שוג ובאב (ירקוש-ובא) רפכה תדעסמ


(לאמשמ) ירקוש ובא

ךירצש עדוי שוג-ובא רפכב תודעסמה תא ריכמש ימ
"ירקוש-ובא" םשה תא תואשונה תודעסמהמ הזיאל םג ןייצל
תונייוצמ תודעסמה יתש ,השעמל .םינווכתמ ונחנא
.רפכה בלב תאצמנש וזל תסחייתמ וזה הצלמהה לבא

ירקוש-ובא לצא טירפתה ,שוג-ובאב תורחא תודעסמל דוגינב
המכ ,החבסמ ,הניחט ,לופ ,סומוח .דואמ םצמוצמ
,סומוחה לבא ,םיעט לכה .הבוקו םיליצח יגוס
םוש ,סומוח ירגרג םע המח הניחט) החבסמהו לופה
ץוחמש הבחרה דרומב םירטמ המכ .םילועמ (ןומילו
תוגוע לש רחבמ הבו רפכה תיקתממ תאצמנ הדעסמל
הצורש ימל .הפאנכה ןשארבו תונייוצמ תויברע
יאדכ םיזוגאו םירמת יולימב תורדהנ לומעמ תויגוע
.(הפמ ואר) דואד-ובא לש הירוטידנוקה תא שפחל

הינח םוקמ אוצמל השקו ץצופמ רפכה תבש ימיב
םינומיאה ינש ןיב ,ישילש םויב לבא ,יונפ ןחלוש וא
תוקד שמח קר אצמנה רפכל ץופקל יאדכ ,ר"תיב לש
םירוס םיתיז ,םח לפאלפ לוכאל ,םילשורימ העיסנ
לבוטה חומינ סומוח םע תוירט תותיפו םירירמ
.רוהט תיז ןמשב