םיאשונב תוכמסומ תובושת שקבל ולכות ובש רודמ - םילשורי ר"תיב לש ןובישמל םיאבה םיכורב
יפ לע םילעופ רשא ,הנשמ ירודמ השולש םכתושרל .ןתוא לבקל םג םימעפלו ,הצובקל םירושקה
:םימוד םיללכ
.םויב תחא הלאש רתויה לכל שיגהל ןתינ
.דימ תוקחמנ היקנ אל הפש וא הצאנ ירבד תוללוכה תולאש
לע תונעל יתמו םא םירחוב רתאה יחמומ .ללכב וא ,דימ הבושת תלבק חיטבמ וניא רודמה
.םכלש תולאשה
.םימיאתמה תובושתה ידומעב תומסרפתמ אלא ינורטקלא ראודב תוחלשנ ןניא תובושתה
יללכה ןובישמה
,הירוטסה יאשונב הצובקל תורושקה תולאש לע הנוע רתאה תווצ
.דועו הקיטקט ,היגולואידיא ,היווירט
[General Answering Service]
הלאש שגה  תובושתה דומע

וקה לע 1 רפסמ - ןייפנרוק קיציא

רשקב אצמנ רשא לארשיב ןושארה ןקחשה אוה ןטפקהו הצובקה רעוש
.ויצירעמ תליהק םע רישי
[Itzik Kornfein on the line]
הלאש שגה  תובושתה דומע

רתאה בר - ארתאד ארמ

תויגוס רוריבל תבותכ וישכע שי לארשיב רתויב םייתרוסמה םידהואל
ימלוע שודיח דוע .םידהוא םהש הצובקב תורושקה תוינרותו תויתכלה
.ר"תיב לש רתאב
[Beitar's Online Rabbi]
הלאש שגה  תובושתה דומע