאל עידצמ ינא ,ךרד אל ךרדב ,רבוחמ ינא ובש טנרטניאה הפק יקמעמ
םיטרפה הלא .ןופצהמ ריהיהו רישעה ןודעומה תא םויה ושתכש - םה ימ וליפא
:קחשמה לע טקלל יתחלצהש
.הקוחרה תינמיה הניפל טעובו ודאנב תא רבועש הקיבוק לש לודג עצבמ :26 הקד
.רעשל רטמ 25-מ הרוי הקיבוק :37 הקד
רהוז קיציא לש בבוסמ ןרק רודכ רעשל טימשמ טאווא ודוד :70 הקד
.המינפ רטמ 20-מ טעוב וידניא :90 הקד

,ר"תיב הללאי

דוד

ךמוקמ .ןמלטנ'גו רעוש ,טאווא ודודל ,בל ברקמ ,הלודג תיר"תיב הדות :יתחכש רקיע
.בייט ןתיא ללוהמה קידצה דיל ,הליהתה לכיהב חטבומ

רקוטסור ןורי / ידטב הגיגח

םילפלפ תיקש לקוש אוהש ךות הדוהי הנחמב רנויטסבה יתוא לאש "רחמ לבקנ המכ זא"
.בצעב ל"נה ךייח "?אה ,ימיטפוא" .יתינע שולש ?החוקלל
איה יכ רעשל יתוא האיבה הפיח לש תיעבטה תופייעה םע דחי סטואטו'ז לש יופצה ונורסח ןכאו
טפשמהו םלח אל ר"תיב ידהואבש ימיטפואה םג הזמ תוחפ לע .דבלב םירעש השלש עיקבת
ומכ ונחנא" :תרחבנה לע רבעב רמאנש ףרש המלש לש הז היה םילשוריב עובשה רתויב ץופנה
."המכ םיעדוי אל קר -לבקל םיכלוהש םיעדוי -התנותח םויב הלכ
הפיח תא תוארל םקלח -ידט ןוידטצאל תאז לכב םמצע וחירטה םיבוהצ םיטסיכוזמ 5000 כ
והשמ ונתיש ילארשי יל וארתו לבקל םיכלוהש ועמש יכ םקלחו יונמ םהל שי יכ םקלח ,תללוהמה
תא החיכוהש הבוהצה הרובחהמ אל חטב ,הפיצ אל שיא לגרודכ קחשמל .חקיי אלו םניחב
"טסב 'גרו'ג" ןנער לש ובוליש היה םויה הב דיחיה יונישה רשאו םימדוקה תועובשב התובילע
רזח ,רקלט רפוע ,ןמאמה לש וביבח םג .ויר לד "הנודרמ" ולבפ לש ומוקמב ,בכרהב יערד
ישממ יוכיסש ךכ ןרוק ינד היה קחשמה ופוש -קיפסמ אלהז םאו ויה אל תויפיצ םושש ךכ בכרהל
הכזו תופולאה תגילב הנוחצנ לע הפיח תא ךרבל ידמ בר סומינב חרט וליפא זורכהו ונל היה אל
.ועמשנ אלו טעמכ םינקחשה רבעל תוללק וליפא ךכל רבעמ .להקה לש תוקדצומ זוב תוקירשל
םלהה -טווא לומ ןיוצמ החיגנ בצמל עיגמ רקלט רפועו תוינש םישולש ורבע אל ?ועמשיש המלו
ונקפסה אל דוע .ביריה לש 61 ה תבחר תא ריכמ ללכב רקלטש הדבועה םצעמ היה ידטב
רבכ 12 ה הקדבו .תחא דועו ר"תיבל הנושאר ןרקו .ירדא ריפכ לש הטיעב האבו ששואתהל
יבשוי .תוניוצמ תויונמדזה יתש דועו ,םיזגהל ךירצ אל ,תונרקב ,ר"תיבל 0-4 האצותה התייה
דבאתמה תויהל רזח הליחכ ,הנגהל דרי רהוז קיציאשכ המהדתב םהיניע תא ופשפש םיעיציה
.הז רחא הזב הפיח ינקחש תא רפרפ רקלטו רכומה יעישה
לחהו רקלטמ רודכ לביק הקיבוק .םילשורי ר"תיב תאז לכב תאזש הצובקה התארה 25 ה הקדב
השוע אוה המ" רמול תקפסהש ינפל דוע .טווא לש ורעשמ 'מ 25 כ ןקחש רובעל תוסנלו ררדכל
רודכה תא ץענו הרידא לגר הקיבוק ףינה "הבחרה ךותב רודכ לבקל סנכנ אל אוה המל -םש
.ררועתה יברעמה עיציה וליפא הירחאש תאזבו ידטב םלה ררתשה היינשל .טווא לש ורעשב קומע
?ןימאמ היה ימ .ר"תיב תבוטל קדצומ רעש דועו יתובר רעש
לש רעשה ומכ טעמכ .קוחרמ ץיצפהל ינלופה ךישמה 37-ה הקדב .אל ןיידע הקיבוק ?םתעגרנ
.קנע "היוללה" לברא םרוימ טחסש 0-2-ו הרידא הטיעב -רטמ 25 :רטס'צנמ לומ סטואטו'ז
צ"לשאר תא החצינ הינתנ .םימלוח אל ונחנאש חכווהל ידכ ונמצע תא ונטבצ ןיידע תיצחמב
םתוא עיגרה ילאירה להקה בור .דנל רפוסב אבה עובש לע בושחל ולחה רבכ םימיטפואה ינושארו
.תרחא הפיח הלעת היינשה תיצחמלש תותיא קר איה 45-ה הקדב ובוקעי לש תונמדזההש הנעטב
הליחתה הפיחו ובוקעי דצל ןהכ יפר תא סינכה םוש .הבוט תוחפ דוע -תרחא התלע תמאב איהו
יחרזמ ןתיא .טקש היה וידניא .וקהמ רודכ ליצה הליחכ .םוקמ לכב ויה םיבוהצה לבא ףוקתל תצק
תא רבע ,הבחרל ץרפ 57-ה הקדב ?רהוז קיציאו .בוט קחשמ ןתנ יערד ןנער וליפא .ןימימ ץרפ
.טפושה היה ןרוק ינד ,םכריכזהל ?לדנפ .טווא ודוד י"ע תוילטורבב לשכוהו הנגהה לכ
ףדוה טווא ,בבוסמ ליגרכ רהוז .ר"תיב לש המכ עדוי ימ ןרק .רהוז לש המקנה העיגה 72-הקד
םינתונ היזיולטהו זורכה .תשרב תיפוס רודכה תא ץעונ רקלט .הצוחה איצומ דיימו רעשה ךותל
.םמוד ,םעפה ינופצה עיציב קנעה קוריה שוגהו ידטב הגיגח .0 הפיח ,3 ר"תיב .רהוזל רעשה תא

.םיבוטה םימיב ומכ שממ .ידטב "הלוא" תואירק ולחה ןוסקילמ לש ותסינכ םע ,80-ה הקדב
5 ףיסוהל טילחה ןרוק ינד .הרומג התארנ רבכ הפיח .תויועשעתשה ,דצל דצמ רודכ תורבעה
ףוס .0-4 ,טעב ,סנכנ וידניא .ביריה תבחר תא ריכהל ולש תונמדזהה תא וידניאל תתל ידכ תוקד
.תופילא ונחקל וליאכ ידטב תוגיגחו רופיס
םכל עיגמ אל"ש םינקחשה רבעל ינצחש טלש יחרזמב ופינהש םישנא םתוא .ףוריטב היה להקה
- הארתש וניצרש ומכ ,תינשקע ,תמחול ר"תיב וניאר ףוס ףוס .םיימשה בל דע להצ "ונומכ להק
.תחצנמ םג ףוסבו
אבה עובשב רבכ .הגילה ךשמה לע הזה ןוחצינה לש תוכלשהה ללכב םא הנייהת המ תעדל השק
אל תיתחת תצובק ףא ,השק ןיידע וניבצמ םא םג ,ןכש המ .ןושארב דאמ בושח קחשמ הכחמ
תא תויחל ונל ונת ?םויה לש הפיח יבכמ תא סיבהל - תאז דבלמו הפיח לע ןוחצינ ןובשחב האיבמ
.תואיצמל רוזחל ןמז קיפסמ ונל היהי דוע - עגרה

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  וידניא
  הליחכ דוהא
  יחרזמ ןתיא
  םלסמא דוד
  רקלט רפוע
  יערד ןנער
היטע יקימ בוקינסלט
ןוסקילמ רהוז קיציא
  ירדא ריפכ
השמ ימולש הקיבוק