הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
ראוני
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
4:1 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
3:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב 1:1 אבס-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
1:3 דודשא .ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב 3:1 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ

22 רוזחמ
[Down] [Up]
לוג הקד לכ
4:1 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע

עגרל וניימד - ראוניב 29 ,ןויצל ןושארב ינוריעה ןוידטצאה
ינש דוע שי םכלש הצובקב .לגרודכ תצובקב ץולח הז םכלש עוצקמהש
ןיימדל וסנת וישכע .םיקחשמ םתא דימת אלש רמוא הזו ,המרב םיצולח
רוזחל םכלש יוכיסה תשרל רודכ ילבו ,רעש םתעקבה אל ןמז הברהש םג
ביצהל וישכע וסנת ,סרק אל דוע םכלש ןוימדה םא .ספאל ףאוש בכרהל
,הבחרב םתאשכ ,1:3 הליבומ םכתצובק ובש קחשמ לש 90-ה הקדב םכמצע תא
.הקיתעה ריעב שיש הממ םירעש רתוי רבכ םתעקבה ונממ בצמב ,רעושה לומ
ועיקבת םא .קזנ םוש םרגי אל ,וצימחתו וטעבית םא ?םישוע םתא המ
וליחתי םילוגהו לזמה ףלחתי ילוא ,םיקחשמ הרשע לש תרוצב ורבשיתו
דוע םיכירצ םתא ,םישוע םתא המ וטילחתש ינפל ,עגר לבא .סנכיהל
,תירטש רפוע םכל םיארוק םא יכ .םכלש םשה .הזה רופיסל בושח דחא טרפ
וזיאל טילחהל הז ראשנש המ לכ ,יזרח ןנור וא יבוט יסא ,יחרזמ ןולא
רבכ ונלש רופיסה ןאכו ,תאז תמועל .רודכה תא םינווכמ םתא הניפ
הקושתה לכ םעו ,היליבס רינ םכל םיארוק םא ,ינוימד תויהל קיספמ
שאר םדוק םימירמ םתא ,תשרה תא המירמ םכלש הטיעב רבכ תוארל
רמאה ןווטשיא תא קיודמו חוטש רודכב םיאצומ ,יונפ ימ תוארל ידכ
.ואב םהו ."דובכה לכ" דיגהל ואוביש םירבחל םיכחמו ,המינפ ץיצפמש

םמשב ארק להקהש ר"תיב ינקחש ינשל תוכייש ויה תונורחאה תוקדה שמח
ושבכ אל םה .לספסה לע ויה םהינשש יפ לע ףא ,החיתפה תקירש ןמל
תגיגחל ןושאר לע 1:2 קוחדה ןורתיה תא וכפה םהלש םיכלהמה לבא ,םירעש
ועסנו תגלשומ ריע ובזעש ,םימלשוריה םידהואה יפלאל בוט םעט הריאשהש
יארחא היה 75-ה הקדב סנכנש רטע ןבואר .לארשי לש םינוינקה תריבל
ינשה רעשב היליבס לש וקלח לעו ,םירעשל וליבוהש קמועה תוריסמ יתשל
,תונושארה תוקדה הנומש היה קחשמה לש ינשה יתועמשמה קלחה .ונבחריה רבכ
רודכ תפיטח תיעיברה הקדב :תוצובקה ןיב תודוקנה תקולח העבקינ ןהב
הרוקה דיל חוטש םירמו ןימימ ץרופש יערדל הריסמ ,סיסקובא ידי לע
איצומ רתוי רחואמ הקד .ןוריואה לש המינפו אשדל החיגנו תילאמשה
.שרגמה עצמאמ םכח ןישנוע רודכ ןושארל עובשה ףרטצהש ןוטרמ רובג
ץיפקמו קאיטירט תא םידקמ ידובכו ר"תיב לש הנגהה ירחא ץפוק רודכה
,ןימימ ה'צאפ םירמ רתוי רחואמ תוקד שולש .ןייפנרוק לעמ 16-ה וקמ
תכלוה החיגנהו רודנאשמ רודכה תא עונמל ידכ ברעתמ ןושאר לש ןגמ
לש יסופיט טקל היה 90-ה הקדל תינימשה הקדה ןיב היהש המ .המינפ
הצובקה ןהב תוקדב הפקתהב תויתילכת רסוח :הנחוא ןדיעב ר"תיב יאולחת
םילעהל ןושארל הרשפיאש שרגמה זכרמב הליהבמ תוכר תמועל ,קחשמב תטלוש
ענמ םיחראמה לש תונמוימ רסוח קר .הינשה תיצחמה בור ךשמ ר"תיב תא
רבע ןכ רודכה הב תחא םעפשכ ,83-ה הקדל 45-ה הקדה ןיב רעש םהמ
רעש ענמש הליחכ דוהא לש ףפועתמה ופוגב לקתנ אוה ,ןייפנרוק תא
.הקנולאה לש ךכ לכ ול רכומהו ךמותה העגמל רסמתמה ךכ רחאו חוטב
וא הבחרה ףס לע םיריבס םירודכ המכ לביק יחרזמ ןולא .םולש הרוקל
,ותמועל ,ה'צאפ .דביאו שדחמ םעפ לכב ךבתסה לבא ,הכותב תושק תויוזב
רעשהמ רטמ 20 לש סוידרב היהש םעפ לכב תרגסמל הטיעב רציל חילצה
.וירבחמ הרזע אללו םיינש וא רמוש לש ץחל תחת היה ללכ ךרדבש תורמל
םינושארה תועובשב וניארש הומתה ןקחשה תויהל ה'גרפ רזוח לאמש ףגאב
הרדגהל םיאתמ רמאה םע ולש הלועפה ףותיש יכ םא ,ר"תיבל ותעגהל
יערד ןלוג .הנועה תליחתב רמאל היה רשפא יאש המ ,"לגרודכ קחשמ"
םיסיטרכ שפחמ סיסקובא ,שרגמה ןמ אצוי רודכהש דע תוקבדב ררדכל ךישממ
ןווטשיא :םיפי םירבד טעמ אל םג שי .ומצע תא שפחמ במוד יסאו םיבוהצ
תובשחמ ררועלו הפי קחשל ךישממ ,זכרמבו לאמש ףגאב ישפח ןקחש ,רמאה
ךנחל ןטשק רורד שקעתה אלמלא ונממ לבקל הלוכי התיה ר"תיבש המ לע
םיחלושש הלא תא קוחצל םש קאיטירט .שרגמה לש ילאמשה וקה לע ותוא
םימלב ,35 ליגב עדוי ןיידע אוהש המש תוארהל ךישממו היסנפל ותוא
תא ביהלמ ,יביטקפא אל אוהשכ םג ,רודנאש .םלועל ודמלי אל םירחא
ירוחאמו ,קחשמ תמכחו הקיטתסא ןלוכש תופיו תוטושפ תולועפב םיפוצה
רתויב בוטה רעושה אוהש ךכב תירוביצ הרכה לע ןייפנרוק דבוע םלוכ
.לארשיב
םתחנ ,תוושהל הבורק ןושאר התיה הינשה תיצחמה בור ךשמבש ירחא
ןווקל רמאל טילחה ימוקמה ונאיצרמ ןורש רשאכ ר"תיב לש ןוחצינה
םיפוצה יפלא יפמ קחשמה לכ ךשמ עמשש ,טופישה תווצ .וילע ותעד תא
קחרוה ןקחשה .םעפה גילבהל אלש טילחה ,הטוב םיתיעלו תבקונ תרוקיב
ללקל ולדח ,הזה יתעמשמה דעצה יחקל תא דימ ומינפה ר"תיב ידהואו
ר"תיבל הרשפיא הקחרהה .ללה יריש םהל רישל ולחהו םינווקה תא
תצרפתמ הפקתהב .רטע לש עפומה לחה הבש 90-ה הקדל דע קחשמה תא ןזאל
ןימי ףגאל ותוא תישקהו לאמשמ רודכ רטע ליבוה עצמאה וק ינפל הלחהש
העונתה רוזיאל ךישמה הציר ידכ ךותש יערד ןלוג לש וילגרל רשיה
זאו שמחה תבית עצמאל רזח ,ןימימ רעושה תא ףקע שאמאת .רודנאש לש
תוקד שולש .ותוא םוסחל ידכ רוזחל הסינש רעושה לש ופוגל ןימימ טעב
רינל הנימי רסומ רטע םעפהש אלא ,הזה עצבמה לפכושמ רתוי רחואמ
.הבתכה תליחתב דעותמ ךשמההו היליבסתימואלה הגילה
22 רוזחמ
54 א"ת לעופה 1
53 הפיח יבכמ 2
41 ת"פ לעופה 3
41 הפיח לעופה 4
37 םילשורי ר"תיב 5
33 ת"פ יבכמ 6
25 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלהנחוא ילא
יחרזמ ןולאו

רפוס ביני :םליצ
טרופס בירעמ


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
ה'גרפ ,הליחכ
רמאה ,יערד .ג
סיסקובא ,רודנאש
(היליבס) ה'צאפ
(רטע) ןוריואהו

21 רוזחמ
[Down] [Up]
םמצעל םירזוח
1:1 אבס-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב

,ידטמ האיציב תוארמה יפ לע - ראוניב 21 ,ידט ןוידטצא
ןיבל םתצובק ןיב קחשמהמ םיבזכואמ ברעה ואצי ר"תיב ידהוא טעמ אל
תוקירשו תוללקה ,תולופנה םינפה תא ןוכנ שרפמ ינא םא .אבס-רפכ לעופה
חצנל הכירצ התיה םתצובקש ובשח םיבר םיר"תיב וליאכ הארנ ,זובה
רבד ןיא .הנחוא לש ויכינח תא תחפקמ - 1:1 וקית - האצותהו ,םויה
םרטב דוע קחשמה לע הבותכ התיה וזה האצותה .תואיצמה ןמ רתוי קוחר
.ותחיתפל (יחרזמה עיציה יבשוי יפב "רוברבה") רובעב רינ טפושה קרש
ינב/תמייק-ןרק תובוחרה תמוצב רוזמרב ןתינ ןבצעמה וקיתל ןושארה תואה
קורי ראשנ רואה םאש יתטלחה קחשמל ךרדב תמוצה תא ירבועב .םיירפא
לבא קוריב תמוצה תא יתרבע .תחצנמ ר"תיב ,ינשה דצל עיגמ ינאש דע
ףלחתה ,ילש ןיעה תיוזב ןיידע רוזמרהשכ ,ןורחאה הינשה רירבשב שממ
,םירקמ ףוריצב רבודמ אלש אדוול ידכ .וקיתל קהבומ תוא .םותכל עבצה
םיפיעצ םע תחא תינוכמ תוחפל האור ינא םא תחצנמ ר"תיבש יתטלחה
הפוסל תויזחתה תורמל החרז שמשה ,הפי התיה ךרדה .ןורטל דע םיבוהצ
לכ לבא ,םרדה אולמב ןורטל בוביסב ולגנ םילשורי ירהו ףעז-ימשגו
םיבוהצ םיפיעצ לש טלחומה םרדעיה תמועל דמגתה יתוא בבסש יפויה
םידהוא יתיהיזש יתעבשנ יב - תויר"תיב תוינוכמ ורסחש אל .ךרדב
תוקבדמ תוסומע תוינוכמב םיגהונו בוהצ םישובל ,הצובקה לש םיפורש
טושפה רבדה תא השעו תוירחא חקל אל שיאש אלא - הרונמה למס םע
שואי לש דעצב .ןולחל דעבמ ר"תיב לש ףיעצ איצוהל :רתויב שקבתמהו
ונחנא ,ןגנתמ קסידב ןורחאה רישהש ינפל ידטל עיגמ ינא םאש יתטלחה
לוכסיתבו החלמ םחתמל הסינכב םיקקפה רואיתב םכתא האלא אל .םיחצנמ
ורוציק .הינח יתאצמש ינפל הברה קסידה תא איצוהל יתצלאנשכ ילש
.לוגה תא לבקנ ךיא התיה הדיחיה הלאשה וטואמ יתאצישכ - רבד לש
רודכ ריבעה לי'גרבא ביני רשאכ ,קחשמה לש 72-ה הקדב הרתפנ הדיחה
.1:1 עובקל ידכ המינפ טעב היליסרדו הבחרה זכרמל

הגשוהש האצותל תוחתפמה תשולשמ דחא אוה ,לי'גרבא ביני ,הזה םשה
,הנחוא ילאו - קחיש אלש - הליחכ דוהא םה םירחאה םיינשה .ידטב םויה
אל 50-ה הקדב לי'גרבא לש ותסינכל דע .טעמ דוע ביחרנ וקלח לעש
םייאל הסינש דיחיה ןקחשה .ןייפנרוק לש ורעשל הנכס םוש הפקשנ
לאשומה ריעצה ץולחה ,רועה םוחש ובוקעי היה תיר"תיבה הנגהה לע
היעב התיה אל יערד ןנערו במוד ,קאיטירטל .הפיח יבכממ אבס-רפכל
עיציב להקל .ובוקעי ומכ רשכומ אוה וליפאו ,דחא ףקות םע רדתסהל
םסרופמה "וה-וה-וה"-ה תא הסינש ימ- רתוי תצק השק היה יחרזמה
לארשי ןמלא אל ,תאז לכב .ידטב ירלופופ אל רבכ הזה טנטפהש הליג
לש הצולח רבעל ארק םהמ דחאשכ םקופיס לע ואב יחרזמב םידהואהו
ונחנאש ןייצל רתומל ."!2 רטסוטב יתוא וחכש ,ובוקעי" - אבס רפכ
.התסה דגנ

לכ ךשמ הפקת הצובקה .טעמ אל ,הינוריאה הברמל ?ר"תיב התשע המו
.םיבר הטיעב יבצמל העיגהו הינשה לש םיבר םיקלחבו הנושארה תיצחמה
ויה אלש ר"תיב לש םימימתה םידהואה לש םתבזכאל הביסה ילוא וז
תובר תוקד ךשמ .לחה קחשמהש ינפל הברה העבקנ האצותהש ךכל םיעדומ
קאיטירט דע םירודכ קיחרהל רשאמ רתוי תושעל אבס רפכ החילצה אל
הקחשמ תא רטע ןבואר להינ הנושארה תיצחמב .השדח הפקתה ליחתהש
יערד ןלוג .רודנאש שאמאתו יערד ןנערב עייתסמ אוהשכ ר"תיב לש
םייסמ אוהשכ ,ולש ןגמה תא תולקב רבעו ןימימ םעפ רחא םעפ ץרפ
ר"תיב .רעשה (לש יללכה) ןוויכל הטיעבב םיתיעלו ההבגהב םיתיעל
רבעמל ריצ שמשמ רמאה ןווטשיאשכ ,עצמאהמ ןהו םיפגאהמ ןה הפקת
תולופכ תוריסמ - רפסה יפל השענ לכה .םיצולחל ירוחאה רושיקהמ ריהמ
םעפ לכב שדחמ ןוגראו ףגאל ףגאמ הריהמ הרבעה ,הבחרל סנכיהל ידכ
יבוק לש תוטיעבה .וסנכנ אל םירודכה לבא - הנגהב רדתסה ביריהש
תובורק ויה אל רודנאש שאמאתו רטע ןבואר ,יערד ןנערו ןלוג ,ןונג
הזל הז םיבצמ ןיכהל וסינו הלועפ ופתיש יחרזמו ה'צאפ .תרגסמל
רעושה לש ופוגל הכלהש וא תקייודמ התיה אל הנורחאה הטיעבה לבא
וליפא ץמאתהל ךירצ היה אל ולש תוברה תוריצעה תורמלש ,ה'גדמס
עקבוה ר"תיב תוכזל דיחיה רעשה .יר"תיב רודכל עיגהל ידכ תחא םעפ
שובכל יר"תיב ןויסינ ירחאו היבגה רטע .ןרק תטיעב ירחא 32-ה הקדב
תא יאבס-רפכה ןגמה קיחרה אל אלפה הברמל .רודכה תא הנגהה הצליח
ינקחש .הבחרה לש ןימי דצ ךרד תרדוסמ הרוצב תאצל הסינ אלא רודכה
ןנערל עיגה רודכהו הזה רוזיאב רבכ וצחל ,קחשמה בור םכרדכ ,ר"תיב
לש חוטשה רודכהו רעשל ןימימ היהש ןוריואל הריהמ הריסמ .יערד
ותשרל רודכה קשנ תופסונ םיימעפ .רעושה לש ופוגל תחתמ סנכנ ןולא
לבא - יחרזמ לש הטיעבו םעפו ה'צאפ לש החיגנמ םעפ - ה'גדמס לש
רודנאש טעב ךכל טרפ .םירעשה ינש תא לספו לדבנו הריבע עבק רעושה
.הצוחהו ףוקשמל 60-ה הקדב ריואהמ

הליחכ דוהא ויה קחשמה לש האצותה תעיבקב תופסונה תועלצה ,רומאכ
תיר"תיבה הנגההש בוש ףשחו קחיש אלש ןוויכ - הליחכ .הנחוא ילאו
ביני לש ותסינכל ולש הבוגתהש ללגב - הנחואו ,וידעלב דואמ הרידח
תוארל לק היה לי'גרבא סנכינש עגרמ .ןוחצינה לע הרתיו לי'גרבא
ינקחש ועיגה תוקד ךותב .תיר"תיבה הנגהה לש םינואה רסוחו הלהבה תא
רומשל ולש תלוכיהו לי'גרבא לש תוצירפה ךרד העקבה יבצמל אבס רפכ
תויעב לע ולוכ ססובמ היה ר"תיב התשעש דיחיה ףוליחה לבא ,רודכה לע
איצוהו היליבס תא סינכה הנחוא .שרגמב השענה לע אלו הצובקב וגאה
רודכה תקזחה תלוכי תא רכינ ןפואב הנחוא שילחה ךכב .ה'צאפ תא
ךבתסהל הברהש יחרזמ ןולא תא זיגרהל אלש ףידעמ אוהשכ ,ותצובק לש
תורמל ללכ הלפוט אל הנגהב היעבה .הבחרה רוזיאב םירודכ דבאלו
לי'גרבא לש בחור רודכל ובוקעי עיגה שבכ היליסרדש ינפל תוקד המכש
התסינ קחשמה ףוס דעש תוקדה םירשעב .רעשה וק לע שממ רצע ןייפנרוקו
ה'גדמס ידי לע תולקב ופטקנ תופוקשה תוהבגהה לבא ףוקתל ר"תיב
רטע לש ןישנועה תוטיעבו רעושה ידיל ועיגה היליבס לש תונויסנה
ןורשיכל הכרעהה לכ םע - תרחא היצפוא התיהש אלו .תרגסמב ועגפ אל
יקוחל ,ןוריואה לש היציבמאהו היליבס לש ןוצרה ,רטע לש רידאה
.אשדה רכ לע םינושאר תוכז ןיידע שי ערה ןיע

לש יגארטה התומ לע לבאב שאר ןיכרמ רתאה
תוקיחצמהו תורשכומהמ ,בינ לכימ תיאנותיעה
.הדועמ תילארשיה תרושקתה העדיש םישנבתימואלה הגילה
21 רוזחמ
52 הפיח יבכמ 1
51 א"ת לעופה 2
41 ת"פ לעופה 3
38 הפיח לעופה 4
37 םילשורי ר"תיב 5
33 ת"פ יבכמ 6
25 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
ןונג ,יערד .ר
רמאה ,יערד .ג
,רטע ,רודנאש
(היליבס) ה'צאפ
ןוריואהו

20 רוזחמ
[Down] [Up]
תקחוצ תחא ןיע
3:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
דציכ םינורחאה תועובשב ההתש ימ - ראוניב 15 ,ידט ןוידטצא
םע ןושארה בוביסה לש םימחרה תררועמ םילשורי ר"תיב תא םיבשיימ
לש קחשמב הנעמ םויה לביק ינשה בוביסב תורורצב תשבוכש הצובקה
ר"תיב השבכש םירעשה תשולש .הפיח לעופה ,תאצויה הפולאה דגנ הצובקה
םיקחשמה תשמחב חצנל ונל ורשפיאש םיקירבמה םיעגרל םיינייפוא ויה
תוצרפל תבאוכ תרוכזת ונגפסש הישילשה השמיש ינשה רבעה ןמ .םינורחאה
היה םנקתכ םימיב .הנועה תליחתב תועורגה תואצותל ומרגש לובליבלו
ידט ןוידטצא תא ושדגש םיברה םיפלאל שפנ חפמ םרוג תיבב 3:3 וקית
ודילוהש םימוסקה םיכלהמה ירחא שממ לש רעצ שוחל היה השק לבא ,םויה
.ר"תיב לש םינורחאה םירעשה ינש תא
המינפ טעב ןופלח ןולא - הינשה הקדב רבכ הפיח לש רעשב לחה קחשמה
רהמ הששואתה ר"תיב .רקלט לש הטיעבמ ףדה ןייפנרוקש רודכ
רודכה תא האיבה שרגמה עצמאב הפיטח .10-ה הקדב התוושיהש דע הפקתו
המצועב חגנו ה'צאפ רוטקיו קניז םש ,הבחרה זכרמל היבגהש יערד ןלוגל
תקלדהב ביגהש להקה תא ביהלה הפיה רעשה .הקוחרה תילאמשה הניפל
הרבגתה תינכטוריפה הגיגחה .ריואב םיקוקיז יריו הרק שא תוקובא
תויווחמ תחא תא ידט ןוידטצאל קינעה רטע ןבוארשכ 16-ה הקדב דואמ
ןבור .רבעש רושעה תליחתב םקוה זאמ וב ופצינש תוביהרמה לגרודכה
,םירופס םידעצ ירחא לבא ץורל לחה ,ילאמשה וקה לע רודכה תא לביק
הארינש רודכ טעב ,רעשהמ רטמ 35-מ הלעמל לש קחרמב אצמנ אוהשכ
תינואג התשקהכ ררבתה תדרל לחהשכ לבא ,תחלצומ אל ההבגה ומכ הליחתב
רוחאל ץר רעושה .הפיח רעוש טאווא ודוד ירוחאמ ,רעשה זכרמ ןוויכל
ררבתה אשדה רכ תא ושגפ וילגרשכ לבא ,רודכה תא ישוקב טולקל חילצהו
חכונל החמיש תוגאשב דימ ץרפ םיפוצהמ קלח !ורעש ךותב דמוע אוהש
םילבלובמ ,םדמוע לע וראשינ ר"תיב ידהוא טעמ אל לבא ,םמהמה רעשה
תוינש ךותב .יתימא תויהל ידכמ ידמ הפי היה רעשה .גוגחל ידכמ
םיקורי םיקוקיז אלמנ יחרזמה עיציב ריואהשכ ,קפס רתונ אל רבכ
,רעשה ילושב .ןוידטצאה תומוח ןיב ודהדה ץפנה תולוקו םימודאו
יחרזמ ןולא םא עובשה ךשמה לש טרופסה ינותיעב קודבל היהי ןרקסמ
,הנגהה תא וילא ךשמ םאה .דציכ ןכ םאו ,הזה רעשב ברועמ היהש רפסי
יאשחב קוחמל ידכ הבחרב ותוהש תא לצינ אמש וא ןורדסמ רטעל חתפ
רודכה םע סנכיהל ול םרגו טאווא ודוד תא לבליב ךכבו רעשה וק תא
םוש לע "ימלשורי ברועמ" ןוריואה תא תונכל עיצהש ימ היה ?ורעשל
.הצובקל ועיגה זאמ ר"תיב לש הירעשב תיביסנטניאה ותוברועמ
הקדבו ,םילוקיתבו הבוגה ירודכ לכב תיאפיח הטילשב היה קחשמה ךשמה
היבגה ,תיר"תיבה הנגהב לובלבה תא לצנל ןמ'גרות רימע חילצה 35-ה
וסור ינבו'גו ,שמחה תביתל רודכ ורמוש לש ףאל תחתמו ןרקה וקמ שממ
עובשה ןייארתהל ובריהש ,הליחכו ןייפנרוק קיציא .המינפ תולקב חגנ
.תונרבדה הבוגש ידיימה ריחמה תא וליג ,תרחבינל םתמאתה אשונב
,הבחרב רודכ לביק יחרזמ ןולאשכ תחא תונמדזה דוע התיה תיצחמה דע
ותוא דירוהש גוסהמ רודכ םיימשל טעבו ולש םסרופמה בוביסה תא עציב
.תפרצב היינשה הגילב לספסל
הטוב תיארנ יחרזמ ןולא לש דואמ דוריה קחשמה רשוכ לע תרוקיבה םא
ומצע תא חיכוה תרוקיב לש גוס ותואש םושמ אלא תאז ןיא ,תינרטנקו
ינתמיא ץולחל שרגמב ינולמג רייתמ ותוא ךפהו ה'צאפ רוטקיו לש הרקמב
אמגוד התיה הינשה תיצחמה לש הנושארה הקדה .עיקבהל קיספמ וניאש
.רתאב ןאכ ונמסריפש תרוקיבה תובקיעב ה'צאפ חתיפש תלוכיל האלפינ
שרגמה תיצחמ בלב רודכ לביק רמאה ןווטשיאו זכרמה ךרד הפקת ר"תיב
תעונת םע ךישמהו וילא העיגה הריסמהש ינפל בבותסה רמאה .הפיח לש
.לדבינה לובג לע ,16-ה וק לע ישפח ה'צאפ תא אצומ אוהשכ רודכה
רעושה לש וידי לעמ רבעש ,יתשקו קזח ,יתונמא רודכ טעב רוטקיו
רצק ןמזל להקה תא קילדה הפהפיה רעשה .ףוקשמל תחתמ רעשל סנכנו
םיאפיחה .תוקד המכ ךות םיבוהצה תא וקיתשה שרגמה לע תוחוכה יסחי לבא
םעפ רחא םעפ םיאצומ םהשכ תונלבסב וקחישו רודכ לכל םינושאר ויה
םיפגאב .ןייפנרוק לש ורעשל ברקתהלו קמוע רודכ רוסמל ידכ הצריפ
אל יערד .רקלטו םלסמא דוד לומ ה'גרפו יערד ןלוגל יוכיס היה אל
ישפח ץרופ םלסמא תא אצמ תאז תמועלו תחא םעפ וליפא רובעל חילצה
לש רודכ דוביא ךילוה הלאה םימעפה תחאב .םעפ רחא םעפ ולש ףגאהמ
שרגמה זכרמב ישפח היהש וסור ינאבו'גל ןימי ףגאמ הריסמל ר"תיב
דירוה תיארפ הפיחדבו וילא עיגה ה'גרפ .רעשה דע חותפ ןורדסמ םע
ינמורל הרזע אל אשדה לע תוקד יתש לש תולתפתה .יאפיחה בכוכה תא
יחרזמ ןולא אצי םלה לש תוקד המכ ירחא .םודאב אצי אוהו ר"תיב לש
הצובקה .ןקחש ףא הל רסח אל השעמלש התליג ר"תיבו ,ןונג יבוק סנכנו
תעכש אלא ,ה'גרפ תקחרהל םרגש ךלהמה ומצע לע רזח זאו ףוקתל הלחה
.המינפ לגליגו ןייפנרוק תא תולקב רבעש וסור תא רוצעיש ימ היה אל
תולעל ודחפ םינקחשהו שממ לש הפקתה לע ר"תיב הרתיו קחשמה תיראשב
ןייפנרוק קיציא חצינ םויסל תוקד שולש .דספה רעשב ןכתסהלו הפקתהל
ונלש הנגהה תא הכתחש קמוע תריסמ דוע ירחא תירטש רפוע םע תומיעב
.םיאבה םירוזחמה תארקל הבשחמל רמוח הנחוא ילאל הקפיסותימואלה הגילה
20 רוזחמ
49 הפיח יבכמ 1
45 א"ת לעופה 2
41 ת"פ לעופה 3
36 םילשורי ר"תיב 4
35 הפיח לעופה 5
33 ת"פ יבכמ 6
25 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלספות טאווא ודוד
טעבש רודכה תא
וקל רבעמ רטע

תא רבוע וסור
ךרדב ןייפנרוק
3:3-ל

ישיבא ידע :םליצ
טרופס בירעמ


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ה'גרפ ,הליחכ
,רמאה ,יערד .ג
(רודנאש) רטע
(יול .ש) ה'צאפ
(ןונג) ןוריואהו

19 רוזחמ
[Down] [Up]
הכרב ימשג
3:1 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ
םיקיספמ םינקחשה .94-ה הקדה - ראוניב 8 ,ןג-תמר ןוידטצא
ןרוק ינדש טלוק להקה לובליב לש הינש ירחאו אשדה לע ץורל םואתפ
.ןוידטצאב 10-12 םיעיצימ הלוע החמיש לש הרידא הגאש .םויסל קרש
,הנושארה תיצחמב ךתינש דבכה םשגהמ םימ יגופס ,ר"תיב ידהוא יפלא
לוחכב םינקחשהשכ ןוחצינ ירישו החמיש תואירקב םנורג תא םיאיצומ
ןוחצינה ירוביגמ ,הליחכ דוהא .םיקבחתמו םיידי םיפינמ ,םרבעל םיצר
םיר"תיבהו ,הדיק דקו םיעירמה םינומהה לומ לא דמענ (הלוכ הנועהו)
םידרחנ ךומסה ןולייא ןוינקב ."המשנ"ו "הליחכ" תואירקב ול םיבישמ
םישנא לש יארפ טבש ידיב שבכינ הנבמהש תולגל םירחוסהו םינוקה
רבע לכמ תועמשנ שיבכב .רוחש-בוהצב םישובל םייניע יקרובו םידורצ
םילשורי ר"תיב .ןוחצינ ירחא ר"תיב ידהוא לש תוינייפואה תוריפצה
.1 ביבא-לת יבכמ ,3
םיפוצר תונוחצינ (!) העברא ירחאב .אב הז - אב הזשכ ,רבדל המ ןיא
דצב םשו םויה קחשמה אב ,תרפתשמ הצובקהש השוחת התיה דחא לכבש
ןוחצינה .ליחתמ ןמאמו הפרות תודוקנ ,קחשמ תטיש לע םינוידה לכ תא
ךכ לכ םשגהו םיפי ךכ לכ םירעשה ,קותמ ךכ לכ היה םויה יבכמ לע
םירפוס אל ,הגיל תלבט ןיא הזכ םויב .יטנוולר אל ללכב ראשה לכש קזח
דריש יתימא לובמב ליחתה הז .אבה קחשמה לע םיבשוח אלו תודוקנ
יחרזמה דצב םירוקמ-אלה םיעיציה תא ליגרכ וסלכיאש ר"תיב ידהוא לע
ןושארה רעשה תא תוארל אל ונתיאמ רכינ קלחל םרגש םשג ,ןוידטצאה לש
הסינכה תרהנימל ודרי םידהואהמ םיבר .20-ה הקדב הצובקה תוכזל
שחרתמ המ ןיבהל ושקתה םירחאהו הלעמלמ דריש םימה דשא ינפמ ןנוגתהל
תושורפה תוירטמה ךסמו תובוטרה םייפקשמה תויגוגזל דעבמ שרגמב
רצוע ןייפנרוק קיציא תא האר אשדה לא הצצהל הכז ןכש ימ .םיעיציב
תאו ,רעשה דיל םיבצמ ינש דועו קוחרמ תחא הטיעב תויזואוטריוב
הקדב ,רומאכ .רעשה לע םינותמ םימויאו דגנ תופקתהב הביגמ ר"תיב
הליחכ .סיסקובא יסוי לש ןרק תמרה ירחא ןושארה רעשה עקבוה 20-ה
ךותמ טעב רמאהו הבחרה זכרמל ףדה רבוארטש רעושה ,רעשה ןוויכל חגנ
םינוויכה ינשל ופטש תופקתהה .המינפ חוטשו קזח םינקחשה תקובד
,ה'גרפ .םירודכה תיברמל םינושאר הינקחשו הפידע התיה יבכמש תורמל
םילוחכהו הנושארה תיצחמב רבכ םיבוהצ םיסיטרכ וגפס הליחכו סיסקובא
ינקחש תא םולבל ידכ דואמ וצמאתה (בוהצב הקחיש יבכמ) ר"תיב לש
זכרמל יבכמ לש ןקחש עיגה תחא םעפ .ןייפנרוק לש הבחרה ינפל יבכמ
ותלודגב ןייפנרוק תא וניאר םיבצמה ראשב .ףוקשמל קזח טעבו הבחרה
רמאה ץרפ ןמזה תפסות לש תונורחאה תוינשב .הליחכ לש הברקהה תאו
ןרוק ינד תא לליק יר"תיבה להקה .רעשהמ 25-כ לשכוהו שרגמה זכרמב
.תונולתה לכ תא חיכשה ךכ רחא שחרתהש המ לבא סיטרכ איצוה אלש לע
סיסקובאש רורב היה לבא ,רודכה דיל ליגרכ ודמע רטעו סיסקובא יסוי
ןימי לגרב המצועב טעבו הכורא הצירב חתפ אוה .הטיעבה תא חקול
ללוחתה רודכה לש ופועמ עצמאבש אלא .ידמ קזחו הובג הארנש רודכ
ןיידע - רעשה ןוויכל דרוי לחה אוהו ריואב וכלהמ תא הנישש ןטק סנ
.הליחתב הארנ היהש יפכ םירופיצה ןוויכל אל רבכ לבא ידמ הובג
רודכהו םידהואל תוקד ומכ םיארנש הדידמל םינתינ יתלב םיעגר המכ דוע
רעושה .םיילאמשה םירוביחה לעמש ההובגה תשרל וכרד תא השוע הארנ
ףוקשמב עגפ ,ולש יעבט-לעה עסמה תא ךישמה הזו זוזל ילב רודכב טיבה
םידוקיר ילגעמ וארינ הקספהבש אלפ ןיא .רעשה ךותל זתינו ימינפה
.ר"תיב לש םידהואה יעיציב
החתפ ןכלו טרופסה ירודמ לש תואשילקל המצע תא םיאתהל התסינ יבכמ
העונתהו רודכ לכל םינושאר ויה הינקחש .הרעסב הינשה תיצחמה תא
תיצחמה ךותב תוקד עברא .יר"תיבה רעשה רבעל - דחא ןוויכב התיה
חגנו לאמשמ ההבגה לביק יתפרצ איג רשאכ קמצמה רעשה שבכנ הינשה
רעשה .םיינמיה םירוביחל קזח ("?וילע רמוש ימ ,ןיטולחל ישפח")
הכישמה יבכמ .ךרדב ןויוושה תא ואר ר"תיב ידהואו 4 עיצי תא תיצה
...זא לבא בוט קחשל
םויה םיקהל ךירצ היה ,םלועב (ףסכו ןמז תצק דועו) קדצ היה םא
ןקחש תויהל ךפוהש ,רמאה ןווטשיא .www.hamar-goal.com ארקיש רתא
תצק רודכ חקל ,זכרמבו םיפגאה ינשב קחשמו הנחוא ילא לש וב-לכה
תינייפאה תוריהמב םיבוהצה םיניגמה ןיב םדקתהו עצמאה לוגיע ירחא
רוגסל וסינו ןכוסמ בצמב רבודמש םיבכמה וטלק הבחרה ףס לע קר .ולש
הבחרה ךותב ר"תיב לש ןורחאה ןווטשיאה היה דחא דעצ דועב לבא ,ותוא
,רעושה לש תוטשומה וידיל רבעמ רודכה תא קילחה תיטנגלא העיגנבו
.המינפו חוטש
זובזב לע בוהצ לביק ןייפנרוק .םולכ רתוי וניצר אל הזה לוגה ירחא
יחרזמ ןולא טעמל םינקחשה לכ ,םינכוסמ םיבצמ ינש דוע רצעו ןמז
דחא רודכ קיחרה ינייפאה ונונגסבש ,רטע ןבואר ללוכ) הנגה ושע
םעפ .תופי םיתיעלו תונכוסמ תוצרפתמל האצי ר"תיבו (רוחאל תרפסמב
טעב ה'צאפו הבחרה לש ינמיה דצל לאמש ףגאמ ןמא רודכ רטע חלש תחא
הרבשינ יבכמש הארנ היה 85-ה הקדב ךרעב .רעושה לש וידיל קזח ריואהמ
הסינ רטע .טנרג לש ויכינחב ללעתהלו םישלושמ תושעל הלחה ר"תיבו
קרש זאו ,רעשל ועיגה ישוקב םירודכה לבא קוחרמ טועבל םימעפ המכ
.ןוינקה לע הטישפל תואה תא ןתנו םויסל ןרוקתימואלה הגילה
19 רוזחמ
43 הפיח יבכמ 1
45 א"ת לעופה 2
38 ת"פ לעופה 3
35 םילשורי ר"תיב 4
34 הפיח לעופה 5
33 ת"פ יבכמ 6
25 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ה'גרפ ,הליחכ
,רמאה ,יערד .ג
סיסקובא,רטע
(היליבס) ה'צאפ
(יערד .ר) ןוריואהו

18 רוזחמ
[Down] [Up]
?המ-פתית
1:3 דודשא .ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב
החתפ ר"תיב - ראוניב 1 ,ידט ןוידטצא
םישרמ ןוחצינב םירצונה תריפסל ישילשה ףלאה תא
הקדב חגנ ה'צאפ רוטקיו .1:3 ,דודשא .ק.ט.מ לע
רעש 54-ה הקדב ףיסוהו ה'גרפ לש ההבגה 20-ה
הקדב .יערד ןלוג לש (!) הריסמ ירחא בורקמ
דודשאו רמאה לש רעשב ןוחצינה חטבוה 61-ה
ףילחה) ץרפ דודש ירחא ןזח לש לדנפב המצמיצ
תא לישכה (הינשה תיצחמב עצפנש קאיטירט תא
.הבחרב ןהירזתימואלה הגילה
18 רוזחמ
43 הפיח יבכמ 1
42 א"ת לעופה 2
35 ת"פ לעופה 3
32 םילשורי ר"תיב 4
32 ת"פ יבכמ 5
31 הפיח לעופה 6
22 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ה'גרפ ,הליחכ
רמאה ,יערד .ג
,רטע ,רודנאש
(ןוריואה) היליבס
ה'צאפו