..תירטשה תא ערפ

תירטשולש .ונחצינו הטמו םיינוניב ונייה .הנורחאה תבשה יעוריאב חתפנו
תצקש תרמצהו ,חיטבמה ישילשה םוקמב תבשה תא םימייסמ ונחנא הנהו
.רתוי תגשומ םואתפ תיארנ ,תבשה השאר תא הליפשה
ובש קחשמב ןוחצינ לע חומשל םירומא ונחנא ובש עטקה ,ןיינעמ הז
."רדסב יד" אקווד התיה ,תאז תמועל הביריהו ,המכ עדוי ימ אל ונייה
תויביטרופסה :הפידע המ : )גיציה ורעשב( רלודה יצח תלאש האב ןאכו
הטושפה החמשה וא ,שארה תא דירוהל ונל עיגמ היה היפלש ,תילאידיאה
.השק הלאש ?לכל לעמ איהש ןוחצנה תחמש ,הרוהטהו
,תיליצאהו הלענה ,האלפומה ,תאזה תויביטרופסה לע םירבדמשכ ,לבא
,"טרופס קר הז" ?ןאכ יל רוכמל םיסנמ ללכב המ :ימצע תא תלאוש ינא
,םינהנהמ ונחנאו ,שרגמב קר אלו ,ונלש םייחב םימעפל ונל םירמוא
םייוכיסה תא לידגמ הז הדיספמ וא תחצנמ ר"תיב םאש אל הז ירה ?המ ןכ
ללכב ימ לבא ?ןוכנ ,תפרצב יקס תשפוחל עוסנל םידהואהמ והשימ לש
,פירט וא היפארת לש גוס הז טרופס .הבוט הלאש םג ?יקס תושעל הצור
קר" -הז המ זא ,החצינ ר"תיבש ,םירשואמ ונתוא השועש המ הז םאו
?"טרופס
קר" אל אוהש והשמ .ילאדיאה טרופסה תא ואיצמהש םינוויה לע ורמא
ךכ ,ידמ ךומנ תומילא ףס לע םש םילספנ ויה יזרישו ששא ."טרופס
תא וחקל תמאב םהש הדבועהמ ץוח ,םש ילאדיא היה המ רורב שממ אלש
ךיא תוארל הז ,תאזה תבשהמ והשמ ונתיא תחקל ךירצ םא .תוניצרב הז
איצוהל חילצמ ,םידהואה תיברמ לצא ולש םוימויב בוהא ךכ לכ אלש ןקחש
ומכ טעמכ הז ןוחצנש תמאה) בושח ןוחצנ ונל איבהלו ץובהמ ונתוא
תערפ -תמאב ול דיגנש הווש ילוא .(בושח ןוחצנ לכ טעמכ ,תוריחב
.הדות ,תירטשה תא

תוריחב ופורפאו

ירחא ,תויטילופ תורימאל המיבה תא הככ לצנל סמונמ אל ,יאוו יאוו
הדיחיה אל ינאש הדבועב בשחתהב לבא ,יביטרופס רתא הז ןאכ ,לכה
תטשופ תושגרתה שממ .ימצעל השרמ ינא ,רוזאב תיטילופה הרימאה םע
לואשל תונמדזהה ןמ ,םילגרה לש תונטקה תועבצאל דע ,ףוגה לכב יל
המל :ר"תיב תודהואו ידהוא לש עירכמה זוחאה תא דימתלו תחא םעפ
רתוי בוט םכל ושע םה המ ?ןימיה תוגלפמל תאזה תיתרוסמה העבצהה
?תוניצרב ,םייחב
חתפל ליחתנ אלו תויטילופ תורימא הככ קורזל סמונמ אלשמ רתוי דוע
טנרטניאב לזמה הברמלש תובוקר תוינבגע לש חטמב ,רורב הזו ,רמגיש חוכיו
יצח םיטילופ םינינעל הזה רוטה תא לצנל סמונמ אל (חיר ןהל ןיא
הדובעב ילש להנמה .החילס זא ,יל המדנ ישיא רוט הז לבא ,םיישיא
לש ףורש דהוא אוהו תונורסח שי ול םג ,בוט םדא לכ ומכ ,יעור ,
,םינלאמש םילשורי ר"תיב ידהוא הזכ רבד ןיאש בשוח יעור .לעופה
וילא רבעויו ,דאמ יתוא חמשי ,תרחא ןעטיו לבקאש הבוגת בתכמ לכ
.אנא זא ..תרוכשמב האלעה יל וחיטבי ופסאיש תומיתח 100 .תידיימ
וזיא שיש טנרטניאב תוחטבההו תרשרשה יבתכמ לכמ םכל ורהזית ,םתס
ונרמשיו .הזמ אצוי ילאוטריו ףסכ םומיסקמ ,ןהירוחאמ יפסכ יותיפ
.ףסכה תיגוס תא ןאכ חתפלמ רמושה

:האבה תבותכב ילופל בותכל ןתינ
polly@beitar-jerusalem.org.il