[Beitar Jerusalem Press Center]

2001 טסוגואב 19
םויה עידוה ,לגרודכל תודחאתהה דילש הרקבל תושרה ר"וי ,'ץיבוניבר ריאי
ותנווכ לע ןכו לקש ןוילמ ךסב תוברע לש ידיימ ןוערפ לע םילשורי ר"תיבל
ודקפוה ולא תויוברע .םילקש ןוילמ הרשע ךסב תויוברע הז שדוח ףוסב שממל
לש ךלהמה שרפתמ יבאז תצובקב .תמדוקה הנועה תליחתב יבאז תצובק יע
ר"תיב לש התעפוה תא עונמל תודחאתהה תנווכל ףסונ ןמיסכ 'ץיבוניבר
תודחאתהה בוריסל ךשמהב תאז .הצובקה קורפל איבהלו ,לעה תגילב םילשורי
תצובק יגיצנ .הבורקה םיקחשמה תנועל ר"תיב השיגהש ביצקתה תא רשאל
ואטבתה םינורחאה םיימויבש רחאל ,'ץיבוניבר לש ןורחאה ךלהמהמ ועפוה יבאז
אובל םתנווכ לע ,תרושקתה ילכב יול ירבג ר"ויה םשארבו תודחאתהה ישאר
לע םייאמש רבעה תובוח רבשמ לע רבגתהל הל עייסלו הצובקה תארקל
:תולוק ינשב תרבדמ תודחאתהה ,יבאז תצובק ישנא ירבדל .דקפתל התלוכי
תונעטה תא םויה החד גרווטנא יסוי .הצובקה ישארל רחאהו תרושקתל דחאה
יבאז תצובקש שיגדה גרווטנא .הצובקה תובוח ולדג הנורחאה הנועב וליאכ
ח"ש ןוילמ השימחו םירשעמ הלעמל הרבעש הנועה ךלהמב ר"תיבל המירזה
תובוח יבאז תצובק התסיכ ,ףסונב .ןודעומה לש ףטושה ןוערגה לכ תא התסיכו
תצובק .ר"תיבל םתסינכל המדקש הפוקתב ורצונש םילקש ינוילמ ךסב רבע
להנל לכוי אל שיא ,םייתימאה התומעה תובוח תופישח רחאלש השיגדמ יבאז
.הייעבל טלחומ ןורתפ ןתת תודחאתההש ילבמ םילשורי ר"תיב תא

2001 טסוגואב 16
הרקבל תושרה תעדוה םילשורי ר"תיב ידרשמב הלבקתה םויה
.רשוא אל הבורקה םיקחשמה תנועל הצובקה ביצקתש תיביצקת
הרקבה ךא ,ביצקתה רושיאל םימי העבש לש הכרא הנתינ
לש הבוגב תויוברע תלבקל התשירד לע תדמוע ןיידע תיביצקתה
התואש תוינידמה .רבע תובוח לשב ,תאז לכ .ח"ש ןוילמ םישולשכ
ךשמה תא תנכסמ תיביצקתה הרקבה תועצמאב תודחאתהה תטקונ
םיפצמ ונא .םילשורי ר"תיב לגורדכה תצובק לש ידיימה המויק
הרקבה ר"ויו ,יול ירבג רמ לגרודכל תודחאתהה ר"וי לש םעויסל
וטקנ אל הכ דע ונרעצל ךא ,ץיבוניבר ריאי ח"ור ,תיביצקתה
ךישמהל םילשורי ר"תיבל ורשפאיש םיכלהמב תודחאתההו הרקבה
דמוע ,ילארשיה לגרודכב ראפ ןודעומ ,םילשורי ר"תיב .םייקתהל
.תודחאתהה תודסומ דצמ תומיטאב לקתנו הריגס תנכס ינפב עגרכ

2001 טסוגואב 11
ןמאמלו יול םהרבאל םויה העידוה יבאז תצובק
תינכתל תינורקעה התמכסה לע יחרזמ יסוי
תעדוה יפל .הבורקה הנועל ושביגש תיעוצקמה
םלוא םיטרפ רפסמ דוע ןוחבל שי הצובקה
.הלהנהה לע םילבוקמ יחרזמ שביגש תונורקעה
םינקחש ףורצל תידיימ לועפל רשוא יחרזמל
.םיפסונ

22-כ לע הבורקה הנשב דומעי הצובקה ביצקת
םישרוד ןיידע הצובקה ילעב םלוא ,ח"ש ןוילמ
.הצובקה לע םיקיעמש רבעה תובוח תייעבל ןורתפ
סחייתהל תבייח לגרודכל תודחאתהה ,םהירבדל
תולודגה תועקשהה תורמל ,ובש ידרוסבאה בצמל
תרדוסמ הרוצב התוא להנל רשפא יא ,הצובקב
ורצונש תובוח איה ךכל הביסה .תיפסכ הניחבמ
.קייודמה םפקיה תא עדוי וניא שיאשו םינש ינפל
ר"תיבב וניינעתהש םישכורה לכ ,םילעבה ירבדל
םהלש השירדה ללגב רקיעב וגוסנ םילשורי
.עודי אל םפקיהש רבע תובוח ינפמ הנגהל

הייעב םילשורי ר"תיבל ןיא ,הלהנהה יגיצנ ירבדל
הנהנש ןייוצמ ןמאמ םויה הצובקל שי .תיעוצקמ
םינקחש לש ןיערגו ,םילעבה לש אלמ יוביגמ
תרמצב דובכב דדומתהל םילגוסמש םילועמ
םא ףסונ קוזיח ןוחבל םילעבה תנווכב .הגילה
א"ת יבכמ םג םינייצמ םה .הנועה ךלהמב שרדיי
המייסו תעלוצ הרוצב הרבעש הנועה תא החתפ
.םייפוריאה םילעפמל הסינכ סיטרכ םע התוא


2001 ינויב 26
[Not yet. Rosso] ראב לעופה יגיצנ םע השיגפ ומייק םילשורי ר"תיב יגיצנ
תליאשל העצה ר"תיבל השגוה השיגפה ךלהמב .עבש
,הרקמ לכב .הלבקתה אל העצהה .תחא הנועל וסור ינאבו'ג
יסוי ןמאמה םע םואיתב לבקתת הזכ ךלהמ לע הטלחה
הלאה םיאנתה ואלמתיש ירחא קר .ןקחשה תעידיבו ,יחרזמ
.תרושקתה תעידיל םירבדה ואבוי

2001 ינויב 12
,םילשורי "וראבוס" ר"תיב תלהנה םע ףותישב ,יבאז תצובק
םימוסרפה .2001/2002 תנועל תונכהה לש ןמוציעב תואצמנ
ביצקתה .הטעמה ןושלב ,םיקייודמ םניא הצובקה ביצקת אשונב
.לעה תגילב תרמצ תצובק לש םיטרדנטסב דמוע האבה הנועל
תקזחתמ הצובקה ףסונבו ץראב םיבוטהמ אוה םייקה לגסה
ךישמתו התיה םילשורי ר"תיב .ןמאמה תוצלמהל םאתהב
.ילארשיה לגרודכב תוליבומה תוצובקה ןיב תויהל

2001 ינויב 11
לש ןושארה שכרה ןקחש לע הידהואל רשבל האג םילשורי ר"תיב
ןזוא סירומ ץולחה לאשוה םויה .2001/2002 תנועל הצובקה
.תחא הנוע לש הפוקתל ןאש תיב לעופה תצובקמ (24)