טרופס בתכ ,ןואיד ינור [Right Banner]

,"ןועידי ינור" םשל רתוי יוארה ,ןואיד ינור
הריירקה .םילשוריב םיקיתוה טרופסה יבתכמ אוה
ל"הצ-ילגב טרופס בתככ ,1976 תנשב הלחה ולש
דובעל ינור קיפסה זאמ .בירעמ ןותיעבו
.לארשיב םיבושחה תרושקתה ילכ לכב טעמכ
ימלשוריה ןומוקמה ךרד הרבע ולש הריירקה
ןועובשה ,(דסונ וב םויה ןמל) "ריעה לכ"
ןותיע דעו ,ןוצר יבא ךרעש "טרופסה םלוע"
ךישמה ליבקמב .םויכ דבוע אוה וב "ץראה"
אוה םינומשה תונשבשכ ,וידרב רדשל ןואיד
רודמ תא םיקה 1996-ב .(םויכ רדשמ אוה םש) לארשי לוקל רבוע
.חרוא בתככ רדשל ךישממ אוה וב "םילשורי לוק" לש טרופסה

תוצובקב ןקחשכ ,שרגמב אקווד לחה לגרודכל ןואיד ינור לש רשקה
אל ולש הריירקהש הארשכ .םילשורי לעופה לש רעונהו םידליה
ינור לש ויבא .תונותיעה ןוויכל הנפ ,תרגובה הצובקב ךשמית
לדגו דלונ ומצע אוהו ,1968 תנשב םילשורי לעופה ר"וי היה
תורמל .הצובקה לש םינומיאה שרגממ קחרה אל ,ןומטק תנוכשב
םיטנמיטנס םג ןואידל שי םילשורי לעופה תצובקל ול שיש הקיזה
ירוא ,יחרזמ יסוי ויה 70-ה תונשב וירבח ןכש ,ר"תיבל םיקזח
םינשב ר"תיב לש םילודגה היבכוכ ,ןמיונ ינדו ןאילימלמ
.ןכמ רחאלש
תודלותל ץראב דחא רפסמ אכמסה-רבל םויכ בשחנ ןואיד ינור
אוהשכ ,(האלהו םיעבשה תונשמ) ינרדומה ימלשוריה לגרודכה
תא דעית רשא קיתו ימלשורי ,יאבג ריאמ לש תרוסמה תא ךישממ
אוה והשלכ ןויכראב רזעהל ילבמ .הדסוויה ןימל ר"תיב תודלות
םיחכשנ םיקחשמ תודוא םייטסיטטס םינותנ ףולשל דימת ןוכנ
רעשה תא שבכ ימ םיחכוותמ "םיפורש"ה םידהואה דועב .רבעה ןמ
הרבענ ימ לע רפסל ןואיד לוכי ,1989-ב עיבגה רמגב ןושארה
ילא שבכ הירחאש ןאילימלמ לש ןישנוע תטיעבל הליבוהש הרבעה
.(םישקעתמ םתא םא ,הכלמ ימס) .1985-ב עיבגה רמגב רעש הנחוא