,םיבוהצ םולש

םכיתובוגתל הכיח ינממ יצח .הצחמל תינכט התיה הביסהו םעפה יתמהמתה תצק
להנמכ דקפתמה ,יעור רמ לש ותבוגתל הכיח ינשה יצחהו םדוקה רוטה לע
.יעור לש ותבוגת אוהש םוגעהו השקה קלחב חתפנ זא .ילש ןושארה רישיה
לכלו .םיצוציק אלל האולמב וז הבוגת אבות תיאנותעה תוניגהה םשב
.הבוגתל הבוגתל רובעלו ףוסה דע אורקל אנ הבוגתהמ סעבתמ וא זגרתמש ימ

תומודא םייניעב

,ילו םכל .םכילא תונפל לודג דובכ האור יניא יכ הדוא ירבד תישארב
תא לובסל יל דעיי ,רמה לרוגה .ףתושמה ןמ רבד תויהל רומא אלו ןיא
שמיש ,בגא ךרדש) בוהצה עבצה תא הוואגב תאשונה הצובקה לש המויק םצע
.הידהוא תאו (הירוטסיהה העדיש םירטשמבש םילפאהו םיעורגה לש םלמסכ
.אל-ות
,הדוסיב המודא שפנ) יתריקי ,ילופ הגיצה ,רבמצדל 28 םוימ היבתכב
ידהוא ,םכברקב תוינלאמש תועד ילעב רדעה רבדב יתנעט תא ,(בגא ךרד
חיכש רבד) תודבועה לש הנבה רסוחב ,ילופ התקל ירעצל .םירקיה ר"תיב
.ןהמ תעבונה הנקסמה לשו (ר"תיב ידהוא ברקב
.דבלב תונלאמש לע רבודמ אל .הרהבה שורדה תא ריהבהל ןוכנל יתאצמ
תיטילופ היטנ םע ,תחא הפיפכב רודל הלוכי הניא םילשורי ר"תיבל הדהא
.יתוברתו יטרקומד םיגשומ םלוע םעו תונעזגל הדהא-יא םע ,ןימי הניאש
,תוינמיל יוטיב התוהמב הניה ,טרפב תימלשוריה וזו ,ללכב ר"תיב תדהא
ףדונ ונממ רבד לכל הניטלו תיטרקומדה תכרעמה בועיתל ,םירז תאנשל
םעט ןיאש םיפסונ םיכרעו תלוזה דוביכ ,תונלבוס ,תוילרביל לש חיר
,תורשפא ןיא ,תיטרואת וליפא - ןכ לע .הז יטנוולר יתלב םורופב םריכזהל
.תוינעזג-תוינמי ןניא רשא תועדב זוחאלו ,דחמ ר"תיב תא דוהאל ,תיטרואית אל ףא
ךכב ןיאש ירה ,םינושכ םמצע םיאורה ,םכיניבמ טעמ יתמ ואצמי םא םג
רבדב "שפנה יפי" םתוא תורוב לע דיעהל אלא ,ולא תודבוע רותסל ידכב
תוקונית" אלא םניא ,"םינלאמש" םיר"תיב םתוא .ר"תיבל הדהאה תוהמ
."ובשנש
שאר לש תוריחבה עסמל הרואפת תויהל וכישמה ! םכל רוזעי אל ,יתובר
ילרוטקלאה סכנה"מ קלח תויהל וכישמה .והינתנ ןימינב ,הלקנה ונתלשממ
ןורגב קעזיש םיפלאה "ץמוק" ברקב תבשל וכישמה ."דוכילה לש ירקיעה
קחשמל ביירג ןאו'גנ עיגישכ "םיברעל תוומ" םיחופת םיקרועבו רחינ
ומהני רשאכ (?) שייבתהל וכישמה .ידטב תיאפיחה ונתוחא לש הרתכהה
ןקחש) ידבכ ויז עיקבישכ םכלש "וה-וה-וה"ה תא םיר"תיבה םיעיציה
.ידטב ינשה בוביסב תיביבא-לתה ונתוחא ןעמל (יפויתא אצוממ אלפנ
...םיברע ונחנאש וליאכ ,ונתוא םיקפוד") שדד רמ ינפב ןנחתהל וכישמה
לגרודכה לש לודגה ןעזגה תא ץירעהל וכישמה .םכתא להנל (? םירכוז ,"
.דחא רבד וקיספה קר .וכישמה ,וכישמה ,וכישמה .הנחוא ילא ,ילארשיה
.אלש וא - ר"תיב דהוא התאש וא יכ .הלאכ אל םתא יכ ןועטל וקיספה

ןוראהמ תאצל "םינלאמש"ה ר"תיב ידהואל ילופ לש התיינפ יכ םכפתשא
רבד ,תוינפ לש לילד םרזב התנענ ,ידי לע תוגצומה תודבועה תא רותסל
טעמל ,תיר"תיב תונלאמשל תורשפא תמייק אל ,ןכא יכ הדבועה לע דיעמה
ואצמיי יכ ךתייפיצ יכ ,יתריקי ילופ ,ינמוד .הבוהצה הטלעב םיעות םתוא
הב התיה ,םכרתא תבותכ תא שיקהל םילגוסמה ר"תיב ידהוא 100-מ רתוי
.תיחדנ -רכשה תאלעה ....ךכל יא .דעיה להק תרכה רסוחו תומימת לש הבר הדימ

המודא תופילאל ,לגרודכב המודא תופילאל היפיצו הווקת עיבא ,םויסל
.תוריחבב (םתא) םיערה לע (ונחנא) םיבוטה לש ןוחצנלו ,לסרודכב

.יעור ,םכלשהבוהצ הבוגת

קפסל יתבוחמש השיגרמ ינאו ,טלחהב םישק ויה ןאכ ועמשוהש םירבדה
ללכו ללכ לילד היה אל תובוגתה םרז ,לכל תישאר .תמלוה הבוגת ןאכ
טשקל וחרטש ולא דחוימבו ,תוביגמהו םיביגמה לכל הדותו ,דאמ האנ אלא
דמלת הירוטסהה ירפסב הלק תונעערתה .רוחשו בוהצב םהלש םיליימה תא
היהש ימ קר תורוד לע תורודו יניסה הלוצאה עבצ אוה בוהצה עבצהש
.םיבוהצ םידגבב תכלל השרוה רסיקה
טקונ וניא אוה םאה לבא ,טינקהלו ץימשהל יעור לש ותוכז ,ךכל רבעמ
אמש וא ,יסופיט יר"תיב דהואל סחיימ אוהש םמצע םילכה םתואב ךכב
ילאוטקלטניא חוחינ הזל ףסוותמ דימ טנרטניאה יפד לעמ השענ הז םאש בשוח אוה
.?הדוהי הנחמבש תוקריה ןכוד לעמ קר ול לגוסמ ר"תיב דהואש
.םינעזגה לודג :הרקמ םושב ול תארוק יתייה אל ,הנחוא ילאל רשא
הברה ול שי הטמלמ חמצש ימ לצא לבוקמכו ,הטמלמ חמצש והשימב רבודמ
הנחוא ,ימעטל .םישרוש חימצה ישוקב אוהשכ ,תרמצב היהש ימ לע תורוקיב
תויקינדוכילה יבשב םילפונהמ אוה אקווד ,ירעצל לבא ,שפט תויהל ידכמ ידמ םכח
ימכו ,םינעזג ונברקב שיש ןוכנ ,םידהואל רשא .לבח המכ .תיתרוסמה
ועמשש יסיסעה תוצאנה םרזל שחכתא אל 8 רעשב הייחב םימעפ קיפסמ הבשיש
הז ,בוהצ-רוחש הצלוחש םיבשוחה שיש ךכל םג שחכתא אל .ילש ינזוא
.יח אנהכ דוע ..ו בוהצ עקרו רוחש ףורגא
רבכו ,םייתרבח םיעגפ לש םיגוס ינימ לכ שי תילארשיה הרבחבש ןוכנ
,םיטוש םיבשע בורמ .םיטוש םיבשע לש ץמוק אוהש דחא לכ לע דיגהל סאמנ
םיטבנ טלס תושעל -םיפלפלה יחנומב וא ,הרבסוכ ינכוד תואמ חותפל רשפא
.ןד שוג רוזאב תודעסמה לכל קיפסיש
ופוסב עגופ ,םה המ םירחא ליבשב טילחמש ימו ,ולאכ םלוכ אל לבא
אוהש הממ רתויל םילגוסמ םהש ןימאמ אל אוהשכ ,ומצעב רבד לש
.םהמ הפצמ
, ןכ יפ לע ףאו ,יעור לש ויתועדל דאמ תובורק תויטילופה יתועד
תילארשיה הרבחה לש םיעסשהש ךכב הנומאו סנ'אצ ןתי םא תושעל ביטיי
,םייפקשמ שבוח לעופה דהוא לכ אלש יפכ ,ןכלו ,ךכ ידכ דע םירומח םניא
דהוא לכ אל םג ךכ ,ותטימ לעמ ןילייב יסוי לש רטסופ םע ןשיו ףלפל
םיצ"פכש םורפל איה רתויב הלודגה ותקושתש ,ףורש ינמי אוה ר"תיב
ןימאהל דחוימב בושח .לוגד אלה ונתלשממ שאר םיגדהש יפכ ,באז תדוצמב
םהלש הניפל חכב םישנא קוחדל אלו תוריחב םרט לש ןדיעב ולא םירבדב
םיניעב בוהצ םכל שי ,םימלשורי םתא ,םיר"תיב םתא ,ןכ :םהל רמולו
,תרוכשמ יצח לע םגו ,האלעה לע םג תרתוומ ינא .דיב יביב לש קתפו
.התיבה ךלי הלשממה שאר םא
לעופה ידהוא .שבכ םע באז רוגנ ,ונימי תירחא לש ןדיעב ילוא ,ילואו
,תובוט תוחפ םידהוא םהש תוצובקהו םיבוט תוחפ םהש הדבועה םע ומילשי
םוקמב תוכזל םהל השרנו םהילא םידמחנ היהנ םירסיק לש תובידנב ונחנאו
םורגיש המ ,ינלאמש היהי ונלש הלשממה שאר .וטוט-רטניאה עיבגב ישילשה
םעטל לגרודכה תא ךופהיו ,םה רשאב םינלאמשה לגרודכה ידהוא לכל רשוא
.םיקינדוכיל םיר"תיב תויהלו ךישמהל ושקעתיש ולא רובע ,ידיחיה םייחה
?שדח המו


:האבה תבותכב ילופל בותכל ןתינ
polly@beitar-jerusalem.org.il