1997/98 רעונ - םילשורי ר"תיב [Right Banner]

[ רעונה תקלחמ ]

'ץיבומרבא ןולא
ימדק םלב
10/3/1980 :דלונ
יבוקעי דעלא
ץולח
4/2/81 :דלונ
לולמ ריפכ
ירוחא רשק
3/10/79 :דלונ
ןונג ריאמ
ילאמש ןגמ
29/10/1980 :דלונ
ףירג השמ
רעוש
18/4/1980 :דלונ
ןינקעו ןורוא
ןגמ
7/9/1980 :דלונ
בוציינזוק למור
ילאמש רשק
22/10/1979 :דלונ
ןטיבא יש
ינמי ןגמ
23/1/1979 :דלונ
יספלא קילומש
ילאמש רשק
21/5/1980 :דלונ
םהרבא קילומש
םלב
10/8/1980 :דלונ
ונונוס לט
ץולח
3/4/1980 :דלונ
דרומ ירוא
רעוש
30/11/1980 :דלונ
ןינקעו ימע
ינמי ןגמ
24/10/1979 :דלונ
ץרפ יסוי
יביסנפד רשק
6/9/1979 :דלונ
שמש יסוי
ימדק םלב
27/1/1979 :דלונ
ועוש יסוי
ינמי ןגמ
4/5/1979 :דלונ

:הצובקב םיפסונ םינקחש
ףקות רשקקחצי סאינרא
ינמי רשקףסוי יש
ץולחןהכ ןולא
ץולח'ג'גח יתמ
ץולחןוטיב קחצי
ירוחא םלבןימינב ירוא

[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright © 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee, Updated February 15 1998.
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]