11/10/1942 ,םילשורי דילי
1972 זאמ (תופיצרב אל) הצובקה ר"וי
1990 זאמ תופיצרב דיקפתב שמשמ
שדד השמ [Left
Banner]
הצובקה ר"ויראשו םיאקיטילופ ,םינקסע שוחבל םיגהונ לגרודכה תחלקב
םהיכרצל תיתרושקתה הפישחה תא לצנל םיסנמה םיטנסרטניא
אוצמל ןנערמו עיתפמ ,וזה היסומלרדנאה עקר לע .םיישיאה
.הרומתל תופצל ילבמ ,םילשורי ר"תיבל ןיטולחל רסמתמה ,םדא
הצובקה ר"ויכ שמיש שדד.הצובקה שאר -בשוי ,שדד השמ והז
1990-ב .םייטרפה ויקסעל הנפתה ןכמ רחאלו ,תובר םינש ךשמב
חיטבהו ,תיצראה הגילל התדירי רחאל ,הצובקה תא להנל שדד רזח
ךותב .םילודגה הימיל ר"תיב תא ריזחהל םילכסותמה םידהואל
הנשב תופילאב התכז ,תימואלה הגילל הצובקה הבש תחא הנוע
העובק תרמצ תצובקל הכפה זאמ ופלחש םינשה ששבו ןכמ רחאלש
וללה םיאלפנה םיגשיהה לכ ירוחאמ .תפסונ תופילאב התכז ףאו
םדא קר דמוע הדימרפה שארב ךא ,םישנא לש אלפנ תווצ דמוע
.ומצע שדד השמ והזו ,דחא

ויתובהא יתשל וייח תא שידקה ,הדילמו ןטבמ ימלשורי ,שדד
םינש ךשמב להינ שדד .םילשורי ר"תיבו עונלוק -תולודגה
החמומל בשחנ אוה םויה דעו ,ריעב הלודגה עונלוקה יתב תשר תא
תונמואה תודלותל םייתש לע תכלהמ הידפולקיצנאלו עונלוקל
הטורפ ךסח תוכורא םינש ךשמבו םילשוריב לדגש ימכ .תיעיבשה
,םילשורי ר"תיב יקחשמלו ,עונלוקב םיטרסל סנכהל ידכ הטורפל
.םילודגה ויתומולח ינש תא םישגהל רבד לש ופוסב שדד חילצה

ר"תיבב לוהינהש ךכ לע תרוקיב שדד יפלכ התנפוה תחא אל
,לשמל ביבא -לת יבכמב גוהנה לוהינה תמגוד ,ינעוצקמ וניא
תילנמונפה ותחלצה רואל, ךרע תרסחו הטועפל תכפוה וז הנעט םלוא
ר"תיב לש תיתנוכשה הצובקה תא ךופהל ,ולש וכרדב ,שדד לש
ששחה הלעומ ץיק ידמ .לארשי תנידמ לש לגרודכה תיירפמיאל
הנותנ םהב םיילכלכה םיישקה בקע הניפסה תא שדד שוטני אמש
הצובקה תא בוזעיש תחא אל ריהבה ומצע שדד םלוא ,הצובקה
תא ריקפהל ותעדב ןיאשו ,ןזואמ ילכלכ בצמב היהת רשאכ קר
םיעיציל ובשש ,ר"תיב ידהוא םג .המותי הריאשהלו הצובקה
,תונורחאה םינשב הצובקה לש תשדוחמה התחלצה תובקעב םהינומהב
,הצובקל ותמורתו ותוריסמ לע שדדל הדות ריקוהל םיעדוי
.הצובקה לש תיב קחשמ לכ םע ללה ירישב וינפ לבקל םיגהונו
םתיא עיגהלו םינקחש םע ןתמו אשמ להנל ותלוכי ,ןכ-ומכ
תיארנ הנש ידמ .ריעב הדגאל הכפה ,ןוצר עיבשמ יפסכ םוכיסל
דימעהל החילצמ אלו הכלהכ הרגפה תא תלצנמ אלש ימכ ר"תיב
לש החיתפה תקירש םעש אצוי דימת םלוא ,יואר םינקחש לגס
תא ךפוהש םינקחש לגס אשדה רכ לע בצייתמ ןושארה קחשמה
דע חילצה שדד .םיראתה לכב הייכזל תיניצר תדמעומל ר"תיב
רטע ןבואר ,םלסמא דוד ,רהוז קיציא תא הצובקל איבהל הכ
לש םהיצמאמל תודוה הצובקל רזחש ,הנחוא ילא תא -ןבומכו
ןתינ הנש ידמו ,םיכלוהו םיאב שכרה ינקחש .וירבחו ר"ויה
לכ ךרואל ךא ,תושדח םינפ ןגו-תיבב םינומיאה שרגמב תוארל
ינקחשו הלהנהה ירבח לש םתרזעב ,שדד השמ הווהמ םינשה
.םילשורי ר"תיב תצובק לש הרדישה דומע תא ,םיקיתווה תיבה

תא בהואש ר"וי
םיבוטה םייחה
בלל חקול שדד[Beitar Separator]

November 25 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]