םילשורי ר"תיב
רעונה תואצות

1999 רבמצדב 6 / ץרפ לט

תורעה םיעיקבמ האצות דגנ ר"תיב
תא רשיא אל טפושה
ןגו תיבב שרגמה
- - - רעונ
תא רשיא אל טפושה
ןגו תיבב שרגמה
- ­ ­ 'א םירענ
עיבג יול יבש ,ירירח יתנ ,השמ ןמרקוצ ,באוד .י 1:4 ש"ב ר"תיב 'ב םירענ
עיבג ןוה יש,(2) יחרפ רואיל,(2) ןייכרוב םריבא 1:5 דול לגרודכ ןודעומ 'ג םירענ
עיבג ימצע ,ןהד ירמוע ,ומ'ג ירמוד ,ףירקלא רורד 0:4 ארב רפכ לעופה 'א םידלי
תיטמוטוא ולע - עיבג - ­ ­ 'ב םידלי
עיבג יחרזמ יש 3:1 א"ת יבכמ 'ג םידלי
עיבג גבס זוע ,ןואג רינ ןור ,שייע יטומ 1:3 ןועמש ינב יקסניטוב'ז 'ב םידלי
עיבג שוגובא ףסוי ,(2) םהרבא ןור ,(3)םלסמא דוד 3
ארזע ןב,יחרזמ יטומ ,ונאיצרמ יש
1:9 א"ת ר"תיב יקסניטוב'ז 'ג םידלי
- יקסבוזרב לט,הכלמ ןדע,דבוע דאיל 3:3 דודשא ינוריע 'א םורט םידלי
- דגלא לבוי ,יש דג ,הליחכ ןב 22:3 ןולקשא לעופה 'ב םורט םידלי

ריכזמ) סיינרא קילומשל תודואל ינוצרב
תואצותה תא עובש לכ ונל רסומש (רעונה תקלחמ