ץילממ יול קילומש


רתאה יארוקל םולש

לע םכל ץילמהל ינממ השקיב םילשורי ר"תיב לש טנרטניאה תדעוו
הדעסמ ,רפס ומכ והשמל ונווכתה םהש יל הארינ .בהוא ינאש והשמ
םכל רפסל ידכ וזה תונמדזהה תא לצנל הצור ינא לבא ,תסנכ תיב וא
.ןימי ףגא - שרגמב בהוא יכה ינאש קלחה לע
אוה לבא ,לגרודכה יקחשממ שרגמה לש הזה דצה תא םיריכמ םכבור
,ידטב .רוקיב הווש אוהש יל ונימאתו ,עובשה תומי לכ םש אצמינ
ובשחת םא .אשדה יקלח לכב רתויב חפוטמהו קוריה אוה ןימי ףגא ,לשמל
וריאשה אל סיסקובא לש םי'צילגה עצמאה לוגיעב :יעבט דואמ הז ,הז לע
אלשכ אשדה תא םישלות דימת םיצולחה 16-ה תובחרב ,היחמצל יוכיס הברה
תא ופרש טושפ רמאה לש תוצירה ,לאמש ףגאבו ,םילדנפ םהל םינתונ
וא ,קינקיפ תושעל ילאידיאה םוקמהש אצוי .םישרושה דע םילועבגה
.ןימי ףגאב אוה ,יטנמור לויטל הרבחה תא תחקל םתס
שיש ללגב .תויהל בוט יכה םוקמה אוה ןימי ףגא ,קחשמה ןמזב םג
תוחפ שי יכ הזה ףגאב ץורל לק רתוי ,םיבוט םיילאמש םיניגמ טעמ
ונל םג ,ינש דצמ .לאמש דצבו עצמאב םיזכרתמ םיביריה - תוערפה
ןימי דצל םיאב ונלש םינקחש רתוי זא ,לאמש לגר םע םינקחש תוחפ שי
יחרזמה עיציה דיל אצוי ןימי ףגאשכ .םיעטק ריבעהלו רבדל רשפאו
לצהמ הנהנ ינא יברעמב אצוי אוהשכו ,דודיעהו םירישהמ הנהנ ינא
דוגינב ,ןבומכ ,הז .החפשמה תא תוארל יל תרשפאמש לספסל הבריקהו
לוכי ילאמשה ןגמה יברעמ עיציה דיל אצוי אוהשכ :לאמש ףגאל רומג
ללגב זכרתהל ול השק יחרזמה דיל אצוי אוהשכו ,םש ףייעה להקהמ םדריהל
."קחשל ר"תיב" םיקעוצ םש םלוכו לוג ילב תוקד שמח - ותוא םיציחלמש
ףגאה תא םיגדמ ןטפקה
(דבלב השגה תעצה)
בירעמ טרופס ,ישיבא ידע :םוליצ