תידילוסה תדהואה ינא :ןוראהמ האיצי

רבע םאש וזה דוסיה תחנה הרזומ) דאמ םיבוט םישדוח ךכו ךכ ינפל
ונתינ (תרחא םעפב תמאב ךכ לע לבא "רבעש בוט ןמז" הז זא ןמז הברה
לגרודכה תצובק לש תיבה רתאב ישיא רוט תלעב תויהל דובכהו תוכזה יל
יארונה וחירש ןוקריב זאמ ומרז אל םימ הברה .םילשורי ר"תיב - הללוהמה
ףוסו ינא לבא ,ןג-תמרב ןוידטצאל בורקה סוידרב הרוחש הננעכ טשפתמ
.יתמלענ - קמחתהל קיספאו הז תא רמוא רבכ ףוסו
םיצירעמ יבתכמ ולבקתנ אל ,הריקח תדעו םוש המק אל - עיתפמ אל ןפואב
ימויאו ."ונרטפש ךורב" יבתכמ אל םג יתחמשלו רתאה תכרעמל םייכוב
תוקידאב ובקע תאז-לכבש םכיניבמ ולא) ילש סובה עימשהש ןירוטיפה
(לפואה תוחוכו םימודאה גיצנכ ותוא םירכוז יאדו העיריה רצק רוטה רחא
.עוציב תנווכ לכ הירוחאמ ןיאש החטבהכ םה םג ולגתנ
וכרוע היה ילאוטריוה םלועהמ יתכל לע טעמ רעטצה תאז לכבש ידיחיה
םירסמב ותוא אלמל שיש ןבל ללח ירדעהב יתרתוהש שח הארנכש ,רתאה לש
.ןתנועב תולשב תוננבכ הגשהל םילק םניא ,עודיכ ולאו .םייואר םיבוהצ

,ונל אוה תוחילס תשקב ןמזו אבו ברקתמ םירופיכה םוישכ וישכע זא
יתרבסה ילש ןושארה רוטב .הנטק יתאצי :תיתימאה תמאה תא רמוא ינא
תויהל יתלדג ,תורורב תוינלאמש תויטנ םע ברעמה תודע תאצוי ,ינא ךיא
לגרודכב ןכלו ,לכל לעמ איה תונמאנש יתנעטו וזכש הפורש ר"תיב תדהוא
םא) ילש תונמאנהו תושעל המ לבא .הצובק םיפילחמ אל - לגרודכב ומכ
.קומיצל ךפהש בנעכ המצמטצה (הצובקל הלילח אלו רוטל קר יכ
הבוט דימת אלה הנשב :אוה הנהו עיגה אל דוע "השקה" יודיוה לבא
ךיא - ינאש יתשגרה םואתפו בוט בוט יתבשח ,םיצחלה לכ ןיב הנורחאה
.תבשל תבשמ תויחל יתקספה -רמול
קפתסמש םדא ןב יתייהנו ,תוקד 90 םיקחשמ אל רבכ ילש לגרודכה תא
עומשל חמשש םדא-ןב .(תבחרומב אקווד ואל) תיליל טרופס תרודהמב
.ךפיהל הרוקשכ בוצעו ,לוג הזיא וסינכה קוידב ר"תיבש הרקמב וידרב
יקימיסינה ןבומב ,תיתימא תדהוא אל רבכ ינא ,הז תא יתדביא לבא
םג" .בוקעל הדיפקמ אל לבא קחשמה תא תבהואש תחא םתס .הלימה לש
- והז זא ,ולש ריש הזיאב יאנב לבוי רש ,"עבורמל ךפהש ונלש רודכה
.לוגע דימת אל ילש רודכה םג
להקב לבקתהל תשקבמו ,םייתימאה םידהואה לכמ החילס תשקבמ ינא ןאכו
,וזה תינלאמש'ת וארת :םירמואש םכיניב ולאלו ,םידילוסה םידהואה
עיבצהל םיבייח אלש ר"תיב ידהוא לע קר הרבד איה תוריחבה ינפל ךיא
וישכעו דספהה תא ר"תיב לע ואיבי םה תרחא ועיבצי םא וליאכ דוכיל
םהש וליפא וגנמ ץימב הבמע ובברעת לא - תרמוא ינא - תנפתשמ איה
םיבייח ילש בושיחה יפלו) םכיניבמ ולאל הדותו .רמוחה ותואמ םייושע
ינאש ללגב אל םא םג ,"הז תא ושע" תאז-לכבש (םכיניבמ המכ תויהל
.הפי ךכ לכ יתשקיב

םא לבא יתמייק אלש אציי אלש ,םולכל תבייחתמ אל ינא םויהמ ,והז
.וביגת וליפא ילואו וארקתש הווקמ ינא םשו הפ והשמ םושרא ינא

.הבוהצו הבוט הנש

:האבה תבותכב ילופל בותכל ןתינ
polly@beitar-jerusalem.org.il