לש תימשרה ותדמע תא תוגציימ ןניא רתאה לש םירמאמה ידומעב תועבומה תועדה
וא םיינעגופ םימוסריפמ ענמהל ונתלוכי בטימכ םישוע ונא .םילשורי ר"תיב ןודעומ
ונילא ובתכ אנא ,ר"תיב לש רתאה יפד לעמ הזכ םוסריפב םתלקתנ םא .קוח ירפמ
תאו דומעה תבותכ תא ונייצו webmaster@beitar-jerusalem.org.il תבותכל
.היעבה תוהמ