תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2002 רבוטקוא
ןבל-לוחכ-בוהצ
רבוטקואב 22
הנשמ רעוש
שדח
רבוטקואב 11
ירגינ ץולח
ר"תיבב ןחבנ
רבוטקואב 1
ןיידע ירבג
תודחאתהה ר"וי
[Guess why they're laughing]
.2004 ורוי רינרוטל םייוכיסה טועמו ךוראה עסמל שדוחה תאצוי לארשי תרחבנ
םיקחשמו תפרצל יאנת אלל םידספה ,ןיסירפקו הטלמ לע םייופצ תונחצנ :טירפתב
- חוניקל .הינבולס דגנ ("ילארשיה לגרודכה תודלותב רתויב םיבושחה") םיילרוג
המכ דועו תרושקתב םיירזכא םימוכיס - ןורחאה רושעה ןויסנ יפ לע תוחפל
.ןוצר יבא לש סרא יפטונ םירמאמ
טעמכ תויהל תונורחאה םינשב וכפה תרחבנה יקחשמ ,םיבר ר"תיב ידהוא תניחבמ
תוברועמ הברה אל לבא יללכ ןיינע וב ונל שיש קוסיע ןימ ,ץוח תושדח רדגב
תוחפל דחא הרונמ ןקחש ילב לבא ,'וכו 'וכו ונלוכ לש איה תרחבנה ,ןוכנ .תישגר
לש טקל ןימ תויהל טנרג לש הרובחה תכפוה - לספסה לע וליפא - לגסב
סחיהש אלא ,רבעשל םיר"תיב המכ םש שי .ביבא לתו הפיחב םיליבומה םינקחשה
ףוסוי) יולג בועת ןיבל (יזרח ןולאו ודאנב) המודר הביח ןיב ענ הלא לכל ונלש
ןולא ,ןופיפעה היה םיימואלה םידמה תא שבלש ןורחאה ר"תיב ןקחש .(סיסק-ובא
.ונתיאמ והשימ גציי רעייאב יצנב לש ויחופיט ןבש רמול השקו ,יחרזמ
אלו ןנכתל השקש והשמ אוה עיבג ,ר"תיב רובע ןובשחב הנשה האב אל תופילא
- תרחבנל ידטמ עיגיש תוחפל דחא ןקחש לבא ,הפוריאב םוקמ ונל ןתיי המ רורב
.הנשה ןהכ ילאו ר"תיב לש לודגה גשיהה תויהל לוכי הז
םיקחשמ תואצות
תופולאה תגיל
הגילה יקחשמ
רבוטקואב 26
0:2 םילשורי ר"תיב - עבש ראב לעופה
רבוטקואב 19
3:1 הווקת חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
ויר-לד ולבפ - ר"תיבל
רבוטקואב 3
0:2 ר"תיב - ביבא-לת לעופה
וטוטה עיבג

ת ו ש ד ח
םויה הרשיא תיביצקתה הרקבה - רבוטקואב 23 ,םילשורי
,ןולוח םירירפצ לש הרעוש ,יליווז ודוד לש ותרבעה תא
.םילשורי ר"תיבל
[Item!]


הלחה ,ר"תיב ןמאמ לש ותשירד יפ לע - רבוטקואב 11 ,םילשורי
םויה .םייקה לגסה תא קזחל םידמעומה םינקחש ןוחבל הצובקה
היה השק .23 ןב ,האוגוגוא וקיש ירגינה ץולחה ןגו תיבב ןחבנ
ןיבל הקומע הבזכא ןיב וענ תועדהו ןומיאב ותלוכימ םשרתהל
השפת ןומיאב בלה תמושת תיברמ תא .תגייוסמ ןוצר תועיבש
ריאמ ןיבל ,"תויראה בוג" ירבח םבור ,םידהוא 40-כ ןיב תירקת
,ןומיאה שרגמ ךות לא וסנכנ םידהוא המכ .הצובקה ר"וי ל'גינפ
םיפודיגו תוקעצ ךות הקזחא שיא ידי לע םקוליסל ליבוהש המ
דועב ,קבאמה תא םילסהל םיחיטבמ םידהואה .ל'גינפ לש ודיצמ
.ידטל הסינכה תא םהמ עונמל הסניש עידוה ל'גינפש
[Item!]