העפוהב Jethro Tull

'ץיבובור "ידומח" ידואשכ ,1967 יהלשב םש יא
הנושארה םעפב תימואלה הגילל ר"תיב תא הלעה
הנישש טילקת םלועה ריואל אצי ,היתודלותב
הקהל לש This Was - ימלועה קורה ינפ תא
בולישה .Jethro Tull רזומה םשה תא האשנש
םייסאלק םינחל ,תיממע םילילח תקיזומ לש
םלועב םידקת רסח היה R&B-ו קור יבצקמו
הקיסומה תיזחל דימ הצרפ הקהלהו הקיסומה
ויה אל ר"תיב ידהוא .םלועב תירלופופה
לילחמ ועקבש םיידוחייה םילילצל םישידא
וירישו ,ןוסרדנא ןאיא ,הקהלה גיהנמ לש םסקה
םובלאה אצישכ .א"קמי יעיציב םינונמהל וכפה
םיחוכיו ושטינ ,Stand Up ,הקהלה לש ישילשה
םיעיגמ ר"תיב ידהואשכ ,תונובירטב םירמ
העוצרה םא הלאשה ביבס םיידי תורגיתל דע
ירוקמ ןחל איה "Bourree" - טילקתב תיעיברה
.ךאב לש הריצי לש הקתעה וא ןוסרדנא לש
...םויה ןוסרדנא ןאיא

הנש םירשע ינפלו...
ירחא הקיסומ תונפוא רשעו םינש םישולש
הכישממ ןיידע הקהלה ,Jethro Tull לש התמקה
העפוהל גיצנ חלש רתאה תווצ .עיפוהלו טילקהל
רבתסמו ,הילגנאב Nottingham ריעב המיקתהש
ןוחצינה לש וזמ התמצועב הלפנ אל םש היוחהש
ןג-תמר ןוידטצאב 2:3 ביבא-לת יבכמ לע אלפנה
תמער תא דביא ןוסרדנא ןאיא .93/94 תנועב
,יעשמל םויה זוזג עורפה ונקזו ,ולש רעישה
םיפשכ השועו תחא לגר לע דמוע אוהשכ לבא
םימי קר ורבעש המוד ,ולש ףוסכה דצה לילחב
רדימע תמר תא ר"תיב החצינ זאמ םירופס
העפוהה .םיוקה לע ףלעתה ןילביר יזיילו 1:3
ןוסרדנאשכ ,הקהלה תונש םישולש לכמ םיריש תללוכ
דחא היה הז" - המבה לעמ תויניצב עידומ
ןגננ וישכעו ,1968-מ ,ונלש םינשיה םירישה
."1987-מ ,ונלש םישדחה םירישהמ דחא םכל
טולסנל ןיטרמ ןגנל ךישממ ןוסרדנא לש ודיצל
ומכ הארנש הקהלה לש קיתוה טסירטיגה ,רב
.סובוטואב םכמוקמ תא ול םינפמ םתייהש והשימ
ןבל רעיש םע ,הזה שישקה שיאה לש הזחמה
תלליימ הרטיגב זחוא ,ותחרק ביבס לדלדימ
הווקיתה תא הלעמ ,םיבהלינ םיפוצ יפלא דיקרמו
ירוא תא תוארל הכזינ ,דחא םוי ,ילואש
ןוויכל ץר ,דובכה עיצימ גלדמ ןאילימלמ
םירוביחל תמכחותמ הננב ליחשמו 16-ה תבחר
.ךלמילא טיבש לש

:הילגנאב תובורקה תועפוהה לש םינמזה חול
רבמבונ
Birmingham21
Glasgow22
Newcastle23
Sheffield24
Cambridge26
Ipswich27
Croydon28
London30
רבמצד
London1
Brentwood3
Basingstoke4
Oxford5

www.tourdates.com :םיפסונ םיכיראתל

תבותכב הקהלל בותכל ןתינ
jethro_tull@beitar-jerusalem.org.il
www.jtull.com :הלש טנרטניאה רתאב רקבל וא

>