דוודמ לאכימ לש ינורטקלאה ראודה תמישר

ינורטקלא ראוד עובש ידמ חלוש ,הפיחמ לגרודכ דהוא ,דוודמ לאכימ
עיגמ בתכמה .תיצראה הגילהו תימואלה הגילה תואצות םוכיס םע
קייודמו אלמ טורפ ליכמו םייתסמ ןורחאה קחשמהש ירחא תורופס תועש
.אבה רוזחמה יקחשמו םירעשה ךלמ תלבט ,םיעיקבמה ,תואצותה לש
םיימואלניב םיקחשמו תרחבנה יקחשמ לע םיחוויד םג חלוש דוודמ
.תוילארשיה תוצובק לש

ימל םיילאידיא םה ןכלו תילגנאה הפשב םה דוודמ לש םיחווידה
.תירבע הכימת אלל בשחמב שמתשמו הרצק הפוקתל ל"וחב אצמנש
םישוע ,netscape וא hotbot ומכ ימואלניב קפס לצא ןובשח םיחתופ
.םלועב םוקמ לכמ הגילב הרק המ םיארוקו הצופתה תמישרל יונימ

:האבה תבותכל ינורטקלא ראוד וחלש ,םשרהל ידכ
medya@netvision.net.il

.דוודמ לש ילארשיה לגרודכה רתאב ורקב ,וז תונמדזהב