[Beitar Jeruslem league games 2002/2003]


לוגל םילקש 22.5
8 רוזחמ


םכלזמ לזמתה םא) לייח/רענל 45 ,רגובמל לקש 90 - רבמבונב 9 ,דנלרפוסה ןוידטצא
הלא .(םילזומה םיסיטרכה לש תואיצמה ירקי םיקתועה 300 ךותמ דחא לע די חינהל
ףוגה תא םיביכרמש םיימוקמ םיאקיטילופו םינקסע םירשעכ לש דודג םויה הבגש םיריחמה
ר"תיב ןיבל תימוקמה הצובקה ןיב קחשמל הסינכ תרומת ,"צ"לשאר ינוריע תלהנה" יורקה
רתאב ןאכ םגו ,םיבר םידהוא לש םמעז תא עובשה ךשמב וררוע וללה םיריחמה .םילשורי
לע ןוחצינה ירחא םיר"תיבה תובהלתה לש יניצה לוצינה .קחשמה תא םירחהל םידהואל ונארק
תוחטבההו םירובידה לכ ירחא לבא ,ר"תיב לש להקה דצמ תצחומ הבוגתל יואר היה הפיח
,ןושארב ליבומ ןקסע - ןטיב דוד .דנלרפוסה לומש םיעיציב םיבוהצ 4000 תוחפל ועיפוה
ולש רומיהה .האנהב וידי תא ברעה ךכחמ - ולש םשה לצלצמש יפכ קוידב הארנש סופיטו
ריעמ יביטקיפה ןודעומה ידיל ולשלש םהש ףסכהו תושומנכ ולגתה ר"תיב ידהוא ,חלצ
.ר"תיב לע םהלש ץחומה ןוחצינה תובקעב םינקחשל תוימרפה תא ןממל ידכ שמשי ,םינוינקה
.דואמ םינטק ונאצי - דחאכ םידהואלו םינקחשל ןוכנ הזו - הטעמה ןושלב

להקה .ןהכ ילא לש ותונגב תומר תואירק עמשיהל ולחה ,ר"תיב הגפסש ישילשה רעשה ירחא
השק הקוצמב ר"תיב .ישונאו יופצ ןבומכ הזו ,רחמ ןומיאל עיגהל אלו התיבה תכלל ול קעצ
גיצנ) םויה קחשמב היהש ימש אלא .היעבה תא רותפת דחא שיא תפלחהש ןימאהל םיענו
םינקחש המכ לכ םדוק האר (ןטיב לש הרובחל לקש וליפא ונלשליש אל ,םניחב סנכנ רתאה
.תחקל קר םיכירצ ויה וירבחו ןמצלוה יש .טשוקמו זורא ,קחשמה תא ןושארל ושיגהש
רפוע .ביריל רקיעב רוסמל רהוז קיציאו םלסמא ,יערד ןנער ,וידניא ודיפקה קחשמה תליחתמ
.הליהבמ הניא ולש םידוביאה תקיטסיטטס אקוודש ךכ ,רודכה םע עגממ ענמנ טושפ רקלט
קיציאשכ ,הקיבוקו ירדא ריפכ ,בוקינסלט ,הליחכ ויה ר"תיבב ודבעש םידיחיה םינקחשה
םילוקיתב םילשכנ ,רודכ רחא רודכ םידיספמ ראשה דציכ םינוא רסוחב רוחאמ הפוצ ןייפנרוק
תאז רמוא אל ר"תיבב שיא .בירי ןקחש רוצעל לשוכ ןויסנ ירחא ץורל םיקיספמו םיטושפ
.ןהכ ילא תורטפתה/ירוטיפל איבהל םיסנמ םילשורי ר"תיב ינקחש לבא ,טוטיצל וא המלצמל
קחשמב .ןושארה בכרהה יצחמ רתוי לש ינלשרהו הפרנה קחשמל רחא ריבס רבסה םוש ןיא
,ר"תיב תא תחקל םיששוחש םינמאמה לכל םהלש תויוכיאה תא םינקחשה וארה הפיח דגנ
םילוקישה ויהי רשא ויהי .ןהכ ילאמ רטפיהל םהלש םיצמאמה (רסוח) תא וכישמה םה לומתאו
דעצל קודיצ ןיא - םינומיאב םתוא םיעטמ ןהכש לבסה תויהל לוכיש לככ קומע ,םהלש
ירוא םע םיעגמל םיזמר םויה ףילדהל הליחתה רבכש ,הלהנהה .הזה תוברתה רסחו בולעה
המצע לא רקיעב אובל הלוכי ,ר"תיבמ ותשירפ יבגל ןהכ ילא םע ןתמו אשמלו ןאילימלמ
תא ונמאממ חקול ,תוימרפ לש ךומנ ביכרמ םע םיזוח לע םינקחש םע םתוחש ימ :תונעטב
ךורכה יפסכה קזנהו קחשמה לגסמ ןקחש תאצוה - תעמשמ תטלשהל םיבושחה םילכה דחא
ריאשהל ךירצ ,קדצה ךרד לע לבא ,ןהכ ילא ירוטיפ תא ילוא בייחמ ישעמה ןויגהה .ךכב
.וניכה םהש רמה לישבתה תא םות דע לוכאל םינקחשל תתלו הצובקב ותוא

לש תנייוצמ החיגנמ ,הנושארה תיצחמב דחא רעש הגפס ר"תיב - תעדל םישקעתמ םתא םא
היה םיבוהצל .72 - 57 תוקדה ןיב ןייפנרוק לש תשרל ועיגה םירודכ השולש דוע .גבס השמ
.ארונ היה - ץרמנ רוציקבו ,קחשמה לכב דחא בוט העקבה בצמ

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  וידניא
  הליחכ דוהא
  יחרזמ ןתיא
היטע יקימ םלסמא דוד
השמ ימולש רקלט רפוע
  יערד ןנער
  בוקינסלט
ןוסקילמ רהוז קיציא
  ירדא ריפכ
  הקיבוק