"ביבא-לת" ןותיעב ל"גס לארא לש תובתכה ןויכרא

תרטעמה תונמואהמ תימגוד
.ל"גס לש ויתובתכ תא
רע דודןונמא: רויצ
רוחבל לוכי היה אלש ,"ביבא-לת" ןותיע לש רתאה בלב
תפוסא תומדב רצוא ןכוש ,רתוי םיאתמ םש ומצעל
לוכי וניא יר"תיב ףאש תורוחש-תובוהצ טרופס תובתכ
ךותב אקווד ,דמחנ המכ .ץימחהל ומצעל תושרהל
ינודעוממ םימשר ,ישוס תורוקיב לש הרוכעה הציבה
תורדסמ עגרל תוינבכוכ לע תוליכרו גארפב זייג
הינעוצ" רישה תולימ תא םואתפ תוארל ,2 ץורע לש לבהה
תומולחה ןורטאית אצמנ "58 יבנלא"מ רטמוליק םישישש רכזיהלו "האלפנ
הרונמה תנשמ תא ץיפמ ,ביואה יוק ירוחאמ קומע אצמנ ל"גס .ידט לש
.םיביבא-לתל הזירקה תא איבמ - בושח תוחפ אלו הצלוחה לע
.םש םתאו דחא קילק