ריילומ תאמ "המודמה הלוחה" :הזחמ
.הלוח תויהל חלצומ ןמז התיה אל 17-ה האמה
הרקמב יביטימירפ היה םימי םתואב האופרה עדמ
םימי םתוא לש זירפב .עורגה הרקמב ינלטקו בוטה
םיינושל םיטוטהל לע רתוי םינומא םיאפורה ויה
היגולויזיפהו הימוטנאה לע רשאמ תיניטלה הפשב
ינייפוא ןורשיכב ראית וזה תואיצמה תא .םדאה לש
(1622 - 1673) ריילומ לוגדה יתפרצה יאזחמה
."המודמה הלוחה" - בתכש הנורחאה הידמוקב
קחיש הידמוקה לש תונושארה תוגצהה עבראב
,המודמה הלוחה ,ןוגרא דיקפת תא ומצע ריילומ
הגצהה םותב .השקה יאופרה ובצמ תורמל
דע השק לועיש ףקתנ ,ותיבל ישוקב בש תיעיברה
.קנחב ותומל םרגו עקפ ויתואירב םידירוה דחאש
רדנוכופיהב תקסוע "המודמה הלוחה" תלילע
ידכ אפורל ותיב תא אישהל שקבמש (ןוגרא)
לכ ךשמ .וימי ףוס דע םניחב יאופר לופיט גישהל
לעתשמו ותיבב הפס לע עורש אוה הזחמה
הזחמה .ותחפשמ ימחר תא ררועל ידכ תויתנגפהב
לש יאופרה דסמימה לע תינפלוצ הריטאס אוה
- "ףוטרט" - ולש םדוק הזחמש םשכ ,הפוקת התוא
שיגר היה ריילומ .היסנכה תודסומ תא געלל םש
ריבס ןכ לעו ,הררש תפידרו תוליפט ,תועיבצל
ףלאה תליחת לש לארשיב יח היה וליאש חינהל
לע יסרא הזחמ בותכל הנהנ היה אוה ,ישילשה
ןידה תיב :לגרודכל תילארשיה תודחאתהה
דוגיא ,בלו ףידחלא םיקסופה ילודג םע יתעמשמה
תועיסנה דרשמ םהילעמו היארה ידבכ םיטפושה
.יול ירבג תושארב רגתואמה
>