(לגרודכ) םילשורי לעופה לש טנרטניאה רתא

התלעוה וליא םש םוליעב ראשיהל שקבמ היהש דהואמ בתכמ יתלביק 98 ץיקב
,בתכ אוה ,"םילשורי לעופה לש רתאב הרוק המ הארת" .וינפב תורשפאה
תועדוה אלמ דומעל יתוא האיבה קנילה לע הציחל ."רפס-תיב ונל ושע"
תוארהל הצר בתוכה - החידבב רבודמש ימותל יתבשחו ,תרשה לש האיגש
ןיא טנרטניא רתא וליפאש ,ךכ ידכ דע תיטתפ תינוריעה הביריהש יל
דע ,תועובש המכ ךשמל ןינעהמ יתחכש .םירהל םילגוסמ הלש םידהואה
לש רתאל בוש סחייתהש םילשורי לעופה דהוא לש ובתכמ ונילא עיגהש
,חבושמ האירק רמוח לש ץברמ תולגל יתמהדנו ,בוש יתיסינ .ותצובק
.תימצע הינוריא טעמ אלו רומוה שודג
ובש םוקמב שקבתמש ימוקה טנמלאל רבעמ
קינלטסוק (?) ףזוי ,הלוג רימא םה הצרעהה יאשומ
םידומע לעופה לש רתאב אוצמל רשפא ,הנוי רוטקיו-ו
היגולואידיא ומכ םיאשונ לע ,םתוירורהסב םיקתרמ
םיעוגעגו תיתוברת העפותכ לגרודכ תדהא ,תיטסיסקרמ
רתאהמ דבכנ קלח .1973-ב הצובקה התכז וב עיבגל
- וניפלכ האנשו זוב ייוטיבל שדקומ לעופה לש
,ואלפתת לא .ונתצובק יפלכו - םילשורי ר"תיב ידהוא
םייגברונ םיגייד תרובח לש המשב םש ולקתת םא ,לשמל
,ןכ םא ,יאדכ ר"תיב ידהואל .תחא םעפמ רתוי
ידכ ר"תיב לש םיראתה דומע לש קתועב דייטצהל
תויסראב םיבותכ םבורש - הלאה עלבה ירבדמ עונמל
תינכט הניחבמ .םחור בצמ תא ריכעהל - בל תבוש
אלו תוחנ (וזה הצלמהה תביתכ ןמזל ןוכנ) רתאה
העפותב בטיה תבלתשמ תאזה תערגמה לבא ,שטולמ
תכחוגמ הצובק - (לגרודכ) םילשורי לעופה היורקה
.םיקיחצמ םידהואו

רתאה לש ותבותכ - רואיתהמ שאייתה אלש ימל